HOME INDEX
NEM ENGEDEM, HOGY EGYHÁZAM ELPUSZTULJON
A LÁZADÁS LELKE


1991. június 6.

Amikor lelkem hideggé és szinte közönyössé válik, Uram, és amikor oly kevéssé vagyok felkészülve arra, hogy Veled beszélgessek, és e különleges módon közeledjem Hozzád, olyan vagyok-e, mint a hervadó levél, amely lassan elszárad szemed előtt?

Vártam rád... Szóltam hozzád, lélek, de csak hallgatás volt a válasz... Fordítsd felém figyelmedet, lélek, oly sok mondanivalóm van számodra! Ébredj fel! Közönyösséget érzel? Kiálts hozzám! Rád lehelek, és leolvad rólad a jég.

Uram, időnként mintha sötét füstbe veszne az a világosság, amelyet Te adtál nekem.

Gyermekem, hangod felhallatszik a távoli mennybe, sőt egészen trónom elé ér, ezért kiálts hozzám, és mint a villám a felhők közül, válaszolni fogok neked: "Itt vagyunk 1 , meg fogjuk hallgatni kérésedet."

Akkor jöjj most, és ments meg engem! Töltsd meg lámpásomat olajjal, lehelj rám és ébressz fel, végy körül mirha illatoddal, tökéletesíts jelenlétedben, mutasd ki irántam való jóságodat...

Ne tartsd vissza kérdésedet, szólj gyermekem! 2

Mindazt, amit velem oly sok szeretettel, huséggel és irgalommal teszel, nem tennéd-e meg minden gyermekeddel, akik éppen olyan nagy szükségben vannak, mint én?

Légy áldott! 3 Én, az Isten, el fogok jönni és megmentelek titeket. Nem engedem, hogy Egyházam 4 elpusztuljon! Nemzedék, meg foglak menteni... de nem fenyegetéssel vagy csapással, nem félelemmel vagy korholással. Azáltal mentelek meg, nemzedék, hogy körülveszlek szeretetemmel és irgalmammal, mellyel betakarom mezítelenségedet. Bőséggel küldöm hozzád Szentlelkemet, hogy az én Lelkemmel eltelve kiálthasd hozzám:
"Abba"
Ma véres könnyek tolulnak szemembe teremtésem süketsége miatt. Egy igen makacs szellem hatolt birtokomra. 5 Erőtlen bennük a lélek. Rátekintek arra, ami egykor az én huséges városom volt 6, és azt látom, hogy paráznaságra adta magát.

Uram, még nem jött el a Te országod?

Írd ezt: "Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjére" 7 . Országom már sok szívbe eljött. E lelkeket eljegyeztem és megújítottam 8, és mondom neked: igazságom Lelke továbbra is ott lebeg teremtésem fölött, hogy sorra megostromolja a városokat, és én saját kezemmel fogom kiirtani mindazt a szemérmetlenséget, gonoszságot és tisztátalanságot, ami benne található. Mindazt, amit az esztelenség ültetett el benne, kiirtom a tuzzel, amelyet a mennyből fogok küldeni. Leányom, az első Ég és az első Föld el fog tunni 9, és közületek mindenki meg fog újulni Szentlelkem szeretete által. Meg fogom változtatni a Föld színét.

Erre gondolsz, amikor Egyházad megújulásáról, önmagunk megújulásáról szólsz, mivel mi vagyunk az Egyház? Az új Jeruzsálem?

Tanítvány, jól mondtad. Ti mindannyian az én Egyházam, az én szentséges váram 10, az én birtokom, az én városom, az én tulajdonom, az én Jeruzsálemem vagytok. Szeretetem tüzével sorra megújítom a városokat . 11 . Szándékomban áll, hogy összegyujtselek benneteket a Föld négy sarkából és meggyógyítsalak titeket. Szándékomban áll tüzemmel felégetni a vészt hozó undokságot 12 , amely beférkőzött templomomba {a templom mi vagyunk}. A vészt hozó undokság, a lázadás lelke azt állítja, hogy velem egyenrangú. A gonoszság lelke emelte magát trónra szentélyemben 13 és Örök Áldozatom 14 helyébe lépett, istentelenné téve téged, nemzedék.
A racionalizmus és a naturalizmus lelke vezetett sokakat istentagadásra. Ez az a lélek, amely elhiteti veletek, hogy önmagatokban elegek vagytok, és mindent végre tudtok hajtani saját igyekezetetek és saját erőlködéstek által. Ez a vészt hozó undokság tett titeket kiszáradt, víztelen országgá, pusztasággá. Megszüntetted magadban Örök Áldozatomat, mert elvesztetted hitedet, nemzedék! Hányan szomjaztok még rám? Igen kevesen jönnek, hogy igyanak engem, pedig fizetség nélkül is ihattok belőlem. Ki éhezik rám? Szabadon megkaphattok, teljesen ingyen. Ennek ellenére szinte senki sem éhezik arra, hogy engem egyen. A gonosz megrontotta értelmeteket, és megbűvölte lelketeket, hogy mindazt magatokba szívjátok, ami nem én vagyok. Az én világosságom helyett saját sötétségével töltött el titeket a Sátán. Ahelyett, hogy ragyogóvá és széppé váltatok volna, eltompultatok, elhervadtatok, és mint elszáradt ág, most készen álltok arra, hogy levágjanak és tuzre vetve elégessenek titeket.

Ne féljetek tőlem, én vagyok az élet Folyója. Én vagyok a mennybe vezető Út. Én vagyok az egyedüli Igazság, amely által megoszthatjátok velem dicsőségemet az örökkévalóságban. Isten temploma, én leányom, járj velem!


1 a Szentháromság
2 Úgy tunt, hogy Jézus alig várja, hogy mondatom másik felét is meghallja, pedig már tudta, mit fogok mondani.
3 Jézus igen boldognak látszott.
4 mi vagyunk az Egyház
5 Isten úgy érti, hogy a lelkünkbe. Az ő birtoka, ahol ő lakik, a mi lelkünk mélyén van, az az Istené.
6 Isten itt miránk gondol. Bennünket nevez "városnak"
7 Jel 19,9
8 utalás a Jel 21,5. versére: "Íme újjá alkotok mindent"
9 Jel 21,1
10 Dán 11,31
11 minket
12 Dán 11,31
13 mi vagyunk a szentély
14 az Oltáriszentség, a szentáldozás

previous index next