DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lyft dina ögon till Mig

17 januari 1990

frid vare med dig; Min blomma, tillåt Mig idag att använda din hand för att skriva ner Mitt Budskap;1

Jag ger er Min Frid; Mina älskade, Jag har uppväckt er för att använda er som redskap för att göra Mina Budskap kända i hela världen; Jag har uppväckt er för att göra er till levande altaren, genom att ge er Min Låga: Jag uppväckte er för att förhärliga er till levande tempel; Min Nåd vilar över er, Mina Ögon lämnar er aldrig; kom och hämta från Mina Rikedomar; kom, behaga Mig och säg dessa ord:

“välsignad vare Du,
Herre, full av Nåd,
storheten, makten
och äran tillhör Dig,
Ditt är herraväldet
och Du är alltings Härskare och över allting,
och det är av Dig och genom Dig
som Enheten skall komma ner, som en blixt,
för att ära och Förhärliga Din Kropp;
amen"

och Jag säger er att i Enhet kommer ni att vara kärl som bär Mitt Ljus, förkunnar Mitt Rike och undervisar om Sanningen i fullständig frihet och utan att någon hindrar er;

(skriv ner ytterligare några rader till Mina utvalda)

var beredda på ytterligare några svårigheter; Jag går före er för att öppna vägen för er, så var inte rädda; många kommer att bli förargade, men den som förkunnar Sanningen går aldrig utan prövningar, era förtryckare omringar er, men har ni fått känna av dem? Jag säger er, innan de ens nått fram till er skingrar Jag dem; Jag, Herren, går vid er sida;

hör Mig: för att förenas måste ni alla böja er; det får inte finnas någon tävlan mellan er, inget högmod, var och en måste vara självutplånande; Jag är Gudomlig och gudomliga önskar Jag att ni skall vara; Mina älskade, ni borde alla böja er, för ni delar alla Min Ande;

Jag, Herren, välsignar er;

Jesus?

Jag är;

Jag, Jesus, älskar dig, dotter; säg Mig, om Jag inte hade kommit till dig på detta sätt och räddat dig, hade du då väntat på Mig och tjänat Mig? och om Jag inte hade lyft upp dig, hade du då varit medveten om allt som sker i Min Kyrka?

Nej, nej, Herre, men Jag är inte god nog att ta emot allt detta.

blomma, även om du inte är god, så är Jag här hos dig för att välsigna dig och dra dig djupare in i Mitt Hjärta; ät av Mig på detta sätt; ta emot Min Frid;

lyft dina ögon till Mig,

så skall Mitt Heliga Ansikte lysa över dig; Jag har smort dig till att vara en av Mina brudar, Jag har upphöjt dig till att bli Min; Kärleken älskar dig ... Jag har genomsyrat dig med Min fina doft, Jag har spridit Min väldoft hela vägen till dina vänner; Jag har prytt dig med Mina juveler för att du skall likna Mig; Jag har bundit dig till Mig;

lyft dina ögon till Mig,

och se Mitt Heliga Ansikte; Jag är din Frälsare som älskar dig; acceptera det sätt på vilket Jag leder dig; Jag har gjort upp Mina Planer långt innan du var född; fasta, Min älskade, tukta dina sinnen, gottgör för dem som sårar Mig;

lyft dina ögon till Mig,

och känn hur Min Kärlek omsluter dig och förtär dig; gottgör för andra för att behaga Mig; se! Jag är Han som älskar dig mest, skulle du då motstå Min kallelse? skulle du då stå emot Mig? Jag, som kallade dig vid namn och formade dig till Min Avbild; Jag som lyfte dig från de döda och befriade din själ från underjordens länder;

lyft dina ögon till Mig,

och se på din Konung som höljde din nakenhet med Sina Välsignelser; Jag har trolovat Mig med dig och fostrat dig med Vishet; o Vassula, Min elev, gläd Mig och dela med Mig;

lyft dina ögon till Mig,

och se på Den som räddade dig; Jag är Han; Han som skapade dig;

lyft dina ögon till Mig,

och se på Mig; Jag är Han som uppenbarade Sitt Heliga Ansikte för dig; Jag är Han som lät dina sinnen blomstra; Jag är Herren som såg på dig och värdesatte dig och utgöt Min Undervisning över dig; se på Mina Läppar2 ... från dessa din Guds Läppar har du lärt dig allt som du vet idag; från din Guds Läppar dikterades det för dig och all den Kunskap du har kommer från Mig; Jag är din Fostrare; är du villig att låta Mig dra dig in i Mina Fotspår intill slutet? vill du tillåta Mig att göra detta?

Ur Din egen Hand har jag fått äta,
utan några förtjänster,
vem är jag att Du utgjuter Dina nådegåvor över mig?
Allt kommer från Dig.
Från Din egen Hand har jag tagit emot gåvor.
Jag välsignar Dig, O Herre,
jag skall brista ut i jubel och glädja mig i Din Kärlek
och följa Dig med stor iver ända till slutet,
ännu mer beslutsam.

ta då Mitt Kors av Kärlek och Frid så skall vi gå vidare tillsammans; kom ihåg, Min älskade, att Jag är nära dig hela tiden, tänk på Min Helighet så att du får vandra i helighet; ge Mig ditt elände så skall Min Själ trösta dig; din Frälsare finns vid din sida; Jag är Han som lyfter de fattiga ur gruset; du förstår, Min Vassula, det är av tro och genom tro på Mig som Jag har låtit dig nå detta nådens tillstånd;

(Herren menar att jag kom till Honom genom Hans nåd och genom tro, genom ett barns tro.)

Jag, Jesus, älskar dig; var alltid Min glädje;


1 Budskap för den 18 januari, första dagen i den ekumeniska böneveckan och dessutom min födelsedag. Detta budskap gavs för att läsas upp den 18:e.
2 Jesus sade detta medan Han pekade med två fingrar på sina läppar.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message