HOME INDEX
MEG FOGOM ŐRIZNI AZ ÚJ NEMZEDÉK MAGJÁT


1995. január 3.

A Szeretet van melletted . Gyenge vagy, de gyengeségedben magasztalást kapok.


1995. január 7.

Vízkereszt ünnepe a görögkeletieknél
Jöjj Istenem, Jahvém, örök Atyám,
ki oly türelmesen vársz megtérésünkre!
Jöjj, és táplálj minket
mennyei táplálékkal,
töltsd be ínségünket!
Adakozó kezedről ismernek Téged,
igazságos Istenem.
Jöjj és ments meg minket!
Tedd jóságossá a gonosz ember szívét,
hogy ő is nagyságodat dicsérje.

Jahve, gyengédszívű Apám,
a világ még nem ismer Téged teljesen,
és nem tudja, milyen vagy valójában.
Szentlelked hatalmának megnyilvánulása
fogja ráébreszteni az emberiséget
Neved nagyságára,
és magasztalni fogja dicsőséged ragyogását.

Jahve, mindannyiunk Atyja,
ismertesd meg az emberiséggel
irgalmas, gyengéd és jóságos tetteidet!
Emlékeztesd őket, Atyám, arra,
hogy ők is elnyerhetik országod fenséges dicsőségét,
ha igaz a szívük.

Átadtam szavaidat minden nemzetnek,
amelyhez elküldtél. Követtem parancsodat.
Képességem szerint újból ismertté tettem
szeretetreméltó Arcmásodat,
ahogy előttem felfedted.
Add, hogy örüljenek, és ébredjenek rá,
hogy ők is a Te leszármazottjaid és ivadékaid.
Követtem útmutatásodat és emlékeztettem őket,
hogy származásuk királyi.

Szent Atyám,
mivel újból és újból elküldesz,
hogy visszhangként kiáltsam, hirdessem
Szeretet-himnuszodat,
és megosszam szeretet-énekedet testvéreimmel,
azokért imádkozom,
akik a feledés és sötétség világában élnek,
és még nem tudják, hogy
Szentlelked
ezer Nap fényeként ragyoghat fel
lelkükben.
Igen, Szentlelked,
aki tündöklőbb a csillagok együttes fényénél,
tegyen minden lelket tiszta tükörré
és a jóság képmásává,
mielőtt eltűnnének, mintha nem léteztek volna.
Amint meggyógyulnak, ők is buzgón
és tökéletes erénnyel fogják
ragyogásod és egyeduralmad
látható képmását hirdetni,
mert felismerik,
ami igazán Istentől való.

Atyám! Az élet Kútfeje!
Az örök élet Forrása! Jegyes!
Közelséged felébresztette
nyomorúságos szívem minden egyes rostját,
és lehetővé tette, hogy behatoljak
misztériumaidba és kimeríthetetlen gazdagságodba.
Nyomorúságosságomban miképpen
sorolhattál örököseid közé?
Alighogy megszülettem, máris vétkeztem,
és nem tiszteltelek Téged.
Vétkeztem, és megszűntem létezni.
Ellenségeddé vált az agyag, amit Te formáztál.
Gyíkok és pókok tanyája,
a rosszindulat és a bűn tanyája lett oltárod,
és nyíltan eltávolodott az isteni igazságtól.

Ó gyenge lélek!
Hisz oly kevés ideig élhetsz a Földön!
Mivé lettél?
Az igazságosság fénye le akart sújtani lelkemre,
de Te vágyadban,
hogy megszabadíts és megments engem,
sokkal erősebb voltál a halálnál,
a sötétség és a romlottság hatalmánál,
és mint folyó elárasztottál engem, Atyám.
Meggyógyítottad a halálosnak vélt sebeket,
feltámasztottad,
amit rég holtnak és elporladtnak tartottak.

És tanításod, Uram, mely látogatásaidat kísérte,
már most meghaladja
emberi értelmemet.

Atyám,
Te könyörületes és irgalmas,
türelmes és megbocsátó vagy,
ezért ne vedd le tekintetedet rólunk,
hanem vezess vissza magadhoz
az egyenes útra!
Kiválasztott leányom, az én békémet adom neked... Meg fogom hallgatni imádat, de ha a Szeretetet visszautasítják, mit tegyek? Minden eszközt megragadok, hogy megmentselek titeket a lángoló tűztől. Mindent bejárok és keresem, miképpen menthetnélek meg benneó teket.

Szentlelked az élet lehelete. Felemel és jóságosan bevezet misztériumaidba. Szentlelked alakít át minket élő és szent tabernákulumoddá, trónná Fiad felsége számára, Ő tesz képmásod tükörképévé és országod örököseivé.

Atyám, engedd meg most, hogy
ebben az évben
megnyíljon a menny és kiárassza ránk Szentlelkedet, mint eddig még sohasem! Akkor mindannyian meg fogjuk tanulni, hogy szeressük az égieket, és jelenlétedben fogunk örvendezni. Fel fognak virágozni a holt csontok, és újból dicsérni és imádni fognak Téged.

Ó 1 gyermekem, boldog vagyok, hogy nyomorúságosságod ellenére ilyen buzgó vagy.
Meg fogom tartani ígéretemet,
ki fogom árasztani Szentlelkemet, mint az emberiség történelmében még sohasem, hogy kiterjessze hatalmát a világ egyik szélétől a másikig és megindítsa szentélyem 2 megújulását és feléledését. Pedig Vassulám, nem mindenki méltó országomra. Nagy az én türelmem, de igazságosságom is éppoly nagy. Előbb még el kell engednem, ki kell bocsátanom egy tüzes leheletet, hogy helyreállítsam az igazságosságot. El kell pusztítanom a vadállatot és követőit, mennydörgést és villámokat kell szórnom trónomról, hogy megtörjem az istenteleneket és e világ hatalmát. Igazságosságom nyomon fogja követni mindazt, ami nem tőlem való.

Szelíd vagyok ítéletemben. Ha nem lettem volna az, ma egy sem élne közületek, egyszerre megsemmisítettelek volna benneteket. De ahogy látod, igen nehezen haragszom meg. Ki merészelne így szólni, amikor majd ítéletet tartok e világ felett: "Mit tettél velünk?" Ezekben az években apránként neveltelek benneteket, és minden lehetőséget megadtam a bűnbánatra. Közületek azonban oly sokan adtak kezdettől fogva nagyobb tiszteletet a holt dolgoknak, mint örök dicsőségemnek. Arany és ezüst igézett meg benneteket, és jobban szerettétek ezeket a dolgokat, mint az engem megillető tiszteletet. Mégis meg fogom védeni mindazokat, akik megbánják bűneiket és meg fogom őrizni az új nemzedék magját az eljövendő idők számára. Nem marad büntetlen a gonoszság pártolója és a romlott emberiség...
Mindenkit trónom elé fogok hívni, hogy számadást adjon életmódjáról.

Leányom, azért vontam meg tőled erre a kis időre üzeneteimet, hogy engesztelj a bűnösökért. 3 Panaszkodás nélkül tűrd el a fájdalmakat! 4 Jóvátételre, jóságos lelkekre van szükségem, látod, hogy milyen nagylelkű volt hozzád Fiam? Előre megmondta neked, 5 ezért ne kételkedj nagylelkűségében! Jöjj, engedd, hogy igénybe vegyelek összetört oltáraim felépítésére. Sokasítani fogom kegyeimet, amíg az én érdekeimmel és házammal törődsz. össze vagyok fűzve azokkal, akik szeretnek engem. Jöjj! Megáldalak.


1  az Atya sóhajtott
2 megértettem, hogy Isten népéről van szó
3  Isten felfüggesztette diktálását, ami bizonyos módon a kapcsolat eszköze számomra.
4 A sebet jobb oldalamon.
5 1994. december 26-án Jézus megmondta nekem, hogy szenvedésének egy jelét fogja láthatóvá tenni rajtam,

previous index next