HOME INDEX
NE KEMÉNYÍTSÉTEK MEG KÉTKEDÉSSEL A SZÍVETEKET
IMÁDSÁG OROSZORSZÁGÉRT


1990. július 8.

Üzenet Lensbe, az imacsoportok részére:

Béke legyen veletek! Én, Jézus megáldalak benneteket!...
Érezzétek, hogy jelen vagyok közöttetek ebben a pillanatban! Érezzetek engem szívetekben... Ne keményítsétek meg kétkedéssel szíveteket! Nyissátok ki szíveteket, hogy teljesen megértsétek szeretetem üzenetét! Én szállok le közétek, a Király és az Uralkodó, hogy emlékeztesselek benneteket irántatok való szeretetemre és áldozatomra! Eljövök, hogy el ne feledjétek, kihez tartoztok. Áldozatom árán váltottalak meg titeket, és hozzám tartoztok.
Azért árasztom ma rátok oly bőséggel kegyelmem Lelkét, mert a fügefa már majdnem beérett, és igen hamar ehettek gyümölcséből. Többé nem mondhatjátok: "Hol van az én Istenem?" Újból zöldellővé teszem a puszták legelőit, hogy pihenőhelyet leljetek benne. Szőlőskerteimet megsokasítom, és gyümölcsfáim bő termést hoznak. Kedvetekre ehettek égi éléstáramból.
Figyeljetek! Nem nyitotta-e meg mennyei Atyátok égi éléstárát, hogy mannával tápláljon egy éhező népet? Mennyei Atyátok kenyeret hullatott népére, és Hóreb sziklájából vizet fakasztott, hogy ihassanak. És én, nem sokasítottam-e meg a kenyeret és a halakat, hogy ezreket tápláljak?
Ó, ti kishitűek, hogyan lehet, hogy nem ismeritek fel az időket? Miért kételkedtek most, amikor kegyelmem Szentlelkét oly nyilvánvalóan árasztom rátok? 1
Nem értettétek meg, hogy Szentlelkem eltölt titeket pusztaságotokban? Azt mondtam:
"Öntözni akarom kertemet,
locsolni akarom virágágyaimat." 2


"Prófétai szózatként ontom tanításom,
hadd hallják, akikre hagyom: a késő nemzedékek." 3
Ne féljetek, én vagyok az, Uratok, Szabadítótok! Ha a manna-, a kenyér- és a halszaporítás misztériumának mélyére hatoltatok volna, ma tökéletesen megértenétek Lelkem kiáradását. Megértenétek, mily csodálatosan tápláltalak őseitek idejétől kezdve... Virágom, 4Imádkozz most velem együtt Oroszországért!
Ó Istenem, add, hogy kövessen Téged!
Ó Istenem, mentsd meg a lelkét,
és támaszd fel, miként Lázárt!
Ékesítsd fel leányodat,
aki szemednek oly kedves!
Fogadd isteni Szívedbe őt,
hogy arca a Te istenségedet tükrözze!
Támaszd fel,
hogy melletted járjon,
hogy közeledben ékeskedjen!
Szabadítsd meg rabságából!
Lépj szent frigyre vele,
és tedd egészen a tieddé! Amen.
Imádkozd el nekem!

Elimádkoztam

Írj Vassulám! 5 ...mind a mai napig. Fogd fel, és értsd meg, milyen természetfeletti hűséggel akarom megtartani az üdvösség ígéretét! Egyetlen titkot sem akarok elrejteni nemzedéketek elől, mert hamarosan nyílt utat jelölök ki, amely szeplőtelen lesz. "Szent útnak" fogom nevezni, amely nyitott tabernákulumhoz vezet benneteket.
Többé nem fognak benne sakálok tanyázni!
Nem lesz több titkos tett az éjszakában!
Nem fognak a sötétben rejtőzködni.
Én, az Úr, mindent napvilágra hozok.
Nem lesz többé éjszaka, mert az én világosságom ragyog rátok mindörökké. Igen. Az én tanításomat helyezem erre a nyílt útra, és útjelzőket állítok fel, hogy odavezessenek titeket. Jól megjelölöm ezt az utat. Majd a buzgóság lelkét adom nektek, hogy imádjatok engem, Isteneteket.
Tékozló fiaimat és leányaimat nagy szeretettel veszem újra karjaimba, és az én világosságomban fognak élni. Az ő visszatérésüket fogja ünnepelni az egész mennyország. Senki sem kérdi majd: "Hol a mi Urunk?", mert mélyen a szívetekbe vésem törvényemet. Ez az ígéret írva áll előttem. Régi kövein felépítem Jeruzsálemet. Azt reméltem, hogy eljövetelemkor szentséget találok, de csak megtévedt népet találok, amint Testemet rágja. Azt reméltem, hogy szeretetet találok, de csak gyűlölködő kiáltás hallatszik elhagyatottságukból. Hol van a dicsőség és a szépség, amelyet egykor adtam nekik? Hol van a Lélek, amellyel megajándékoztam őket? Ezek a káinok felcserélték a sötétséget fényre, és a fényt sötétségre. Lelketlenné váltak. Semmibe veszik és lábbal tiporják törvényemet, amely kötelezi őket, és amely szent. Ez a korszak szembeszáll törvényemmel és ellentmond minden betűjének. Pedig határozottan megmodtam, hogy csak az szeret engem, aki elfogadja és megtartja parancsolataimat!
Korszakotokban sokan állítják magukról, hogy ők a törvény tudósai, de nem értik az érveket, amelyeket bizonyításul használnak, sem azokat a véleményeket, amelyeket támogatnak. Mennyire fárasztanak fecsegésükkel! Fárasztanak, mert nem őrzik meg tanításomat, és nem tartják be törvényemet. Nem azért jövök el hozzátok ezeken az üzeneteken keresztül, hogy elítéljelek, hanem, hogy szeretetből figyelmeztesselek benneteket és felébresszelek közömbösségetekből! Azért is jövök, hogy bátorítsam a maradékot, a papokat és a világiakat, akik szeretnek engem, hűségesek maradtak hozzám, és képmásomat tükrözik. Nyílt utat, áldott utat nyitok a ti kedvetekért, akik szeretetet mutattok. Az út szélére termékeny fákat ültetek {az új korszak papjait}. Sokakat fog táplálni földetek, és senki sem tudja majd tönkretenni földetek gyümölcsét, és nem teheti földeteket terméketlenné. Hűségesnek neveznek majd benneteket. Mindenetek meglesz a kevélységen, a hamisságon és a racionalizmuson kívül. Gyümölcsötök kiéhezett nemzeteket táplál majd, azokat a nemzeteket, amelyek ateizmusba süllyedtek.
Régi ruháimba akarlak öltöztetni benneteket {az ősegyház ruháiba}, és Egyházamat régi alapjain akarom újjáépíteni. Menyasszonyomat régi ékszereivel ékesítem, és ajkatok engem fog szüntelenül magasztalni és dicsérni. Szeretteim, én vagyok a világ Világossága, és előttetek járok. Elmondom nektek, hogy vannak olyan juhaim is, amelyek nem a ti nyájatokhoz tartoznak. Őket is mind megújult Egyházamba akarom vezetni. Egy nyáj lesz majd, és egy pásztor. Menjetek, és tanítsátok meg a nemzeteket, hogy így imádkozzanak az Atyához:
Irgalmas Atyám,
add, hogy azok, akik hallván hallanak,
de meg nem értenek,
most meghallják hangodat,
és megértsék,
hogy te vagy a Szentek Szentje!
Nyisd fel azok szemét,
akik látnak, de fel nem ismernek,
hogy most meglássák
szent Arcodat és dicsőségedet!
Érintsd meg, nyisd meg szívüket,
éreztesd velük a Te hűségedet!
Esedezve kérlek
igazságos Atyám!
hogy szeretett Fiad,
Jézus Krisztus Sebei által
térjen meg
és gyógyuljon meg minden nép!
Amen
Gondoljátok végig, hogy mit kértek ebben az imában: a világ megmentését!
Bátorság testvéreim, tanítványaim! Bátorság!
Veletek vagyok minden nap.
Félelem nélkül terjesszétek és védjétek meg Szavamat!
Buzgón hirdessétek Nevemet!
Emlékeztessétek a világot arra, hogy Szent vagyok!
Tanítsátok meg őket, hogy szentül éljenek!
Legyetek olyan szelídek, mint én!
Vegyétek az én türelmemet és az én szeretetemet!
Most már csak egy kis idő, csak igen kis idő, és el kell jönnie annak, akire vártok.
Szeretetként jövök hozzátok! Igen. A Szeretet Szeretetként tér vissza ebbe a pusztaságba. Hamarosan teljesítem ígéretemet. De ne feledjétek, kedves barátaim, hogy mit mondtak prófétáim az idők végéről! Azt mondták, hogy eljövetelem előtt nagy megpróbáltatások lesznek, megrendülnek a Föld alapjai, és nagy földrengés következik. Az ég olyan lesz, mintha örök sötétség borulna rátok. Soha ne féljetek, mert mellettetek leszek! Homlokotokat megjelöltem szeretetem pecsétjével. Megáldalak benneteket. Szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon. Jézus Krisztus a nevem, és mondom nektek:
Örökké szeretlek benneteket!
Legyetek egyek!


1 Jézus ebben az egész részben az Atyáról, önmagáról mint a Fiúról, és a Szentlélekről beszél. A Szentháromság munkálkodására és jelenlétére utal ebben a pusztaságban.
2 Sir 24,31
3 Sir 24,33.
4 itt Jézus abbahagyatja velem, 16 óra 23 perc van.
5 Az üzenet folytatása:

previous index next