DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vill ni passera denna tidsålders tröskel genom flammande eld?
Av hela ert hjärta Helga Mitt Namn

13 december 1992

Fader Vår Som är i Himmelen,
helgat varde Ditt Namn...
Fader Vår,
Din kärlek uppenbaras för de minsta av oss,
förbarma Dig över Din Skapelse!
Du har gett oss en fri gåva:
vår frihet, att bruka som vi vill,
men vi har vänt vår frihet mot oss själva.
Som ett rakblad i ett spädbarns hand
använder vi den, vi hackar sönder oss till döds ...
O kom! och vänd vår uppmärksamhet
mot Ditt Heliga Namn,
innan vi skär oss själva i stycken!
Jag åkallar Dig, Allsmäktige Gud,
kommer Du att rädda oss i våra bekymmer,
eller döljer Du Dig för min bön?

dotter, du har hand om Mitt Budskap, och Jag har sänt dig i världen från land till land för att ropa efter omvändelse och förminska denna ödemark; sannerligen, massorna skockar sig omkring dig; det har kommit till deras kännedom att Jag Är talar, och land efter land talar om dig; de säger till varandra: ”låt oss gå och höra vad Gud säger;” de kommer i tusental och sätter sig ner framför dig och lyssnar till dina ord, men vem handlar efter dem? för dem är du som en kärlekssång, vackert sjungen till musik; dina ord hänför dem, men vem bland dem omsätter Mina Budskap i handling? har de förstått orden: försoning, frid, kärlek och enhet?

när svavel och förtärande eld kommer – och dessa är mycket nära er nu, kommer de att förstå att Jag hade sänt en profet bland dem;

från begynnelsen hade Jag gett er Mina Bud; Jag hade bett er att älska Mig, er Herre, av hela ert hjärta, av hela er själ och av hela ert förstånd; idag ber Jag er att låta Mig röra vid er själ så att ert hjärta kan vara i stånd att prisa Mig och säga Mig att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, ingenting som finns eller som kommer, ingen kraft, varken höjd eller djup, inte heller något skapat skall någonsin komma emellan er och er kärlek till Mig;

Jag är ert Fäste; vet att Min Kärlek uppenbaras även till de allra minsta av er; sök inte er frälsning i världens ljus, eftersom ni vet att världen inte kan ge er Liv;

snart skall Min och Lammets Tron vara på sin plats och er själ skall förnyas med Mitt Översinnliga Ljus, därför att Jag, er Fader, tänker återupprätta er själs minne och få ert hjärta att sjunga för Mig ordet Abba – Fader! Jag säger er, ni tillhör inte världen, så varför låter ni er bli bedragna om och om igen?

– allt sedan jorden grundlades har Jag kallat er vid namn, men när Jag föreslog Fred, allomfattande Fred, var nästan alla av er för krig; ändå utgjuter Jag nu Min Helige Ande för att påminna er om era sanna grundvalar och att ni alla är Min säd; men idag är Min säd fylld med döda ord .... Jag är Den Helige som först höll er i Min famn; hur länge till skall er själ motstå De Ögon som såg er först? och hur länge till skall er själ förneka Mina smärtfyllda rop?

många av er hyser fortfarande Förödelsens Styggelse i er själs allra innersta rum; kan ni inte se hur Ormen gång på gång bedrar er på samma sätt som han bedrog Adam och Eva? Satan inger er, outtröttligt och listigt, att skära av alla era himmelska band som binder er vid Mig, er Fader i himmelen; han hypnotiserade er själs minne för att få er att tro att ni är faderlösa, och skapade så en klyfta mellan er och Mig, er Gud; Satan vill skilja er från Mig och skära bort er navelsträng som förenar er med Mig, genom vilken Livets Flöden strömmar in i er;

släkte, ni har ännu inte avgjort er för Mig; när skall ni bestämma er för att återvända till Mig? vill ni passera denna tidsålders tröskel genom flammande eld, genom svavel och förtärande eld? hur kunde er själ byta bort Min Härlighet mot en värdelös imitation som den onde erbjuder er dagligen; be Mig om ert dagliga bröd så skall Jag ge er det! varför är ni alla så villiga att lyssna på Ormen? ni och Jag vet att Satan är lögnens fader, varför fortsätter ni då att lyssna på honom? Jag, er Skapare, är er Fader och Jag kallar er tillbaka till Mig; tro på Mina bedrövade rop; kommer er själ fortsätta att hjälpa Upprorsmannen, eller vill ni värdigas komma ner från er tron och omvända er? det är ni som beslutar – det finns inte mycket tid kvar;

Jag påminner er om att ta er till vara för de falska lärarna och de falska profeterna som lockar er själ till undergång och misstolkar evangelierna, och som säger er att den Helige Ande inte är med er för att påminna er om era grundvalar och var ni kommer ifrån; de har redan gjort en ödemark av er själ och grävt en väldig klyfta mellan er och Mig, er Fader; låt dem inte utvidga denna ödemark i er själ och förleda er att tro att Jag har lämnat er föräldralösa; dessa falska profeter har gjort en lögnare av Min Son, Jesus, och av evangelierna en ekande cymbal, tom av tomhet; de gjorde Mitt Ord till en öppen grav;

så ta er till vara för dessa falska lärare, som säger till er att Min Helige Ande inte kan stiga ner och utföra mirakel och underverk i er; ta er till vara för dem som fördömer Min Helige Ande som i era dagar mer än någonsin förr påminner er om era grundvalar; ta er till vara för dem som upprätthåller ett yttre sken av religion men förkastar dess inre kraft, den inre kraften som är Min Helige Ande;

och om någon av er blir förtalad och trycks ned därför att ni vittnar för Sanningen, vänd er då till er Heliga Moder; Hon skall trösta er själ och förse er med mod; om världen tillfogar er allvarliga sår, vänd er då till er Moder så skall hon lägga om era sår med sin Moderliga Kärlek och Tillgivenhet; så som Hon tog hand om Min Älskade Son, så skall er Heliga Moder ta hand om er; i ert elände och betryck kommer Hon flygande till er och tar er in i Sitt Hjärta, samma Hjärta som tog emot er Frälsare; er Heliga Moder i Himmelen skall lära er att utbreda Mitt Rike på jorden genom att lära er att älska Mig;

så låt kärlek vara ert livs princip; låt kärlek vara er rot; tillåt Mig, er Fader, att binda er till Mig; tillåt Mig att röra vid er själ; kom till Mig och kasta er i Mina Armar; vilken större lycka finns än att hållas i De Händer som skapade er? lägg ert öra till Min Mun, denna Mun som andades in: Liv i era näsborrar; från markens stoft uppväckte Jag er till att erövra jorden; Jag rörde vid er och bad er att lyssna till Mitt Ord sedan dess; kom, ni måste rätta till ert hjärta, överge de ogärningar som fläckar er själ, och av hela ert hjärta

HELGA MITT NAMN

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message