HOME INDEX
MIT JELENT KRISZTUS VISSZATÉRÉSE?
A SÁTÁN ÉVÁNAK MONDOTT HAZUGSÁGA ISMÉTLŐDIK


2002 június 1.

Te vagy az, szeretett Atyám, aki megteremtetted legbensőbb énemet…

És így szóltam: megáldom legbensőbb énjét gazdagsággal, mely tőlem származik. Olyan leszek felkentem számára akkor, mint a lámpás: ragyogó jelenlétünkkel gondoskodunk legbensőbb énjéről. "Fiam és én mindörökre itt maradunk, mert ez az otthon az, amelyet lakóhelyül választottunk."

Ó jöjj! Te, aki házamat szolgálva engem szolgálsz, jöjj közelebb, szerezz örömet nekem, jöjj és tanulj! Meg van írva: ha vétkezel is, az enyém vagy, mivel elismered hatalmamat, de tudva, hogy én teljesen magaménak tartalak, többé nem vétkezel…
Engem elismerni ezért valóban a tökéletes erényt jelenti.
Az a halhatatlanság gyökere, ha hatalmamat elismerik. Azt szeretném, ha ezt mindenki megszívlelné! Ezekben az években, Vassulám, én voltam tanácsadód, de barátod is, és még éjszaka is tanítottam legbensőbb énedet, határtalan örömet adva jelenlétemmel lelkednek. Végtelen szeretettel neveltelek arra, hogy szemedet állandóan fényességes jelenlétemre emeld és ne másra. Én vagyok és mindenkor én voltam egyedüli lelki vezetőd és tanácsadód. A bölcsességből adtam lelkednek útmutatást. Nem küldtelek Keletre vagy Nyugatra, és nem küldtelek Északra vagy Délre sem, hogy lelki vezetőt keress, mert lehet-e jobb vezetést adni annál, amit én adok? Egyedül én tudtam betekinteni lelked homályos sötétségébe, hogy igaz ítéletet mondjak legbensőbb énedről, és hogy betegségedre irányítsam figyelmedet. És nem késztettelek-e arra, hogy többé ne lázadj ellenem? Nem jelöltem-e ki számodra ösvényt, hogy Nevemmel mint ismertető jegyeddel járj rajta, és az én lábnyomaimat kövesd, hogy meg ne inogj járás közben?


De igen, Uram. Igyekeztem megtartani
ajkad minden parancsát.
Meg van írva, hogy van egy folyó,
amelynek ágai felüdítik Isten városát,
és hogy az a folyó megszenteli a Magasságbeli hajlékát.
Sosem inog meg, mert Isten lakik benne.
Isten már hajnalban védelmére kel.
A népek lázadoztak, a birodalmak megrendültek,
de az Ő mennydörgő szózatától
rettegés fogta el a földet… 1

Szentlelked az a folyó,
amely folyamatosan megszenteli a lelkeket,
legbensőbb énünket, ami a Tiéd, Istenem…

Kinyitom fülemet és elcsendesedem,
mert a nagy Király jön hatalommal
és kegyesen megadja isteni tanítását,
mely nem kelt zavart törvényedben.
Örvendezzen tehát a Föld,
ujjongjanak és kiáltsanak fel örömükben
a Föld népei,
amikor a Király megérkezik hozzánk,
hogy igazságosan ítélje meg a Földet,
a népeket pedig igazsága szerint.
Üdvözöljük biztonságunk szikláját,
és gyűljünk össze hálaadással
az Ő jelenlétében!Közvetlen bejárást adtam neked Szívembe, hogy kivirágozz és adj állhatatosan hálát nekem. Adj állhatatosan hálát, és én áldozatként fogadom tőled, mert tiszteletet nyújt nekem… Tudd, kedvesem, hogy Nevem hirdetése dicséretet és dicsőítést ad nekem. Szeretlek, Vassula.

A halottak nem tudnak dicsérni engem. Ők mindig hallgatnak. A világ nem tudja áldani Háromságos Szentségemet. Hallgat. A halál árnyéka lopakodik itt is, ott is.
Én jelen vagyok, hatalmam gyógyít és megment, de nézz a mai világra: igen kevesen válaszolnak a kegyelemre, és nem keresnek menedéket bennem, Jahvéban. Igen kevesen félnek engem, Vassula. A halál már itt van az ajtóban, de a világ még most sem hívja segítségül Szent Nevemet. E nemzedék nem akar velem tartani.
Elküldtelek a halál országába, ahol pusztulás és elkeseredés uralkodik sok szívben. Bár már látható az ördög csapdája, a világ fásultságában továbbra is gyűlöli szabályaimat. Állandóan megszegik törvényemet.


Ezeken tűnődve
fekszem egész éjjel ébren,
és nem jutok semmire.

Belehalnék a bánatba,
ha őrizve, oltalmazva és engem körülvéve
nem lennél ily közel hozzám, Jahve.

Szomorú sóhajjal emelem Rád a szemem,
mert bár a mennyben van otthonom,
még a Földön vagyok.

Gyakran kérdezem magamtól: "Mi dolgom
ezen a Földön, ahol nem tartozom senkihez?
Úgy érzem, kölcsön lettem adva,
hogy kölcsön lettem adva…"
Isten mellett voltam,
amikor kiadta rendeleteit számomra,
miután kihozott a feledés és a halál földjéről
és életre keltett engem.
Kiemelte lelkemet a mocsárból,
hogy felfedje Szent Arcát előttem.
Nevedben akkor küldetést adtál nekem,
meg sem gondolva,
hogy az jogarod és ragyogásod
ártalmára lehet.

Jóságoddal koronázod műveidet,
és bőség árad, amerre jársz.
Gazdaggá teszel és megtisztítasz minket,
ahogy az ezüstöt szokás.

Fenséggel halad át Krisztus e pusztaságon
és megrendíti a földet,
hogy jelezze közeli eljövetelét.

Az emberek azonban nem értik.
Azt mondják:
"Testben jön el hozzánk Krisztus."
Mások alaptalanul állítják:
"Eljön az Isten és összetöri ellenségeit."
Ők azonban nem értették meg a zsoltárokat…

Csak ábrándoznak, mintha álmot látnának.
Eleinte én sem értettem ezt,
bár mindig a Te jelenlétedben voltam.
Még akkor sem értettem meg,
amikor megfogtad jobb kezem,
hogy írjak.

Írva van: "Az Úr futáraira bízza a híreket…"
és valóban ezt teszi…

Amikor Isten léptei közelednek
és hallhatóvá válnak, az igazak örvendeznek,
ujjonganak és énekelnek örömükben.
Ezt mondják: "Készítsünk utat
a felhők lovasának, örvendjünk Krisztusban,
ujjongjunk jövetelén!"

Noé idejében esőt hullattak az egek
eljöveteledkor… Isten eljövetelekor…,
de nem láttak Téged testi valóságodban.

És most majd lángba borul a Föld
Fiad visszatérésekor…
Isten eljövetelekor…
amikor Krisztus leszáll a magasságokból.

Mint ezernyi harci szekér,
úgy hagytad el, Uram, a Sínai földjét,
hogy szentélyedbe lépj.

Dávid mondta:
"Istenem, Te felszálltál a magasságokba,
foglyaidat magaddal vitted,
embereket tettél magadévá, ó Isten,
olyanokat is, kik konokul
ellenálltak házadnak, Uram," 2
de nem láttak Téged testi valóságodban,
pedig ott voltál…

Amikor eljössz az igazakhoz,
ők örvendeznek, bár nem látnak Téged
testi valóságodban… Te mégis ott leszel.

Midőn néped élére álltál
és áthaladtál a pusztaságon…
akkor sem testi valóságodban jöttél…
mégis ott voltál…

És így lesz napjainkban is,
amikor Krisztus azt mondja,
hogy küszöbön áll eljövetele…
lángra lobbantja az eget és a Földet,
és az atyák szívét gyermekeik felé fordítja,
a gyermekek szívét pedig atyáik felé…
de senki sem fog Téged testi valóságodban látni…
A Szeretet szeretetként tér vissza…
mert mindannyian az igaz Istenben,
az emésztő tűzben,
a Háromságos és Szent Istenben leszünk…3Lelki útmutatót adtál most. Ez lesz küszöbön álló eljövetelem módja. Eljövetelem közületek sokakat megújít és megszabadít bűneitől. Amikor a megújulás bekövetkezik, sokan öltenek magukra ruházatul engem. A szentek és az angyalok hálát fognak adni Szentlelkem adományáért.

Hogy mi az Úr napja?
Akik kitartóan lázadtak, és még most is lázadnak ellenem, meg fogják tapasztalni azt a napot és minden szenvedését. Az a nap hirtelen villámcsapásként sújt le a bűnösökre, akik maguk is fáklyaként fognak szörnyű tűzzel égni. Igen, úgy lesz, ahogy mondtad, a Föld lángba borul, és az emberek előtt feltárul lelkiismeretük, mintha kinyilatkoztatást kapnának. Az én napomon isteni tüzem megszelídíti a megátalkodott szívet. A szenvedő Föld lelkiismeretben és lélekben teljes tudatára ébred tévedésének, elégtelenségének, bűnösségének és törvényellenességének. Rádöbben arra, hogy visszautasította feltámadásomat és mindennapi életetekben való jelenlétemet. Az én napomon megnyílik a menny, és szigorúan meg lesznek ítélve azok, akik isteneknek mondták magukat.

Mondhatja-e valaki, hogy nem tanítottalak benneteket ezekben az években? Nem mutattam-e meg hatalmamat ezekben az években csodák által is? Felmértétek-e valaha Háromságos Szentségem fenségességét és Nevem kifejezhetetlen magasztosságát? Hirdettétek-e valaha nagyságomat vagy szóltatok-e mindent betöltő ragyogásomról és hatalmamról? Mondom nektek: jaj azoknak, akik az én napomon világosságomon kívül találják magukat… azokat tüzemmel fogom megtisztítani.

Akik azonban megfogadták tanácsaimat és megtartották szereteten alapuló törvényemet, akik a föld sója lettek, azokat nem teszem próbára tüzemmel, mert én vagyok az ő Istenük, és ők elismertek engem mint életük legfőbb Urát. Őket már próbára tettem, és most már az én részeim, állandóan isteni világosságomban, Istennel való egységben élnek.

És ahogy mondtad, leányom, Noé idejében esőt hullattak a felhők eljövetelemkor. És most tűz fogja lángra gyújtani és próbára tenni a Földet. Az én napom küszöbön áll, és jaj a holttesteknek azon a napon, amikor eljövök! 4
Jaj azoknak az én napomon, akik az anyagiaknak szentelték életüket! Tűz lesz az én megjelenésem. Már hallhatók lépéseim, és sokan látják lábnyomaimat. A kegyelem mostani idejében mint irgalom és mint lámpás mutatkoztam meg, ám akkor emésztő tűzként fogok megjelenni.

Miért gondolja bárki, hogy észrevétlenül fogok elmenni mellette? És még mindig azt hiszitek, hogy a Mester számonkérés nélkül fog átvonulni előttetek?
Jó lenne ezért mindennap bűnbánatot tartani!


A lélek szintjei

(A 2002. június 1-i üzenet folytatása)

És te, leányom, aki vetőmagjaimat hordozod, dalolj, amikor magot vetsz, és ne nézz hátra! Ahogy már tanítottalak, a teológia lényege az, hogy engem, a te Istenedet szemléled.
Ez a te lelki alapod.
Erre az alapra épülnek a különböző szintek.
Az egyik szint Isten megismerését foglalja magában. Ezt a megismerést a Bölcsességtől lehet elnyerni, nem a könyvekből.
A Szentlélek világossága nélkül nem lehet megismerni az Istent, mert rejtve marad. Ez a megismerés ugyanis nem az értelem gyümölcse, hanem Isten önti kegyelmén keresztül abba a lélekbe, akit átalakított úgy, hogy szeretni tudjon.

A lélek szegénysége található a következő szinten. Az ilyen lélek a Szó hordozója, mert szegénységében engem birtokol, és övé az országom. Az ilyen lélek semmiségében egyedül én létezem 5. Egyedül én vagyok az ő Mestere és mindene…

Más szintek is épülnek ugyanerre a lelki alapra.
Egyik ilyen szinten a teremtmény és a Teremtő között fennálló isteni egység foglal helyet.
Az Isten tökéletes és isteni szépségétől rabul ejtve a lélek önként borul Isten tüzes ölelésébe. A Teremtőnek ebben az isteni hódításában, mert hódítás és diadal ez, teljesen elárasztom a lelket, és örömömben éppen hogy felfedem előtte Szent Arcomat, nehogy félelmet keltsek benne. Bár a lélek így csak homályos fényben látja Szent Arcomat, ébredésében megérti, hogy nincs messze a boldogító Isten-látástól. Minthogy látta dicsőségemet és megtapasztalta azt a ragyogó világosságot, ami hirtelen körülvette őt, önként csatlakozik hozzám, összefonódik és eggyé válik velem, az ő Istenével és Teremtőjével… A lélek tökéletes átadottságában én, aki a világosság szerzője, az élet szerzője, a szeretet szerzője és minden adomány szerzője vagyok, vezetem be őt ebbe az isteni gazdagságba, míg költeményekkel és hittel szólítom meg a lelkét.

Ó Vassula! Mit meg nem tennék az ilyen lélekért! A Bölcsesség lesz mindennapos kísérő társa, örömének koronája.

Írva van:

Minden lélek, aki az Urat féli…
olyan fogadtatásban részesül,
mint a szűz menyasszony. 6

Miután átadta magát, testét és lelkét nekem, a Teremtőjének, az én részemmé vált. Akkor én mint Jegyes, aki örömét leli menyasszonyában, gondoskodom róla, nehogy szükséget szenvedjen valamiben.
A következő szinten kezdek gondoskodni elszegényedett lelkéről, és ugyanakkor fogadalmat bízok rá, amit meg kell tartania, miután különleges módon felkészítettem őt arra, hogy feltétel nélkül kövesse a Jegyest. Kísérjen engem, bárhová megyek. Akkor mint Jegyes, aki szereti menyasszonyát, kifejezem iránta érzett isteni szeretetemet, és felékesítem menyasszonyomat a legszebb ékszerekkel, amilyenek a Földön nem találhatók, mert a mennyei tárházakból valók. Bensőséges egyesülésben saját magammal ékesítem fel lelkét, így erősítem meg őt a köztünk lévő kölcsönös hűségben és megértésben. Akkor hirtelen az egész világ eltűnik szeme elől. Megtalálta szabadságát… megtalálta Istenét…
És miközben a szabadság felé repül, ezt fogja mondani:
"Számomra a világ most száműzetés, nem vagyok benne, és közel sem vagyok hozzá. Lelkemet hatalmába ejtette a Te törvényeidre való szüntelen vágyakozás, emberiség Szerelmese. Lelkem Kedvese, készen állok, és szívem arra vár, hogy feltétel nélkül kövessen Téged."
És én így válaszolok:
"Járj velem, és megtanítalak az igazságosság szabályaira. Én leszek a Nevelőd, és senki más. Füledbe fogom súgni a láthatatlant és az elérhetetlent, ami mégis láthatóvá és elérhetővé vált Mestered isteni tanítása által. Az élet Szavát ingyen kínálom fel neked..."
Miután igazságossággal kitanítottalak, felemelem lelkedet a következő szintre.
Azon a szinten, amelyre születésed előtt meghívást kaptál, a Szentlélek erősít meg kegyelmével, hogy megmentő tervem részévé válj, és apostollá tesz téged. Azon a szinten meg fogom mutatni neked az utat, amit szenvedésem felé haladva tettem meg. Mivel engem fogsz szolgálni, szenvedés által fogsz szolgálni. El foglak küldeni, hogy járd be a világot, és hirdesd az igazságot. Meg foglak kérni, hogy tedd kereszténnyé ezt a kereszténységét vesztett nemzedéket, és döntsd le Bábel tornyát. Indítsd bűnbánatra azokat a hitehagyottakat, akik Baált imádják. Mindezt egyik kezedben keresztemmel, a másikban pedig a rózsafüzérrel fogod megtenni…


Meg fogja érezni mindenki, hogy szüksége van a bűnbánatra

(A 2002. június 1-i üzenet folytatása)

És te, leányom, minthogy az én vetőmagomat hordozod, vess lendületesen! Vajon nem tudom-e mindazt, amit mondasz?
Hadd bízzam rád a következőket: szememben vízáradatként gyűlnek a könnyek, amikor látom, hogy száraz és szétszórt csontok között küszködsz. Miként minden apa szenvedne, ha gyermekét e komor helyzetben látná, én, a te Atyád is szenvedek. Elszomorít, hogy látom, amint a halál völgyében holtak kínozzák 7 a gyermeket, akit királyi udvaraimban neveltem fel.

A te örökséged az élők földjén van, hiszen én teremtettelek és tanítottalak a szent bölcsességgel, hogy mindenhol adj tanítást az emberiségnek hatalmam és fenséges dicsőségem tetteiről. Emlékeztetni kívánom az emberiséget, hogy csak szeretetből és irgalomból cselekszem. Ily módon az e nemzedékre eső ostorcsapások sem jelentenek mást, mint irgalmam bizonyítékát.


Uram, írva van, hogy csupán akarnod kell, és készen áll hatalmad…

Az is meg van írva, hogy a bűn elkövetése után a bűnösnek megadom a bűnbánatot.
Irgalmam üdvös menedékét nagy jóakaratomban egy megújult szívbe helyeztem, amely nagy buzgóságot és őszinteséget mutat majd nekem bűnbánatában.
Valóban, mihelyt megtörténik ez az alázatos cselekedet, bárki megtalálhatja azt a kincset, hogy velem bensőséges kapcsolatban legyen. A bensőséges kapcsolat kincsében az ilyen lélek felfedezi barátságomat. Annál nagyobb az én barátságom, minél őszintébb a bűnbánó lélek. Minden őszintén kimondott szó megerősíti iránta barátságomat, ami az ő bűnbánatának arányában növekszik.

Írva van:

"Még hozzá kiáltottam számmal,
amikor nyelvem már zenghette dicséretét.
Ha szívemben gonoszság lett volna,
nem hallgatott volna meg az Úr.
Ámde Isten meghallgatott,
felfigyelt könyörgő szavamra" 8

Meg fogja érezni mindenki, aki szeretne megmenekülni, hogy szüksége van a bűnbánatra, és én meg fogom hallgatni bűnvallomását.
A bűn zsoldja a halál. A bűn olyan, mint a méreg, és minél tovább marad bennetek, annál betegebbek lesztek, és annál közelebb visz a halálhoz. Minél kevésbé akarjátok magatokat megtisztítani tőle, annál erősebben fenyeget a halál. Megszabadulhattok a bűn mérgétől és meggyógyulhattok, ha megalázzátok magatokat, és ha ráébredtek, hogy egyetlen lehetőség van a bűneitektől való megtisztulásra, és ez a bűnbánat.

Mondjátok, ki kockáztatná közületek életét, és ki ne tenne valamit megmentésére, amikor rájön, hogy mérget evett vagy ivott, amitől meg is halhat? Hogy kigyógyuljatok abból, amit ez a halálos ital okozott, le kell hajtanotok fejeteket, és be kell vallanotok, hogy bűnösök vagytok. Bocsánatot kell kérnetek, akkor megtisztultok a méreg minden keserűségétől, és megszabadultok a kígyótól is, amelyet bensőtökben tápláltatok egész életetekben. Én pedig, miután megszabadultatok, a bűnök helyét édességemmel töltöm be. 9

Igen, mihelyt eltávoznak a bűnök, meggyógyultok és többé nem álltok ellen törvényemnek. Készségesen hátat fordítotok a világnak, mert megpillantjátok dicsőségemet és ragyogásomat. Sugárzó jelenlétem kívül-belül meg fog világítani benneteket.

Írva van:

"Ti vétkeitek és bűneitek miatt
halottak voltatok.
Így éltetek annakidején a világ szokása szerint,
a légűrben uralkodó fejedelem* hatalma alatt.
Ez az a lélek, amely most
a hitetlenség fiaiban működik" 10

Most azonban bűnbánatotokért és az irántatok mutatott kegyelem által életre keltettelek benneteket magamban… Jóindulatomban felfedem előttetek az élet útját. Többé nem fogtok izzó szénen járni, hanem zafírokon. Az Isten, akit ti egykor kifejezhetetlennek és elérhetetlennek gondoltatok, határtalan örömet ad szívetekbe, amint örömét kinyilvánítja előttetek:

"Olyanok voltatok egykor, mint a föld,
amelyen csak tövis és bogáncs terem,
valójában lakatlan és megátkozott,
de velem olyanok lesztek,
mint a kedvemre való föld,
amelyet Szentlelkem forrásai öntöznek,
és olyan termést hoztok,
ami elfogadható számomra" 11

Ahogy már mondottam, aki elismer engem, az a tökéletes erényt gyakorolja.
A világnak ma nincs helye számomra. Értéktelen szemét foglalta el helyemet. Lázadók és bűnösök kóborolnak mindenütt, tetteik és szavaik megsértik Háromságos Szentségemet. Arcátlanságukban úgy gondolják, hogy helyemet részben valamiféle önmegvalósításnak, részben olyan törekvésnek kellene elfoglalnia, ami kizárólag rossz tettekre indít. Arcátlanságukban visszautasítják dicsőséges jelenlétem elismerését.

A világ a maga útját járja és önmagát dicsőíti, saját tetteit dicséri, tiszteli és Istent játszik… Azt hiszik, hogy mindent tudnak, pedig valójában semmit sem tudnak. Amíg meg nem ismernek engem arról a sok jóról, ami körülveszi őket, és ameddig fel nem fedeznek engem, olyan erőtlenek maradnak, akár a holttestek…

Napjaitokban az emberek hamis isteneket keresnek 12 és pogány módszereket követnek 13, hogy reményük szerint tudásra és erőre tegyenek szert. A világot elbűvöli a kristályok és a levelek szépsége. Ezeket az én mindenhatóságom fölé helyezik, és ezektől kérnek gyógyító erőt Szentlelkem kegyes gyógyító ereje helyett.

Ha olyan nagy hatással van rájuk ezek 14 formája, következtessék ki belőlük, hogy mennyivel hatalmasabb Alkotójuk, aki formát adott a kristályoknak, a leveleknek és mindennek. Még ha ők 15 keresik is az én jelenlétemet, és ebben az igyekezetükben ejtette zsákmányul őket a megtévesztő és így vezette félre őket, akkor sem vétlenek, hanem bűnösek, mert nem voltak kitartók. 16
Ha képesek felkutatni az energiákat és azok nagyságát, a világot és a világmindenséget, hogyan lehetnek ennyire lassúak abban, hogy megtalálják mindezek Alkotóját és Mesterét?

A Sátán azonban újból azzal a hazugsággal vezeti félre a világot, amivel egykor Évát… Hogy Istenné lehetnek ők is 17, elegek önmagukban és nincs szükségük rám.Szeretném megújítani e nemzedék hitét

A 2002. június 1-jei üzenet folytatása

(Akkor az Atya fordult hozzám és így szólt:)

Meg fogom újítani szájadat, Vassula, hogy hallhatóvá tedd minden tanításomat és újból elbeszéld minden csodámat. Fontold meg, miképpen hajoltam le hozzád, hogy fenséggel és ragyogással ruházzalak fel téged és mindenkit, aki figyelmet szentel rám.

Szeretném megújítani e nemzedék hitét, gyengéden és részvéttel ápolva benneteket ebben az igen siralmas állapototokban.
Újuljon meg mind a két kezed, és az én Nevemben adj áldást! Újuljon meg jobb kezed, amelyet megáldottam, legyen házam eszköze és zeneszerszáma, amelyen keresztül sokan meghallják Szavaim hangját. Muzsikálj Nevemnek és örömödben énekelj szárnyaim árnyékában!

Ó Vassula, újuljon meg a füled is, hogy meghalljad, amint a Bölcsesség elmondja példabeszédeit, amelyek megszentelnek téged, amint hallgatod, és amelyek a Háromságos Isten felismerését és tudását közlik.
Én városom, Szívem kedvese, légy hűséges hozzám, és kegyelmem továbbra is veled lesz.
Ne feledd származásodat!
Fenségem ragyogása van rajtad! Bátorság! Ne félj!


{Ez az üzenet csak 2002. augusztus 7-én fejeződött be.}


1 Zsolt 46,4-6.
2 Zsolt. 68,18
3 most Krisztus szól hozzám
4 Ez az "eljövetel" nem a parúziát, nem Jézus végső eljövetelét jelenti, hanem az Úr napját, ami egy kisebb ítéletként fogható fel az ítélet napját megelőzően. Olyan, mint a megújulás érdekében történő tisztulás. Már megkezdődött kisebb szakaszokban.
5 lakozom
6 vö. Sir 15,1-2.
7 ismételten megtámadják
8 Zsolt 66, 17-19
9 Ez a kép, hogy a bűnbánat kiűzi a bennünk lévő mérget és a kígyót, emlékeztet a megszállott emberre, aki megszabadulásakor szögeket, néha üvegdarabokat, drótokat és más tárgyakat hány ki.
10 Ef 2, 1-2.
11 vö. Zsid 6, 7-8.
12 hamis vallásokat
13 mint például a bioenergetikai gyakorlatokat
14 a kristályok
15 az emberek
16 nem keresték elég kitartóan az Istent
17 2Tessz 2,4; Ez 28,2

previous index next