HOME INDEX
A SZENTHÁROMSÁG ÓDÁJA 2. rész


2003 február - április

(Jézus Krisztus vette át a szót)

Igen, Vassula, a te szelíd Urad és Megváltód megszabadított téged. A mi tanításunk 1 nem különbözik egymástól. Egyetértésben mondjuk: fedezz fel engem, a te Istenedet! Fedezz fel minket a szív tisztaságában!

Teremtésem számára van olyan fontos mondanivalóm, ami széppé tehetné őt. Nem sokan értik a Szent és osztatlan Háromságot, mindazonáltal mi egy lényeg, egy hatalom és egy tudás, egyetlen Isten vagyunk… és szabadon közölhetjük magunkat minden lélekkel és minden időben.
Az Atya, én és a Szentlélek, mi hárman úgy szállunk alá, mint három Tanú, hogy megismételjük Szavunkat és átneveljünk benneteket, hogy igaz életet éljetek mibennünk .

Miként az Atya már megmagyarázta neked, magasztos szeretetünkben azért teremtettük szívedet, hogy viszonozd nekünk ezt a szeretetet. Szíved kezdettől fogva csak a mi jelenlétünkkel van eltelve. Oly elmondhatatlan módon van megteremtve, hogy képes legyen befogadni jelenlétünk egész magasztos szeretetét és édességét. Ha azonban a tövisek és a tüskés bokrok keresztülszúrják, lyukas ciszternához hasonlóan elveszíti tartalmát. A világi aggodalmak és a gazdagság csábítása jelentik azokat a töviseket, amelyek képesek átszúrni a szívet és elapaszthatják az életadó forrást.


Uram, Te voltál számomra
kinyilatkoztatásod kapuja,
és így jól elrejtettél magadban engem.

Testté lettél nagy szeretetedben
és közöttünk maradtál.
Mondd, Uram, mit tegyünk,
hogy Téged el ne veszítsünk?
Miként tarthat meg Téged
szívében az ember úgy,
hogy e méreggel és kísértésekkel telt
viharos világban el ne veszítsen?

Mert úgy tűnik, nagy kockázatot vállal,
aki nem becsül Téged
a kezdetektől fogva kellően,
és Szent Nevedet sem magasztalja kellően,
nem fél és nem szeret Téged úgy,
ahogy Te szeretsz minket.
Közülünk sokan lesznek
vesztesek akkor.

Uram, nem ez az igazság?

Mondd meg nekem, Uram, mi a titka annak,
hogy lyukas edénnyé ne váljunk,
és van-e mód a baj gyógyítására,
ha egyszer megtörtént?

"Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges". 2 Mert mindenki egyaránt megkapja a szabad akarat ajándékát. Aki fél engem, készségesen elfogadja a feddést és nem veszít el engem. Akik engem keresnek, azokat én táplálom, és el fognak telni.

Szeretet az Isten Lelke, általa kapjátok meg világosságomat, ami megvilágosítja szíveteket. Akik igazán és őszintén küzdenek azért, hogy részesüljenek kegyelmemben, azok közömbösek tudnak maradni a világ csábításaival szemben, és nem veszítik el szívük emelkedettségét. Ha azonban valaki megtorpan és a világ gazdagságára figyelve szóba áll a kísértéssel, az a világban marad, és azt eltapossa a bűn pora.

Mondottam, hogy Atyám, én és a Szentlélek eljövünk és azzal a lélekkel maradunk, aki szeret engem és megtartja parancsolataimat. Jelenlétem teljesen betölti ezeket a szíveket, és azon a világosságon keresztül, amit mi árasztunk beléjük, eljutnak Személyem isteni megismerésére. Ez a szeretetteljes megismerés vezeti lábukat a menyegzős szobába, ahol én, a Vőlegényük várok rájuk, hogy háborítatlan békének örvendjünk…

Minden lélek eljuthat szeretetem magasságaiba. Minden lélek kapott meghívást a velem való isteni egyesülésre.
Vajon miért beszélek veletek a ti időtökben?
Miért illatosítom meg isteni ódámmal e nemzedéket?
Miért szólok hozzátok költeményekben és a hit által?
Miért szálltam alá a sötét tájakra, hogy közöttetek legyek?
Miért árasztom rátok elérhetetlen világosságom sugarait?
Miért látogatom meg a temetőket és miért nyitom fel a sírokat a halottakat keresve?
Miért hívlak meg benneteket isteni egyesülésre és lelki házasságra?

Megmondom, miért: Még ha "kárt szenvedtetek" is, Vassula, ahogy mondtad, maradt remény a jóvátételre. Éppen erről van szó. Eljövök, hogy megmentsem a bűnöst. És ahogy előbb is mondtam: "Embernek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges". 3 Más szavakkal, végtelen gazdag vagyok a kegyelmekben, és ti a kegyelem által menekülhettek meg. Nem kívánom a bűnös halálát. Én vagyok a Feltámadás, és azt kívánom, hogy az én világosságomban éljetek. Azért szállok le a Földre ezen az ódán és más eszközökön keresztül is, hogy életre keltselek benneteket, akik nem bántátok, hogy a kegyelem állapotából a sírba estek, és most a bűn miatt ott feküsztök oszlófélben milliószámra…

Végtelen könyörületemben ezt mondtam a mennyek udvaraiban: "Nem akarom vég nélkül és örökké a bűnösök halálát látni és miattuk bánkódni, hanem azt kívánom, hogy forduljanak vissza hozzám és éljenek." A magasságokból hatalmas temetőt láttam, és a feloszló testek szaga az egész világmindenségben érezhető volt… A világot hanyatlásában sötétség veszi körül, elnyelte a homály, vajon továbbra is végig kell-e néznem, amint fiaim és örököseim egymásután rabszolgasorban halnak meg? Meddig kell még néznem, amint saját házam népét szétszakítják és megosztják? Valóban ideje, hogy különválasszuk a konkolyt a búzától! Esküt tettem akkor és így szóltam: "Szentlelkem hatalma által megadom nekik a kegyelmet, hogy megerősödjön rejtett énjük és válaszolni tudjanak kegyelemteljes hívásomra, úgy hogy énbennem éljenek, én pedig őbennük a hit által. Akkor a szeretetben elültetve és a szeretetre épülve életre kelnek, hogy elnyerjék az én tökéletes teljességemet." Eképpen válaszoltam kérdésedre, Vassula. A menny és a Föld Ura szeretetével lángra fogja gyújtani ezt a Földet

Végtelen irgalmamban így szóltam: Világosságot árasztok erre az esztelen teremtésre, hogy megvilágosítsam lelküket és lelki forradalommal megújítsam őket. Én magam segítem őket önmaguk és lelkük megújítására, megmutatom nekik egyenként az igazság értékét és szentségét. Szívemben ég a vágy, hogy mindenkit megmentsek. Nem fordítom el Arcomat, hanem tanítani fogom mindegyiket és átnevelem őket. Igen, a menny és a Föld Ura valóban lángra fogja gyújtani szeretetével ezt a Földet. Elmegyek és meglátogatom tékozló fiaimat és visszahívom őket magamhoz, emlékeztetem az isteni jóság óceánjára és figyelmeztetem őket, hogy helyezzék belém bizalmukat. Nagy gyengédséggel fogom őket tanítani, hogy tegyék a jót és többé ne adják át magukat a bűnnek. Édességgel fogom átnevelni őket, újból elismétlem Szavamat számukra az ő szótáruk szerint 13, hogy még biztosabban elérjem őket.

Más szavakkal, az isteni Bölcsesség alkalmazkodni fog az ő képességükhöz. Megértetem magam elszegényedett lelkükkel, megadom nekik a megmenekülés lehetőségét bűneik megbocsátása által. És én mint felkelő Nap világosságot árasztok szívükbe. Elültetem Őket a Szívembe, ahol kivirágoznak és örömmel mondják:

"Mily nagyok a Te jeleid, Mester!
Milyen sokfélék és hatalmasok csodáid!
Te, a mindenható és
csodálatos Isten,
aki rám ragyogtattad Arcodat
és kegyes voltál hozzám,
saját magaddal ékesítetted fel lelkemet.
Dicsérjük és áldjuk Nevedet!"

És én örömömben így válaszolok:

"Kedvesem, mostantól fogva benned lakozom,
te pedig énbennem, a te Istenedben."

Az angyalok akkor egy hangon fogják énekelni:
"Isten birtoka* végtelenül nagy.
Ő a mi Istenünk. Senki sem hasonlítható Hozzá.
Örököseit mint isteneket vezeti lakhelyére.
Mint királyi hercegeket a dicsőségbe,
visszaviszi őket nagy örvendezéssel országába.
Csodálatos vagy, nincs vetélytársad!
Tisztelje és félje Őt az egész Föld,
mert Ő a mi Istenünk és Királyunk!"

Igen, ezeket a nemes ódákat eléneklik majd ennek és az ezt követő generációknak, hogy kövessék. Szívem elérzékenyül, míg ezt az ódát énekelem, mert tele vagyok szeretettel irántatok… 5
Szívem mirhája, írd le Szavaimat, mialatt rám nézel… Ugyanúgy mondom én is, ahogy Atyám mondta neked: nem használok merev kifejezéseket, amikor beszélek, ez nem a mi beszédmódunk, a szenteket és a vértanúkat sem ilyen módon neveljük, erény és hit a mi édes beszélgetésünk nyelve veled. Nincs kard az oldalamon, amikor ódámmal megszólítalak, méz van a nyelvem alatt. Csodálatos megjelenésem a ti sötét nemzedéketekben olyan, mint a Nap, amely sohasem nyugszik le. Mennyei udvarom világosságomat szüntelenül félelemmel, ugyanakkor elragadtatással szemléli.

- Boldogok, akik megtisztítják magukat és megengedik, hogy két karomba zárjam őket, mert maguk is világossággá válnak.
- Boldogok, akik világosságom által elnyerik a bölcsességet, mert ők megkapják a tudás kegyelmét.
- Boldogok, akik megkapják a Láng lángját, mert belépnek a megközelíthetetlen tűzbe és eggyé válnak Vele, de anélkül, hogy elégnének. Micsoda égő vágy fogja meggyújtani ezeket a lelkeket, hogy tanításommal és szeretetem törvényével lángra lobbantsák az egész világot!
- Boldogok, akiknek bár elszegényedett a lelkük, van fülük, hogy meghalljanak engem, mert ők is megkapják a mennyei világosságot értelmükbe, hogy az én szabályaimat kövessék. Igen, boldogok, akik meghallják Szavamat és követik azt, mert teljesen be fogja borítani őket a leírhatatlan Világosság, és istenekké alakítja őket a részesedés által. 6
Másképpen hogyan fogtok bejutni a mennyországba? Illő ruházatot kell öltenetek, hogy az Atya felismerjen benneteket.

A mennyországot királyi lakomához lehet hasonlítani, amelyet egy király adott fia esküvőjén, ahogy a példabeszédben mondottam nektek. 7 Én, aki most beszélek, ugyanaz vagyok, mint aki akkor beszélt. A menyegzős lakoma elkészült, de akiket szeretettel meghívtak, azok nem akartak elmenni. Közülük sokan csak gúnyosan mosolyogtak a király meghívásán.

Ez általános kísértés azok számára, akik úgy gondolják, hogy érdekemben dolgoznak és ők is meghívottak, de nincs idejük arra, hogy válaszoljanak meghívásomra. Valójában messze van tőlem a lelkük. Kicsinyes vagy személyes ügyeik teljesen lefoglalják őket. Közönyükben mindenféle kifogást keresnek, nehogy meg kelljen mozdulniuk vagy meg kelljen válni kényelmüktől.

Végül csak a nyomorúságosak, a lélekben szegények és azok maradnak, akik sohasem ismertek engem vagy nem hallottak rólam. Tőlük fogok dicséretet és tiszteletet kapni, mert ők azok a választottak, akik nem utasították vissza meghívásomat úgy, mint az első vendégek vagy az az ember, aki egykedvűen ment be és nem törődött azzal, hogy illő ruhát öltsön.
A király parancsot adott szolgáinak, hogy menjenek ki a keresztutakra a városban és hívjanak meg mindenkit, jókat és rosszakat egyaránt. Ők azok, akik nem voltak az enyémek 8, és akiknek ezt fogom mondani: "Ti vagytok az én embereim!" és nem azt, hogy "Ti nem vagytok az enyéim, hanem a társadalom kivetettjei". Az élő Isten fiainak és leányainak, országom örököseinek fogom nevezni őket… Lásd, Királyod jön hozzád angyalai kíséretében a ti sötét napjaitokban, hogy meghívjon menyegzős lakomájára. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!

Akinek nincs menyegzős öltözete, aki lelkesedés és tisztelet hiányában nem törődött azzal, hogy magára öltse, nem jut be a mennyországba. 9

Bizony mondom nektek, ha nem öltötök engem magatokra mint menyegzős ruhátokat, az Atya nem fog engem felismerni bennetek… 4 Sokakat hazahozok az idegen országokból. Nem épül fal útjukat keresztezve. Angyalaim, küszöböm őrei nyitnak számukra ösvényt és telehintik zafírral 10, hogy hozzám vezessék őket…
Felemelheted Arcomról a fátylat, hogy szemléld istenségemet.

És te, aki így kiáltasz hozzám: "Sírásók gyülekeznek ellenem, Uram, ments meg engem! Ellene akarok mondani a bűnnek és Veled szeretnék lenni a menyegzős ünnepen!" - ne keseredj el, te is meg leszel mentve, mert meg akarsz menekülni. A sírásókat pedig angyalaim fogják elűzni.

Akkor angyalaim felemelnek téged fenségesen egy tündöklően fehér vásznon, és négy sarkát fogva átszelik az egeket, a magasságokba emelnek, hogy sebeidet 11 égi balzsammal, mirha olajjal, fűszerekkel és lemosó vízzel ápolják 15. Mindez tisztulásodra történik, hogy tiszta légy, amikor hozzám vezetnek téged. A lemosás és a letörlés a leendő menyasszony szokásos felkészüléséhez tartozik. Minden leendő menyasszonynak szüksége van olyan időszakra, amelyben megtisztul, mielőtt angyalaim átkísérik a menyegzős szobába, hogy találkozzon Vőlegényével.

Angyalaim egészen a küszöbig visznek, és amikor a menyegzős szoba előtt állsz, újból felvillan benned a múlt halvány emléke. Az az idő, amikor valóban bűnös voltál és megvetettél engem. Az az idő, amikor nem mozdultál hívásomra, hanem a világ szenvedélyeiért lelkesedtél. Most azonban, e pillanatban új élet vár rád.

Teljes ragyogásba öltözve, szépségedben tündökölve, megtisztulva és megillatosítva, készen állsz arra, hogy belépj a menyegzős szobába és találkozz Királyoddal. Nagy örömmel, remegve és epedve közeledsz a menyegzős nyoszolya felé. Tekinteted akkor hirtelen istenségemre esik. Bár még lefátyolozva látod Szent Arcomat, lelked megvilágosodik.

"Ó epedve várt Király,
milyen boldog vagyok,
hogy Felséged kegyelmében részesített
és meghívott, hogy egybekeljek az Uralkodóval!"

Hangod himnuszt fog énekelni nekem:

"Valóban boldogok azok, akiket meghívsz, akik egybekelnek Veled és tüzes ölelésedben meglelik a mennyországot!
Boldogok, akik Szent Arcodat simogatják és Szíved közelében lelik gyönyörűségüket!"

E szavaknál a Király, aki felülmúl minden angyali szépséget, halhatatlan ragyogásában hirtelen meglátja magát benned, megrendítő látvány! Az isteni szeretettől lángolva jövendőbeli hitvese felé nyújtja kezét és karja ölelésébe hívja, így szólva:

" Misztikus egyesülésünkhöz
felkínálom neked, kedvesem, zálogként
a Szentlélek kenetét."

Akkor feléd hajol, a Szívére von téged, fejedre helyezi ezt az isteni, királyi koronát 12 szájának leírhatatlan csókjával együtt.

"Most az én részemmé válsz, eggyé velem. Feldíszítem tagjaidat istenséggel és világossággal, megronthatatlansággal és boldogsággal, hogy megfelelő légy számomra, és illő légy hozzám, a te Istenedhez és Királyodhoz."

A múlt világa akkor hirtelen mintha szelíden eltűnne belőled minden tartalmával együtt mindörökre. És egyetlen pillanat alatt kivirágzik szívedben az angyali erény, az Istenre való lelki, teljes, szent ráhagyatkozás*, és ugyanúgy azonnal elnyered a lelki érzékenységet is, amelyhez közel áll a boldogító Isten-látás.

Attól fogva sokféle angyali erényből áll majd a koronád, mert ezeket kínálom fel neked adományként, hogy eljuss a tökéletességre. A menyegzős szoba kiváltságos illatában a mindenek felett álló Isten akkor egybefonódik és egy lesz veled, teljesen befogad téged világosságába, amíg magad is világossággá nem válsz.

Szentlelkem oltalma alatt szájad az én szájam lesz, tagjaid az én tagjaim, szemed az én szemem, beszéded az én beszédem. Isteniek lesznek cselekedeteid és gondolataid is. Attól fogva én fogom jóra késztetni egész fénylő lényedet és lelkedet. Ez lesz új életed kezdete énbennem.
Birtokolni foglak téged, te pedig birtokolni fogsz engem. Vőlegényed után érzett vágyad sohasem lesz betöltve, és bár eltelsz az isteni szeretettel, szomjad mégis növekedni fog… Én leszek, kedvesem, a te misztikus kelyhed, isteni liturgiád, a szívedben lévő láng, tündöklő hozományod, fényességes Napod, a szentáldozásod, halhatatlan táplálékod. Én leszek zsoltárod verse, a szemedben aranyló napfény, a te igazi menyegzős ruhád. A megnyugvásod és a pihenésed. Én leszek a te bensőséges, édes ölelésed és lelked illatos szellője.

Most, hogy a közelemben vagy, felemelheted Arcomról a fátylat, hogy szemléld istenségemet.
Minél tovább nézel engem, annál inkább növekszik szereteted. Szinte megszakad a szíved, mert még jobban akar szeretni engem. Irántam való szereteted szenvedéssé válik. Olyan szenvedéssé, amit tanuló napjaidban kínáltam fel neked eljegyzésünk alkalmával. 14 A Szentlélek által beléd öntött erények, amelyek meghódítják szívedet, hogy csak értem élj, növelni fogják szeretetedet, amíg szívedben gyógyíthatatlan sebbé nem válik ez a szeretet…

Ez a mi felbonthatatlan lelki házasságunk jelképes ábrázolása. Egységünk jelképe. Boldogságunk jelképe. A mi tökéletes és isteni egységünk jelképe. Annak a jelképe, hogy megízlelted az életet.


Ó félelmetes misztérium!
Megmenekülés misztériuma!
Szívem lángoló nyila!

Istent szemlélni annyit jelent,
mint még inkább vágyakozni és szomjazni
Isten után, mint valaha.

Ragyogó világosságodban úgy fénylik a lelkünk,
ahogy szétszórt gyémántokon csillan meg
a mennyei harmat fénye.

Ragyogó Világosság, akit szem nem lát,
érinthetetlen és felfoghatatlan,
mégis igaz a saját valóságában!
Dicsőítelek és tisztellek Téged,
aki egyesíted magadban a teremtményeket,
hogy részesüljenek istenségedben,
és magadban részesítve istenekké tedd őket.

Megtestesülésedkor
megnyílt számunkra
az átisteniesülés kapuja.

Sebem ellenére boldogságban élek.
Igen, miután felemeltem a fátylat
Szent Arcodról és Rád néztem,
sebemmé és gyötrődésemmé lett a Te szépséged.

Misztériumaid hatalma páratlan
és nincs olyan szó,
amellyel le lehetne írni.
A szavak és a gondolatok
hamuvá válnak,
amit elsodor a legenyhébb fuvallat.
Mit jelent megérteni az Életet?
Az Istenben és Istennel eltöltött élet
annyi, mint megérteni az Életet.

Mily isteni ékszerekkel ajándékozod meg
menyasszonyodat, Uram, és örülsz,
miközben adod.
És miként lelkesedsz azért,
hogy mindenkivel tudasd új hódításodat!

Egykor azt mondtad, Istenem:
"Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet,
de a lelket nem tudják megölni.
Inkább attól féljetek, aki a lelket meg a testet is
a pokolba taszíthatja."
Igen, miért félnénk, ha már
a Te tulajdonod és a Te birtokod vagyunk?
Ha ebben az isteni, lelki házasságban
Te birtokolod a lelket, és a lélek
birtokol Téged, Uram, ki merne közeledni,
hogy megtörje ezt az egységet?
Erre még az egész pokol
sem képes!

Örülök, hogy közel lehetek Istenhez,
és senki másra nem nézek a mennyben,
csak Őrá, akiben élek,
és aki énbennem lakozik…

Aki velem egyesült, azt sokféle erény veszi körül. Ezekkel kerítem be gyönyörűséges kertemet és az angyali erénnyel, az Istenre való lelki, teljes, szent ráhagyatkozással* pecsételem le, hogy elérje a tökéletességet. A Szent Isten, aki felülmúlja a mennyet és a Földet, kegyelmével segíthet nektek elérni ezt a szabadságot. Megszabadíthat a testi érzésektől és kísértésektől, halálra ítélve őket, megsemmisítheti ezeket a gonosz illatokat és átható világosságot adhat helyettük.

Amikor már egyesültél velem, fel fogom kínálni neked a test igazi szabadságát és oly kimondhatatlan módon kristályosítom ki lelkedet, hogy gyémántnak fogsz tűnni. Én, aki a mindenek felett álló Isten vagyok, beléd öntöm a kívánságot, hogy imádj engem, a vágyakozást arra, hogy állandóan az Életben légy, és elárasszon téged az illatos világosság, hogy rád leheljem illatomat és így égve tartsam benned lángomat.

Most, kedvesem, hogy itt vagy mellettem, ragyogásomtól körülvéve, dicsőségembe takarva magamba oltottalak téged.


Uram, Te, aki a Szeretet vagy,
nem szűnsz meg ámulatba ejteni engem
választásod miatt,
hogy ilyen nagyságot
és nemes ódát bíztál rám,
aki gyakran összetévesztem
a bal kezemet a jobbal.

Hogy tudtál ilyen témákat rám bízni?

Hogyan is tagadhatnám,
hogy túlcsorduló szereteted által
tanítasz és adsz tudást
a megismerhetetlenről nekem.

Magadba oltottál,
hogy formát ölts egy alkalmatlan lényben,**
és megígérted,
hogy tökéletesíted azt a lényt,
és életre kel a holttest.

Akkor az a lény* többé nem fogja szolgálni,
hanem meg fogja vetni a világi gazdagságot,
mert felfedezte a leírhatatlan országot
és Istent, aki dicsőségbe öltözött.

Felfedezte a csodák Csodáját,
ezért harmatként hints meg szavaiddal!

Veled összefonódva kivirágzom,
és kertté alakul bennem minden,
ami száraz volt.

Illatosítsd meg most Vőlegényedet, és én eltöltöm kegyességgel lelkedet. Nap mint nap növeld szeretetedet!
Tudasd mindenkivel ezt az alapvető igazságot:

"Az Úristen tudja, kik az Övéi, és így megengedi, hogy közelébe jussanak."

Ők kapták a kegyelmet, hogy eljussanak az átisteniesülésre és isteni egységben megosszam velük menyegzős nyoszolyámat.
Ők azok, akik arra vannak rendelve, hogy világossággá váljanak, mert odaadták értem életüket és megengedték, hogy teljesen magamba olvasszam őket.
A magasztos Vőlegény, akinek szeretete okozta sebedet és szíved rabságát, azt kéri tőled, hogy viseld édességgel a szeretet sebét, mert ez növeli buzgóságodat, hogy most még jobban óvd szívedet, nehogy kísértésbe ess.

Oltár! Vallomásod elbűvöl engem, lelkes bátorságod, hogy megragadj, megtarts és ne hagyj elmenni engem azért, hogy ráleheljek kertemre és elterjesszem illatomat köröskörül, arra ad okot, hogy megnöveljem sebedet. Azért van ez így, mert mézet és tejet fedeztél fel nyelvem alatt? Vagy ruhám illata miatt? Vagy lehet, hogy azért, mert isteni uralmam és hatalmam egyesíti a teremtményt a Teremtővel? Talán sugárzó, tiszta világosságom az, ami hozzám hoz téged, vágyódva, hogy megragadj és birtokba végy engem?


Te magad vagy szenvedésem ereje.
Nincs más megfelelő mód
annak leírására, hogy miért van ez így.

Láthatatlan Isten vagy,
mégis megragadhatlak és birtokba vehetlek
annak kockázata nélkül,
hogy megégek,
mivel Te isteni tűz is vagy.

Most, hogy megragadtalak és erősen tartalak,
bizonyosan nem engedlek elmenni.
Nem engedem, hogy elmenj tőlem,
és azt sem, hogy elhagyj engem,
és egyedül maradjak ebben az életben.
Ó nem! Soha!…

Bár tudom, hogy visszafoghatod
és gyengítheted világosságodat,
mégis fogok Veled beszélgetni.

A csillagok és a Hold fényénél
fogok beszélgetni Veled.
Mivel azonban az éjszaka igen rövid,
és a hajnalnak mindenképpen el kell jönnie,
beszélgetni fogok Veled
a tündöklő napfényben is!

Belőled gyűjtöm össze mirhámat,
mert Belőled táplálkozom
a méz és a tej italával.


Légy buzgó, kedvesem, hogy birtokolhass engem! Dicsőséges viszonzást adok mindenkinek, akivel lelki házasságra lépek. Szívemet örömmel egyesítem azokkal, aki őszintén akarják, és szeretettel meghívom őket a velem való isteni egyesülésre.
Jelenlétem felülmúlja az értelmet, és még ha azt mondod is, Vassulám, hogy láthatatlan vagyok, én tebenned lakozom. Elragadtatásban tartom szívedet, hogy megkaphassam kedvesemtől a legkülönlegesebb illatokat, és megismétlem, amit az Atya mondott egyszer neked:
"Miként a tömjénnel telt füstölőt kinyújtott karral emelik magasra, úgy fogom én is felemelni a szívedet és a magasban tartani, hogy kiáradhassanak belőle a ritka illatok, amelyek megillatosítanak engem és az egész Földet. Körül fog venni engem édes illatod, örömet szerez nekem és az egész mennynek. Örömöm oly nagy lesz, hogy menyegzős táncnak fogják tartani…"

És te, aki ezt az ódát olvasod, keress buzgón engem és emeld fel te is a fátylat Szent Arcomról a menyegzős szobában! Emeld fel a fátylat Szent Arcomról és tanuld meg szemlélni szépségemet és vonzó szeretetemet! Akkor mintegy elragadtatásban te is megölelsz engem és beleolvadsz világosságomba. Én fogok fényleni minden tagodban, és aki téged lát, képtelen lesz megkülönböztetni egyik fényt a másiktól.

Nagy tudatossággal keress engem, szomjazz a szeretetre, kövess engem, nyújtsd felém a kezed! Kedvedért csökkentem a köztünk lévő távolságot és lehetővé teszem, hogy megtalálj engem. Nem kívánod az életet? Benned az én jelenlétem az élet, ezért lépj be az életbe! Én vagyok a kapu, mely az örök életre vezet. Én vagyok titokzatos kelyhed, amely életadó forrást fakaszt benned, ha belőle iszol. A velem töltött élet valóban az Isten szemlélésében eltöltött élet. Kimondhatatlan áldásokat ad, amelyek felülmúlják a gondolatot és az értelmet. A Föld örömei egyszerre elveszítik értéküket, mert helyette a Hitves fog eltölteni téged az élet vizével és a harmadik mennybe emel. A Paradicsomnak egybe kell fonódnia velem, a te Isteneddel a mi lelki házasságunkban, amint eggyé válsz Istennel. Bennem elmerülve csak egyetlen kívánságod lesz: az hogy szüntelenül add át magadat az én akaratomnak, miként én is szüntelenül átadom magam kedvesemnek.

Ez az én édes ódám, amelyet elénekeltem nektek, édes tanításom, párbeszédem, amit minden léleknek meg kellene hallania.

1 a Szentháromságé
2 Jézus a Szentírásra utalt: Mt 19,26
3 Mt 19,26
4 Jézus úgy beszélt ekkor, mintha egyedül beszélne, ezért ezt jövendölésnek tekintem.
5 Itt elhallgatott az Úr, majd engem szólított.
6 vö. Zsolt 82,62; Jn 10,33-36; 2Pt 1,4
7 Mt 22, 1-14.
8 nem őket hívták meg először
9 Az Úr azt is az értésemre adta, hogy az az ember, aki nem öltött illő ruhát, úgy tett, mint aki megveti a gazdát, és arra akarja rávenni a többieket is, hogy csatlakozzanak hozzá.}
10 erényekkel
11 hibáidat és bűneidet
12 a Szentlélek kenetét
13 azt is hallottam, hogy az ő "kifejezéseikkel"
14 Az 1987. május 5-i üzenetben, még a kezdetekben, amikor Jézus tanított engem.
15 a tisztulást jelképezve

previous index next