DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Skapelse är döv
Upprorsmannen

30 januari 1989

Min Herre? O Jahve, vad jag älskar Dig!!

Jag är;

blomma, Jag älskar dig; Min Ande vilar över dig, känn Min Närvaro; utan Mig skulle du ännu ligga död bland de döda! Jag, Barmhärtighetens Herre, har uppväckt dig, så att Jag med Mitt Budskap skall kunna uppväcka detta gudlösa land;

dagarna flyr, timmarna ilar iväg med enorm hastighet och Min Skapelse är döv! de är höljda i Dunkel, de varken lyssnar eller tror på Mina Barmhärtiga Tecken! i Kärlek och medlidande har Jag återlöst dig och lyft dig upp till Mig och vaggat dig i Mitt Heliga Hjärta; Jag stiger ner från Himmelen, Jag böjer Mig från Min Heliga Tron, för att nå detta otacksamma släkte, vars händer ännu är fläckade av Mina barns blod; blod eftersom ni vägrade tro på Mina Budskap som gavs i Fatima; ni vägrade tro på Dess brådskande natur, och nu upprepar ni era misstag, nytt blod kommer att spillas på grund av er förhärdelse;

O Mitt barn, så många av Mina egna är förblindade av Satans rök! Mina egna gör uppror oförskräckt, och utan minsta tvekan; uppriktighet saknas hos dem, Jag finner inte heller någon helighet i dem; Jag söker efter kärlek men finner ingen i dem; det finns ingen rättvisa och Visheten har ersatts av Dårskap, hon har övergett dem, eftersom deras tungor är kluvna, de mumlar endast förräderi; dessa upprorsmän har gjort Fåfängan till sin krona och Olydnaden togs emot av dem och blev deras spira; Jag finner ingen frid i dem, ingen; deras sätt att tänka är inte Mitt sätt; de går mot ödeläggelsen och förstörelsen av Min Stad;

O Kain! Kain? var är Anden som Jag utrustade dig med? är du åter på väg mot din egen undergång? Jag har känt dig som våldsam sedan den dag du föddes, och eftersom du visste att detta inte var nytt för Mig, kommer du här maskerad och utklädd till Överstepräst; du har klätt dig i Mina kläder, i guld och silver, för att dölja din mörka dräkt som givits dig av det Svarta Odjuret; du har inget ljus i dig, och för att gömma ditt ohyggliga ansikte har du placerat en mask över ditt avskyvärda ansikte, så att ditt utseende kan bedra även Mina Utvalda; din mask kan inte bedra Mig, ty Mina Ögon vet att bakom lammets mask döljer du en enorm förstörelse; du har beväpnat dig till tänderna med Ondska! och nu gör du upp planer för att erövra världen, för att utplåna det lilla ljus som är kvar i dem; dina avsikter är att öka laglösheten och utrota allt som är Heligt, avsätta mäktiga män och helt lägga beslag på Min Helgedom;

dessa, Mitt barn, är Huggormarna som Jag visade dig i en vision, de kryper omkring över Mina Heliga Sakrament och Mitt Tabernakel; han kommer att bedra många och folk kommer att bli förblindade, förblindade därför att han bär en bedragares kläder; dessa stackars själar kommer att vara övertygade om att vad de ser framför sina egna ögon och i sin egen tidsålder, är Översteprästen själv! med sin lysande förklädnad kommer han att åstadkomma ett Stort Avfall över hela Min Kyrka, han kommer med förödelse, men allt kommer att vara dolt av mirakler, av stora förebud och tecken på himlens skyar;

Mitt eviga Offer kommer han att kasta till marken, han kommer att trampa på Det och avskaffa Det, men hela tiden under förklädnad, i illvilja; Min Heliga Stad kommer att ligga under Kains välde därför att de avvisade Mina Varningar; Jag har kommit till dem oväntat, barfota, men de hånskrattade åt Mig; Kains makt kommer bara att vara en kort tid, tack vare Mina älskade själar som gottgör, ber och uppoffrar sig; allt detta har Jag tagit i betraktande, era offer var inte förgäves; orättfärdighet och överträdelser kan kuvas med era böner;He

Herre, vad kommer att hända med Dina heliga?

till Min stora sorg kommer många att bli bedragna på grund av hans utseende; han bär ett lamms förklädnad och kommer att dra många med sig, men Jag har låtit dig se hur han i verkligheten ser ut inuti, det är en Huggorms insida, dödlig ...

Vassula, Jag skall omstörta denne Upprorsman och alla hans efterföljare med mäktigt dån och med Min Eld; Jag skall trampa ner deras säkerhet, som bestod av Lögner, och rasera deras tillflykt till en hög av stoft, eftersom dess fundament utgjordes av Lögner;

sedan skall Jag kalla på Min Abels söner och omfamna dem med stor kärlek; Jag skall skydda dem i Mitt Heliga Hjärta, de skall vara som duvor i renhet och Mitt Heliga Hjärta skall vara deras bo; se dig omkring, ser du inte? har du inte lagt märke till att många av Mina bröder sammansvärjer sig emot Mig? Jag blir förrådd, Mitt barn, av Mina allra närmaste;

Herre, varför gör de så mot Dig? Kanske förstår de det inte!

Mitt barn, de är förblindade av Tomhet och Olydnad;

De tror uppriktigt att de gör rätt!

hur kunde de tro att de gör rätt då de bryter mot Min Lag! de är olydiga, och olydnad kommer inte från Mig! de följer Min motståndares lag, de sätter sina fötter precis i hans fotspår och de leds till sin egen förstörelse och undergång! som Östanvinden skall Jag skingra dessa upprorsmän, vänta så får du se;

be för dem i deras ställe; älska Mig och mildra Min Rättvisa; ära Mig genom att föra själar till Mig för deras frälsning; Mina Ögon vilar särskilt på ungdomen i denna mörka tidsålder; kom, låt oss be till Fadern,

“O, Fader,
förbarma Dig över dina barn,
särskilt de unga,
ta dessa själar under Dina vingar,
rädda dem från den Onde,
rädda dem från Slöheten som omger dem,
fyll dem med Din Helige Ande, Sanningens Ande,
och för dem in i Ditt Ljus för alltid och i evighet,
amen;"

kom, vila, Mitt barn, Jag skall aldrig överge dig; de1 kommer inte att lyckas ta ifrån dig Ljuset som Jag har gett dig; frukta inte, Jag är med dig;

kom, oss, vi? Min Närvaro?

Ja Herre, Jag älskar dig intill döden.


1Mina förföljare.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message