HOME INDEX
A LÁZADÓ ÉS A NAGY HITEHAGYÁS


1991. június 27.

Jöjj, lássunk munkához! Higgy bennem!
Hallottátok, hogy nagy visszatérésem előtt jeleket fogtok kapni. Figyelnetek kell ezekre a jelekre, amelyek megelőzik dicsőségem napját! Ha valaki figyelmesen olvassa a Szentírást, felfedezheti ezeket az igazságokat. Hogyan lehetséges, hogy elmétek nem nyitott a Szentírás megértésére?

Jöjj most, és értsd meg, figyelj rám gyermekem: nemzedéketek lázadásban él. Mennyire elhagyták hitüket! Pedig megsokasítottam hívásaimat és figyelmeztetéseimet. Jeleket adtam nektek nap mint nap. Megsokasítottam áldásaimat, de nem kaptam választ. Így szóltam: "Találok-e még valakit, amikor eljövök?" Miért nem válaszolt senki sem? Könyörgésemre válasz helyett hátat fordítottatok nekem. Mindössze annyit hallottam: "Vajon kinek szólhat üzenete?" Mennyire lázadnak ellenem, és mennyire káromolják istenségemet! Egyetlen ember sem képes megváltoztatni a kijelölt időt, sem az órát. Úgy fog bekövetkezni, mint a mennydörgés.

Leányom, az Antikrisztus ma a lázadás lelke, amely a Sátántól ered. A Szentírás nevezi őt így: a lázadó 1 . ő a templomban felállított vészt hozó undokság, amelyről Dániel próféta beszélt. Minden ember az én templomom... Akit a Szentírás lázadónak nevez, és úgy határoz meg mint vész hozó undokságot, egyike a végső idők két jelének.

A másik jel a ti nagy hitehagyástok. A ti korszakotok, gyermekem, elmulasztotta, hogy megadja nekem azt az imádást, ami nem csak irántam való kötelességetek, hanem egyben életetek is. A Sátán terve az volt, hogy meghódítsa ezt a korszakot, és elhitesse veletek, hogy nélkülem is meg tudtok élni. Így lépett be lakóhelyemre 2 a lázadás lelke, az Antikrisztus. Ő a törvénytelenség lelke, és ma befészkelte magát szentélyem szívébe. 3 A lázadás lelke mondatja azokkal, akikben lakik: "Isten vagyok!" 4 Az emberek hűtlenek lettek, és hűtlenségükben utat nyitottak a Sátánnak, hogy beléjük férkőzzön, és erőszakos halálba vigye őket. A lázadás lelke pusztítja el az emberek lelkét, elméjét és szívét. Ő az az ellenség, akiről Pál apostol beszél. ő az, aki azt állítja, hogy sokkal nagyobb annál, mint akit az emberek "Istennek" neveznek, sokkal nagyobb annál, akit "imádnak" 5. ő mondja: "Vetélkedni akarok a tekintéllyel!" 6, ezért trónra lépnek szentélyemben, az én helyemre 7, és kihirdetik saját törvényeiket, hogy hadat üzenjenek az én törvényemnek, és mindannak, ami az én Lelkemből való. Nap mint nap, és minden órában megszomorítanak, és megsértik Szentlelkemet.

Ó, por és hamu, ti, akik megszüntettétek magatokban Örök Áldozatomat, meg akartok halni? Miért vetélkedtek velem? Miért tagadjátok meg kegyelmem Szentlelkét? Aki engem megtagad, az az Antikrisztus, mert az Atyát, a Fiút és a Szentlelket tagadja meg, és ez a három egy, mert mi hárman egyetértünk 8 Ma sokan tagadjátok Szentlelkem kiáradását. Semmibe veszitek és elnyomjátok azokat a kegyelmeket és adományokat, amelyeket Szentlelkem ad nektek végtelen jóságomból. Megtagadjátok és elvetitek Lelkem minden adományát. Sokan úgy éltek, hogy megőrzitek a vallás külső látszatát, de elvetitek Egyházam belső erejét, az én Szentlelkemet. Sokan mondják: "Megőriztem hitemet, most el kell nyernem becsületességem jutalmát." Kérdezlek benneteket: megtettetek-e minden tőletek telhetőt azért, hogy elém állhassatok? Megpróbáltalak felébreszteni benneteket, és megmondtam nektek, hogy olyanok vagytok, mint a kiszáradt folyó, és csak üres dolgokról beszéltek. És amikor a bűnös, aki megtért Szentlelkem által, alighogy betér házamba, és felfedezi Szívem kincsét, ami mindannyiotoké, viharként rontotok rá, hogy visszataszítsátok istentelenségébe! Arra indítjátok őt, aki éppen hogy megszabadult a lázadásból, hogy legyen ismét lázadó. Az ítélet napján így fogok hozzátok szólni: Ti nem hittetek bennem, hanem úgy tűntettetek fel, mint hazugot, mert nem bíztatok tanúságtételemben, amelyet a Szószólóról, Szavam Emlékeztetőjéről, igen, igazságom Szentlelkéről adtam, akit ti szüntelenül semmibe vesztek és üldöztök, megtagadtok és elnyomtok. Ahelyett, hogy csatlakoznátok a szentekhez, akik áldásokkal és örömujjongással üdvözlik és dicsérik Szentlelkemet, üldözitek a szenteket, ragaszkodva vallásos elképzeléseitekhez szüntelenül nyomukban vagytok. Folytonos tagadásotokkal kihívtatok engem... Miért ne engedném ezek után, hogy a kövek tanúsítsák szomorúságomat? Megtiltjátok első gyümölcseimnek, hogy üdvözöljék Szentlelkemet, ezért mondom nektek: ha ezek elhallgatnak, a kövek fogják világgá kiáltani 9 szomorúságomat 10 Amit egykor Jeruzsálemnek mondtam, most nektek mondom szomorúan: Bárcsak megértettétek volna békeüzenetem nagyszerűségét! De jaj, el van rejtve szemetek elől! Bárcsak felfognátok most Szentlelkem nagyszeruségét, aki áldásait adja rátok... De jaj, ti nem látjátok és nem halljátok a Szószólót, a Szentlelket, akit az Atya küld az én Nevemben. ő tanít meg és emlékeztet benneteket azokra az igazságokra, amelyeket én adtam nektek , mert e világ fejedelme a ti elbuktatásotokra használja fel szabadságotokat.

Uram, mutasd meg nekik irgalmadat, és miként gondod volt rá, hogy én meghalljalak, gondoskodj arról, hogy ők is halljanak Téged! Ahogy nekem megmutattad szépségedet és elkápráztattál, mutasd meg nekik is tökéletességedet!

Nem figyelnek rám, csak saját hangjukat hallják. Válasz nélkül hagynak, még ha könnyemet hullatom is előttük. Mindenhová elmentem és kerestem, hogy mily módon törhetek át süketségükön és hogy megmondjam nekik, jöjjenek hozzám, helyezzék belém bizalmukat, akkor én szentségre vezetem őket, és lehetővé teszem, hogy örököljék világosságomat. Szent Istenük vagyok, akit ők oly gonoszul elárulnak, én mégis elsőként bocsátanék meg nekik, ha csak egy pillanatnyi bűnbánatuk volna... de amíg kitartanak abban a hitben, hogy elegek önmaguknak, addig nem fognak engem meghallani, és nem veszik észre azt sem, hogy a mai időkben úgy fedem fel Szent Arcomat az egész világ előtt, mint eddig még sohasem . 11 Én, az Úr továbbra is felragyogok feletted, teremtés, és az egész világot elárasztom világosságommal. A Nap, amely korszakotokban elhomályosult és a Hold, amely veszített fényéből 12, arra indított benneteket, hogy sötétségetekben elhagyjátok hiteteket. Hamarosan véget ér szenvedésetek. Az a szándékom, hogy mocsaras földjeiteket 13 kertté, az éjt nappallá, városaitokat 14 , amelyek most csupán kőhalmok, a világosság városaivá változtatom. Újjá fognak épülni összetört oltáraitok 15 és templomaitok 16. Én magam fogom lerakni saját kezemmel az alapot. Meg fogom újítani az egész teremtést 17, mindnyájatokat meg foglak újítani Szentlelkemmel.

Jöjj, Vassula, bárányom, mindent le fogsz írni, és úgy fogod leírni, ahogy én akarom. A Szeretet melletted van.


1 vö. 2 Tessz 2,1-12
2 lelkünkbe
3 Szívünk belsejébe.
4 vö. Ez 28,2; Iz 14,14; Tessz 2,4.
5 2 Tessz 2,4
6 vö. Iz 14,14: "hasonló leszek a Fölségeshez"
7 vö.Ez 28,2: "az Isten trónján ülök"
8 vö. 1Ján 5,7
9 Luk 19,39
10 a könnyhullató Jézus és Mária képmásokon látható isteni megnyilvánulások által
11 vö. Joel 3,1
12 vö. Máté 24,29
13 minket
14 minket
15 mi
16 mi
17 Jel 21,5

previous index next