HOME INDEX
LELKEMEN TAPOSNAK


1988. szeptember 27.Jézus?

Én vagyok. Kövesd utasításaimat, amelyeket adtam neked, és hagyd, hogy én beszéliek! Maradj mezítlábas, egy senki, ismerd fel az én elegyengetett, egyenes utamat! Az én utam egyenes, azért ne nézz se jobbra, se balra. Én valóban beavattalak téged misztériumaimba. Arra választottalak, hogy írótáblám légy. Mezítláb vezettelek téged házamba, hogy Péterrel találkozz. Üzenetem, a "Béke és szeretet"üzenete le fogja fegyverezni ellenségeimet. Csak várj és figyelj! Még nem fejeztem be műveimet. Házam romokban hever, de a legrosszabb még ezután következik. A testemben élő káinok, akik tövisként szúródnak fejembe, eltelve dicsekvéssel, megkísérlik lemészárolni ábeleimet, azokat az ábeleket, akik megértik Lelkemet és őszintén szeretnek engem. Bizony mondom nektek, hogy kérkedésük gyásszá változik, tüzem fogja felégetni ezeket a hűtlen szolgákat. Mert mit tudnak nekem adni? Lelkemen taposnak saját vágyaiktól és vakbuzgóságuktól vezetve. Hűtlenségük vezette őket tévútra, és már nem tudnak tisztán látni. Vassula, írd le kérdésedet, mert ez sokakban félmerül.

Uram, maradt-e még egyáltalán jó szolgád, aki őszinte és szeret Téged?

Kevés olyan maradt, aki valóban szeret engem, és csupán maroknyian vannak, akik megértik Lelkemet. Ezek a lelkek gyógyítják Sebeimet, és Szent Szívem az ő otthonuk.

Uram, mit tartasz a világiakról?

Közöttük is igen kevés maradt; aki hisz bennem, és hisz Gondviselésem műveiben. Többségük elhagyott engem, Istenét. Szent Szívem mélyén rejtőzik a lándzsa hegye, amely, oly sok vérontásnak oka. Szenvedésem egy részét ez okozza. En, az Úr, váratlanul szállok le, hirtelen lépek templomomba, anélkül, hogy valaki is várna. A napok meg vannak számlálva. Úgy jövök el, mint a villám. Megtisztítom Jeruzsálemet, amely porhalommá lesz, és magával viszi mindazokat, akik nem szeretnek engem. Én leszek bírájuk és szigorúan fogom megítélni őket. Azokat viszont, akik hűségesek maradtak Szent Nevemhez, én, az Úr felemelem, és új Jeruzsálemembe helyezem. Nem kell félniük, mivel követték utasításaimat és törvényemet. Bár elnyomták őket és ellenségeim elfojtották felém küldött kiáltásaikat, én meghallottam őket. Szememet sohasem vettem le azokról a szentekről. Ők féltek egyem, dicsértek engem, hűségesek maradtak Szavamhoz. Megosztották egymás között azokat az eszközöket, amelyeket adtam nekik. Jó cselekedeteikkel tetszésemre vannak. Szeretett teremtés, az idők végén éltek. Figyelmeztettelek arra, hogy ezekben az időkben lesznek, akik gúnyolódnak a valláson, elnyomják a prófétaság lelkét, nevetségessé teszik a látnokokat azért, hogy gonoszságból követhessék saját megtévesztő tanaikat. Tudásukat rosszra használják, ami tévútra vezeti őket. Mivel a gonoszságot szeretik, nem tudják megőrizni a lélek tisztaságát, úgy sodródnak bele a természetellenes szertartásokba, a fekete misékbe és a Sátán imádásába, mint az eszelősök. Mások gonosz életet élnek, és tudatlanságukban pecsételik meg saját életüket. Becsukják fülüket, és nem akarják látni az Igazságot, nem akarnak elismerni engem, Istenüket, ezért bűnük erkölcstelenségbe viszi őket, és megrontja a lelküket. Azt is megmondtam, hogy a ti időtökben szolgáimnak csupán kis maradéka tart ki hűségben mellettem és prédikálja az Evangéliumot helyesen, ahogy kell. Sokan követik a racionalizmust, hűtlenségükkel megcsalnak engem. Ez a racionalizmus tette pusztasággá és döntötte romba Egyházamat, amelynek mélyén viperák fészkelnek.
Azoknak, akik bemocskolják Nevemet, földi dicsőségben trónolnak, kielégítik pénzéhségüket és saját céljaikat keresik az enyém helyett, kiáltom abba a pusztaságba, amely a ti művetek; jöjjetek hozzám és tartsatok bűnbánatot a tisztulás napja előtt! Én, az Úr, figyelmeztettelek titeket arra, hogy ki ne oltsátok az Igazság Lelkét, aki ezen a szerény eszközön keresztül beszél. Kérem Egyházamat, hogy ne feledkezzen meg azokról a körülményekről, amelyekben én és tanítványaim munkálkodtunk, és arról, hogy hol hajtottuk nyugalomra fejünket. Palotánk nem volt!... nem volt! A királyoknak volt palotája, nekem nem volt, és tanítványaimnak sem!

Uram, azok, akikre Te gondolsz, és akik magukra ismernek, nem fogják szívesen hallani ezt a részt, és még egy okkal több lesz, amiért elhallgattatják ezt az üzenetet.

Igaz, hogy közülük néhányan nem akarják hallani szavaimat, azok akik hiú dicsőségvágyból hallgattatnak el engem, és hallgattatják el házamat.
Házam és én fuldoklunk hamis esküjüktől. Nem kapok levegőt, házam minden ablakát becsukták, Világosságom nem tud behatolni, és Lelkem sem fújhat benne, hogy megtisztítsa levegőjét. Ezek a lelkek olyanok, mint az ízét vesztett só, olyanok mint a piszkos üveg, nem engedik be Világosságomat. Megakadályozzák, hogy Szentségem megtisztítsa őket. A Sátán kigőzölgése ezekben a napokban olyan, mint a pára, a kulcslyukon és az ajtóréseken is áthatol. Mivel kigőzölgése halálos, kérem, hogy hozzatok kétszer annyi áldozatatot és kétszerezzétek meg imáitokat! Nagyon nagy engesztelést kell nyújtania mindenkinek, aki szeret engem! A Sátán dühében megkétszerezte munkáját ebben az évben. A Mária-évet szemelte ki, hogy leválassza Egyházam egy részét. Megjövendöltem nektek ezt a szakadást, és azt, hogy mindezek közepette kell házamba jönnöd.
Fogd meg a kezem és járj velem, osztozz keresztemben Vassulám! Műveim még nincsenek befejezve. Légy békében! Én, az Úr adom neked békémet gyermekem. Emlékezz, mosolyogj jelenlétemben, soha többé ne feledkezz meg jelenlétemről! Mondj nekem egy "Kyrie eleison"-t, szerezz nekem örömet, olyan sokat adtam neked!

Igen, Uram, nagyon sokat adtál nekem. Szeretlek Téged Szentek Szentje! Annyi jót adtál nekem, többet mint amennyit számon tudnék tartani. Szeretném világgá kiáltani, és szeretnék állandóan erről beszélni! Megnyitottad fülemet, hogy halljalak, felkeltettél a halottak közül. Bárcsak megőrizne engem állandóan a te szereteted és hűséged, bárcsak megadnád mindenkinek, testvéreimnek is, amit nekem adtál, engedd, hogy ők is kapjanak belőle, Uram!

Gyermekem, mindenkit hívok, mindenkit keresek! Engedjétek meg, hogy betérjek szívetekbe és meggyógyítsalak benneteket! Jöjj, pihenj most ! Mindig veled vagyok, ezt soha ne felejtsd el!

previous index next