HOME INDEX
KÖVESD VÉREM NYOMÁT!
AZ IGAZSÁG SZERETET


1990. október 22.

Vassula, kedves, én vagyok, a Szent Isten! A szobádban vagyok. Én vagyok az, Jézus. Boldog vagy, hogy meglátogattalak?

Nagyon boldog vagyok. Áldott légy! Nagyon boldog vagyok, Uram!

Ragaszkodj minden tanításhoz, amelyet neked adok! Ne hagyd, hogy bárki megtévesszen! Arasd folyamatosan jóságom és gyengédségem termését! Sokasítani fogom látomásaidat, hogy tanúságot tehess az én Nevemben. Ellátlak szavakkal, hogy képes légy tanúságot tenni. Leányom, emlékeztesd a világot nagy szeretetemre!
  Ez lesz a minden időkre szóló üzenet:
  Béke legyen veletek!
Én vagyok Jézus, a ti Megváltótok. Én, a Szentek Szentje szólok hozzátok. Bizony mondom nektek: Különleges kegyelmeket árasztok mindazokra, akik elfogadják ezt a tanúságtételt, mert ha elfogadják a Szeretet e tanúságtételét, elismerik a Magasságbeli hűségét és végtelen szeretetét, mert mindaz, ami le van írva, tőlem származik.
  Szeretteim, fenntartás nélkül adom Lelkemet.
Azért adom Lelkemet, hogy újból és újból emlékeztessem a világot ragaszkodásomra és irántatok való nagy szeretetemre. Fenntartás nélkül adom Lelkemet, hogy öt Sebemre és szenvedésemre emlékeztesselek benneteket.
Gyermekem, aki olvasod üzenetemet, vagy hallgatsz engem, nézz körül, hamarosan rád virrad a hajnal. Nem kell többé az éjszaka árnyaival törődnöd, amelyek susognak és mormognak. Nem kell többé veszélyben és sötétségben járnod, mert megsemmisülnek a csalók, akik Szent Nevemet káromolták, és a sötétséget nevezték világosságnak.
Szeretteim, hamarosan itt a hajnal, és palántáitok virágba borulnak, mihelyt megvirrad. Az Egyházamba beférkőzött kufárok megrettennek, a vásárlók elkedvetlenednek, a meggazdagodott kereskedők kétségbe esnek, mert dicsőségem és világosságom elkápráztatja őket. Elképedve és megdöbbenve állnak majd előttem.
  A jelet már kitűzték házaitok tetejére.
  Követeimet őrhelyükre küldtem, hogy várjanak jelemre.
Eljövetelem közel van, ezért ti, akik követeim vagytok, gyorsítsátok meg lépteteket, menjetek fel minden dombra, és hirdessétek, hogy hamarosan ítéletre kerülnek a kufárok, mert utálatossá váltak szememben!
Nem olvastátok még, hogy ébren kell maradnotok és őrködnötök kell? Amikor meglátjátok a vészt hozó undokságot szentélyemben, amelyről Dániel próféta beszélt, meg fogjátok tudni, hogy ez a végső idők jele.
Hogyan lehetséges, hogy nem tudjátok megérteni az időket?
Szentélyem téglái kiestek, és ti korszakotok e nagy hitehagyása idején éltek. Elnyomóim azt gondolják, hogy fölém kerekedtek, és a kufárok azt hiszik, hogy folytathatják üzérkedésüket szentélyemben, de mondom nekik:
"Bölcsességetek hamissággá vált azáltal, hogy képmásomat élettelen szoborra, hamis istenre, egy bálványra cseréltétek fel. Ti, akik azért küzdötök, hogy az iszonyatos pusztulást terjesszétek, és megszüntessétek örök áldozatomat, ki fogjátok inni igazságosságom teli kelyhét." 1 Ez az össze nem illő színekkel kimázolt alak, amelyet ezek a kufárok megpróbálnak veletek tiszteltetni és követtetni, ez nem én vagyok. Ez csupán a romlott emberi ügyesség találmánya, hogy lealacsonyítsa a Szentségemről és az Istenségemről alkotott fogalmat. Ez hamis ökumenizmus. Ez kihívás minden ellen, ami szent.
  Szenvedek e kufárok bűne miatt.
  Imádkozz ezekért a papokért, akik kufárok lettek, az ő bűnük igen súlyos.
Imádkozzatok, hogy beléjük lehelhessem igazságom Lelkét, és rávehessem őket, hogy megtartsák törvényeimet, és őszintén tiszteljék Istenségemet .
Szeretteim, akiket mint enyéimet megjelöltelek homlokotokon, ne engedjétek meg e kufároknak, hogy rávegyenek benneteket e hamis képmás követésére!
Vigyázzatok! Mindezt azért mondom el előre nektek, mert azt akarom, hogy bízzatok bennem, Istenetekben, amikor a nagy szorongattatás ideje elér titeket!
  Meg foglak látogatni benneteket.
Már közeledik nagy visszatérésem órája, és jaj azoknak a kereskedőknek, akik azért küzdenek, hogy szörnyű pusztulást hozzanak szentélyembe, és megszüntessék Örök Áldozatomat azáltal, hogy enni kényszerítenek benneteket mocskos ételükből! Jaj ezeknek a kufároknak, akik összeesküvést szőnek, hogy Szavamat racionalizálják, és így tönkretegyék Szavamat!
  Jaj azoknak a káromlóknak, akik tíz alkalommal káromolták Szent Nevemet!
Jaj a vadállat követőinek, akik káromló képmásokat faragtak hét Lelkem ellen! 2 Erődűk porhalommá válik szájam leheletéből!
És te, gyermekem, aki olvasod az üzenetet, vagy hallasz engem, te, akit meglátogattalak sírodban és leheletemmel eltöltöttelek, mondom neked: Kövesd Vérem nyomát, amelyet jelül hagyok számodra!
Ha megállít és megkérdez egy járókelő útközben, mondd meg neki, hogy az én tanítványom vagy, és én a te Mestered, és hogy te éppen azon az úton vagy, hogy tanúságot tégy a keresztre feszített Krisztusról, a feltámadt Krisztusról. Ha egy kufár állít meg, őrizkedj becstelenségétől! Vigyázz, nehogy kereszted helyett, amelyet én adtam neked, romlott álbölcsességet adjon.
Egyetlen hang, egyetlen szó nélkül, még lelkesebben mint eddig, öleld át a válladon lévő gerendát, és kövesd Vérem nyomát, az hozzám vezet téged. Ha közülük valaki ellened fordul, ne takard el arcod a sértések vagy ütések elől, tartsd oda hátadat is, hogy felismerjenek sebeidről! Legyenek sebeid az én Sebeim tökéletes másai, mivel ugyanazok ejtik rajtad, akik engem, a te Mesteredet megsebeztek.
És akkor megjelenik az égen az Emberfiának jele.
Nagy világosság kél a ti sötétségetekben, mert én, a ti Szent Istenetek meg akarlak menteni benneteket Szent Nevemért!
Jöjj, gyermekem, aki hallasz vagy olvasol engem! E tanúságtételben újból kinyilvánítottam neked szeretetemet. Ne mondd, hogy túl messze vagyok ahhoz, hogy szeress, mert e pillanatban is olyan különös gyengédséggel és szeretettel tekintek rád, amelyet sohasem tudsz teljesen megérteni. Ha egyedül érted kellene visszatérnem, hogy megváltsalak, a legkisebb habozás nélkül jönnék, és újra kezdeném szenvedésemet, egyedül csak érted! Elhiszed-e most nekem, ha azt mondom, hogy embernek nem lehet nagyobb szeretete annál, mint hogy barátaiért áldozza életét? Azért mondom el mindezt, hogy békére lelj Szívemben, hogy igaz életet találj bennem, hogy igaz szeretetre találj, és megpihenj bennem, Istenedben. Tudom, hogy gyenge vagy gyermekem, de gyengeséged magához vonzza mindenhatóságomat. Fel tudod-e fogni, amit mondok? Azt mondom: Béke legyen veled! A szeretet áldozata vagyok. Én beszélek hozzád. Én vagyok az, aki a szeretet e tanúságát adtam neked szeretetem emlékére. Merülj el bennem, és engedd, hogy elárasszalak ! Érezd, menyire vágyódik Szívem a szeretet viszonzására! Ne állj ellen nekem!
Jöjj hozzám úgy, amilyen vagy!
Jöjj, és igyál Szívem áradatából, és még többre fogsz szomjazni. Ó, közületek hányan hagyták el az Igazságot, és indultak ilyen-olyan utakra.
Az Igazság SZERETET. Én vagyok az Igazság.
Legyetek az Igazság tanúi! Fogadjátok az Igazság Szentlelkét, fogadjátok a kegyelem Szentlelkét ! Megáldalak benneteket a szeretet sóhaját hagyva homlokotokon.
Legyetek egyek Szent Nevemben!


1 A szentmise az Úr Jézus örök áldozata, amely az Ő halálát hirdeti és megünnepli feltámadását. A szentmise alatt átváltoztatott Kenyér és Bor színe alatt az Úr Jézus valóságosan jelen van Szent Testével és Szent Vérével az Oltáriszentségben, az Ő emlékezetére bemutatott örökös kálváriai áldozatban második dicsőséges eljövetelére várakozva.
2 Hamis Krisztust. Hamis tanítást, racionális és naturalista tanításokat.

previous index next