HOME INDEX
SZENT PÁL ÜZENETE


1996. szeptember 4.

Úgy éreztem, hogy Szent Pálhoz kell imádkoznom, mert napok óta ő járt eszemben, és teljesen lekötötte figyelmemet. Olyan volt, mintha követne. Olyan közel éreztem magamhoz, mint Urunkat, amikor üzenetet készül adni. Majd miután imádkoztam hozzá, megkaptam Szent Pál tanácsát:

Szent Pál: Béke, nővérem az Úrban! Őrködj csoportod felett 1 , és ne mulaszd el bátorítani őket!... Legyen szent a ti szívetek, hirdesse szívetek a feltámadt Krisztust! Beszéljetek mindig Krisztusról...
  Isten arra hívott meg benneteket, hogy részesüljetek dicsőségében. Ő kedveli az alázatost és az ártatlant. Mindenekelőtt legyetek tiszták, hogy jó lelkiismerettel állhassatok az Úr elé. Az Úr Lelke van rajtatok és mindegyiktek különös kegyelmet kapott. E különleges kegyelmeket az Egyház javára kaptátok, hogy a feltámadt Krisztust hirdessétek, akinek feltámadását napjaitokban valótlanságnak tartják.
  Át kell törnötök a hamisság korlátait, amelyeket most állítanak körétek. Az Egyház ellenségei éppen olyan erősek és ravaszak romboló munkájukban, mint a házépítő erős kőművesek.
  Isten ma a gyengét és a nyomorúságost hívja, hogy legyőzze azt, ami látványos és nagy e hitehagyott, elenyésző világ szemében. Szentlelkének jelenléte sok holtat fog felemelni.
2
  Napjaitokban az erkölcstelenség lett e gonosz világ koronája.
  De ti, barátaim, akik a ragyogó Világosságtól kaptatok kinyilatkoztatást, tartsatok ki Isten dicsőségének hirdetésében! Hirdessétek az élő Krisztust és ne féljetek az üldözéstől, hanem örvendjetek! Ennél nagyobb kegyelmet felkínálhatna-e nektek az Úr? Ne ellenkezzetek, amikor a dárda felétek fordul! Nem fogtátok fel értékét?
  Ehelyett örvendjetek Isten jelenlétének, örvendjetek Lelke jelenlétének és buzgón dicsérjétek Őt, mert mindannyian Őbenne éltek! Őbenne mozogtok, lélegeztek, Őbenne pihentek most és fogtok örökre megpihenni egy napon...
  És te, nővérem az Úrban, tölts idődből többet az Úrral, egyedül az Ő Egyházával törődj!
  Én, Szent Pál, a mi Urunk, Jézus Krisztus apostola, mondom neked: Bátorság! Állj szilárdan, maradj meg Isten kegyelmében és örvendezz jelenlétében! Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Legyetek egyek!1  a rhodosi imacsoport felett, Görögországban
2  feltámasztani, megtéríteni

previous index next