HOME INDEX
KERESZTÜLSZÚRJÁK SZÍVÜNKET
ENGEDELMESKEDJETEK ENNEK A PÁSZTORNAK, BÁRMI TÖRTÉNIK IS!


1994. október 3.

Szenvedésem Vassulája, értem élj! Ez legyen életed igazi célja! Hamuvá teszem a Földön ellenségeidet, akik az én ellenségeim is. Ó Föld 1 hiszen van lelked, miért szomorítasz meg ennyire? Lehetséges, hogy már nem akarod örökségedet? Ó Vassula, mennyire szomorkodom e nemzedék miatt! Feléjük nyújtom kezemet pusztaságukban, eljövök elszáradt lelkükhöz, hogy újból életre keltsem, de úgy tűnik, hogy nem veszik észre mentő kezemet...

Jöjj, gyenge leányom, jövendölj az én Nevemben, és mondd meg új szövetségem népének, hogy eljönnek a napok, amikor újból keresztülszúrják Szívünket. Ellenségeim készülnek megostromolni szentélyemet, oltáromat, tabernákulumomat, hogy felállítsák a vészthozó undokságot. Olyan nagy szorongattatás készül, amelyhez nem volt hasonló, amióta nemzetek léteznek. Erővel és árulással akarnak betörni házamba.

A lázadás már folyamatban van közöttük, de titokban és előbb el kell mozdítani azt, aki visszatartja, mielőtt a lázadó nyíltan megszentségteleníti szentélyemet. Ó hányan fogtok elbukni hízelgése miatt! De enyéim nem fognak meghátrálni, hanem inkább felajánlják életüket ügyemért. Könnyes szemmel mondom: "Ez a betolakodó tűzzel fog próbára tenni benneteket..." Ostromlása már kiterjedt a világra. 2 Az oroszlán elhagyta barlangját... Figyeljetek most és értsétek meg: a betolakodó tudós. Ezek a tudósok, akik a vadállatot követik, tagadják istenségemet, feltámadásomat és hagyományaimat. Ezekről mondja a Szentírás:
"Szíved felfuvalkodott, s azt mondtad:
,Isten vagyok,
és az Isten trónján ülök
a tenger közepén.'
Noha ember vagy nem Isten,
szívedet mégis
Isten szívéhez tetted hasonlóvá." 3
Leányom, ma osztatlan szívre találtam, olyan szívre, amelybe beleírhatom ezeket a titkokat, amelyek le voltak pecsételve, mivel most bizonyosan be fognak teljesedni. Ezért engedd meg kezemnek, hogy szívedbe vésse e szavakat, leányom:

Amikor az, aki megtöri a szent nép hatalmát, hagyományom kiárusítóival együtt trónomra lép, istenként fog állni szentélyem közepén. Figyelmeztettelek benneteket, és még mindig figyelmeztetlek, de sokan csak hallgatnak engem és nem értenek... Ti ma építkeztek, de mondom nektek, nem lesztek képesek befejezni műveteket... nyissátok ki mindannyian szemeteket, és nézzétek a házamban lévő összeesküvést... Az összeesküvés és az árulás együtt jár. Valaki, aki asztalomnál eszik, ellenem és országom minden hatalma ellen lázad. Azért mondom el nektek ezt most, hogy ha majd eljön az idő, teljesen megértsétek szavaimat és elhiggyétek, hogy mindvégig én, az Isten voltam szerzője e kiáltásoknak.

Most elmondok nektek valamit, ami eddig titok volt előttetek, új dolgokat fogok feltárni, olyan dolgokat, amelyek rejtettek és ismeretlenek voltak előttetek: közületek sokan el fogják veszíteni a hitet, és ezt a kufárt fogjátok tisztelni, mert hízelegni fog nektek. És ő, - egy idegen nép istenével, a ti időtök tudósaival, akik elvetik istenségemet, feltámadásomat és hagyományaimat - rá fog taposni áldozatomra. Mivel az emberek szíve gyenge, sokan el fogják őt fogadni, mert nagy megtiszteltetésben fogja részesíteni azokat, akik őt szívükben elismerik. Egyházamnak el kell viselnie majd mindazt a szenvedést és árulást, amelyeket magam is elviseltem, de a Szentírásnak ismét be kell igazolódnia:
"Lesújtok a pásztorra,
hogy szétszéledjenek a juhok." 4
Ti azonban ennek a pásztornak engedelmeskedjetek! 5 Bármi történik is, hozzá legyetek hűségesek és senki máshoz!

Pásztorotokat megverik, és népem jajgatása az egekig magasodik. Amikor városom csupán kőhalom lesz már, megreped a Föld, megnyílik és megbillen... Mialatt mindez szemetek láttára megtörténik, szikra pattan Keletről. Hűséges kéz emelkedik fel Kelet felől, hogy megvédje Nevemet, tiszteletemet és áldozatomat. És mialatt káromlásokat ont a vadállat szája, Keletről egy szív ajánlkozik, hogy megmentse azt a testvért, aki az ördög zsákmánya lesz. és mialatt szerződéseket szegnek meg, elűzik és megölik a prófétákat, nemes hang hallatszik Keletről: Ó ellenállhatatlan Isten, tégy minket méltóvá Nevedre! Add meg nekünk, hogy egyek legyünk Nevedben!..."


A SÁTÁN ÚTBAN VAN TRÓNOM FELÉ


1994. október 3.

A Sátán útban van trónom felé. Hívjátok össze gyülekezeteiteket és mondjátok meg nekik, hogy én, Jézus fogom bekötni sebeiteket, amikor eljön az ideje. A mi két Szívünk lesz egyetlen menedéketek szorongattatástok napjaiban. Figyeljetek rám, és értsetek meg ti, akiket oly nagyon szeretek: Azt akarom, hogy bátrak legyetek, ne féljetek a nagy megpóbáltatás napjaiban, továbbra is védjétek meg Szavamat, hagyományaimat, és ne fogadjatok el emberi és kitalált tanokat, amelyeket ellenségem ad nektek és ő ír alá. Nevét azoknak a gyermekeknek a vérével fogja aláírni, akiket gyilkos terveihez, előmenetelének tervéhez használt fel. 6
És mialatt ti, barátaim a hajnalt várjátok, miközben szerződéseket szegnek meg, és a lázadás közel van a kirobbanáshoz, emeljétek fel szemeteket, nézzetek Kelet felé, és figyeljétek a hajnalt! Figyeljétek a világosságot, amely Keletről fog felkelni!
  Figyeljétek tervem beteljesedését! Mialatt a szomjazó ember kiszáradt torokkal keresi a vizet, én teljes ragyogásomban és hatalmamban fogok folyóként kiáradni rátok új Nevemmel.


1  Jézus, fájdalmasan kiáltott a világnak,
2  Az állandó propaganda a különböző újságokban arról, hogy a pápa nagyon beteg, idő előtt élve temeti el őt. Ez a szándékos "agymosás" előkészíti az ellenségnek az utat, hogy színre lépjen.
3 Ez 28,2.
4 Zak 13,7.
5 II. János Pálnak
6 "Vérrel fogja aláírni nevét"; mivel oly sok nép törvényesítette az abortuszt, így a Sátánnak könnyebb hatalomhoz jutnia. Az abortusz a gyilkosság rejtett formája, amely így a Sátán kultuszához járul hozzá, mert emberáldozat. A Sátán azért kérte az emberáldozatnak ezt a rejtett formáját, hogy segítse az ellenséget és hatalmat adjon neki.

previous index next