HOME INDEX
A LÉLEK CSELEKSZIK ÉS ÉL


1991. január 24.

Uram?

Én vagyok, az én békémet adom neked. Írj!

(Üzenet az imacsoport részére:)

Béke legyen veletek!
  Szeretteim, akiket Szívem szüntelenül magához akar vonzani, akiket Szívem felfoghatatlanul szeret, akiket magasztos szeretetemben teremtettelek, akiknek teste lett az én templomom, éljetek szentül! És nektek, akik folytonosan vétkeztek, és megbántotok engem, már megbocsátott Szívem.
  Örvendjetek! Vigadjatok! Mesteretek nincs messze tőletek, Uratok útban van felétek. Jöjjetek és dicsérjetek! Jöjjetek! Hamarosan a kavicsok és a sziklák is eljövetelemet fogják hirdetni: "Áldjuk a Királyt, aki eljön!"
  Senkit sem küldök el magamtól, aki hozzám jön, még a bűnöst sem, ha megbánja bűnét. De még mindig vannak, akik nem hisznek irgalmamban és szeretetemben. Nemcsak nem hisznek, hanem ők azok, akik elárulnak. Ma is ugyanazt mondom nektek, amit egykor: "Senki sem jöhet hozzám, ha Atyám meg nem adja neki". 1 Ezért mondom nektek, imádkozzatok, hogy mindenki megkapja az Atya irgalmából a kegyelmet. Kegyelmet, hogy megtérjetek!
  Igen, ahhoz, hogy hozzám "jöjjetek", szükséges, hogy a fölülről kapott kegyelem hozzon hozzám benneteket. Senkit sem utasítok vissza, aki elfogadja ezt a kegyelmet. Ezért ne pazaroljátok időtöket arra, hogy ellenvetéseket keressetek, és tiltakozzatok Lelkem művei ellen! Ha szólítalak benneteket, és nem válaszoltok, a kegyelmet hagyjátok válasz nélkül. Szeretteim, arra kérlek benneteket, imádkozzatok, hogy mindenki megkapja azt a kegyelmet, hogy higgyen és térjen meg!
  Lélek minden egyes szó, amelyet nektek adok. Felemel, életre kelt, és világosságot hoz belső sötétségetekbe. Sok jelet adtam nektek gyermekeim, hogy higgyétek, a Lélek cselekszik és él. Ezért ne várjatok látható jelekre! Lelkem teljes erejével jön e napokban, hogy segítsen raj-tatok, amikor mindenütt az éjszaka sötétsége ásít körülöttetek. Mennyire megesik rajtatok a Szívem, amikor látom, miként tapogatja gyenge kezetek az utat ebben az éjszakában!
  Sok jelet adok számotokra, hogy elhiggyétek: ezek azok a napok, amikor úgy árasztom ki Lelkemet az egész emberiségre, mint eddig még sohasem. Ezért újból igen ünnepélyesen mondom nektek, akik még ingadoztok, és bizalmatlanul, kételkedve jelet kértek tőlem annak bizonyítására, hogy ezek és más üzenetek, amelyek a világban elterjedtek, tőlem valók-e:
  Nem Mózes adott kenyeret őseiteknek a mennyből, hanem Atyám.Én adtam nekik kenyeret a mennyből. Atyám táplál benneteket, mert Isten kenyere 2 száll alá a mennyből és ad életet a világnak. Őseitek mannát ettek a pusztában. A sokaságnak akkor Oltáriszentségem előképét adtam benne. Megsokasítottam a kenyereket, hogy tápláljam őket, miként titeket is Testemmel táplállak, hogy életet adjak nektek. Megszaporítottam a halakat is, Nevem jelképét, annak jelképét, AKI TITEKET TÁPLÁL."

Nevem jelképes ábrázolása: , amelynek jelentése: Jézus Krisztus, Isten Fia, a Megváltó. Bizony mondom nektek, hogy az az üzenet, amelyet Lelkem minden nemzetre kiáraszt, nem csupán szó, hanem Lélek és élet.
  Nem olvastátok, mit mond az Írás?
  "Kenyeret hullatok nektek az égből" 3.
  Nem elég számotokra ennyi jel, hogy meggyőzzön benneteket? Benső sivatagotokat ma mennyei Kenyérrel, ugyancsak csodálatos eledellel táplálom. E csodálatos eledel nem enyészik el, hanem felemeli lelketeket. Ahogy a föld új termést hoz, ahogy a kert új hajtásokat növel, úgy újítja meg dicsőséges eledelem bennetek az életet, a buzgóságot és a hűséget. Ahogy a szikra tüzet gyújt, úgy árad ki rátok Szentlelkem, hogy a szeretet emésztő tüzévé élessze a bensőtökben pislákoló lángot.
  A Szentírás mondja: "Az érzéki ember nem fogja fel, ami Isten lelkéből ered. Oktalanságnak tűnik föl neki, s nem képes megérteni, hogy lelkileg kell azt elbírálni" 4.   Ajtótok előtt áll az új Ég és az új Föld. Sokan mégsem ismerték fel és oktalanságnak tartják. Ezek a nem lelki emberek felületesen ítélik meg minden jelemet, és megvetik mennyei üzeneteimet. De most teljesedik be az Írás, amely előre jelezte, hogy az utolsó napokban gúnyolódók jönnek, akik nevetségessé teszik ígéretemet. Mivel tudtam, hogy az emberek végtelen sok bűnre képesek, és a végső időkben szentélyemben emelik trónra ellenségemet, megtartottam magamnak egy maradékot, hogy ők legyenek új szentélyem építői, Lelkem első gyümölcsei.
  Ahogy egykor megtartottam magamnak hétezer embert, akik nem hajtottak térdet Baál előtt Illés napjaiban, úgy ma is megtartottam kegyelmemmel magamnak ezt a maradékot, száznegyvennégyezer embert 5, akik homlokukon viselik az én Nevemet és Atyám Nevét 6 . Ők azok, akiknek ajkán nincsen hazugság 7. Ők az új Ég és az új Föld első gyümölcsei. Ők lesznek az élet fái 8, akik tizenkétszer 9 hoznak termést egy év alatt, minden hónapban teremnek, és leveleik a pogányok gyógyulására szolgálnak 10   Emlékezetetek felfrissítésére még egyszer megmagyarázom, hogy mit mond Ezekiel próféta . 11: "A folyó mentén, mindkét parton mindenfajta gyümölcsfa nő - azok a papok és világi emberek, akiket a Lélek ken fel -, "amelyeknek lombja nem hull le, s gyümölcse nem fogy el: minden hónapban friss gyümölcsöt hoznak, mert vizük a szentélyből fakad" 12
  "Kristálytisztán fakadt Isten és a Bárány trónjából" 13 , és végig folyt a város utcáin, "gyümölcsük ízletes és levelük gyógyszer". Olyanok lesztek, mint a fa, amelyet Szentlelkem újít meg. Szentlelkem sohasem hagy magatokra titeket, és leveletek orvosság lesz. Igen, tanúságtételetek meg fogja gyógyítani a betegeket, sorban megtéríti a nemzeteket, de nem a ti erőtökből történik mindez. Nem ti beszéltek, hanem Szentlelkem, aki bennetek él. Kiküldelek benneteket a világba, nádszálat adok kezetekbe mint mérőrudat 14 , hogy újjáépítsétek szentélyemet és a romokban heverő oltárokat, amelyek ördögök tanyái lettek 15

Imádkozzatok szeretteim, hogy mindenkinek legyen ideje a megtérésre!
Imádkozzatok, hogy mindenkire leszálljon a kegyelem, és így felismerjék és elismerjék az Igazságot! Imádkozzatok azokért, akik inkább fordulnak a mítoszokhoz, mint az Igazsághoz!
Imádkozzatok a világ megtéréséért! Imádkozzatok, hogy én lakjak minden lélekben, és ők az én tulajdonommá váljanak!
Imádkozzatok, hogy árasszam el lelketeket mint a folyó, "mely végigfolyt a város utcáján" 16!
Hozzatok áldozatot az emberek megtéréséért, kis gyermekeim! Maradjatok mellettem, mert a párduc 17 a közelben ólálkodik! Maradjatok mellettem szüntelen imádságban: végtelen imádságban !

Engedjétek, hogy szeretetem sóhaját hagyjam homlokotokon! Megáldalak benneteket!
Legyetek egyek az én Szent Nevemben!

Íme Vassulám, ez sokakat fog táplálni.
Szeretlek gyermekem! A Szeretet megáld téged, Te is áldj engem!

Légy áldott Uram: Maranatha!


1 János 6,65
2 Jézus a Szentlélekre utal
3 Kiv 16,14
4 1Kor 2,14
5 jelképes szám: jó embereket a világ minden tájáról, vö. Jel 14,1
6 vö. Jel 14,1
7 vö. Jel 14,5
8 az élet fái = az újjászületettek = az elsőszülöttek
9 szimbolikus szám: az új Egyház, Isten népe
10 vö. Jel 22,3. Az új tanítványok, akik a Lélek segítségével elmennek, hogy megtérítsék az istentelen népeket
11 Ez 47,12
12 a Krisztus Szívéből kifolyó víz
13 Jel 22, 1-2
14 Jel 11,1
15 Jel 18,2
16 Jel 22,2
17 vö. Dán 7,4-6; Jel 13,2; Oz 13,7

previous index next