DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Budskap för fastan

10 april 1990

(För fastan)

frid vare med er ... Jag är er Helige som vakar över er från höjden ... samla er och känn Min Närvaro ... känn Min Närvaro, känn hur Mina Ögon vilar på er; sannerligen säger Jag er, ingen människa har större kärlek än Min; Jag är Han, Han som älskar er mest, den levande Guden;

idag, Mina älskade, lever era länder i mörker, men Jag stiger ned i Min Oändliga Barmhärtighet för att bygga upp Mitt Hus och föra er tillbaka till Mig; Jag utgjuter sannerligen Min Ande över hela mänskligheten för att mätta era utsvultna länder med Mitt Ord och påminna er om att Jag är Helig;

Jag kommer för att uppmuntra er att göra det goda och vända er bort från era onda böjelser; Jag står alldeles vid era dörrar och knackar; Jag är Den som ni söker efter; Jag är Den som lyfter er själ och upphöjer den;

sannerligen säger Jag er, Kärleken är på väg tillbaka; Min Återkomst är nära förestående, så be för själars omvändelse, be att de omvänder sig innan Min Återkomst, be med brinnande iver att Mitt Rop i denna ödemark når deras öron och bryter igenom deras dövhet; be till Fadern att Hans Rättvisas Bägare inte flödar över innan er omvändelse;

släkte! ropa på Mig och Jag skall höra er! O släkte, släkte ... befläckat bortom ord... orent bortom all beskrivning, din skuld blir din död; din perversitet, släkte, och din trolöshet har genomträngt hela Evigheten och fått himmelens pelare att skaka, dina överträdelser har berövat din ande all vishet; om du visste hur Mina änglar bävar inför det som väntar dig ... du jord som genom ditt avfall kommer att sölas i ditt eget blod! jord som skall slita sig själv i stycken inför ögonen på Mina änglar! om ni alla förstod den hemsökelse som måste komma skulle ni inte, som nu, slösa bort er kraft på tomma ord och gudlöshet;

Jag, Herren, utgjuter Min Ande för att förbereda er, för att undervisa er från himmelen, och kalla er till ånger och omvändelse, Jag är en Barmhärtig Gud som i dessa dagar av Nåd böjer Mig ned hela vägen till er för att rädda er;

hör Mina Rop i förtvivlan, Mina älskade, Jag kommer för att väcka er; Jag tröttnar inte på att upprepa Mina vädjanden, du otacksamma släkte, och Jag skall fortsätta att upprepa Mina Vädjanden till er, Mina Läppar skall aldrig tröttna på att kalla er, men medan Jag talar finns Mitt lidande kvar ... ändå är Ljuset nära för att jaga bort ditt mörker, släkte ...

öppna era ögon, öppna era ögon, så skall ni få se Mig i Min glans; Jag är beredd att ge era ögon ljus så att ni ser och inte sover er till döds; ert släktes gärningar är korrupta och vederstyggliga, långt ifrån att vara Min Avbild, långt ifrån Kärlek, långt ifrån Helighet; Jag är er Helige men varje minut korsfäster ni Mig på nytt; Jag är Han som idag med så mycket kärlek omfamnar er med Mina Armar och med Min Hand försiktigt livnär er med Mitt Ord för att återupprätta er gudomlighet, du svaga släkte;

Jag kommer för att befria er från det onda, Jag kommer inte för att hota er, Jag kommer bara för att varna er i Min Oändliga Barmhärtighet; Mitt innersta längtar efter att få äga er och göra er till Mina för all Evighet och klä er i skinande vita kläder; Mitt Hjärta söker förtvivlat efter att släpa bort er från era styggelser; Jag kallar, men så många av er idag vill inte svara, Jag talar genom svaga instrument, men många av er lyssnar inte; istället behandlar man Mina budbärare som inkräktare, dessa människor skulle helst göra det som misshagar mig mest av allt: ta deras liv...1 och tro sig göra Mig en helig tjänst; deras ande som befinner sig i mörker och omedvetenhet kan inte känna igen Min Nåds Helige Ande, inte mer än Judarna kände igen Mig som Messias! de provocerar Mig, de upphöjer Mig inte, de blockerar Min väg med tistlar och törnen då de uppmuntrar orenhet och promiskuitet i detta gudlösa och sanslösa släkte; känn Min Ångest, känn Min Sorg ... Mina Ögon blir skumma och tärda av gråt;

Jag kommer hela vägen till er med stor kärlek för att erbjuda er Min Kärlek som gåva, Min Andes gåva, Min Gudomlighets gåva, Jag kommer för att påminna er om Min Helighet; säg Mig då, låt Mig höra er, ni som Mitt Heliga Hjärta älskar och bultar för, skall Jag någonsin få se er lämna denna öken? återvänd till Mig så att Jag inte längre måste våndas i väntan på ljudet av era steg;

Jag skall inte förebrå dig, nej, Jag skall bara låta dig kasta dig mot Mitt Bröst och Jag skall vagga dig med Tårar av Glädje, Mitt barn; Jag skall svepa in dig i Min flödande Kärlek och ge din själ Min Frid... Jag skall ha omsorg om dig, är Jag inte din Herde? se, ni lever i början av de dagar som utlovats er; Jag har sagt att Min Nåds Ande skall andas på era döda; Jag skall resa er upp ur era gravar och föra er åter till er boning:

Mitt Heliga Hjärta;

och Jag skall fylla er med Min Ande som helar er, och ni skall erkänna Mig, er Gud; öppna era ögon och ert hjärta, överlämna er åt Mig, ge Mig er vilja, så skall Jag göra resten;

kom ihåg Min Heliga Närvaro; var Mina kärl av Ljus som bär Mitt Ord och sprider Mina Budskap; Jag, Herren, välsignar var och en av er, och lämnar Min Kärleks Suck på er panna; var ett;


1 “ta deras liv...” Bara tre ord, men de betyder mycket mer. De betyder också att de som bekämpar den Helige Ande och tystar ned Den som talar genom budskapen, angriper Guds varningar. Dessa människor kommer att ställas till svars för själar som gått förlorade. Nådens Helige Ande har i våra dagar valt att väcka oss med vad dagens människor behöver: en mångfald av uppenbarelser och budskap genom syner. Fatimas budskap togs inte på allvar, det ignorerades i 13 år. Det var en varning. Resultatet blev 2:a världskriget och kommunismen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message