DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Vittnesbörd » Kyrkans hållning » Modifieringar av Troskongregationen (2005) » Svar till fråga 5: SLIG som en rörelse? »

FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

Vassulas svar till Troskongregationen genom Fr. Prospero Grech

Fråga 5. SLIG som en rörelse

Vilken är den verkliga identiteten hos rörelsen ”Sant Liv i Gud”, och vad kräver den av sina anhängare? Hur är den strukturerad?

Sant Liv i Gud är inte en rörelse utan en apostolisk kallelse.

Sant Liv i Gud är inte en rörelse och har inte heller något kontor. SLIG är helt enkelt en kallelse till försoning och enhet för alla, vilka de än vara må. Kallelsen riktar sig inte endast till kristna, utan den har dragit också icke-kristna till sig som sedan blivit kristna. Efter att ha läst de inspirerade texterna i Sant Liv i Gud har flera judar, muslimer, buddister och hinduer blivit döpta, fastän dess spiritualitet är en trinitarisk, kontemplativ andlighet och fullständigt genomsyrad med kristendom. Kristus har bett till Fadern för detta och sagt: "Jag ber inte bara för dem utan också för alla som genom deras ord kommer till tro på mig” (Joh 17:20). Så av nåd öppnar Gud många dörrar. Till exempel fick jag veta från första början att detta apostoliska verk skulle äga rum.

Gud skall ge dig sin frid och sin styrka att visa budskapen, när den tiden kommer. Gud kommer att vilja att du skall ge budskapen åt alla... (Min ängel sade detta den 6 augusti 1986). Du behöver inte frukta. Du kommer att arbeta för Jesus Kristus. Du kommer att hjälpa andra att växa andligen...(Min ängel den 7 augusti 1986). När du blir fylld av Min Helige Ande kommer du att kunna leda andra till Mig och ni skall bli många... (Jesus talade den 5 september 1986) Genom att kalla dig på detta sätt avser Jag att leda också andra, för alla som övergivit Mig och inte hör Mig är denna kallelse i skriven form...(Fadern den 18 november 1986).

Även buddistiska munkar från Hiroshima fick höra talas om budskapen och inbjöd mig att tala i deras tempel. Den katolske biskopen var också där. Det var på minnesdagen av atombomben. De fick höra ett fullständigt kristet budskap; sedan gav jag dem en enorm rosenkrans att hänga på väggen för deras meditation samt en staty av Vår Fru av Fatima som de placerade på sin gård.

Judar som läst budskapen i Sant Liv i Gud har bett att få bli döpta, och en av dem har översatt den första volymen av Sant Liv i Gud till hebreiska. Den ligger nu hos förlaget för att publiceras. De bor alla i Israel.

Nyligen önskade man i Bangladesh att jag skulle tala i Dhaka på en öppen plats. De inbjöd en imam från moskén, som accepterade inbjudan att öppna mötet med en bön, och många muslimer var där. Där fanns hinduiska och buddistiska representanter och även katolska präster. Budskapet var återigen fullständigt kristet (taget från de inspirerade texterna i Sant Liv i Gud). Mitt centrala och väsentliga budskap var att uppenbara att Gud är kärlek, att stifta fred med Gud och nästan, att försonas och att lära sig respektera varandra. Efter mötet önskade två muslimska män att bli kristna och döpas. "Jag vill att alla länder skall höra Mina ord. Jag skall undervisa dig och berätta för dig hur du skall gå till väga…" (10 januari 1987)


Kontemplativ undervisning

De inspirerade texterna undervisar läsarna om hur man kan lära känna Gud och förstå Honom. Många människor tror på Gud men känner inte Gud, därför uppmuntrar budskapen oss att ha en förtrolig relation till Gud, vilket leder oss till ett liv i förening med Honom. Sålunda förenade genom den Helige Ande i Kristus ombeds de kristna att leva ett och samma liv, Kristus-livet.

Bibeln säger: Den vise skall inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta: att han har insikt och kunskap om mig. (Jer 9:22-23)


Bildandet av bönegrupper.

Det som står i Sant Liv i Gud lär oss att öva oss i hjärtats enkla bön och att omvandla vårt liv till en ständig bön, vilket innebär att vi ständigt lever i Gud och att Gud lever i oss. Men det innehåller också en stark uppmaning att bilda bönegrupper runt hela världen. Eftersom människor i mer än 60 länder har anordnat möten där jag har vittnat, har det nu bildats bönegrupper i alla dessa länder. Det finns flera i varje land. Till exempel finns det 48 ekumeniska bönegrupper i Frankrike inspirerade av spiritualiteten i Sant Liv i Gud. I Brasilien, som är ett större land, finns det mer än 300 ekumeniska bönegrupper. I varje bönegrupp, antingen de kristna är ortodoxa eller lutheraner eller anglikaner eller baptister, börjar man med att be Rosenkransen tillsammans.

”Vad Jag längtar efter denna dag! Den dag då Jag skall sända dig till hela människosläktet. De skall lära sig att älska Mig och förstå Mig mer. Visheten skall dela med sig av sina tillgångar till hela människosläktet..." (Jesus talar, den 25 januari 1987).


Trohet mot Kyrkans lärosatser stimuleras

När man läser texterna lär man sig att förbli trogen mot Kyrkan. Jag säger till människor: ”Även om man kastar ut dig ur kyrkan, så klättra in genom fönstret, men lämna aldrig Kyrkan.” Texterna lär oss att besöka det Heliga Sakramentet och vara hos Jesus i tillbedjan. De lär oss att hålla fast vid Kyrkans sakrament och tradition, att öva oss i självförsakelse, botgöring, fasta och särskilt att bruka botens sakrament. De lockar oss att vara ivriga och om möjligt dagligen delta i mässan. De förklarar vikten av eukaristin för oss.

"genom denna Kommunion helgar Jag alla som tar emot Mig, gudomliggör dem till att bli kött av Mitt Kött, ben av Mina Ben; genom att ta del av Mig, som är Gudomlig, blir ni och Jag till en enda kropp, förenade andligen; vi blir släkt, ty Jag kan göra er till gudar genom delaktighet; genom Min Gudomlighet gudomliggör Jag människor..." (Jesus talar, den 16 oktober 2000).


Aktiviteter: Barmhärtighetshus som drivs av läsarna.

År 1997, när jag hade fått nåden att se vår Heliga Moder i en syn, medan jag stod utanför födelseplatsen i Betlehem, hörde jag henne säga att andlig föda inte räcker utan man måste tänka på de fattiga och föda dem. När jag berättade detta för min bönegrupp var det genast många som frivilligt hjälpte mig att öppna barmhärtighetshus för att ge mat åt de fattiga. De kallas ”Beth Myriam” (Marias hus). Det finns ett i Bangladesh, fyra i Venezuela, tre i Brasilien, två på Filippinerna, ett hem för föräldralösa barn i Kenya, och snart kommer ett att öppnas i Puerto Rico, ett i Indien, ett i Rumänien och ett barnhem för föräldralösa i Ukraina. Jag bifogar information om detta (Bilaga 2). Allt arbete som görs sker på frivillig grund. Beth Myriam-husen finansieras enbart genom donationer. De är alla lokala initiativ, lokala hus utan någon struktur som binder dem samman. De är självförsörjande, och det är samma människor (bönegrupperna) som sköter dem och tar på sig uppgiften att själva betjäna de fattiga. De utvecklas så att de inte bara ger mat till de fattiga, utan de ger dem också medicinsk service, kläder och utbildning för barnen. De sköts om i en anda av bön, och de är alltid ekumeniska till sin natur.

Etablera Våra Beth Myriam överallt där ni kan; lyft upp de förtryckta och hjälp de föräldralösa; skydda Mig, rädda Mig från rännstenen, ge Mig tak över huvudet och mat, lyft av Min börda och trötthet, stöd Mig och uppmuntra Mig, men framför allt, älska Mig; allt som ni gör för den minste av Mina bröder, det gör ni för Mig ... Jag välsignar dem som stöder Mitt liv, må de förbli rika på dygd och alltid kärleksfulla; Jag är med er... (Jesus talar, den 27 mars 2002).


Kallelse till evangelisation.

En del läsare av Sant Liv i Gud som blivit berörda har känt att de kan bli vittnen i världen för att bidra till att sprida de Glada Nyheterna. De har blivit lydiga redskap för den Helige Ande, som ger dem ordets nåd och trons känsla, så att de kan gå ut och vittna i världen och inbjuda människor till ett liv i bön och lära dem att bilda bönegrupper. Syftet är att få dem att ändra sitt liv och leva ett liv i ständig bön. Några från bönegruppen i Dhaka går ut i byarna (till muslimer) och läser budskapen för dem. Många tror och vill bli kristna.

"Jag vill göra var och en av er till en levande fackla från kärlekens smältugn. Ära Mig nu och evangelisera med kärlek, för kärlek." (Jesus talar, den 27 januari 1989).


Hängivenhet till Jungfru Maria.

Sant Liv i Gud leder oss till att bli Guds Moders barn, eftersom hennes Obefläckade Hjärta aldrig är skilt från Jesu Heliga Hjärta utan är i fullkomlig förening med Hans. Vår Moder är vårt stöd och vi vet det. Var och en som går med i bönegrupperna, de må vara protestanter, kalvinister eller andra, blir alla undervisade i att ära Guds Moder, våra helgon och be om deras förbön.

"Har ni inte märkt hur Mitt Hjärta smälter och alltid bejakar Hennes Hjärta? hur kan detta Hjärta, som födde er Konung, nekas någonting Hon ber Mig om? alla de trogna välsignar Hennes Hjärta, för när ni välsignar Hennes Hjärta välsignar ni Mig." (Jesus talar, den 25 mars 1996).


Föreningen Sant Liv i Gud.

I vissa länder finns Föreningen Sant Liv i Gud; den är till endast för juridiska ändamål, i samband med att stödja detta evangelisationsverk och för att publicera böcker. Om vi har grundat föreningar i vissa länder, så var det just för att vara lydiga mot lokala lagar, till exempel för att öppna en postbox i samband med namnet SLIG. Men jag har aldrig funderat på att bilda en rörelse. Böckerna är översatta till 38 språk, och jag har inte fått royalty från någon utom från förlaget PARVIS, eftersom utgivaren sade att reglerna är sådana. Pengarna går till barmhärtighetsverk, till att täcka kostnaderna för böcker och för reseutgifter till vittnen i länder i tredje världen som inte har några medel.


Andra aktiviteter

Vartannat år hjälper mig volontärer från bönegrupperna att ordna ett internationellt symposium om ekumenik. Samtidigt gör vi det som en pilgrimsfärd. Fram till nu har fyra sådana pilgrimsfärder ägt rum. Den största var år 2000 i det Heliga Landet (medan påven var där), då 450 människor från 58 länder deltog. Med oss fanns 75 präster från 12 olika kyrkor. I år försöker vi resa till Egypten.

Över allt älskar jag Herrens hus och framför allt älskar jag Gud. Jag står i skuld till Honom för de nådegåvor Han har gett mig. En gång sade Han till mig: ”Jag har gett dig fritt och för intet, så ge också du fritt.” Det är vad jag försöker göra. Jag förmedlar Hans ord till vem som helst som vill lyssna.

Återigen tackar jag för att ha fått tillfälle att klargöra frågorna med anknytning till mina böcker och mina aktiviteter. På webbsidan www.tlig.org hittar Ni mer information. Jag ber vänligen att få mina hälsningar framförda till Hans Eminens Kardinal Joseph Ratzinger, Hans Eminens Mons. Tarcisio Bertone och Mons. Gianfranco Girotti, liksom till Deras Excellenser konsulterna i Kongregationen för trosläran och på nytt tacka dem för att ha beviljat mig detta tillfälle att förklara mitt arbete. Jag hoppas att jag har utfört det så som förväntats, och jag är beredd att acceptera de förslag Ni kan komma med för att förtydliga vissa uttryck som förekommer i SLIG–böckerna. Om det skulle bli nödvändigt kan jag lägga till sådana förtydliganden i de nya utgåvorna av mina böcker. Härmed sänder jag mina varma hälsningar och de hjärtligaste välgångsönskningar,

Er tillgivna i Kristus,

Vassula Rydén

FÖREGÅENDE | CDF INNEHÅLL | NÄSTA | LADDA NER PDF

 
Vittnesbörd
Kyrkans hållning
    Modifieringar av Troskongregationen (2005)
        Kardinal Joseph Ratzinger
        F. Joseph Augustine DiNioa
        Vassula informerar läsare av SLIG om dialogen med CDF
        F Prospero Grech, OSA
        Vassula svarar Troskongregationen genom F. Prospero Grech
        Svar till fråga 1: Förhållandet mellan SLIG och Uppenbarelsen.
        Svar till fråga 2: Mitt förhållande som ortodox kristen till den Romersk-katolska Kyrkan
        Svar till Fråga 3: Förvirring i terminologin beträffande den Heliga Treenighetens personer.
        Svar till fråga 4: Protologi and Eskatologi.
        Svar till fråga 5: SLIG som en rörelse?
        Ärkebiskop Ramon C. Arguelles
        F. Lars Messerschmidt
        "Situationen har modifierats" säger påven Benedikt XVI
    Patriarken av Alexandria och hela Afrika, Theodoros II
    Kardinal Franjo Kuharic
    Cardinal Napier, Archdiocese of Durban, South Africa
    Kardinal Sfeir
    Kardinal Telesphore P. Toppo, Ärkebiskop av Ranchi
    Ärkebiskop Vincent Concessao, ärkebiskop av New Delhi
    Archbishop Frane Franic
    Archbishop David Sahagian
    Ärkebiskop Seraphim
    Bishop Felix Toppo SJ
    Bishop Anil Joseph Thomas Couto
    Biskop Jeremiah, ukrainsk-ortodoxa kyrkan i Sydamerika
    Hans högvördighet Riah Abu El-Assal, Anglikansk Biskop i Jerusalem
    Biskop Karl Sigurbjörnsson
    Bishop Theofylaktos Welcome Address
    Bishop Georges Kahhale
    Fr. Ion Bria prof. of Orthodox Theology
    Pope John Paul II
    Further CDF Resources
    International Bibliography
    Vassulas möten världen över
    Charitable ‘Acts of Love’
    Ekumenik och spiritualitet
    The Vassula Enigma
Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Andra religioner
Vittnesbörd från Sverige
Vittnesbörd från hela världen
Vittnesbörd från fångar

Kyrkans hållning
Information om Kyrkans hållning och spiritualiteten i Sant Liv i Gud
 

Präster, ordensfolk, teologer och forskare
Individuella vittnesbörd av ortodoxa, katolska och protestantiska präster, ordensfolk, teologer och forskare
 

Andra religioner
Vittnesbörd från icke-kristna religioner (endast på engelska)
 

Vittnesbörd från Sverige
En samling korta och längre vittnesbörd från Sverige
 

Vittnesbörd från hela världen
En samling korta vittnesbörd från lekfolk runt om i världen
 

Vittnesbörd från fångar
En samling av vittnesbörd från fångar över hela världen
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Jag är din milda Beskyddare som stöder dig
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Kontemplation
 

 
HUVUDNYHETER:

Ny bokhandel
Nu har vi fått en ny e-bokhandel där du kan beställa böcker. Använder länken ovan.

 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message