HOME INDEX
MEG TUDOK HATÓDNI
A KÉT GYERTYATARTÓ


1991. október 24.

Uram, engedd meg, hogy szolgáljalak Téged!
Ezzel tartozom Neked most. Téged irgalmadról ismernek, és tudom, ha beléd kapaszkodom, nem fogsz visszautasítani. Tudom, hogy meg fogsz menteni.
Csupán ki kell nyitni szájamat,
és Te megtöltöd. 1
Kérlek, táplálj mannáddal 2!

Maradj meg kegyelmemben! Én olyan Isten vagyok, akit meg lehet indítani. Szívem tele van könyörülettel, és meg tudok hatódni. Jöjj, én vagyok pajzsod e küzdelmes napokban.

Uram. Azok közé tartozom, akiket hevesen támad a Sátán. Hogyan hallhat csodáidról néped, ha sötétségben van? Az ördög meg akarja bénítani tervedet! Még meddig fog igazságosságod a feledés földjén időzni? Mutasd meg most, irgalom és igazságosság Ura, hogy Te vagy a mi segítőnk és vigaszunk!

Nem kell félned! Végül a mi Szívünk fog győzni. Mindenkinek meg fogom mutatni, hogyan tudlak megmenteni benneteket. Az Írásoknak be kell teljesedniük! Hiszen tudod, írva van 3 , hogy a mélységből fölbukkanó vadállat harcra kel a két gyertyatartó ellen, melyek a világ Ura előtt állnak. Felkel a két tanú ellen, akik Testemet jelképezik, és amelyek az én Testem. Ők bebizonyították a szenvedés, a megpróbáltatás és az üldöztetés idején nagy állhatatosságukat. Az én Szavamat hordozzák, ők az én szócsöveim. Nekik adatott az igazság, hogy olyanok legyenek, mint az angyalok, és legyenek az Ige visszhangja, mivel engedték Lelkemnek, hogy vezetőjük legyen, és így megkapták Illés megbízatását. A felhívás, amelyet Nevemben adnak, valóban az én felhívásom. Felemelik hangjukat, hogy emlékeztessenek benneteket törvényemre, miként Mózes a Hóreb hegyén, de én vagyok az, aki rajtuk keresztül beszél. Bár a világ emberei előtt úgy fog tűnni, hogy e két prófétát 4 legyőzte az ellenség, én életet lehelek beléjük és talpra fognak állni.
"Mert amint a föld megtermi növényeit,
és a kert kisarjasztja a veteményeket,
úgy sarjasztja ki az Úr az igazságosságot
és a magasztalást minden nép színe előtt." 5
Nyomorúságos testeteket az én dicsőséges Testem másává változtatom át. Akkor meg fogjátok látni, amint az új Ég és az új Föld létrejön. El fog tűnni az első Föld és az első ég, vagyis a régi város, amelyet szimbolikus néven Szodomának és Egyiptomnak ismertek, mert Igémet újból keresztre feszítették benne 6, amikor a világi emberek ismételten nem ismertek fel engem.
Bár saját tulajdonomba jöttem, népem most sem fogadott el, hanem úgy bánt Szentlelkemmel, ahogyan neki tetszett, és megengedte a vadállatnak, hogy háborút viseljen azok ellen, akiket én küldtem. Ez a két város együtt jelképezi Szodomának és Egyiptomnak küldötteim iránt tanúsított elutasítását és a fáraó makacsságához hasonló teljes süketségét.
E városok helyébe kerül az új Jeruzsálem. Nem fognak benneteket többé Szodomának és Egyiptomnak nevezni, hanem
új Jeruzsálemnek,
az igazságosság és a szentség városának. Amikor majd ez megtörténik, a túlélők dicsérni fognak engem nagy félelmükben.
Gyermekem, a Föld várandós, és hangosan kiáltozik szülési fájdalmában. Hamarosan véget ér azonban a várakozás ideje. Már rád leheltem, teremtés! Sorra életre keltelek és megtisztítalak benneteket. Ha tehát bárkinek kifogása van ellenetek, annak nem ellenetek, hanem ellenem van kifogása, aki az igazság Szentlelkét adtam nektek, és ha bármelyiket keresztre feszítik a jelképes nevű két város, Szodoma és Egyiptom közül, az én Igémet feszítik ismét keresztre.
Két gyertyatartóm azonban három és fél nap után 7 még nagyobb fényt fog adni, mivel fényét a Lelket körülvevő ragyogásból kapta.
Ezért reménykedj gyermekem! Szentlelkem ígérete a ti időtökre vonatkozik. Te az én házam népéhez tartozol.
Az Ecclesia újból életre kel.


1 vö. Zsolt 81,11.
2 Szentlelkeddel
3 vö. Jel 11,7
4 Illés és Mózes lelkét: a prófétálás lelkét
5 Iz 61, 11.
6 vö. Jel 11,8
7 jelképes szám: Jel 11,11

previous index next