HOME INDEX
ELTÖLTELEK BENNETEKET SZENTLELKEM SOKFAJTA
AJÁNDÉKÁVAL


1996. január 9.

Házam Jahve udvarában van,
és háromszoros fenségének ragyogásában
örvendez lelkem.
Te vagy az, akiben
lelkem megindul, cselekszik és szüntelenül bízik.
Te vagy az, örök Atyám,
aki után lelkem eped, vágyakozik,
és keresi az Igazságot.

Ne vond meg tőlem, mennyei Atyám,
Lelked hét ajándékát,
hanem küldd el nekem,
hogy világítsanak utamon,
fényt hozzanak lelkembe
és isteni háromságos
Szentségedben fürdessenek.

A Teremtő:   Az én békémet adom neked. Ha a föld nem akar gyümölcsöt teremni, és az ország sivataggá vált, az a ti hitehagyástok miatt van... Már alig emlékeznek meg Szentlelkemről, nem is hirdetik és nem bíznak Benne. Ezért billent meg a Föld és ezért olyan lelketek, mint a kihúnyó csillag, mely elvesztette ragyogását és elsötétült. A Háromságos Isten törvényével szívetekben, Vassula, mindannyian mondhatjátok: "Istenem meghallgat engem." És Szívem mélyéből megadom nektek Szentlelkem hét ajándékát, ha kéritek. Vassulám, válaszolj nekem: úgy gondolod, hogy saját magadtól való, hogy ismered országomat?

Nem Uram, nem. Kezdetben semmit sem tudtam országodról.

Úgy gondolod, hogy saját magadtól valók próféciáid, gyermekem?

Nem, mert az Írás mondja: "A próféciák nem származnak az embertől."

Áldott vagy, mert megengedted Szentlelkemnek, hogy megpihenjen és tevékenykedjen benned. A következőket akarom kinyilvánítani, hogy ezen a Földön mindenki hozzám jöhessen és az én tökéletes teljességemben élhessen, hogy minden élő teremtmény éppen úgy birtokolhasson engem, ahogy én is arra vágyom, hogy birtokolhassam őket:

Háromszorosan Szent Lelkemben találhattok rá a szabadságra. Lelkemben találjátok meg a vigaszt és a felüdülést. Háromszorosan Szent Lelkem meg tudja tisztítani bűnös szenvedélyeiteket, és felkínálhatja nektek a szabadságot, hogy új és gyönyörűséges módon szolgálhassatok nekem, hogy a nemzetek sokaságát vezessétek szentségre, mert meg fogtok újulni Szentlelkemben. Írd gyönyörűséges gyermek:

Akaratom szerint meg fogom osztani veletek dicsőségemet, ezért napjaitokban nagy bőséggel árasztom rátok Szentlelkemet, hogy megújítsalak benneteket és elnyerjétek a szabadságot Lelkemtől. Az emberek saját vesztüket keresik, de hűséges az én szeretetem, és nagy az én könyörületem. Rátekintettem teremtésemre, és így szóltam: A szelek szárnyán küldöm el hozzájuk Leheletemet, korábban, mint terveztem. 1 Nem tartom számon, hogy ki mivel tartozik, mivel útjaim a ti utaitok felett vannak. A szelek szárnyán küldöm Leheletemet teremtésemre, hogy ezt mondhassátok: "Isten nem feledkezett meg rólunk, ez az Ő harmata, ez az Ő esője." És ugyanakkor próféciaként árasztom rátok a tanítást, még a legkisebbre is közületek, teremtés. Ki fogom árasztani adományaimat, hogy lássátok mezítelenségeteket, és felismerjétek, hogy egész életetek során szomorúságot okoztatok nekem. Akkor gyermek módjára sírni fogtok és odafordultok hozzám, Atyátokhoz. Attól kezdve azonban csak a mennyei dolgokra fogtok törekedni, amelyek tartósak.

Ne keressétek másban a szabadságot, csak Lelkemben! És miként az első gyümölcsök idején 2 eltöltelek benneteket Szentlelkem sokfajta ajándékával. Sokan fognak közületek nyelveken énekelni, mások ékesszólást kapnak. Sokféle adományom van, és bőséggel osztom szét. Jöjjetek! Jöjjetek, és nyerjétek el Szentlelkem barátságát, hogy munkatársai lehessetek, mert értelmeteket és szemeteket megnyitva kegyesen be fog avatni benneteket misztériumainkba, hogy megértsétek és felfogjátok a felfoghatatlant, amelyet oly kegyesen és ingyen kínál fel nektek. Ó jöjjetek! Ne álljatok itt erőtlenül! Jöjjetek, és vegyétek át örökségeteket, ami kezdettől fogva a tietek. Jöjjetek, és örököljétek meg a világosságot, amely megközelíthetetlen, pedig körülvesz benneteket és bennetek maradhat! Jöjjetek, és vegyétek birtokba azt, ami elérhetetlen, és mégis mindenki számára elérhető! Jöjjetek, és ne maradjatok távol félelmetekben! Jöjjetek, és örököljétek meg országom misztériumát!

Ma örömöt, békét adok nektek, és felkínálom örökségeteket. Felmérhetetlen kincset kínálok, amely szebb annál, amit az ember kigondolhat és megkaphat. Azért követlek benneteket fáradhatatlanul, mert nagyon szeretlek benneteket. Ajándékaim közül, amelyekkel elárasztottalak titeket, az egyik az én Koronám. 3 Jöjjetek közelebb hozzám, és halhatatlanságot lehelek belétek. Életre keltem lelketeket, hogy megmozduljon, vágyakozzon és az én dicsőségemben lélegezzen, hogy ezentúl ne saját magatokhoz tartozzatok, hanem ahhoz, aki a mi Egységünkben indít benneteket egységre.

Ne mondjátok: "Én, a bűnös kérjem a megközelíthetetlen Világosságot, akit csak a szentek tudnak megközelíteni?" Ha igazán hiszitek, hogy bűnösök vagytok, ahogy mondjátok, és hogy méltatlanok vagytok adományaimra, akkor lehetségessé válik a lehetetlen. 4 Akkor lángra lobbantalak benneteket, hogy felemésszelek titeket és a gyökeréig kiégessem belőletek mindazt, ami nem én vagyok. Akkor az Egy által, akit ti elérhetetlennek tartottatok, félreállítom mindazt, ami eddig gátolta bennetek utamat. Ő lesz szemetek világossága, lényetek mozgatóereje, szívetek dobbanása, beszédetek hatékonysága. Ő lesz a ti mosolyotok és örömötök, lelketek királyi dísze és lelketek őre. Ő lesz bátyátok, nővéretek és hűséges barátotok. Ő lesz a ti ünnepetek, vendégségetek, a rejtett kincs, a gyöngy, a himnuszok himnusza, az Amenre mondott amenetek.Ő lesz az ígéret földje és az erények alapja, amelyre ráírja Szent Nevét.

  Jöjjetek tehát, és vegyétek szabadságotok pecsétjét azáltal, hogy elismeritek, mennyire bűnösök vagytok és mennyire alá vagytok rendelve a bűnnek, én pedig rátok árasztom kimeríthetetlen gazdagságomat és a mennyek országát. Szentlelkem lecsillapíthatja szomjúságotokat.
  Tiszta emberekké, szent néppé, a mi képmásunkká akarlak tenni benneteket. Miért, de miért kértek tőlem oly keveset?... és oly kevés hittel? Miért ítélkeztek tévesen nagylelkűségemről? Hitetek hiánya végzetes méreg lelketek számára és afelé fordít benneteket, amit én elvetek: az emberi tanok és szabályok felé. Tanultátok, hogy az Egyház Fiam Teste, és hogy ď az Egyház Feje 5 ezért tinektek, akik az Ő Testének tagjai vagytok, vágyakoznotok kellene Szentlelkem ajándékaira, és be kellene hatolnotok Krisztus misztériumába, abba a misztériumba, amely istenivé 6 tesz benneteket.

Szentlelkem hatalmában dicsőséges látomást kaptok rátok váró örökségetekről, meglátjátok megnyugvástok helyét, ahol minden szent nyugszik.
  Alkalmasak vagytok országomra? Kiben bíztok? Fordítsátok felém szemeteket, lelketeket és szíveteket, és vegyetek birtokba engem, a ti Isteneteket! Senki másban ne bízzatok, csak bennem! Szentlelkem a bennetek lévő belső Erő, Benne lélegeztek és mozogtok, Őbenne, aki nem szűnik meg létezni. Szentlelkem a bennetek lévő kedvesség, nagyság, ékesszólás és szépség.
  Lelketek belső világossága az én háromszorosan Szent Lelkem, aki lelketeket romolhatatlanná, kegyelemmel teljessé, az én mennyországommá, nyugvóhelyemmé és végleges lakóhellyé teszi számomra, a ti Istenetek, a háromságos, de a lényeg egységében mégis Egy Isten számára.
  Szentlelkem bennetek a benső közbenjáró, aki lelketeket a felhőkbe emeli és kapcsolatot teremt köztetek, szentjeim meg angyalaim között. Megtanít benneteket arra, hogy rendíthetetlenek legyetek, amikor miattam üldöznek és rágalmaznak titeket. Késztessétek szíveteket lelketek tökéletesítésére, teljetek el Lelkemmel és élni fogtok!
Jöjj leányom, mi ketten?
Veled az Isten.


1 A Szentlelket. A Szentlélek kiáradása már folyamatban van, ahogy a karizmatikus mozgalomban is.
2 ugyanakkor az "apostolok" szót is hallottam,
3 Isten Szentlelkéről beszél.
4 Vagyis, ha belátjuk, hogy bűnösök vagyunk, ezzel már elismertük méltatlanságunkat. Alázatos lelkülettel megkaphatjuk Lelkének adományait.
5 Kol 1,18,
6  az isteni természet részeseivé

previous index next