HOME INDEX
OLYAN SEBEKET KAPTAM, AMELYEK MEGBÉNÍTOTTAK


1990. április 12.

Béke legyen veled! Én vagyok a Feltámadás. Aki hisz bennem, még ha meghalt is, élni fog! Én vagyok az igazság Szentlelke, én vagyok az Emlékeztető, aki Szavamra emlékeztet benneteket, aki eljön hozzátok, és felráz mély álmotokból. Hallottátok, hogy kegyelmem Lelkét milyen bőségesen fogom kiárasztani az egész emberiségre, és hogy fiaitok és leányaitok jövendölni fognak! Mindaz beteljesedik, amit a Szentírás mond. A mennyből készítelek fel, hogy megismerjétek az igazságot. Bátorítalak benneteket azzal, hogy jeleket adok az égen és a Földön, és látomásokat adok a szegényeknek és a kicsinyeknek. Édesanyámat küldöm hozzátok sok-sok országba, hogy tanítóként neveljen benneteket. Zászlóként bontom ki fejed felett végtelen irgalmamat, nemzedék, hogy neveljelek és visszavigyelek Istenhez. Ha rám hallgatsz, felemelem lelkedet, és el fogsz jutni a nyugalom helyére. Nemzedék! Elég sokáig imádtál névtelen bálványokat, élettelen bálványokat, olyan eszméket, amelyek halálos sebet ejtenek rajtad. Istennek kijáró tiszteletet adtál ezeknek, és ezzel megrontottad életedet. Már évek óta nem hallom hangodat, sem lépteid neszét. Nem hívsz segítségül, és csodáimat sem dicséred.

Ó nemzedék, miért nem fogadsz el engem, Szent Istenedet? Jöjj és hallgass meg újból! A Szeretet Szeretetként tér vissza hozzátok! Ezt ígérem. Készüljetek hát fogadásomra, és megadom nektek szeretetem ajándékát és szentségem ajándékát.

Szeretteim, akik ma itt összegyűltetek, tudjátok meg, hogy én, Jézus vagyok az, aki megkeresett és visszahívott titeket a pusztaságból, hogy gyönyörűségem kertjébe, az én gyülekezetembe lépjetek! Én, a Szentséges Szív, mindent érzek. Arra kérlek benneteket, hogy kössetek békét, és engesztelődjetek ki velem! Fonjatok virágkoszorút a Szentséges Szívemet körülvevő tövisek helyébe! Nyissátok ki felém szíveteket, és fogadjatok szívesen! Ajánljátok fel nekem szíveteket, és Szívem gyönyörűségére magamhoz ragadlak benneteket. Szívetekkel szóljatok hozzám, és nem hagylak válasz nélkül benneteket. Értsd meg, hogy én, a te Királyod, és mindenek Ura szállok le hozzád, ebbe a bűntől szennyes világba, hogy megkeresselek téged, barátom. Meddig kell még keresnem téged? Elfáradtam, amíg vártam válaszodra, hogy szívesen fogadod-e kegyelmem Lelkét. Válaszodra áhítozva nyitom ki ajkamat, és mégsem hallatszik szavad... Kegyelmem Lelke hív, hogy Szentséges Szívem mélyére rejtsen téged, de kegyelmem Lelke ma nem kap hálát irgalmáért... Lehajolok hozzád trónomról, egészen ajtódig. Fáradtan, rongyokban, koldusként jövök hozzád Sebeim miatt felismerhetetlenül, mezítláb és szánalmasan! Hallgasd meg fájdalmamat: én vagyok az, Krisztus... szomjúhozom... szomjúhozom, mert nincs szeretet... ajkam kiszárad szeretet-szomjamban... Szájam szárazabb a pergamennél, annyit ismétlem kérésemet... Szívem belebetegszik a szeretetbe... Rettenetes büszkeséged és gonoszságod ellenére is szenvedélyesen szeretlek téged! Én jövök hozzátok kezemben hozva Szívemet, kicsinyeim. Tudom, mennyire szegények vagytok, de talán együtt ehetem veletek? Csillapítjátok-e szomjamat? Adtok-e enyhülést Sebeimre? Nem, nem ti kerestetek engem, én kerestelek, és én találtalak meg benneteket ruhátlanul ebben a pusztaságban, ahol éltek. Engedjétek meg, hogy betérjek szívetekbe, és fenségesen felékesítselek benneteket. Ha megengeditek, hogy betérjek szívetekbe, megmutatom nektek Sebeimet, amelyeket legjobb barátaim házában kaptam. Meg fogtok rettenni látván mélységüket és a kegyetlen kínzások számtalan nyomát. Olyan súlyos sebeket kaptam tőlük, melyek megbénítottak.

Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint a kisgyermek, sohasem jut be oda. A szív egyszerűségében keressetek engem, és rám találtok. Ne tegyetek próbára, és akkor megláttok engem, felismeritek mindenhatóságomat. Ne maradjatok távol, és ne fogadjátok hidegen hívásainkat! Ne legyetek süketek, hallgassátok meg könyörgésünket! Nyissátok ki fületeket, és ismerjétek fel a Pásztor hívását! Ha gyengék vagytok, felemellek és vállamra veszlek benneteket. Készen állok arra, hogy tisztaságommal és világosságommal minden bűnötöket eltöröljem.

Ó barátom! Miért ingadozol kétségek között? Köldökzsinórod még hozzám köt, én vagyok lélegzeted Forrása! Én vagyok a jótékony, mindent tápláló Forrás, és Szavammal adok életet neked, Szavammal mentelek meg a haláltól. Nem az étel ad életet neked, barátom, hanem én. Emeld hát rám tekintetedet, őrizd szívedben Szavamat, és akkor élni fogsz. Jöjj, és kérd, hogy nyissam fel szemed, akkor gyorsan eljövök, és leveszem rólad a fátylat, barátom. Jöjj, és kérj, hogy hozzalak vissza száműzetésedből, ahová sokan kerültek közületek, és akkor repülve jövök hozzád, bár gonoszságod idején falat építettél utamba, hogy elválasszon tőlem. Egyetlen leheletemmel lebontom azt a falat, emlékeztetni foglak szeretetemre, mert én vagyok az, aki téged a legjobban szeret, és Szentséges Szívemben van lakóhelyed. Emlékeztetni foglak, hogy ne tegyetek különbséget egymás között énbennem! Emlékeztetni foglak arra, hogy legyetek egyek szívben és lélekben, és úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket! Igen, én vagyok az Emlékeztető, kitartóan emlékeztetlek benneteket Szavamra. Azért szólok hozzátok, hogy felfrissítsem emlékezeteteket.

Fogadjátok Szentlelkemet!... Megáldalak benneteket, és e pillanatban megérintem homlokotokat szeretetem sóhajával. Legyetek egyek!

previous index next