HOME INDEX
SZENTLELKEM


1992. október 5.

Atyám, egykor, mielőtt még Felséged életre keltette volna szegény lelkemben az emlékezést, megfeledkeztem arról, hogy ki alkotott. Abban a pillanatban, amikor meggyógyítottad emlékezetemet, azt kérted, hogy emeljem fel szememet az égre. Akkor rám ragyogott egy fénysugár, és Lelked mint emésztő Tűz megpihent rajtam. Igaz Világosság, kimeríthetetlen Kincs, tiszteletet ébresztesz bennem, és mindent felülmúl a Te nagyságod!
  Lehetetlen, hogy ne adjak hálát Neked és ne dicsőítselek Téged, gyengéd Atyám, mivel nyomorúságos lelkemen pihenteted Lelkedet és egyesíted Lelkedet velem!

Béke legyen veled! Én vagyok az, Jahve, a te Örök Atyád, aki bölcsességgel tanított téged. Én vagyok a Szent Isten, aki felkeresett nyomorúságodban és meggyógyított téged. Én szóltam hozzád álmodban, és amikor lehullt szemedről a hályog, megláttad a világosságot. Én tanítottalak téged leányom, ne félj tőlem! Csak akkor félj tőlem, ha elutasítasz és ellenem lázadsz. Én tanítottalak arra, hogy bizalommal élj jelenlétemben. Megmutattam neked végtelen gyengédségemet és mindannyiatok iránt érzett atyai szeretetemet. Én magam gyomláltam ki gyökerestül vétkeidet, és helyükbe a nekem adott területre ültettem kegyelmeimet. Bár lelked feljajdult, mintha tűz égette volna, folytatnom kellett utamat lelkedben és le kellett győznöm vetélytársaimat, akik veled laktak. Féltékeny szeretetemben gyümölcsökre cseréltem a vetélytársakat, és attól kezdve én lettem asztaltársad, a te gyönyörűséged!

Figyelj most leányom, aki enyém vagy! Írd le és mondd meg ezt gyermekeimnek:
Szívem mélyéről kiáltok mindannyiótokhoz
Áldottak, akiknek fülük van a hallásra!
Ha nem lettek volna prófétáim, ki jövendölte volna meg, Fiam jövetelét? Azt mondjátok, hogy az igazság által és szeretetemben éltek. Akkor nemzedéketek miért hallgattatja el prófétáimat, és miért üldözi őket ugyanúgy, ahogyan őseitek? Végtelen irgalmamban újjáépítek egy várost népem számára. Vajon ezt a megújult várost azok vére árán kell-e újjáépítenem, akiket ti örökösen üldöztök?

Szentlelkemet úgy küldöm ma hozzátok, mint azelőtt sohasem, hogy megújítson benneteket, de meddig fog még e nemzedék ellenállni Szentlelkemnek? Mondjátok, élhet-e a test szív nélkül? Tudjátok, hogy Szentlelkem a Szíve annak a Testnek, amely az Egyház. Tudjátok, hogy Szentlelkem az Egyház lélegzete, az irántam, a ti Istenetek iránti buzgóság lényege. Szentlelkem az az édes égi Manna, amely a szegényeket táplálja.
  Boldog az az ember, aki kinyitja szívét Szentlelkemnek. Olyan lesz, mint a folyó mellett növekvő fa, minden évszakban új gyümölcsöt hoz, levelei sohasem száradnak el, hanem gyógyító erejük lesz.
  Boldog az az ember, aki kinyitja szívét Szentlelkem számára. Lelkem kristálytiszta folyóként folyik szívébe és megújítja őt, mert élet és öröm fakad ott, ahová e folyó folyik. Nem olvastátok? Az élet folyója trónomból és a Bárányból folyik végig a város utcájának közepén.

Szentlelkem tartózkodik a rosszakaratú lelkektől, de nyíltan megmutatkozik az ártatlanok, a szegények és az egyszerűek előtt. Szentlelkem e lelkeket nagy örömmel fogja betakarni, Szent Társuk és Vezetőjük lesz. Amikor járnak, akadálytalan lesz járásuk, amikor futnak, nem botlanak meg. Ha halálos mérget isznak, nem árt nekik. Ha útközben légiónyi gonosz lélekkel találkoznak is, sértetlenül tovább jutnak. Szentlelkem azt a jóságot tanítja nekik, ami belőlem, örök szeretetem mélységéből árad. Szentlelkem felveszi az ártatlanokat, a szeretet és béke egyességét köti meg velük, hogy erősek legyenek és az Ő társaivá váljanak. Szentlelkem fel fogja emelni és úgy fogja vinni őket, ahogyan a vőlegény emeli át menyasszonyát a küszöbön. Ő is a szentély falai mögé fogja vinni őket, ahol mérhetetlen gazdagság és sok misztérium van, amelyet szem nem láthatott még. Majd pedig ahogyan a Vőlegény ékszerekkel díszíti menyasszonyát, Ő is feldíszíti őket királyi tudással, hogy örömüket leljék a trónban és a jogarban. Ó, mi mindent meg nem tesz értetek Szentlelkem!

Ő a ti életetek lendülete, Ő a ragyogó királyi korona, a szájamból származó szépség diadémja, az élő Isten ragyogó dicsősége, teremtésetek titkos kinyilatkoztatása. Találkozóimon Szentlelkem a ti szentbeszédetek zamata és a ti időtök beteljesedése... Szívetek égő Tüze ő, és misztériumaim magyarázója. Szentlelkem indít benneteket engem dicsérő imára, és Ő nyilatkoztatja ki szíveteknek, hogy ÉN VAGYOK, AKI VAGYOK. Felfedi lelketek előtt, hogy én vagyok a ti

Abbátok,


ti pedig az én leszármazottaim, az én ivadékaim. Boldogok a tisztaszívűek, ők meglátnak engem. Örüljetek és örvendjetek, nyíljatok meg Szentlelkem fogadására! Örvendezzetek és figyeljetek hangomra! Nyissátok ki szíveteket és meglátjátok dicsőségemet. Mint vigasztalásra váró gyermeket, úgy fog megvigasztalni benneteket Szentlelkem, akinek szeretete felülmúl minden emberi szeretetet.

Én, az ég és Föld Teremtője mondom nektek, hogy Szentlelkem a Jegyese annak a mátkának, aki a Gyermeket tartotta karján. E Gyermeknek kellett megmentenie és megváltania benneteket. őbenne, az Ő Vére árán nyertétek el a szabadságot és bűneitek bocsánatát. Szentlelkem a Jegyese annak, akit olyannak talált mint körülzárt kertet, aki a legritkább erényeket hordta magában, aki lepecsételt forrás, aki az asszonyok közül a legkedvesebb és aki különleges tökéletességének tisztaságában fürdött. Szentlelkem föléje szállt, betakarta árnyékával, és megdicsőített engem, amikor őt tette 1
Isten Anyjává,
az egész emberiség Édesanyjává
és a mennyország Királynőjévé.
Ennyire gazdag Szentlelkem.

Esőként árasztom rátok Szentlelkemet, most, ma. Én, Jahve, a Mindenható mondom nektek: ezt az ingyen adományt azért adom nektek, hogy irántatok érzett nagy szeretetemben megmentselek benneteket. A szeretet és a hűség száll most alá. Én, Jahve lehajolok az égből, hogy átöleljelek benneteket. Megmentő segítségemet ajánlom nektek a magasból. Készek vagytok-e teljesíteni nektek adott törvényemet? Készek vagytok-e arra, hogy rám bízzátok lelketeket? Ne mondjátok, hogy érzéketlen vagyok nyomorúságotok iránt és nem válaszolok imátokra!
  Ha lángra lobbannak országaitok, és tűz pusztítja el népeiteket, és ha a Föld lakói megízlelik a halál kegyetlenségét, az mind a ti nagy hitehagyástok miatt van. Kerültétek Szentlelkemet, aki áldásba akart öltöztetni benneteket. Kerültétek őt, aki szíveteket és testeteket arra indította volna, hogy örömötökben nekem, a ti Isteneteknek énekeljetek, de ti inkább hontalanok, koldusok, árvák akartatok lenni, és ma elvesztek a halál árnyékában.
  Mennyire sajnállak ... ó nemzedék! Még meddig teszel próbára? Szeretetem betölti a Földet, figyelmeztetéseimet ismétlik küldöttem, és bár igen nagy a szomorúságom és igazságosságom túlcsordul, még meg tudok engesztelődni és elfogadom hódolatodat, ha felkínálod nekem. Kész vagyok Fiam kiontott Vére és áldozata árán megbocsátani neked, ha szívedbe

fogadod szavaimat. Szentlelkem most már hamarosan, igen hamar olyan erővel lehel rád, ami hatalmas visszhangot kelt a világ négy sarkában, hogy emlékeztesse a Föld minden lakóját. Szentlelkem leheletét érezve akkor a Föld minden lakója nyomban arcra borul, és imád engem, az Urat, a Mindenhatót, a Magasságbelit. Végül az emberek mélyen meghajolnak a Bárány trónja előtt, és fogadják az áldást a trónról.
És most én, aki téged teremtettelek és neveltelek, megkérdezem tőled, fogom-e hallani bűnbánatod kiáltását?


1 Szeretném hozzátenni, hogy amikor az Atya nekem ezt a szakaszt diktálta a Boldogságos Szűz Máriáról, annyira örült, hogy ha nem Ő volna az Isten, azt mondanám, hogy elragadtatásban volt.

previous index next