HOME INDEX
MA MINDENKIT ARRA SZÓLÍTOK, HOGY TEGYE PRÓBÁRA MAGÁT LÉPJETEK RÁ AZ ERÉNYEK ÖSVÉNYÉRE!


2001. május 5.

Leányom, emeld fel hozzám lelkedet és halld meg szemlélődésed alatt, miként válnak szavakká sóhajaim! Béke legyen veletek! Ma mindenkit arra szólítok, hogy tegye próbára magát. Arra szólítok minden lelket, hogy vizsgálja meg magát. Az én útjaim gyönyörűségesek és a tökéletességre vezetnek. Ti arra vagytok hivatva, hogy tökéletesek legyetek.

Könnyű módot nyújtottam és nyújtok nektek arra, hogy megértsetek engem, és ha az angyalokhoz hasonlóan ti is megértettetek, akkor elnyerhetitek az én békémet.

A szeretet és az irgalom e nemes üzenetét mindannyiatoknak adtam, hogy elvezesselek arra a békére, ami sokkal nagyobb annál, hogy fel tudnátok fogni, és ami felkészíti lelketeket, hogy fehér ruhában ékeskedjék, mint a menyasszony az esküvőjén.

Szeretetem üzenete lehetőséget nyújt nektek arra, hogy velem együtt uralkodjatok, bár még itt vagytok a Földön. Akartok Isten tökéletes gyermekei lenni?
Más szavakkal: akarjátok, hogy úgy beszéljenek rólatok, mint akik "istenek a részesedés által"? 1 Akkor lépjetek rá az erények ösvényére! Munkálkodjatok megmenekülésetekért és ne nézzetek hátra! Kész vagyok arra, hogy átisteniesítselek benneteket és beírjam neveteket az élet könyvébe. Tanúságtételetek tegyen bizonyságot az igazság mellett! Tanúságtételetek mutassa meg hatalmamat, legyen nyilvánvalóvá mindenki előtt, hogy én, a Krisztus meggyökereztem bennetek, és hogy ti is meggyökereztetek énbennem. Ebben az egységben, amelyben az isteni szeretet font össze bennünket, ti az élet szabályait fogjátok követni, én pedig Szívemben nagy örömmel megtanítom a lelket arra, miként járjon velem, mert látom, hogy a szeretet isteni egysége mit adott a nekem kedves léleknek.

Eltöltöm mindennel, ami országomban található, ami fejedelmi, ami lelkemnek gyönyörűségére van, és az öröm könnyeit fakasztja szememből. Eltöltöm lelkét mindennel, ami tiszta és nemes, ami azt igazolja, hogy ez a lélek valóban az én részem, bebizonyítva a világnak, hogy tőlem való a neki adott tudás.

Most megtanultátok, hogy Testemben az istenség teljessége él, és ezért ti is megtalálhatjátok saját teljességeteket. Ha azt mondjátok, hogy valóban szerettek engem, miért tartjátok távol magatokat tőlem? Miért néztek még mindig hátra? Az a feladatotok, hogy engem kövessetek.

Ne lepődjetek meg tehát, ha azt kérem, hogy vizsgáljátok meg magatokat, amikor azt mondjátok: "Igyekszem jót tenni, igyekszem nem visszaesni. Igyekszem a Háromságos Isten gyönyörűsége lenni, Őbenne lélegezni, mert körülöttem minden holt, és nagy küzdelmembe kerül, hogy el ne borítsanak a halál ivadékai. Mert amikor balra nézek, a halál leheletét érzem, amikor jobbra nézek, sötétséget látok. Vigyázok azonban, hogy ne járjak mély árnyékban. Ha szegény lábam letér az erények útjáról, ha szívemen foltot ejt a hálátlanság és a bűn, ha elmém törvénytelen mezők és ravasz gondolatok felé tart, jöjj segítségemre és mentsd meg álnok természetemet, mert nem vagyok érzéketlen jóságod iránt, Uram. Csak gyenge és nyomorúságos vagyok."

Mivel apához hasonlóan én neveltelek születésed óta, nekem van jogom megvizsgálni szereteted őszinteségét és ezért fogok én válaszolni neked: megvizsgálom becsületességedet.

Azt szeretném, hogy amikor ebből az életből eltávozva eljössz hozzám, hogy velem találkozz, olyan légy, mint valamely herceg vagy hercegnő.
Azt szeretném, hogy királyi bíbort ölts és boldog légy Urad örömében.
Azt szeretném, hogy telj el isteni világossággal, és kívül-belül világíts.
Azt szeretném, hogy az én hűségem szerint légy hű, az én tökéletes arcmásom szerint hibátlan, és légy annak példájára tiszta, aki a Tiszta.

Mondd! Beárnyékolta-e valaha irántad érzett szeretetemet a napsugár az ő dicsőségében vagy a Hold ragyogása? Nevemért és irántad érzett szeretetemben mutatkoztam meg előttetek.

Eljöttem szobádba, hogy meglátogassalak isteni jelenlétemmel. Egyszer úgy jöttem, mint a mirha illata, máskor úgy leptelek meg, mint a tömjén füstje, illattal töltve el téged és szobádat. Nem jelentem-e meg fénysugárként a szívedben is? Mindenhol ott van az én dicsőséges jelenlétem. Szeretetemmel elárasztom a Földet, és mily sokszor hagytam ott trónomat, lehajoltam hozzád, hogy titkos csókokat leheljek rád.

Jöjjetek mindannyian, akik vágyódtok a tanulásra! Jöjjetek és tanuljátok meg, hogy ne csak szavakkal köszöntsetek, hanem a szeretet cselekedeteivel! Szóljon nyelvetek énrólam, istenségemről, arról, aki az első és az utolsó, aki titeket nemzett, aki széppé tett és templommá alakított benneteket. Ne fosszatok meg engem ettől az örömtől! Kegyesen megengedtem, hogy házamban növekedjetek. Adjatok nekem ezért egy kis örömet és boldogságot azzal, hogy úgy mondjátok a Miatyánkot, ahogy leányomnak tanította Atyám. Ne legyetek olyanok, mint Ezekiel látomásában a szétszórt csontok, hanem teljetek el Szentlelkem dicsőségével, amit átadtam apostolaimnak! Legyetek hasznosak, fokozatosan tűnjön el haszontalanságotok! Szüntelenül hívjátok segítségül Nevemet, hogy életre keltse hűségeteket és belétek csepegtesse éltető lényegemet!

Nem hallottátok a talentumokról szóló példabeszédet? 2 Nem jegyeztétek meg, hogy az én házam összegyűjt benneteket, hogy gazdaggá tegye az Ő házát? 3 Nem vettétek észre, hogy ez a leszámolás ideje, amikor próbára teszem hűségeteket? E felkent évek során mindannyiatoknak adtam megszentelő kegyelmeket. A szegény éppúgy kapott, mint a gazdag. Senkit sem fosztottam meg tőle.

A ház Mestere most azt kéri, lépjetek elő, bizonyítsátok iránta való hűségeteket, hogy Ő ezt mondja majd: "Jól van, jó és hűséges lélek, te megmutattad, hogy jó és hűséges tudsz lenni a kis dolgokban, ezért nagyobbat bízok rád. Jöjj és vegyél részt Mestered örömében!"

Ne okozzatok csalódást Mestereteknek, ne kényszerítsétek, hogy így szóljon hozzátok:
"Mit tettél értem? Nem látom jócselekedeteidet."
Erényessé válhatsz te is, ha valóban megbánod bűneidet és kinyitod előttem szívedet, hogy gyógyító kenetet öntsek belé. Ne szakadj el tőlem! Hadd árasszam el lelkedet jelenlétemmel, és tiéd lesz örökségem. Tölts el örömmel, légy magas és erős, mint az elefántcsont torony!
Ne lepődj meg, amiért azt mondtam:
"Leszállok a völgybe, hogy megnézzem, rügyeznek-e már szőlőim, és kinyíltak-e bimbói?"
Miért rémüldöznek egyesek kérdésem miatt? Talán a szelet kergeted, én királyi házam? 4 Mert ha ezt teszitek, magatok is széllé váltok. Hűséges vagyok nagy irgalmamhoz, és kiszabadítalak tikkasztó hitehagyásotokból.BOLDOGOK, AKIK FELKÉSZÜLTEK A SZENTLÉLEK FOGADÁSÁRA

(A 2001. május 5-ki üzenet folytatása)
{Jézus itt mindenkihez szól.}

Gyermekem! Már elküldtem és most is szüntelenül küldöm hozzátok a Szentlelket, aki átisteniesít és egyesít velem titeket.

Figyelj most és tanuld meg:
 - Boldogok, akiknek szíve nyitva áll a megtisztulásra és akik felkészültek a Szentlélek fogadására, hogy átalakuljanak. Át lesznek isteniesítve. A Magasságbeli fiainak és leányainak, a részesedés által isteneknek fogják hívni őket.

 - Boldogok, akikből a kegyelem illata árad, miként a kevert tömjénből, jelenlétükkel megillatosítják képmásaimat. ők fogják örökölni országomat.

  - Boldogok, akik megkapták Szentlelkemet és országom társörököseivé váltak. Szavammal és tudásommal megvilágosítanak másokat és lehetőséget nyújtanak a világ maradékának arra, hogy megértsék az Egyház dogmáit. Országom munkatársainak fogják nevezni őket, mert velem fognak uralkodni.

 - Boldogok, akiknek hite a felebaráti szeretet cselekedeteiben és a Magasságbelinek nyújtott szolgálatban nyilvánul meg. Házamat dicsérő dallamként csendül a hangjuk. El fognak telni énvelem, és beborítja őket a Szentlélek kegyelme. Testük még haláluk után is prófétálni fog. 5

 - Boldogok, akik engedték, hogy Szentlelkem vezesse és nyájamba gyűjtse őket. Egy testet fognak alkotni és mindörökre egyesülnek velünk, a Háromságos Istennel.

 - Boldogok, akik engedték, hogy a Szentlélek bűnbánatra vezesse őket megrögzött undokságaikból és gyökeresen kitépjen belőlük minden bűnt. Boldogok, akik engedték, hogy elárassza őket a Szentlélek és forrásként törjön fel szívükben, életre keltve a holt elemeket. 6 Rügyet hajtanak és kibimbóznak, miként a rózsák tavasz idején, mert az új és szent királyi papsághoz fognak tartozni. Igen, Isten népének fogják hívni őket, dicséretet fognak énekelni nekem, mert csodálatos világosságomba vezettem őket.

 - Boldogok, akik kedvemért önként vállalták, hogy feláldozzák idejüket és erejüket, hogy részt vegyenek korszakotok küzdelmében és besorozott katonaként harcoljanak a gonosz erők ellen. Őket a Szentlélek kegyelme tartja meg és övezi fel erővel. Arra neveli őket, hogy beálljanak a két hatalmas arkangyal, Mihály és Ráfáel seregébe.

 - Boldogok, akik kedvemért lemondtak szenvedélyeikről és mindarról, ami a világ rabjaivá tette őket. Szentlelkem kegyelmével isteni tervem munkatársai lettek, hogy szebbé tegyék házamat. Olyan lesz lelkük és egész lényük, mint valamely dicsőséges katedrális.

 - Boldogok, akik megtanulták, hogy szomjazzanak, átöleljenek és birtokba vegyenek engem. Ők megtalálták a csodák Csodáját: ismerni és megérteni engem édességemben. Aki bennem lakik, akit én táplálok, én nevelek, akit dicsőséges tökéletességbe, saját magamba öltöztetek, ezt fogja mondani:
"Egy vagyok az Istennel, mert itt a Földön, az emberek között igaz életet élek Istenben… Olyan vagyok, mint a megerősített város, mert falaimat maga a Szentlélek építette újjá. Falaim között a Szentlélekkel örökké tartó dicsőség vár rám. A Szentlélekisten szépségbe öltöztette lelkemet, hogy beléphessek a Te dicsőségedbe, ó Krisztus, és örökké éljek. Lépésem már nem az enyém, hanem az Övé lesz! Istennel fogok járni, mert elfordultam a testi élvezetektől. A lelkem most boldogságban él és tiszta - méltón a Háromságos Istenhez és szent jelenlétéhez. "


1 vö. Zsolt 82,6: Jn 10,33: 2Pt 1,4.
2 Mt 25,14-30.
3 Ugyanakkor azt is hallottam: "nem jegyeztétek meg, hogy a ház Mestere…"
4 Megértettem, hogy a szél itt hiúságot jelent.
5 Mindenkor emlékezni fognak műveikre.
6 Ugyanakkor hallottam az "anyag" szót is.

previous index next