HOME INDEX
AZ IGAZI TEOLÓGIA AZ, HOGY ENGEM, ISTENETEKET SZEMLÉLTEK
A SZELLEMEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE


2002 augusztus 7

(Az Atya szól:)

Nemcsak Egyiptom földjéről száműztelek, ahol megláttad a napvilágot, hanem az egész Földről is. Oly módon száműztelek, hogy csakis bennem legyen gyökered. Mennyei udvaromban tanítottalak szent bölcsességgel, ami nem hasonlít ahhoz a tanításhoz, amit az emberek a Szentírásból és a Szenthagyományból vett idézetekkel támasztanak alá, isteni Szavaimat csupán ajkukkal ismételve.

Ki nem fejezhető módon fedtem fel előtted mérhetetlen irgalmamat és túláradó szeretetemet, amelyek tanítását és magyarázatát elhanyagolják gyülekezeteimben és nem úgy adják tovább, ahogy én szeretném. Szent Nevemért visszatartottam kezemet attól, hogy e bűnös nemzedékre essék. A nekem nyújtott tiszteletért folytonosan megfékezem haragomat…

Ó Vassula! Szentlelkem hatalmát úgy árasztottam ki, mint azelőtt még sohasem a történelem folyamán. Oly módon teszem eléd a tanítást, hogy még a tanulatlan is fel tudja fogni. Írva van, hogy az irgalom és a harag egyaránt az Úré, és döntésem szerint irgalmamnak engedek szabad utat.

Szentlelkem ismételten olyan tanítást adott nektek, ami édesebb a méznél, még a kaptárból csorduló méznél is. Jó illattal töltöttem be a világmindenséget, felkentem vele egész teremtésemet. Mindenkinek megengedtem, aki meg akart ismerni engem, hogy jöjjön közel hozzám és szájamból lélegezze be a kegyelmeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a lelke megnyugodjon, a szíve pedig belém és az én törvényembe legyen oltva… Ki más adhatna a lelkeknek olyan megnyugvást és szabadságot, mint Szentlelkem? Mi más emelhetné fel lelketeket az Istenhez, mint az én jóakaratom és szeretetem kimondhatatlan leereszkedése?

Arra tanítottalak és emlékeztettelek benneteket, amit mindenkor mondtam, hogy lelketeknek nemcsak egyeduralkodó Mestere, hanem barátja is vagyok, és megengedem, hogy ki-bejárjatok udvaraimban, hogy beszéljetek velem, elmondjátok véleményeteket és uralkodjatok is velem együtt. Kegyelemből emeltelek fel benneteket, hogy a kegyelem által legyetek gyermekké, miként az Ige a természet által Fiú.
Mondhatjátok-e, akik engem olvastok:
"Megtanultam, miként birtokoljam Istent. Ő, aki örökbe fogadott engem és megismertette magát velem anélkül, hogy elvesztette volna természetfelettiségét, Ő, aki minden lényt körülvesz és mindent betölt fényességes világosságával anélkül, hogy határaik közé kényszerülne, engem is birtokba vett és mindent isteni akarata szerint rendezett el bennem."

Mindent, igen mindent, ami tőlem való, áthat az isteni szeretet. Miként korábban mondottam, felbecsülhetetlen kegyelmet kell kapnia annak, aki e szavakat kimondja. Ha képtelenek vagytok kimondani, hagyjatok el mindent, jöjjetek hozzám most és bánjátok meg bűneiteket!
Azután engedjétek, hogy a Szentlélek leszálljon rátok és világosságával katedrálissá alakítsa lelketeket…
Ó mily örömmel fog akkor gondoskodni rólatok! Lerakja bennetek az alapot, amelyre én tanítottalak: az igaz teológiát, ami nem más, mint hogy szemléltek engem, aki a ti Istenetek vagyok.
E szemlélődéstől elragadtatva fog lelketek a magasban szárnyalni és mélységeimben szemlélni engem, a ti Isteneteket.
Uralmam akkor kezdetét veszi bennetek.
A Szentlélek rátok leheli átalakító leheletét és magán a Bölcsességen keresztül lépésről lépésre felfedi lelketek előtt az isteni valóságokat. Felfedi előttetek, amit filozófusaitok és tudósaitok mind a mai napig nevetségesnek és képtelenségnek tartottak. A Szentlélek világosságánál majd megértitek és felfogjátok szeretetem magasztosságát, az isteni gazdagságot, amit megadhatok lelketeknek, valamint mindazt, ami azokból javatokra válhat. Megszentellek benneteket, miközben mi tibennetek lakozunk, ti pedig mibennünk lakoztok.

Miként a Szentírás mondja:

"Készíts magadnak lakóhelyet bennem,
ahogy én is elkészítem a magamét tebenned."

Az igazi szőlőtő részévé váltok. 2 Igen! Lelketekbe árasztom kegyelmemet. Én, a ti Istenetek szerelemmel szeretlek benneteket! Oly nagy szerelemmel, hogy gyengeségetek ellenére is bennetek lakozom. Minél tovább szemlélitek Háromságos Szentségemet, annál inkább meg fogtok érteni engem. Minél jobban megismertek engem, annál láthatóbban tükrözöm belétek képmásomat.
A mennyekből akkor angyalaim és a legfelső karokhoz tartozó fejedelemségek erős, dallamos hangot hallatnak. Együtt, egy hangon fognak dicséreteket énekelni a Himnusznak 3:

"Újból feltárult Isten misztériuma,
felfedte háromszor szent világosságát,
megjelölte Képmásával a szeretett lelket,
akit kiválasztott, hogy megadja neki kegyelmét.
Ó milyen jótétemények várnak e lélekre!
Dicséret és dicsőség Urunknak, Istenünknek!"


Amen…
Értitek, mit kínál nekünk az Isten?
Figyeljetek tanításaira,
és ne vegyétek semmibe őket!…


Beszédem hallatán ujjongani fog a szegény, és az alázatost felemelem. A megtérés és a békesség megment benneteket. Jöjjetek vissza hozzám, csupán arra várok, hogy kegyelmes legyek hozzátok.


(Később Jézus szólt:)

Vassula, a Szentírás mondja:

"Amikor a békeszerzők a békéért dolgoznak,
olyan magot vetnek,
amelyek szentségben hoznak gyümölcsöt" 4

Tekintéllyel és fenséggel tanítottalak, és neveltelek, hogy képes légy úgy kimondani Szavaimat, ahogy én akarom. Szavaim békét, szeretetet és reményt adnak az emberek szívébe. Bűnbánat által juttattalak el benneteket a kiengesztelődésre.
Nem tőlem való, ha valaki kárt okoz társa szívében.
Nem tőlem való, ha valaki azt állítja, hogy prófétai adománya van, de csak büntetésekről és csapásokról beszél.
Ha azonban valaki figyelmeztetéseimről, békéről és bűnbánatról prófétál és szava igaznak bizonyul, arról az emberről el kell ismerni, hogy valóban én küldtem. Igen, aki bátorít, vigasztal és javára van a közösségnek, arról tudd, hogy valóban én küldtem.

Óvtalak attól, hogy valakit csupán szavai alapján fogadj el vagy higgy annak, aki azt állítja, hogy tőlem kapja szavait, még ha csodákat művel is, és jeleket mutat fel, amilyen például a halottak feltámasztása. Figyelj azonban arra, aki nem kelt olyan vitákat, amelyek ellentmondanak a hit misztériumainak, mert az én választottaim megkapják a Szentlélek kegyelmét, ami örömmel tölti el hallgatóikat. Szavaik felemelik a lelkeket, angyalaim és szentjeim közelébe viszik őket, mert szavaik valójában az én Szavaim, amelyek katedrálissá alakítanak benneteket. Szavaimnak nemcsak tekintélye és ereje van, hanem lángra lobbantva lelketeket égetnek is és ugyanakkor megvilágosítják lelketeket .

Az isteni valóságokat, amelyeket választottaim fednek fel előttetek, egyedül csak a Szentírás és a Szenthagyomány szerint hirdetik, és mást nem hirdetnek.

Honnan tudjátok, hogy valóban én szólok hozzátok? Az igaz tudás alapján, amit tőlem kaptok.
Ti, akik valóban halottak voltatok és oszlásnak indulva feküdtetek a halál völgyében, ébredésetekben meg fogjátok tudni, ki emelt fel benneteket a kegyelemmel.
Bűnös ez a világ, amelyben élsz, gyermekem. Bűne napról-napra növekszik, hogy ne lennék gondban miatta! Amikor napjaitokban beszélek, és a pásztorok nem figyelnek rám és nem hiszik, hogy én szólok, akkor olyanok ők, mint akikről a Szentírás mondja:

"Őreink vakok, semmit sem vesznek észre,
saját útjukat járják, saját érdekük szerint…"

Egyházam mindig gyarapodni fog a Szentlélek által és sohasem vész el. Mindenkor meg fog újulni, annak ellenére, hogy mérgezett nyilakkal veszik célba. Ugyanazokkal a mérgezett nyilakkal veszik majd célba küldötteimet is.
Az egész világ hanyatlóban van bűne és hitehagyása miatt, mert nemcsak törvényemet szegik meg, hanem mindazt, ami szent.
Miért lep meg tehát bárkit, ha Szentlelkem kegyelme növekszik? Jaj! Milyen ítélet vár azokra, akiknek bűnös szíve választott lelkeimet zaklatta, nem fogják örökölni országomat, hacsak meg nem hallom ajkukról a bűnbánat szavát…

Vassula, velem együtt csendességben fogsz munkálkodni, hogy bevilágítsd a sötét völgyeket. 5 Mindaz, amit a Szentlélek ad neked, hogy leírd, az e nemzedék és az utána következők tanítására lesz, ezért aki szembehelyezkedik veled a küldetésben, amit én adtam neked, az Szentlelkem művével helyezkedik szembe.

Hirdesd mindazt, amit mondok neked, mert új lénnyé tesz mindenkit, aki hallgatja Szavamat. Ne szentelj figyelmet azokra 6, akik ezt mondják: "Ha Isten küldött téged, és ha szavaid Istentől valók, tanúsíts alázatot azáltal, hogy elrejtőzöl a tanítással együtt a világ elől. Többé ne mutasd sem magad, sem a tanítást bejárva a világot!"
Így válaszolj ezeknek az embereknek:
"Nem leszek olyan, mint a gonosz szolga, aki elrejtette talentumát és büntetést kapott, mivel semmit sem tett talentumával. Én inkább meg akarom sokszorozni talentumaimat és dicsőítem Istent, aki azokat rám bízta. Nem csak e nemzedéknek adom át e csodálatos csodát 7, mert maguk az angyalok fogják továbbadni Isten Szavát és folytatni terjesztését mint a magasságokból hulló magok esőjét az eljövendő nemzedékek számára, hogy megújítsa Isten teremtését és széppé tegye az Egyházat. Hogy megédesítse és kinyissa gyermekei száját, és azok dicsőítsék Őt. Hogy felnyissa szemüket és alkalmassá tegye arra, hogy megvizsgálják szívüket. Meg vagyok jelölve körös-körül Urunk isteni Nevével, és nem félek. Én az Ő hangos könyve vagyok és ugyanazokat az igazságokat hirdetem, amelyeket az Úr adott nekünk. Így semmi sem új, semmim sincs, testvérek, ami tőlem való és új, de mindaz, ami tudomásomra jutott, az az isteni tudásból és a Háromságos Isten szájából való."
Ezt kell mondanod nekik az én Nevemben!
Szemlélj engem a mélységekben, kedvesem, és pihenj meg a Szívemen!…


2 Jézus Krisztus részévé.
3 Istennek
4 vö. Jak 3,18.[A magyar bibliafordítás szerint: "Az igaz élet magjait békében vetik el a békeszerzők."]
5 A csend az üzenetek leírására vonatkozik, ami nem kelt zajt.
6 más szavakkal: ne háborodj fel azok miatt
7 az "Igaz élet Istenben" üzeneteket

previous index next