HOME INDEX
SZENTLELKEM KIÁRAD A POGÁNYOKRA IS


1991. március 25.

Uram, ezen a héten ünneplik a nagyhetet a katolikusok, jövő héten pedig az ortodoxok. Érzem, mennyire helytelen, hogy két különböző dátum van. Helytelen, hogy különbséget teszünk egymás között Tebenned, sőt olyan megjegyzéseket is lehet hallani, hogy az ő Jézusuk nem a mi Jézusunk!

Egyformán szeretlek benneteket, de sokan mintha nem értenétek ezt meg. Nyomorúságosak vagytok. Bűnösök vagytok. Törékenyek vagytok, de valamennyien az én ivadékaim vagytok. Érted Vassula? Tettem-e én magam különbséget?
  Hozzád jöttem el, és neked mutattam meg Szentséges Szívemet. 1 Minden módon próbálkoztam, hogy megnyerjelek magamnak: Kiárasztottam rád áldásaimat, hogy feltámasszalak a halálból, és tanítsalak, mert hiányzott belőled a bölcsesség. Udvaroltam neked és gyengédségemben én magam választottalak ki, hogy oly nép előtt tégy tanúbizonyságot, amely nem a tiéd és amely népből sokan nem tudják felfogni, hogy a Bölcsesség miért egy idegent választott közülük.
  Én, a Szentséges Szív meg akarom mutatni nekik, hogy téged választottalak, egy számukra idegent, akivel megosztom Szentséges Szívem gazdagságát, örömét és bánatát is.Igen, azért jöttem, hogy idegenekkel is megosszam Szentséges Szívem gazdagságát. Ma új éneket írtam nekik, mivel én Egy és ugyanaz vagyok 2!
  Ezért tanítványom, továbbra se tégy különbséget magatok között Szent Nevemben, még akkor sem, ha elsodor ellenségeim lehellete. Nem foglak védelem nélkül hagyni. Mindig segítségedre fogok sietni, gyermekem! Ne válaszolj nekik, ha próbára tesznek 3 , én fogok nekik válaszolni helyetted. Az Írás mondja: "Isten nem személyválogató. Ellenkezőleg, bármely nemzethez tartozó ember kedves előtte, ha eltölti az ő félelme, és igaz tetteket visz végbe " 4. Az emberek azonban megosztottá váltak az én Szentségemben, különváltak egymástól, de csak várj, és látni fogsz.
  Szentlelkem 5 kiárad a pogányokra is. Bizony mondom neked, mindez bekövetkezik, mielőtt e nemzedék elmúlik. Ezért bátorság gyermekem, ne félj! Végül egyesíteni foglak benneteket és a viperának többé nem lesz lehetősége, hogy ételetekbe öntse mérgét, nemzedék. Ételetek érintetlen lesz és tiszta! Véget fog érni a szomorúság és a jajgatás. Szeretlek benneteket, és népem egyként fogja Szent Nevemet 6 viselni ebben az egységben.

Ó bárcsak megnyitnád a mennyet, és eljönnél! Jelenlétedben nemcsak a hegyek olvadnának meg, ahogy Izaiás próféta mondta 7 , hanem az a három vasrúd is, amelyet lerajzoltattál velem a római katolikus, a görögkeleti és a protestáns Egyházak ábrázolására.

Megígérem neked: nem hagyom Egyházamat sokáig megosztottan. Én magam jövök el hozzá teljes hatalommal, és újjáépítem. Bízzál bennem, kedvesem! Nem viselem el tovább ezt a hitetlen nemzedéket. Már nem lehet visszatartani tovább az Atya haragját. Ezért sokasítom meg rajtatok kegyelmemet, hogy megmentselek benneteket. Vassula, a Föld még nem birtokolja teljességében békémet. Mint a kiszáradt talaj, úgy szomjazik erre a békére, amelyet örökségül adtam nektek. Úgy jövök hozzátok, mint a csermely a kertbe, hogy megöntözzelek benneteket. Ti pedig örvendjetek, gyermekeim, mert gyökeret vertem bennetek, lakóhelyet vettem bennetek, és bennetek fogok növekedni, ha megengeditek. Imádkozz most velem gyermekem az Atyához! Mondd utánam ezt az imát:
Atyám,
áldott legyen a Te Neved,
mivel a Te szeretett Fiad,
Jézus Krisztus
nem azért jött a világra,
hogy elítélje,
hanem, hogy megmentse.
Légy irgalmas hozzánk!
Tekints Fiad Szent Sebeire1,
amelyek most felszakadtak,
és emlékezz, milyen árat fizetett értünk,
hogy mindannyiunkat megváltson!
Emlékezz Szent Sebeire
és a két Szívre,
a Szeplőtelen Fogantatás Szívére
és szeretett Fiad Szívére,
melyeket Te magad egyesítettél szeretetben,
és amelyek együtt szenvedtek!

Ó Atyám!
Emlékezz most Fiad ígéretére,
és küldd el nekünk a Szószólót,
az igazság Szentlelkét teljes erejében,
hogy emlékeztesse a világot az igazságra,
Fiad készségességére és alázatára,
engedelmességére és nagy szeretetére!

Atyám!
Elérkezett az idő,
amikor a megosztott uralom
békéért és egységért kiált.
Elérkezett az idő,
amikor Fiad megsebzett Teste
olyan igazságosságért kiált,
amilyent a világ még
nem ismert.
Add meg nekünk
drága Atyám,
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve és
Jézus Szentséges Szíve által
ezt a békét a szívünkbe!
És teljesítsd be az Írást,
hallgasd meg
szeretett Fiad imáját,
hogy egyek legyünk mindnyájan,
egyek az Isteni Szentháromságban,
hogy mindannyian egyetlen tabernákulum körül imádjunk és dicsőítsünk Téged!
Amen
Leányom, úgy szeress engem, ahogyan én szeretlek téged! Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket! Légy áldott, jöjj!


1 Jézus arra utal, hogy egy görögkeletihez jött el, nem egy katolikushoz, és katolikus kifejezésekkel szól hozzám.
2 vö. Jel 14,3
3 a római katolikus hívők, papok és püspökök. Egyesek azt mondják, hogy római katolikussá kellene lennem, hogy hitelessé váljak
4 ApCsel 10,34-35
5 sokak nagy álmélkodására
6 a keresztények Krisztusban
7 Iz 63,19

previous index next