HOME INDEX
SZENT ARCOMRA VETETT EGYETLEN MOSOLYÉRT
MEGBOCSÁTOM ÉS ELFELEDEM BŰNEITEKET


1989. augusztus 29.
Uram, készítsd fel szívemet,
hogy meghallja hangodat!
Hozzád fohászkodom,
szeretet Ura, irgalom Ura.
Válaszolj nekem nagy szeretetedben,
Istenem, ragyogj rám
és kelts újból életre fényeddel! Amen.
Én vagyok az aratás Ura, és mivel azt kérted, hogy küldjek munkásokat, akik learatják ezt a gazdag termést, küldök neked segítőket. Jöjj most közelebb hozzám, jöjj!

(Üzenet az imatalálkozóra.)

Én vagyok a Feltámadás és az Élet, és mondom nektek, hogy már nincs messze a hűség napja. Újból életre kelnek halottaitok, és azokat is újból életre keltem, akik még bűneik sírjában a föld alatt feküsznek. Kiterjesztem királyságom, és megújítom földeteket, amely most terméketlen és siralmas látványt nyújt. A Szentírás szavait ismétlem:
"Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? És megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? S még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólatok." 1
Új Eget és új Földet készítek nektek, a Szeretet visszatér hozzátok, és Szeretetként fog maradékotok között élni. Föltámasztom a holttesteket, amelyeket az utcasarkokon láthattok. Mint a szél, olyan sebesen hozom vissza pásztoraitokat az új legelőkre. Pásztorbotjukkal kivezetik nyájamat a legelőre, mint a régi napokban. Mert gonoszságuk behatolt ugyan házamba, és sokakat megtévesztett, és bár az ő bűnük istentelenséget terjesztett a földeken, kész vagyok mindent megbocsátani és elfelejteni. Félreteszem haragomat, mintha nem is létezett volna, ha még ma beismerik vétkeiket.
De addig a napig Szentséges Szívem
megtört Szív marad a szeretetlenség
és korszakotok végtelen sok bűne miatt.
Ezek a bűnök szúrták keresztül Szívemet,
és vonták vörös színbe az eget.
Ezek a bűnök mocskolták be szentélyemet
és szentségtelenítették meg Szent Nevemet.
Bárcsak tudnátok, hogy mennyire kész vagyok
megbocsátani korszakotok bűneit
egyetlen rám vetett kedves tekintetért,
egyetlen bűnbánó pillanatért,
egyetlen kereső sóhajért,
egy csekély megbánásért!
Szent Arcomra vetett egyetlen mosolyért
megbocsátom és elfeledem bűneiteket.
Még Sebeimmel sem törődnék,
nem látnám bűnötöket és gonoszságotokat.
Az egész menny ünnepelne
egyetlen bűnbánó pillanatotokra,
mert mosolyotok és szerető pillantástok
oly kedves nekem, mint a tömjén illata,
és ezt a bűnbánó pillanatot úgy fogadom,
mint új éneket!
Ma irgalommal telve szállok le hozzátok, hogy szeretetemben megmentselek benneteket. Kegyelmem Szentlelke olyan lesz, mint a pára, és betakarja a Földet. Bizony mondom nektek, hogy megsokasítom rajtatok kegyelmemet. Hirdetni fogják, és sokan hallják majd Szavamat. Megsokasítom látomásaitokat. Mindazok, akik semmibe veszik kegyelmem Szentlelkét, és el akarják fojtani, csak az ösztöke ellen rugdalóznak, és hiábavaló lesz erőlködésük. Mert én, az Úr, fel akarlak támasztani benneteket, meg akarom művelni ezt a pusztaságot, amelyben éltek, és igazi oázist adok csalfa délibábotok helyébe.
Én, a ti Istenetek, előttetek állok, és kérdezem azoktól, akik elfojtják Szentlelkemet: hogyan lehet, hogy nem ismeritek fel az időket? Miért döntöttetek úgy, hogy jeleimet és csodáimat figyelmen kívül hagyjátok? Miért fojtjátok el újból és újból hangomat, és miért üldözitek újból és újból prófétáimat? Mitől féltek, és miért oltjátok el oly buzgón azt a kis lángot, ha észreveszitek, hogy világít a ti sötétségetekben? Miért siettek oda, hogy eltiporjatok és megsemmisítsetek minden virágot, amely az én kegyelmemből nő pusztaságotokban és szárazságotokban? Hogyan kívánhatjátok, hogy én, a ti Istenetek, hallgassak és halott legyek? Hadd mondjam meg, és hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy ki vagyok:
Én vagyok az élő Ige!
Cselekedni fogok!
Amikor a Földön voltam, megszaporítottam Kenyeremet és halaimat, és sokakat tápláltam. Amikor Mózes átjutott ezrekkel a pusztaságon, és nem volt mit enniük, megnyílt az ég, és mannával táplálta őket. Ez ma is így van, mivel a Föld pusztulóban van, és nem tud táplálástokra elegendő kenyeret adni. Szentlelkemmel együtt meg fogom szaporítani Kenyeremet, hogy tápláljalak benneteket, szeretteim, akik éheztek és elhagyatottak vagytok. Ez lesz napjaitokban
Szentlelkem kiáradása.

Én magam foglak benneteket táplálni, mert meg akarom szaporítani Kenyeremet és senkit sem hagyok éhesen . Jaj azoknak, akik megpróbálják megakadályozni, hogy gyermekeim hozzám jöjjenek ebben a kegyelmi időben! A szíveteket nyissátok meg, akik még kételkedtek, ne az elméteket! Tanításom igaz és gyógyít. Ne féljetek! Higgyetek a szív egyszerűségével!
Ne ítéljetek, és ne bánjatok rosszul angyalaimmal, akiket mi küldtünk Szentlelkemmel együtt. Még Szent Mihály arkangyal sem merte az ördögöt durva szavakkal elítélni, amikor Mózes holttestéért küzdött vele, csupán azt mondta: Ítéljen meg téged az Úr! 2
Reméljetek, higgyetek bennem és szeressetek! Szentül éljetek, mert én Szent vagyok. Böjtöljetek és adjatok elégtételt, tartsatok bűnbánatot, és naponta adjátok át magatokat nekem! Adjátok kezembe magatokat, és élő fényoszloppá teszlek benneteket. Szüntelenül imádkozzatok, szívből imádkozzatok! Tisztaságban fogadjatok 3 , és kiárasztom rátok kegyelmeimet. Jöjjetek el a szentségimádásra, és imádjatok! Gyónjátok meg vétkeiteket, szerezzetek nekem, Isteneteknek örömet, és járjatok velem! Éljetek tanításom szerint, és ne nézzetek se jobbra, se balra! Legyetek tökéletesek! Legyetek az én mennyországom! Ó teremtés, ha tudnád, hogy én, a te Istened mennyire szeretlek, nem haboznál követni lábnyomomat! Miért kerestek máshol vigasztalást? Az én Szentséges Szívem a balzsam a ti sebeitekre, Szentséges Szívem a ti otthonotok. Rajtatok nyugszik tekintetem.
Megáldalak benneteket, megáldom családjaitokat, megáldom mindazokat, akik ezt az üzenetet olvassák. Szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon. A Szeretet szeret benneteket. Legyetek egyek!

Köszönöm Uram, áldott légy!


1 Izajás 49,15
2 Júd 9.
3 az Oltáriszentségben

previous index next