DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De som förklarade krig mot Korset

6 juni 2000

Skriften säger oss att inte frukta
när vi närmar oss nådens tron
för att ta emot barmhärtighet
och finna nåd i den stund då vi behöver hjälp;1

från Himmelen visar Du nu,
och jag skulle vilja säga:
Du uppvisar Din barmhärtighet för oss,
för att förvandla vårt nuvarande tillstånd till ett bättre,
som skall leda oss in på frälsningens väg;

nådens tron fattade beslut,
nådens tron, som oroades av hopade synder,
steg fram och uttalade en befallning,

”Vi har sagt,
’saliga de renhjärtade, ty de skall se Gud’,
detta släkte, som idag låtsas att de inte förstår Oss, 

kommer aldrig någonsin att se Oss, och i deras tillstånd 

kommer de aldrig att nå fram till sin viloplats;

hur skall Vi, i deras nuvarande tillstånd av synd,
någonsin kunna ta Vår boning i dem och de i Oss?
O fördärvade släkte!

”Endast från Oss skall frälsningen komma,
Vår Oändliga Barmhärtighet tvingar Oss att överösa denna generation
med förökade och oförtjänta nådegåvor;
Vår Barmhärtighet kommer att rädda många av Våra barn

som oupphörligt gör motstånd mot Vår Kärlek;

”Från nådens tron skall de få nåd
att uppnå den fullkomlighet som krävs för att komma in i Himmelen;

”Genom Vår barmhärtighet kommer Vi att uppväcka själar,
men ve de hjärtan som är så onda
att de skulle vilja förminska eller misstro eller förtala 
Vår barmhärtighet;
det är med Rättvisa som de skall bli straffade

därför att de har hädat Vår barmhärtighet!”

Hur kommer det sig att en oändlig och avskyvärd kamp
utkämpas mot Din Barmhärtighet
av så många i Ditt Hus?
Hur kommer det sig att de som känner till Skrifterna
inte är medvetna om Din Andes inre inspirationer?

Hur kommer det sig att de inte kan känna igen
de Tre som vittnar i Himmelen? 2

Du, min Gud, beslöt i Din Högsta Kärlek och Barmhärtighet,
att utvälja en inkompetent och svag varelse,
och utse henne till att handla i enlighet med Dina befallningar,
Du befallde henne att profetera,
och det innebär att ge Ditt Ord vidare;

Hon fick lära sig att frambära böner, åkallan och offer,
för att Du skulle höra hennes bön;
hon fick lära sig att offra sin vilja;

min Herre, jag har ansträngt mig så mycket jag har kunnat
för att komma inför Dig som en trogen arbetare som inte behöver skämmas,
utan går med sanningens budskap på en rak stig;

Jag blev kallad av Dig, och jag svarade;
Jag blev kallad av Dig, och jag erkände Dig;
Jag blev kallad av Dig, och jag ångrade mina synder;
Jag blev kallad av Dig, och de anklagade mig;

De anklagade mig och anklagar mig fortfarande,
för att jag svarade Dig;

Du har smort mig till att vittna,
men de höjer rösten för att dränka Din Röst;

Min dotter, du har utfört ett trofast arbete genom Min Ande när du har hjälpt Min Kyrka; du har varit och är fortfarande i Mitt folks tjänst; du har svarat på Min Kallelse;

se, Vassula, Min Barmhärtighet erbjuds alla som vädjar till Brudgummen; Min Rättvisa tillåter idag Min Barmhärtighet att närma sig de döda,3 vilkas stank har nått Mina näsborrar, för att återuppväcka dem; detta sker genom Gudomlig Barmhärtighet; men Barmhärtighetens frälsande Rättvisa säger till alla:

låt inte ert hjärta diktera för er och säga: ”hur är det möjligt att Gud talar så mycket till denna kvinna?” det är att nedvärdera Min Barmhärtighets Kallelse; med andra ord, det är att nedvärdera Mig; dessa människors beteende har formats efter denna världens sätt att tänka; har ni inte läst: ”vem har lärt känna Herrens sinne? vem har någonsin varit Hans rådgivare? vem har först gett Honom något, så att Hans gåvor kommer som återbetalning av en skuld?” har ni inte förstått hur rik och ofattbar Min Vishet och Min Kunskap är? hur kan en skapad varelse våga höja sin röst och förklara att han har funnit grunden till Mina beslut eller Mina Vägar, utan att fördöma sig själv? därför, Min dotter, allt som finns kommer ifrån Mig och har sin orsak i Mig och existerar för Mig;

ja, Vassula, Jag har kallat dig och du har svarat Mig, så att du för Min talan; Jag har kallat dig att visa upp Min Barmhärtighet, som du sade, för att många syndare genom denna Gudomliga Kallelse skall känna samvetskval och ledas till att söka frid med Mig och ångra sig; när de sedan ser hur Jag behandlar dig, och hur mycket nåd Jag har överöst dig med, kan även andra attraheras av Min Ömhet och besluta sig för att ändra sina liv och börja leva ett sant liv i Mig, i vetskap om att när de beslutar sig för Mig kommer också de att få smaka Min godhet; deras fromhet kommer att förökas, och de som levt utan någon fromhet kommer att lära sig att också be utan uppehåll ....

idag säger dig din Skapare: i din tystnad har Jag Min vila; i dina kärleksfulla suckar efter Mig, din Herre och Gud, tar Jag emot fång av väldoftande ära; i din iver för Mitt Hus tar Jag emot lovprisning, och Min Kropp får lindring från Mina plågare genom din kärleks balsam; Min älskade, Jag vill omvandla dig till att bli lik en gyllene ström inför Mina Ögon, skön att se på; Jag är din Skapare och din Frälsning;

nej, Jag har inte stigit in till dig på grund av någon förtjänst från din sida, men när Jag såg dig, fattade Jag kärlek till dig; Jag beslutade att inte undanhålla dig Mina nådegåvor, men inte heller Mitt Kors; för att leda dig in i Mitt Hjärtas centrum var Jag tvungen att förminska dig, men Jag har varken höjt käppen eller rösten; Jag förde dig till Mig genom Mitt kärleksfulla nedstigande;

knappt hade du fötts på nytt när Min Ande fick dig att utropa: ”Abba!” och överväldigad av glädje välsignade dig Min Helige Ande tillsammans med Mig och Fadern, trefalt, och samlade omedelbart därefter hela Himmelens Här och sade till dem:

”Vi skall vinna stor ära genom Svagheten; Segern skall bli Vår till slut, men 4när nyheten når dem som skadar Kyrkan kommer de att fara fram ondskefullt mot Vårt barn; horder av hårdhjärtade människor kommer att visa sina onda hjärtan med grymhet, men hon kommer att klänga sig fast vid Oss och för dem bli ett tydligt tecken på att den Treenige Guden är med henne; och fastän det vid ett visst tillfälle kommer att verka som om hon är förloraren, kommer de inom kort att inse att deras intriger inte har lett till någonting;

“Vi skall utrusta hennes ande med mod för Vår Frälsnings Plan, och när hon talar i Vår sak, kommer hon att tala med myndighet, ty hon skall följa Vår Kungliga Befallning;

”i början kommer ämbetsbärarna inte att ta någon notis om hennes och Våra uttalanden; de kommer att ignorera Våra Kungliga påbud, medan Vår Auktoritet genom henne kommer att spridas ut över varje land; och medan Vårt Husfolk börjar förnyas och bli pånyttfött genom den Helige Ande, kommer odjurets ledare, han som vågar fördöma Oss, han som behandlar ädla hjärtan som brottslingar, att avancera i massiv styrka mot Vårt barn och Vårt Upphöjda Tema; men i själva verket riktar han sig mot Oss, då han inser att Vårt Kärlekstema är en fara för honom5 och hans efterföljare, eftersom Vi kommer att avslöja dem och deras långsiktiga plan mot Kyrkan, och avslöja för alla folk att de vill tvinga dem under sig, fjättra dem och mata dem, den ena dagen med naturalism och den andra dagen med rationalism, och så tvinga sin lag på dem och undertrycka Min Röst;

“och som Skriften säger, så skall det ske; Skriften säger:6 ’dina heligas kött och blod skall de sprida ut runt Jerusalem, och ingen finns som begraver dem!’ ty ’odjuret7 som stiger upp ur Avgrunden’, som Skriften återigen säger, ’skall strida mot dem och besegra dem och döda dem;8 deras döda kroppar kommer att bli liggande på huvudgatan i den Stora Stad som på andligt språk kallas Sodom och Egypten och där deras Herre också blev korsfäst;’9

“en välkänd folkrik Kristi stad, känd som den eviga staden, skall aldrig upphöra att avvisa Våra Rop, som Sodom, ändå kommer de att göra anspråk på sin öppenhet och sin öppenhet mot Vår Ande; men det kommer att vara tvärtom, de kommer att korsfästa alla Mina Ord och nagla fast dem på trä; när detta sker kommer många präster att stå i tårar vid altaret, och gråtande kommer de att säga:

”Herre, låt inte förödelse komma över Ditt Hus; Du har sett hämndlystnaden hos dem10 som har svurit att stå emot Dina Heliga Föreskrifter och i stället försöker framstå som kloka, för mänsklighetens väl, som de säger; de liknar schakaler, de hånar Din Gudomlighet, och de skjuter giftpilar mot vår tro; för att stärka Ditt folk och för att stärka och varna dina präster steg Du ned bland oss i Din ärofulla styrka, Du gjorde vindarna till budbärare och eldslågor till Dina tjänare för att ära Dig; Du utvalde dem till att bära fram Ditt Heliga Namn och uppvisa Det för att ära Dig, genom att stärka Ditt Husfolk och åter samla Din hjord, så att Ditt Hus än en gång skall kunna kallas: Ett bönens Hus; vi tackar Dig för Din Barmhärtiga Kärlek, att Du har funnit ett sätt att lyfta oss alla ur likgiltigheten;

”men se nu, hur döda kroppar uppfyller Din stad,11 och medan odjuret och hans efterföljare trampar på dem gläder de sig och firar deras död, se hur de jublar varje gång ett negativt omdöme uttalas av Dina företrädare mot Dina utvalda; hur mycket mer skall inte Blodet från Kristus som offrade Sig, fläckfri som Han var, till Gud genom den Evige Anden, rena vårt samvete från döda gärningar så att vi kan tillbe den Levande Guden? hur mycket mer behöver inte Dina företrädare förstå att när de förkastar Dina barmhärtiga ingripanden blir de, utan att veta om det, medarbetare till odjurets härskare och hans efterföljare?

”Herre, full av Nåd, Du har funnit ett sätt att varna oss alla för den som skryter med sina anspråk på att vara Gud; men nu, se hur de har stormat fram mot Dig för att täppa till munnen på dem som prisar Dig; vår Herre och Himmelske Konung, kom till vår hjälp! visa Dig med makt i dessa tider av svår nöd;”!

”ett fruktansvärt förtryck kommer då att påbjudas, utan att ett enda ord kommer att vara i skriven form från början; de heliga och Våra utvalda själar kommer ständigt att bli nedtrampade och krossade, för genom Våra talesmän avslöjar Vi de onda makternas planer och varnar Vårt folk; Vi har varnat dem alltsedan början av Vår Barmhärtiga Kallelse, för att dessa onda makter som utmanar Oss, kommer att planera att förändra de heliga tiderna och Lagen;

”sedan skall tiden komma när Vårt Husfolk kommer att stå utan talan inför dessa Satans och mörkrets makter, och ändå skulle de inte förstå, inte ens när de får se svärdet höjas mot Korset; de onda makternas härförare kommer att beslagta Det från offentliga platser, och tillsammans med odjuret och hans efterföljare kommer de att genomföra sin plan att avkristna Vårt folk, och ändå kommer Våra ämbetsmän att förbli blinda och fortsätta att blunda för Våra Barmhärtiga ingripanden, och således bli medhjälpare till dem som för krig mot Korset, utan att de vet om det;

”sedan, när de kommer till insikt om att de har syndat, och att deras ständiga tvist om hur de skulle reglera och tysta ner Våra profeter på bästa sätt, istället hjälpte fienden, kommer de att bekänna: ’Herre, vi har syndat och handlat fel, för vi har utlämnat Din undervisning; vi har inte lyssnat på Dina budbärare och inte tillmätt dem någon vikt; de talade i Ditt Namn till människor i alla länder; frälsande Rättvisa tillhör Dig; men vi lyssnade inte ...’ detta är vad Vi kommer att höra;

”du förstår, hur mycket man än skulle pröva Vårt barns äkthet och bevisa att hon är äkta, om hon så skulle bära alla tecken som behövs och välsignelser som kommer från ovan, så skulle de sammansvurna ändå förmätet fullfölja sina onda planer;

”över varje folk kommer de att ha en ledare och de kommer att njuta av sina onda gärningar; men vid hennes sida skall Vi ställa en furste från Vårt Himmelska Hov, en av de högsta i rang, för att bli hennes beskyddare och hjälpa henne att upptäcka lögnaktiga ord och falska hjärtan; vänner, upprorsmän och syndare kommer alla att bli kallade och avslöjade och Vår gyllene ström kommer att välla fram i deras kretsar; och Vi, i deras mitt, kommer att kalla var och en av dem vid namn;

”här är din Herre, din Verklige Brudgum som kommer med makt; har du då inte hört att Min Arm lägger allt skapat under Sig? skulle Jag nu undanhålla dig Min famn därför att du massakrerade Min Kropp? eller skulle Jag nu förneka dig Min Barmhärtiga Kärlek eller Min Godhet och låta bli att rycka upp dig från din likgiltighet? O nej! Min Kärlek tvingar Mig att frälsa även dig, och Jag kommer inte att undanhålla dig Min famn, inte heller skall jag förvägra dig Min sötma, för om Jag gjorde det skulle du dö;’

”Vår eviga och Heliga Vishet, sötare än honung, skall uppvakta deras hjärtan så att deras hjärtan flödar av Vishetens sötma och förkunnar:

’det finns en Gud, en tro
och en Kyrka!’

detta kommer att ljuda som en melodisk hymn i våra Öron; detta kommer att bli Vår Seger;

detta var vad Vi sade när Vi kallade samman det Kungliga Hovet i Himmelen;

var glada över att få rikta era tankar mot Mig och Mina Gudomliga ingripanden; och ni som säger: ”vi behöver inte se några under”, till er säger Jag: ”sätt handen för munnen och se inte Mina Barmhärtiga ingripanden som angrepp, låt Mitt folk få nåden att bli räddade genom de under Jag gör i er mörka tidsålder; handla alltså rätt, och det innebär att vandra ödmjukt med Mig, er Gud;”

Min Vassula, förstå att allt ligger under Min Spira; kom och begrunda Min Frälsande Rättvisa;

Hur kommer det sig att de inte har trott eller förstått Ditt Språk?12

De har inte förstått Brudgummens språk därför att Jag talade i Min Andes ordalag, och inte i den mänskliga filosofins ordalag;

Min älskade, ha därför Mitt sinne och prisa Mig med jubel, och lyssna inte på dem som inte har svarat på Min Kärleks Hymn; tro på Skriften som säger: ”hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg...”13Skriften ljuger aldrig; var inympad i Mig ....


2 Fadern Sonen och den Helige Ande.
3 De andligen döda.
4 Så snart som detta ’men’ uttalades, (det tycktes som om alla Änglarna och Helgonen förstod resten innan de hörde det) visste de på grund av hur det uttalades, att sorgliga nyheter skulle följa. Omedelbart blev deras ansiktsuttryck allvarliga och högtidliga.
5 Han och hans efterföljare är dessa onda, mörka krafter i vår tid som äger världen och som bekämpar Kristi Gudom och Gud Fadern. De bekämpar Korset också.
7 De onda krafterna.
8 Att på ett symboliskt sätt döda språkrören sända av Kristus och Jungfru Maria genom att förneka att Maria och Jesus talar som de två vittnena.
10 De onda krafterna.
11 Genom avfälligheten..

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message