HOME INDEX
LELKIGYAKORLAT ÉS ZARÁNDOKLAT


1997. január 26.

Uram, szeretem Szentséges Szívedet!
Eláraszt szeretetével.
Igen, Királyom Szíve
olyan, mint a folyó víz.
Királyom kérdezi most tőlem:
"Miért várakoztattál ily soká?
A földön közeledik a virágfakadás.
Régen várt leányom, jöjj hozzám!
jöjj és ízleld meg Szívem édességét!"


Én vagyok a te isteni Jegyesed, aki megnyitotta füledet, hogy halljad kedves szavaimat, és lángoló vágyat gyújtottam benned.
  Beléptem életedbe, hogy felfedjem előtted szépségemet, és kedvességem megnyerje lelkedet.
  Eljöttem, hogy felkészítsem szívedet. Felszítottam szeretetedet, hogy igyál Szívem forrásából, ami édesebb a bornál, hogy keresd ragyogó tökéletességemet és önként felajánld magadat nekem, és azután megünnepeljem erőmet és dicsőségemet, mivelhogy legyőztelek. 1
  Ó, Királynak leánya 2, angyalaim előtt szólítottalak téged, hogy te és nemzedéked megízleljétek szeretetemet.
  És most, drágám, aki folyton félsz attól, hogy megtévesztenek, Urad, Atyád és életed Istene mondja neked: Ne félj, mert az imádságban, szeretetben és alázatban élő szív nem hátrál meg a kisértés döntő pillanaiban, hanem elűzi a gonosz lelkeket.
  Nem vetted észre, miként leheltem rád tömjénhez hasonló illatot, hogy felkeltsem figyelmedet?
  És most, hogy velem vagy, hadd kérdezzem meg: Tudod-e, mit kíván Szentséges Szívem? 3   Hogy úgy jöjj hozzám, mint a liliom, hogy örömmel töltsem el szívedet és teljesen elmerítsem Szentséges Szívemben. Szeretetet a Szeretetért, szívet a Szívért! Jöjj, azt szeretném, ha úgy elmerülnél bennem, ahogy a vízcsepp az Óceánban! Felfoghatatlanul szeretlek és Szívem menyegzős szobájába szeretnélek vinni, egyedül magamnak, én és te, hogy csak ketten legyünk a lelkigyakorlaton.
  Vagy inkább zarándoklatra szeretnél menni?
  Azt 4 kívánod? 5
  Szívem kertjeibe megyünk, és barátságunk olyan lesz, hogy még angyalaim is a te helyedben szeretnének lenni. Ó, ha ismernéd, kedvesem, irántad való szeretetemet!...
  Bármelyiket választod, a zarándoklatot vagy a lelkigyakorlatot, nem kell járnod, mert két karomban viszlek és felüdítem lábadat, mely értem 6 állt órákon át küldetésed alatt, míg nekem szolgáltál.
  Nem enyhíti-e a harmat a hőséget?
  Lábadat is így fogom felfrissíteni.
  Vassula, felfogtad-e, miért jöttem hozzád mint Szentséges Szív? Azért jöttem így, hogy ettől a Szívtől 7 nyerj irgalmat... igen, nemcsak te, hanem mindannyian.
  Jöjj most!
  Miért remegsz?
  Nem jegyeztelek-e el magamnak gyűrűvel? Nem engedtelek-e bepillantani Szentséges Szívem gyönyörűségeibe? Nem mutattam-e meg neked Szívem jóságát?
  Miért habozol?

Uram, egyszerűen nem értem, hogy mi a kívánságod, mi az a felajánlás, az a lelkigyakorlat, amelyet velem akarsz megtenni. Nem értem.

Kedvesem, akit életre keltettem és akit magamnak, az én dicsőségemre hívtam meg, jöjj most és ünnepelj bennem! Én leszek örömöd és mosolyod, én leszek lakomád.
  Szívem kincseiből adok neked tanítást.
  Vess rám egy pillantást, vess egy pillantást Szívemre... nem látod, hogy megnyitottam számodra Szívem ajtaját? Királyi Szívemet kínáltam fel neked! Jöjj és leld meg boldogságodat bennem!
  Bár a világ megesküdött, hogy bántalmazni fog téged, én arra esküdtem, hogy megvédelek mérgüktől, és dicsőségemre jelöltelek.
  Bár a világ álnok, álnoksága éppen azt bizonyítja számodra, hogy egyedül én vagyok mindig hűséges szeretetemben és barátságomban.
  Ezért mondom neked, akit én tápláltam: Ne bátortalanítson el, ami veled történt! Én engedtem meg legnagyobb dicsőségemre, hogy ez a teher rád nehezedjen.
  Most kész vagyok, drága szerelmem, bármit megtenni lelked fejlődéséért és megszentelődéséért. Tökéletessé fog válni velem való kapcsolatod, én pedig szabadabban hordozhatlak karomban. Szabadabb leszek, hogy magammal ragadjalak és megerősítsem szövetségünket.
  Mondottam egyszer, hogy még legjobb barátaid sem fognak megérteni téged és szembetűnő sebeket ütnek rajtad. Te ki leszel szolgáltatva az ő véleményüknek, ők viszont a saját hibájuknak.
  Meg fogom őket jutalmazni később mindazért a jóért, amit tettek, és nem feledkezem meg áldozataikról, de súlyosan el fogom marasztalni őket választottam iránt való keménységükért, szeretetlenségükért és durvaságukért...
  Ebben a világban sohasem találsz rá a tökéletes szívre, mert nem létezik.
  Én vagyok az egyetlen Szív Édesanyátok Szívével együtt, mely tökéletes és egyedülálló szeretetünkben és hűségünkben..
  Jöjj hozzám, hogy megadjam neked szeretetem adományát. Sok más adományt is felhalmoztam számodra, kedvesem.
  Jöjj Jegyesedhez, és engedd meg, hogy befogadjalak Testembe, ahol békés lelkigyakorlaton vehetsz részt velem. Kézen fogva viszlek Szívem szobájába, ahol szeretettel megöleljük egymást. Szeretetemben szájam csókjával 8 fogom meggyógyítani és megvigasztalni lelkedet. Meggyógyítalak és megerősítem szeretetedet. És te ebben a szeretetben, bár a tied tökéletlen, azáltal fogod megvigasztalni Vigasztalódat, hogy balzsammá válsz Sebeimre.
  És míg én, a te Királyod szereteted cseppjeit ízlelve karodban pihenek, olykor megmutatom neked, nővérem, királyi Szívemet, azt a Szívet, amely udvarunkban 9 nevelt fel téged.
  Megmutatom azt a Szívet, amely bőségben ajándékozza magát az egész emberiségnek.
  Ez a Szív dallamokat és énekeket írt szeretteinek. Igen, az, aki most neked énekel, az egész emberiséget szereti, Ő az egész Föld Jegyese. 10
  Míg közületek soknak nincs fogalma Istenetekről, hűségemben és nagy szeretetemben én mind a mai napig eljövök hozzád, hogy felkínáljam neked Szívemet. Ennél nagyobb ajánlatot senki sem tehet.
 Álmélkodjon ezért Szívem szépségén szemed!
  Ez a nagy Áldozat Szíve.
  Ez az új szövetség Szíve.
  Ez az igazi Szőlőtő Szíve.
  Ez a Szív van legközelebb az Atya Szívéhez.
  Ez az a Szív, amely világít a sötétben, és amelyet nem győzhet le a sötétség.
  Ez az Ige Szíve, amely Testté lett és közöttetek lakott.
  Ez az a Szív, amely a te szívedben él, hogy közületek mindenki megkapja Szívem szívét és a mi Szívünk szívét.
  Ez a vértanúk és a próféták Szíve, amely készségesen megtette az Atya akaratát és állhatatosságával, készségességével és teljes engedelmességével megdicsőítette Őt..
  Ez a teljes egység Szíve, amely nem tesz különbséget közöttetek, mert mindannyian ehhez a Szívhez tartoztok.
  Ez a Szív imádkozott az Atyához, hogy mindnyájan egyek legyetek mibennünk.. ...
  Mihez hasonlít az Úr Szíve? Az Úr Szíve olyan, mint a szeretet és irgalom végtelen Óceánja. Olyan, mint az egyedülálló és felbecsülhetetlen kincs, amelytől nem akar megválni, aki egyszer rátalált, mert tudja, hogy az az örök élet.. Szívem olyan, mint a szeretet lángoló kemencéje, mely szeretetében kész felemészteni a ti szíveteket. Az én Szívem világosság, mely ragyogóbb az összes csillag együttes fényénél. Mire megpirkad, elillan az idő és minden gyorsan elmúlik, de az én szeretetem mindörökre megmarad.
 Jöjjetek mind, akik szomjaztok és még nem tudjátok ezt.
  Jöjjetek és ismerjétek meg Istenetek Szívét, hogy megértsetek engem és megtudjátok, hogy háromszorosan Szent vagyok!
  Jöjjetek és vegyétek birtokba ezt a Szívet, hogy szíveteket országom és az igazságos dolgok felé fordítsátok!
  Jöjjetek és tegyétek szíveteket az én Szívembe, hogy egy napon valóban azt mondhassam nektek: "Jöjj, gyermekem, jöjj és ülj mellém trónomra!"
  Mindig ismertelek téged, én tulajdonom, én maradékom. Csont az én csontomból, test az én testemből, jöjj, ki hozzám tartozol!
  Jöjj és vedd át örökségedet, ami a tied attól kezdve, hogy megvetettem a Föld alapjait. Lehelet az én leheletemből, te ahhoz tartozol, aki bensőséges egységre vezet téged a mi Egységünkben.
  . Ó, Szívem gyümölcse, ez az, amit szeretnék megmutatni neked, amíg elégedett gyermekként karodban pihenek. Ígérd meg nekem, szeretett Vassulám, hogy Vőlegényed zavartalanul pihenhet szívedben. . 11
  Tanuld meg Kedvesedtől: Szelíd vagyok és alázatos Szívű és bennem mindig nyugalmat talál lelked. Szeretném benned is ugyanezt fellelni, szeretnék szelídséget és alázatot találni.

"Ne zavarjátok meg a szerelmemet,
s föl ne ébresszétek, amíg nem akarja" 12

ezért taníts olyannak lennem,
amilyennek Te akarsz,
hogy tetszésedre legyek!


Szívedben érzett édességem fog emlékeztetni arra, hogy szent jelenlétem szívedben. pihen.
  Ne feledd azonban, hogy csak annyit kell mondanod: "Elesem!", és szeretetem azonnal felsegít és eláraszt téged ezernyi vigasztalással, én kedvesem. Megáldalak szeretetem csókját adva neked. Én, Jézus Krisztus, mindig veled vagyok. Mi ketten? IC1 A bennem lévő bűnt.
2 a Vassiliki név királylányt is jelent
3  Nem tudtam kitalálni.
4 Az utóbbit?
5  Sóhajtottam, mert nem tudtam, mit akar Uram és mire céloz.
6 Jézus ezt meghatottan mondta és enyhén félrehajtotta isteni fejét
7  Jézus a Szívére mutatott
8 Én 1,1
9 a Szentháromság udvarában
10 vö. Iz 54,5
11 Megértettem, hogy ha nincs béke a szívemben, megzavarom a csendet, amire Megváltóm vágyik.
12 Én 2,7

previous index next