HOME MESSAGES


 

A Hittani Kongregáció nyilatkozata (1995 október 6) beteljesítése egy próféciának

és nem csak egy dokumentum:

 

 

(Ez a kigyűjtés Hughs Notif 1. alapján készült! )

 

 

 

 

Jézus Krisztus a Megváltó az Atya szeretett Fia mondja :

 

 

 1991 január 18

 

 "Eléjük állítalak téged, mint a visszautasítás jelét, mint az egység visszautasításának jelét..."

" ...Az én üzeneteim nélküled is elterjednek a maguk útján, de téged mindenfelől bántalmak fognak érni. Meg fogom engedni, hogy üldözőid tisztátalan keze megüssön téged, és nyíltan bántalmazzanak. Meg fogom engedni, hogy ellentmondjanak neked...és úgy fognak rád támadni, mint a varjak, amint tönkreteszik a vetést. Szemükben te leszel a vesztes, mert szembetűnőek lesznek a rajtad ütött sebek."

 

1994 december 1"Nem hagytam fel sohasem azzal, hogy szócsöveimet hozzátok küldjem, és figyelmeztesselek benneteket. Küldötteimet mégis mind a mai napig visszautasítottátok, megtagadtátok, és haragra gerjedtek ellenük. Papi lelkeim közül sokan, akik magas székekben uralkodnak, megesküdtek, hogy eltapossák őket. . . . Képmásunkat {a Szentháromság képmását}, amelyet mi adtunk nekik, és amely által a Magasságbeli fiai és leányai lettek, a vadállat képmására cserélték... Róma, gyönyörűségem kertje, egykor te voltál az én Édenem!

. . . Lelked mára a vadállat tükörképévé vált. Róma, átvetted az őr szerepét területemen, és nem engeded belépni Szentlelkemet és a prófétákat, akik Nevemben prófétálnak, és bűnbánatra szólítanak benneteket, hogy térjetek le gonosz útjaitokról. ... Rendkívül lázadó és öntelt vagy, amikor az igazságról van szó. Azért állítod, hogy ismered és meg tudod ítélni mennyei műveimet, hogy rossz hírét keltsd szócsöveimnek, akik a világ elé állítják sötétségedet.."


"Ezt fogom tenni én is azok kedvéért, akik becsülettel szolgálnak engem, és engedelmeskednek annak {a pápának} aki még visszatartja a lázadást házamban. ... Nem akarom az egészet összetörni. De jaj a vérfoltos kezeknek! ... Így fog véget érni sötét korszakotok. ... Megvalósul ígéretem: Az Új Ég és az Új Föld. ... Róma! Ki mutatott valaha is olyan elszántságot, mint én, hogy megmentsen téged? Föléd emelkedik dicsőségem, bár még betakar téged az éjszaka. Megjelenik feletted ragyogásom. ... Még most sem figyelnek, hanem kelepcéket állítanak szócsöveimnek. ... Amíg meg nem gyónják bűneiket és nem keresik Szentlelkemet, addig nem engesztelődök meg ..."

 


1995 május 10

 

 

Leányom fájdalom jön, szomorúság tart szentélyem felé!"


De ez csak rövid ideig, visszatérésemig fog tartani. Úgy fogok eljönni mint a tolvaj......"Hirtelenül fogok eljönni hozzátok, hogy megtörjem a hazugság jogarát, és remegni fog a Föld. Egyetlen pillantásommal megrendítem és lángjaimban eloszlatom minden nemzet lázadását, amely csapásként hozta rátok a hitehagyást. El fogom mozdítani a hitehagyottakat és azok trónját, akik megváltoztatták az időket, hagyományokat, és akik úgy éltek, hogy ellene mondtak ábeleimnek {a hűséges papoknak}, szembeszegültek velük és azzal, aki gondoskodik róluk {II. János Pállal }. Keresztül fogok haladni a Földön, és egyetlen követ sem hagyok a helyén, mert megesküdtem, hogy lángommal pusztítom el mindazt, ami nem tőlem való, és ami bemocskolta Arcmásomat. Éveken keresztül küldtem hozzátok az új apostolokat, hogy közöttetek legyenek, emlékeztessenek törvényemre és rámutassanak figyelmeztetéseimre {Jézus sóhajtott }. Oly sok éve prófétálnak már, de igen kevesen figyelnek..... Azért küldtem őket, hogy emlékeztessenek benneteket arra, hogy tartsátok be törvényemet, és legyetek jók és könyörületesek egymáshoz. Azért küldtem őket, hogy visszhangom legyenek, és arra emlékeztessenek téged, nemzedék, hogy szeretettel fizess meg a rosszért és szeressétek egymást. De mind a mai napig zárva van szívetek és keményebb mint valaha...."


 1995 május 10

 

 "Leányom, nyisd ki szívedet előttem, és mondj el mindent!"

 

Vassula válaszol: "Lelkem aggódik (...) ellenfeleim erősebben ellenem fordultak, mint valaha. Egy durva társaság van a nyomomban ..." - Minden bizonnyal, ezek voltak azok az idők, amikor a C.D.F. (Hittani Kongregáció) külső közreműködőkkel egyetértésben a Nyilatkozat kiadását tervezte.

 1995 augusztus 16

 

 "...megpróbálnak teljesen eltüntetni téged a föld színéről, meg fogják kettőzni erejüket, de egy sem lesz képes területemet és birtokomat megérinteni. Az én területem és birtokom vagy."


"E sebeket leányom az enyéim ütik rajtad, az én házamban. Káin követői sebesítenek meg téged. Meg fogom engedni nekik, hogy egy ártatlan gyermeket verjenek, de örömük gyászra fordul. Igen, vesztesnek látszol majd Vassula, de nem tűntem-e én is vesztesnek? Úgy látszott, mintha eltévesztettem volna küldetésemet. A világ szemében úgy tűnt, mintha én lettem volna minden idők legnagyobb vesztese. Jel vagy számukra, amely kérdéseket fakaszt, és vitákat kelt."

1995 otóber 25-i üzenet: Miután a Nyilatkozat napvilágot látott:

 

 "...Látod miként válnak valóra jövendöléseim? Szívem virága, szemem lángja! A te küldetésed csak akkor lesz betöltve, amikor megengedem nekik, hogy keresztre feszítsenek téged. ....Mondottam, hogy az Atya az enyémhez hasonló utat jelölt ki számodra. ....Ma ahogy látod, az enyémek közül adott el téged valaki. Drágám, saját néped ártatlan vért árult el. A tieid közül szolgáltatott ki valaki a rómaiaknak, hogy ők ítéljenek el téged, és azután....feszítsenek keresztre. Vassula őrizd meg az én hallgatásomat! (Nem védhetem meg magamat.) Elegen vannak tanúid, akik meg tudnak védeni. A hűségesek hűségesek maradnak. A te ruhád gyermekem, saját véredbe fog roskadni, és ez is azt fogja bizonyítani, hogy tőlem való vagy. Te erre születtél, és beleegyezésed gyönyörűségemre szolgál, mert szenvedésed által sokakat fogok megmenteni. A te gyötrelmed által világosságot hozok Egyházamba, és megújulást hívok létre Szentlelkemben, aki háromszorosan Szent.

Vassiliki, nézz rám, a szemembe! ...Ha szeretsz, megígéred, hogy megbocsátasz nekik!"

 

 

 

"...Nemzedéketek nagy hitehagyásában úgy üldözi Szentlelkemet, mint azelőtt sohasem."   (1992. július 7.)

 

 "...Tudom, hogy a leginkább szembetűnő sebeket legjobb barátaim házában fogom kapni."   (1993. április 16.)

 

"Aki az én szolgám és az én házam népéhez tartozik, biztos lehet abban, hogy megtámadják....."  (1992. június 5.)

 

"Egyházam egyik része vakká vált racionális lelke miatt..."  (1994. május 31.)

"Ne gondold, hogy a Magasságbeli nem tudja, miképpen vigye véghez tervét néped körében!

... Nagy művet viszek végbe, amelyet senki sem tud megakadályozni."   (1992. augusztus 26-23)

 

"Hadd tudja meg mindenki, hogy a Szent Isten parancsol mindennek...."   (1994. június 11.)

 

"Elsöpröm mindazokat, akik eltorlaszolják az Utat az Isteni Szeretethez..."   (1987. december 21.)

 

"Ne feledd, hogy én mindig elérem céljaimat."   (1988. április 7.)

"Már mondtam, de újra és újra ismétlem ezeket a nagyon fontos szavakat: 'Aki nem úgy fogadja Isten Országát, mint kisgyermek, az sohasem jut be oda.'."   (1988. május 16.)

 

"Tudom, hogy juhaim, akik hozzám tartoznak, hallgatni fognak hangomra, és soha nem fognak elhagyni engem."  (1993. március 17.)

 

Akinek van füle hallja meg, aki nem akarja hallani, ne hallja meg."  (1993. október 11.)

 

Aki megtartja Szavamat, sohasem hal meg."  (1992. május 6.)

 

 

"A Sátán sokakat megtéveszt, megtámadja azokat a kinyilatkoztatásokat és jelenéseket, amelyek tőlem valók... A Sátán elszántan igyekszik összezavarni téged és igyekszik titeket egymás ellen uszítani."  (1988. augusztus 20.)

 

"Amíg saját útjukat járják, addig sötétségben marad értelmük és elidegenednek jeleimtől és csodáimtól. Amíg saját lelkükhöz folyamodnak, továbbra is keresztkérdéseket tesznek fel az igazság Szentlelkének anélkül, hogy felismernék Őt..."  (1994. május 31.)

"...Elnyomóidat pedig ne tekintsd ellenségeknek, hanem olyan embereknek, akik szintén a családunkhoz tartoznak, ezért drágák nekünk, és imára van szükségük." (1994. november 9.)

 

"Boldog az az ember, aki kinyitja szívét Szentlelkemnek..... Szentlelkem... nyíltan megmutatkozik az ártatlanok, a szegények és az egyszerűek előtt." (1992. október 5.)

 

"Olyan kimeríthetetlen kincset adtam, amely el volt rejtve az emberiség elől, és csak Gertrúd előtt fedtem fel.. ..Ezt a kimeríthetetlen kincset Isten a ti időtökre tartotta fenn: a végső időkre." (1995. február 18.)

 

"Új Szeretet Himnuszt írtam, hogy ... irántatok érzett örök szeretetemre emlékeztesselek benneteket."  (1992. szeptember 14.)

 

...."Ez az üzenet utolsó figyelmeztetése. Ha visszautasítják, hagyom, hogy keze rájuk essen. Már nem tudom tovább megtartani - súlyossá vált. " Szűz Mária (1988. február 3.)

 

"Aki most nem akarja meggyújtani lámpását, és nem használja, attól elfogják venni, és másnak adják."  (1992. decembe 21.)

 

"Azért jöttünk, hogy mindannyiotoknak  felkínáljuk a mi békénket, és felkészítsünk benneteket égi utazásotokra..." (1992. április 20.)

 

"Elérkezett a különválasztás ideje, itt van a leszámolás ideje." (1992. július 20.)

"...Íme magammal hoztam a szabadulás rejtett tervét." (1988. január 18.)

 

"Ma még inkább kérem, mint azelőtt, hogy mindannyian ajánljátok fel magatokat és családotokat a mi két Szívünknek!" (1992. július 20.)

 

--------------------------------

 

1991 szeptember 15-én kapott üzenetből:

"... megengedem lelkednek, hogy végignézze életed minden eseményét....meg fogod tudni lelked nagy rémületére, hogy bűnöd miatt hány áldozatnak folyt ártatlanul a vére.........meg leszel törve, ahogy felébredsz, és szemed az enyémre szegeződik......félelemmel telve fogsz remegni és borzongani, amikor meglátod magad, mint feloszló holttestet, amelyet férgek rágnak és keselyűk marcangolnak........imádkozz a bűnösért, aki nincs tudatában romlásának!"


 

 
 1998 augusztus 14

 

 "... elküldelek egy országba (Olaszország) ahol kinyújtod hajtásaidat a tengeren keresztül. Elküldelek egy nemzethez (Róma, az örök város) amelyik ellenáll korszakotok isteni hívásának, és amelyik azt mondta éjszakájának egy oktalan pillanatában: "tennünk kell valamit, hogy befogjuk a száját ennek az asszonynak." El foglak küldeni oda szeretett gyermekem, ahol Szívem szakadatlanul zokog, mint egy fuvola..... El foglak küldeni hozzájuk, hogy az olajfa még egyszer olajat adjon és a szőlő meghozza gyümölcsét.."

 2 Tessz 2:8 és Jn 20:22 A megtisztulás, amelyről Vassula beszél 1991 szeptember 15-én, még nem érkezett meg, de egy spirituális értelemben vett atombomba, amely lerombolja a Sátán királyságát, már nem lehet messze.

 

 

.---------------------------------

 

Jézus mondja:

 

©Mennyire vágyom arra, hogy minden papom szent legyen, mivel ők képviselnek engem! Azt kívánom, hogy tisztává, szentté, alázatossá és irgalmassá váljanak. Azt akarom, hogy szívükbe öntsem túláradó szeretetemet. Azt akarom, hogy merítsenek többet Szívem gazdagságából, töltsék meg, és itassák át vele szívüket, hogy túlcsorduljon, és kiáradjon az egész világra. Fontos, hogy igyekezzenek megérteni, és megszeretni bárányaimat, gyógyítsák meg őket. De ahhoz, hogy minderre képesek legyenek, meg kell tanulniuk annyira szeretni engem, amennyire én szeretem őket. Meg kell tanulniuk úgy szeretni gyermekeimet, ahogy én szeretem őket. Tisztelniük kell Egyházamat! Szeretetre vágyom, Vassula. Mondd meg nekik, add tudtukra, hogy ajkam kiszáradt, és szeretetre szomjazik!

Mi haszna van a nekem bemutatott áldozatoknak és szertartásoknak, ha szívük megkövesedett, és kiszáradt? Azt akarom, hogy őszinteséggel tegyék termékennyé a pusztaságot. Melegségre van szükségem. Élő lángra, tisztaságra, buzgóságra és égő szeretetre van szükségem. Ne vonakodjatok meríteni ebből a végtelen szeretetből, és töltsétek meg szíveteket! Mindössze hűséget, tisztaságot és szeretetet kérek tőletek. Jöjjetek, jöjjetek hozzám, és bánjátok meg bűneiteket! Jöjjetek és változtassátok meg életeteket! Magamhoz emellek benneteket és ti befogadtok engem. Emlékeztetni akarlak benneteket, útjaimra.

Oly sok üzenetet és jelet adtam nektek, jeleket, amelyeket ti semmibe vesztek. Elfeledtétek szavaimat? Ne csodálkozzatok azon, hogy milyen gyenge eszközöket használok fel szavaim kinyilvánítására! Hiszen e kövek közül bármelyiket felvehetném és hűséges követőmmé tehetném! * Némelyek bizonyítékot keresnek arra, hogy vajon én, Jézus, adom-e nektek ezeket az üzeneteket. Nem megmondtam, hogy ki fogom árasztani Lelkemet az egész emberiségre, és hogy fiaim, meg leányaim prófétálni fognak?! Nem megmondtam, hogy jeleket fogok adni az égen és a Földön?! Az én útjaim nem a ti útjaitok, és az én jeleim nem a ti jeleitek.

Újból felfedem Arcomat, de hányan fognak közületek hinni? Felsóhajtok a fájdalomtól, lélegzetem elakad, fulladozom gyermekeim láttán, akik telve vannak halott szavakkal. Hűség! Hűségesnek nevezitek magatokat, miközben szívetek halott? Jöjjetek, jöjjetek és merítsetek Szívemből! Ünnepélyesen felszólítalak benneteket, tartsatok bűnbánatot és engeszteljetek! Szeressetek engem tisztán, és tiszteljétek Oltáriszentségemet! Igen, ti mind, akik magatokat igaznak és jámbornak tartjátok, jöjjetek, és változtassátok meg szíveteket. Nyissátok ki szíveteket, fogadjatok be engem, és ha megtettétek, leveszem a fátylat szemetekről, és megnyitom fületeket. ©  (1987 márc.27)

 

 

*Mondom nektek: ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani! (Lk. 19,40)

 

Házamat Nyugaton kifosztják. Kértem őket, hogy gyülekezzenek Péter köré, (lásd 1988 június 3-i üzenetet) de nem értették meg és az ellenkezőjét teszik. Sokan mondják abban a házban: "Miért szükséges, hogy legyen vezetőnk, (lásd 1988 május 16-i üzenetet) különösen ez a vezető?" Figyelmeztettelek benneteket, hogy bíborosok fognak bíborosok ellen fordulni és papok papok ellen. Pétert azért választottam, hogy táplálja és őrizze bárányaimat, de a lázadás lelke olyan sikeresen halad, hogy a lázadás elérte csúcspontját. Ez az a nagy megpróbáltatás, amelyre figyelmeztettelek. (lásd 1988 május 16-i üzenetet)  1994 okt. 24

 

 

 

vissza a honlapra