HOME INDEX
SZAVAIMAT TŰZZÉ TESZEM AJKADON
KI FOGJA KÖZÜLETEK MEGÚJÍTANI AZ IRÁNTAM VALÓ TISZTELETET?


1992. május 1.

Jahve Uram, szeretett mennyei Atyám! A Te Neved olyan, mint a kiömlő olaj. Felfedted előttem Nevedet, eljöttél hozzám, és megmentettél. Felneveltél, és közeledbe vontál. Jahve, én Istenem, Te megszabadítottál engem.

Jahve:  Ó Vassula, bár kiszáradt, víz hozta fa voltál, ami arra való, hogy tűzre vessék és elégessék, sietve eljöttem hozzád, hogy megmentselek. A halál völgyében találtam rád, és gyászba merültem. Kiáltásomra megriadt a menny. E látvány puszta emléke is mélyen elszomorít, olyan nagy fájdalmat éreztem. Türelmes voltam hozzád sok éven át. Sokszor hívtalak akkoriban, de nem akartad meghallani. Nagy szeretetemben nem vetettem véget életednek, hanem gonoszságodban is hűséget mutattam irántad. Lassan felőrölte irgalmamat a fájdalom és a sok seb, amit Fiamon ütöttél. Oly nagy volt a vétked és olyan sok a bűnöd, hogy kész voltam bosszút állni Fiam Sebei miatt és lesújtani rád.
  Ó Vassula a te mindenkor segítő Szűzanyád sírt lábaimnál, a te érdekedben ontott véres könnyeket. Igen, a te Szent Édesanyád kedvel téged, és megvigasztalt engem...
  Mélyen megindult Szívem, és haragom megenyhült könnyei miatt. Lecsendesült a bennem feltámadt vihar. Én, Jahve, a te Örök Atyád örökké tartó szeretettel szeretlek téged attól a naptól fogva, hogy megteremtettelek és a kezemben tartottalak! Ó ... sohasem fogom elfelejteni azt a napot! Milyen kicsi voltál! Így szóltam: "Sok lélektől fogom elűzni a betolakodót e kicsiny és törékeny lány segítségével." Te és én akkor szerződést kötöttünk, hogy te a békéért fogsz dolgozni és szeretetemet fogod hirdetni, hogy visszhangozzék a Föld széléig, én pedig a te gyengeségeden keresztül összegyűjtöm azokat, akik a pusztulás szélén állnak. Bátorrá teszlek a fenyegetésekkel és a betolakodóval szemben. Rajtad keresztül fogom nyomon követni és felkutatni a hitehagyottakat, majd rajtad keresztül kiengesztelődésre és egységre vezetem nemzedékedet.
  Mivel már be akartam avatkozni ellenségem terveibe, lelkedet egyetértésre kellett késztetnem és erősítenem kellett téged kezdettől fogva.
  Így szóltam: "Szentelődj meg, és böjtölj már születésedtől kezdve! Ezt óhajtom. Nem adok neked világosságot születésedkor. 1 Három napon és három éjszakán keresztül sötétben maradsz, így fogsz böjtölni". Ezért megfogadtam, hogy tágasabb helyet készítek magamnak szívedben, és betérek hozzád. Viharként leptelek meg, hogy mindent összetörjek, ami Szívemet egyetlen sebbé tette. Rád fújtam, ahogyan a szén parazsára fújnak. Lelkedbe fújtam, hogy felélesszem benned a pislákoló lángot. Így szóltam: "Sötétségedben keljen most életre lángod, és örvendeztesse meg Lelkemet! Szárazságod legyen olyan, mint az öntözött kert, mint a vízforrás!" Örökké tartó gyengédséggel szorítottalak Szívemre, és újból enyémmé tettelek. Megesküdtem, hogy pihenőhelyemmé alakítom lázadó és engedetlen szívedet. Értésedre adtam, hogy én leszek egyedüli Istened, egyedüli, vetélytárs nélküli és visszautasíthatatlan Szerelmed. Akkor levettem fátyladat, hogy tiszteld Nevemet. Nyíltan bejelentettem mennyei csarnokomban, hogy én magam fogok megküzdeni azokkal, akik ellened támadnak és üldöznek téged, mert most én, a te Teremtőd leszek Hitvesed és egyetlen Menedéked. Bízni fogok benned és te énbennem. Szavaimat tűzzé teszem ajkadon, hogy hirdesd nekik a Föld határáig. Amit tanultál, azt tőlem tanultad. Én, Jahve, a te Örök Atyád, széppé tettelek téged, törékeny, kicsi lány. E pillanatban hozzád lépek, hogy Szívemhez emeljem lelkedet.
  Gyermekem, összeszorul a Szívem fájdalmamban, mert látom, hogy miként utasítják vissza gyermekeim szeretetemet, békémet és kegyelmeimet.
  Lelkekre van szükségem, akik megvigasztalnak. Jóságos lelkekre van szükségem, hogy csillapítsák izzó haragomat. Legyetek vigasztalóim, legyetek a mennyországom! Én, Jahve, mindannyiatokat szeretlek. Jöjjetek! A ti semmiségetek által fogom megmutatni dicsőségemet. Az én kedvemért vessetek véget bűnös magatartásotoknak, hagyjátok abba a lázadást! Ti mindannyian megosztottak vagytok, és folytonosan elmulasztjátok, hogy gyümölcseiteket egyesítsétek és szent életet éljetek. Nem vagytok-e ti és testvéreitek is egyenlőek előttem? Ki fogja közületek megújítani az irántam való tiszteletet? Ki fogja felújítani düledező házamat? Ki kell-e vonnom ellenetek kardomat? Továbbra is ellen akartok állni Szentlelkemnek? Újból és újból keresztre akarjátok feszíteni Fiamat? Amen azt kéri tőletek, hogy áldjátok meg ellenségeiteket, bocsássatok meg nekik, és jöjjetek, béküljetek ki velem, a ti Istenetekkel, hogy képesek legyetek testvéreitekkel is kibékülni. Legyetek egyetlen testté az én dicsőségemre! Jöjjetek, és kössetek békét velem!
  Hallja meg mindenki és értse meg, amikor szavamat olvassa, hogy én, a ti Örök Atyátok mennyire megrendülök, valahányszor olyan dolgokat kell az égből látnom, ami összeszorítja Szívemet, és értsétek meg, hogy én le tudom győzni azt a keserű bajt, ami egyre inkább kiárad minden lélekre.
  Én vagyok az Amen, és én meg tudlak menteni benneteket, ha felém fordultok.
  Vassula, futásodnak még nincs vége, de én, Jahve, a te örök Atyád veled vagyok.
  Légy áldott, amiért megengedted, hogy igénybe vegyem kezedet és idődet! Megérintem szívedet, hogy ne felejtsd el, ki nevelt fel téged.


1 Amikor megszülettem, szemem összeragadt és lecsukódott. Csak három nap elmúltával nyitottam ki szememet. Anyám eltelt félelemmel, hogy talán nincs is szemem. A mi Szent Paraskevinkhez imádkozott segítségét kérve, és megfogadta, hogy a Vassula név mellett az ő nevét adja nekem. Paraskevi görög szent, akinek a szembajok gyógyításához kérik segítségét. Paraskevi magyarul pénteket jelent.

previous index next