HOME INDEX
MEG FOGLAK HALLGATNI


1996. július 17.

(Imádság a Szentlélekhez:)

Ó Világosság! Ó háromszorosan szent,
megközelíthetetlen Világosság!

Jöjj! Szállj le és ne csak azokhoz jöjj,
akik azért hívnak,
mert hallottak Rólad,
hanem jöjj azokhoz is,
akik még nem ismernek Téged!
Jöjj! Testünk Lámpása!
Jöjj és gyógyítsd meg azokat,
akik sohasem értettek meg Téged!
Jöjj mindazokhoz, akik félnek Tőled!
Jöjj és mutasd meg rejtett kincsedet,
melyet a mi időnkre tettél félre!

Jöjj! Jöjj, és fedd fel az Atyát
és a Fiú Szent Arcát!
Jöjj és fedd fel magadat, Szentlélek!
Jöjj, Barátom,
mert Te vagy szívünk
ragyogó Világossága!
Jöjj el a magasságból és öltöztess
hatalmadba és ragyogásodba minket!

Jöjj, és lakozzál bennünk
és tégy minket lakóhelyeddé,
az imádság helyévé,
mert Te vagy a szüntelen Imádság!

Látod, mily ruhátlanok vagyunk nélküled?
Jöjj, és áraszd ki világosságodat ebben a sötétségben!

Te vagy Ígéretünk!
Te vagy Világosságunk!
Igen, Te vagy az Ígéret!

Te vagy, akiről a Szentírás így beszél:
"Nem lesz többé éjszaka
és nem szorulnak lámpafényre
vagy napvilágra.
Az Úristen ragyog rájuk."*

Te vagy örökségünk Záloga!
Áldott legyen Szent Neved!
Te vagy a felbecsülhetetlen értékű Gyöngy!
Te vagy lelkünk fényessége,
Vendégségünk és Ünnepünk.
Te vagy életünk ellenállhatatlan Társa!
Te vagy a lélekben szegények Trónja!

Te vagy az országok Országa,
a birodalmak Birodalma!
Ó lelkünk Vendége!
Jöjj, és szabadíts meg minket!
Amen.


A Szentlélek: Gyermekem, az imádság a te fegyvered, és én, én kiragadhatlak téged a sötétség hatalmából, és ahogy egykor gondoltad, helyet adhatok neked a megközelíthetetlen Világosságban és az elérhetetlen Kincsben. Dicsőséges hatalmamban, gyermekem, elnyerheted az erőt, a szelídséget, a türelmet és az álhatatosságot. Bennem és általam kiálthatod: "Amen!"
  És én, az Amen, a Hűséges, az igaz Tanú, Isten teremtésének igazi Forrása, meg foglak hallgatni! Le fogok szállni rátok mint mennydörgés, hogy szabadságot adjak nektek és egységet teremtsek köztetek és a mi Egységünk között: eltöltelek benneteket háromságos Szentségünk teljességével.
  Tűz-keresztség készül leszállni rátok, teremtés! Az annyira várt keresztség, ami mindent megújít!
  Leányom, hirdesd Isten országát, és ne engedd, hogy bárki hátráltasson!… 1 Kérd, hogy forrásként áradjon ki rád az élő víz és frissítsen fel téged!

Remények Reménye, megkérhetlek-e, hogy oldozd meg azok láncát, akik még meg vannak kötözve?

A Szentlélek! Kérd! Nem hallottad, hogy bennem megtalálod a szabadságot?
  Mondom neked, eljövök azokhoz, akik soha nem kerestek engem, de szívük olyan maradt, mint a gyermekeké. Felfedem dicsőséges hatalmamat azok előtt, akik sohasem szóltak hozzám. Elmegyek oda, ahonnan nem száműznek.
  Elérkezett a különválasztás ideje, elérkezett az idő, hogy felfedjem az ország dicsőséges gazdagságát. A kegyelem ideje van rajtatok, ezért mondom újból: ti, akik Krisztus Testéhez tartoztok, jöjjetek és vágyakozzatok adományaimra, hogy teljesen behatolhassatok Krisztus misztériumába. Ne legyetek olyanok, mint a hitehagyottak, akik többé nem keresik a jót.
  És titeket, akik így szóltok azokhoz, akik segítségül hívnak engem: "Ezt az imát nem ismerem" 2, kérdezlek: "Lehetséges, hogy nem hallottatok meg engem? Lehet, hogy nem láttatok? Lehet, hogy nem értettetek meg? Ellenálltok nekem? Azt állítjátok, hogy ismertek engem, de amit mondtok és tesztek, nem más, mint kegyelmeim visszautasítása. 3   Béke legyen veled! Te, aki túlélted ezt a nagy hitehagyást, dicsőitsd háromszorosan szent Nevünket és bensőségesen dicsérj minket!


(A Szentlélek akkor megnyitotta szájamat és megtöltötte Istennek szóló dicséretekkel.)

Szóljon hála és dicséret
a félelmetes, végtelenül nagy
Úrnak!

Lásd, aki ragyogó sugaraival
kápráztatja el szememet,
nem más, mint az én Atyám!

Ó egek
tündöklő Ékessége!
Neved nagysága
megszabadított engem.
Fülemet amint feléd fordítottam,
szájadból kaptam meg
Szavadat.

És most
örömmel énekelek Istennek,
Atyámnak!

Diadallal kiáltok a Felkenthez,
Jézus Krisztushoz, Megváltómhoz.

Megígért Istenem!*
Gyönyörűségek Gyönyörűsége!
Szeretlek, mert barátoddá fogadtál.

És most teljes szívvel kiáltom:

"Amen! Égek a vágytól,
hogy hirdethessem és kikiáltsam
hűséges szeretetedet!

Megteszem akaratodat,
és akit csak lehetséges
egységre viszek Egységetekkel,
hogy ők is elteljenek
háromságos Szentségetek
teljességével."
Amen. 4

A Szentlélek: Maradj állhatatos akaratunk teljesítésében! Napjaitokban én vagyok a kő, amelyet az építők elvetnek, én vagyok az Egyház sarokköve. Szabadság és szeretet van bennem, mégis elvet engem nemzedéked, mert nem értett meg. Nem kérnek tanácsot tőlem…
  Lásd, olyan vagyok, mint a gazdag talaj. Ha elveted bennem magjaidat, az örök életet fogod learatni, és a Paradicsom lesz otthonod.
  Jöjj hozzám késedelem nélkül, és szegénységed által gazdaggá, gyengeséged által erőssé, nyomorúságosságod által buzgóvá és hűségessé teszlek. Semmiséged által teszlek háromságos Szentségünk élő oltárává.
  Jöjj hozzám félve és remegve, és a ti időtök bátor harcosává teszlek, hogy csatlakozhass Szent Mihályhoz és seregéhez 5 és harcolj a ti időtök nagy harcában.   Szüntelen imádság vagyok bennetek és betöltöm ürességeteket.
  Mindenkor közel állok a szegényhez és az egyszerűhöz.
  Jöjjetek és ragadjatok meg engem…
  Jöjjetek és vegyetek birtokba engem és én befogadlak szentségembe 6, felkínálom nektek felbecsülhetetlen adományaimat, a mi részünkké 7, eggyé teszlek benneteket mibennünk, hogy azután menjetek és építsétek újjá szentélyünk romjait.
  Te, aki a sivatagból jöttél, jöjj és lépj be mély vizeimbe! Hullámaim tisztára mosnak és felfrissítenek. Ne félj tőlem! Nem hallottad, barátom, hogy tengerré teszem a kiszáradt földet? Kiárasztom rád a mennyből adományaimat és kegyeimet. Ahogy a menny esőt hullatott háromságos Szentségünk jelenlétében, ugyanúgy fogom kiárasztani jelenlétemet az egész emberiségre.
  Elmélkedj ezen!
  Mi ketten?

Igen, mindörökre.


1  Ez mintha úgy hangzott volna, hogy "Senki sem lesz képes megakadályozni, hogy hirdesd az országot."
2  A Szentlélek segítségül hívása kézrátétellel - a gyógyító szolgálat.
3  A Szentlélek újból hozzám fordult:
4  vö. Ef 1,13
5 azt is hallottam ugyanakkor, hogy "angyalaihoz"
6 azt is hallottam ugyanakkor, hogy "istenségembe"
7 a Szentháromság részévé

previous index next