HOME INDEX
ELOSZLATOM A LÁZADÁST
ELMOZDÍTOM A HITEHAGYOTTAKAT


1995. május 10.

Istenem, Uram, tedd, hogy a Földön minden nyelv békéről, kiengesztelődésről, szeretetről, hitről és egységről beszéljen! Idejében küldd el Szentlelkedet, mutasd meg mindenkinek, hogy Te vagy segítségünk és vigasztalásunk! Jöjj, és éleszd fel azt, ami még megmaradt, másképpen hogyan hallhatnának csodáidról a holtak a sötétségben? Miképpen láthatnák igazságosságodat, ha lelkük még a feledés földjén fekszik? Igen nagy irántam való szereteted és irgalmad mérhetetlen. Érdemtelenül ajánlottad nekem a bölcsességet, a felbecsülhetetlen adományt. Szavakat adtál, hogy hirdessem szeretetedet... 1

Leányom, nyisd ki Szívedet előttem, és mondj el mindent!

Lelkem aggódik...

Figyelek...

Ellenfeleim erősebben ellenem fordultak, mint valaha. Egy durva társaság van nyomomban.

Figyelj és értsd meg: a próféta székét adtam neked, ezért életed hátralévő részében prófétálni fogsz, kapcsolatban leszel műveimmel, de mindazzal is, amit nekik 2 el kellett viselniük. Ne állj itt úgy, mintha hirtelen özveggyé lettél volna... az én szeretetemben találj enyhülést, mert veled vagyok! Fogadd békémet!...
  Írnál?

Ha akarod, Uram.

Akarom... figyelj és írd:
  Vassula, azt gondolom, most már észrevetted, hogyan erősödnek a Sátán erődítményei. Ezért határoztam el, hogy siettetni fogom napomat. Tudasd az emberiséggel:
Siettetni fogom visszatérésem napját
Egyszer azt mondtam neked, nem is olyan régen, hogy siess művemmel, mert nagy események hajnalán vagy. Majd később újból eljöttem, hogy megmondjam: az eljövendő nagy megpróbáltatások előtt álltok. De most azt mondom: ajánlj fel nekem tömjént és imádkozz minden nap, hogy megadjam neked az enyhülés kegyelmét. Leányom, fájdalom jön, szomorúság tart szentélyem felé!

Ez a gonoszság sötétsége, amit megjövendöltem: a három és fél év már rajtatok van. Ez az óra már e tavaszi évszak kezdete óta van rajtatok. Nemzedéketek belépett   a szomorúság és a megpróbáltatások idejének kezdetébe,
  a gonoszság rettenetes idejébe,
  a gyalázatos pusztulás idejébe,
  az árnyékok és a vadállat idejébe,
  a Sátánnak háromszorosan megátkozott idejébe,
abba az órába, amelyre megesküdött, hogy zaklatni fogja szentjeimet és angyalaimat. 3
  Itt vannak azok az idők, amikor az ördög elküld egyet övéi közül, hogy változtassa meg törvényemet és az időket. Úgy fog tűnni, mintha nem lenne többé körülöttetek mindenek feletti uralmam és ragyogásom. Úgy fog tűnni szentjeimnek, mintha nem lenne udvarom, hogy felnyissa a könyveket. 4 Úgy fog látszani előttetek, mintha elhagytalak volna benneteket. Úgy fog tűnni nektek, mintha a két vadállat bizonyulna erősebbnek. De ez csak rövid ideig, visszatérésemig fog tartani. Úgy fogok eljönni, miként a tolvaj...

Hirtelenül fogok eljönni hozzátok, hogy megtörjem a hazugság jogarát, és remegni fog a Föld. Egyetlen pillantásommal megrendítem és lángjaimban eloszlatom minden nemzet lázadását, amely csapásként hozta le rátok a hitehagyást. El fogom mozdítani a hitehagyottakat és azok trónját, akik megváltoztatták az időket, hagyományomat, és akik úgy éltek, hogy ellene mondtak ábeleimnek 5 szembeszegültek velük és azzal, aki gondoskodik róluk. 6 Keresztül fogok haladni a Földön és egyetlen követ sem hagyok a helyén, mert megesküdtem, hogy lángommal pusztítom el mindazt, ami nem tőlem való, és ami bemocskolta Arcmásomat.

Éveken keresztül küldtem hozzátok az új apostolokat, hogy közöttetek legyenek, emlékeztessenek törvényemre és rámutassanak figyelmeztetéseimre. 7 Oly sok éve prófétálnak már, de igen kevesen figyelnek... Azért küldtem őket, hogy emlékeztessenek benneteket arra, hogy tartsátok be törvényemet, és legyetek jók és könyörületesek egymáshoz. Azért küldtem őket, hogy visszhangom legyenek, és arra emlékeztessenek téged, nemzedék, hogy szeretettel fizess meg a rosszért és szeressétek egymást. De mind a mai napig zárva van szívetek és keményebb, mint valaha. Nem tartjátok be törvényeimet és kéréseimet. Szívetek továbbra is rosszat forral a másik ellen. Hajthatatlanok vagytok és nem figyeltek hívásomra, amelyet Szentlelkem által ismertettem meg napjaitok új apostolain keresztül.
  Mivel, nemzedék, mindazt megtetted, amitől iszonyodom, nem gyakoroltad a szeretetet és a békét, hanem helyette lázadtál, mértéked szerint fogsz kapni... amit elvetettél, azt fogod most learatni...

Nincs már remény a hűségesek, az ábelek részére, ahogy őket nevezed, Uram?

Ábeleimnek mondom: Ismertté fogom tenni igazságosságomat. Ne féljetek! Név szerint ismerlek benneteket, és ti is ismertek engem. Kívánjátok mindig a békét minden emberrel együtt! Biztosítsátok, hogy senki se legyen engedetlen vezetője iránt, hogy gyökeret ne verjen bennetek a lázadás! Továbbra is maradjatok kegyelmemben és ne keményítsétek meg szíveteket! Én vagyok a ti Reménységetek, belém gyökerezzetek! Gondoskodni fogok rólatok, amikor tetőfokára hág a gonoszság. …Örökké szeretlek benneteket. Legyetek egyek az én Nevemben!


1  Nem tudtam még mindent elmondani...
2  a prófétáknak
3  küldötteimet
4  Isten igazságosságát
5  a hűséges papoknak,
6   II. János Pállal
7 Jézus sóhajtott.

previous index next