DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Styrelsen » Protokoll »

Protokoll från årsmötet för den ekumeniska föreningen Sant Liv i Gud

Datum: 2018-03-17

Plats: Lambohovskyrkan i Linköping

Närvarande: Lars Birgersson, Anders Lundgren, Ingegerd Persson, Camilla Ahlström, Boris Palm, Susanne Ahlström, Eva Wigell, Kerstin Ellvåg, Bo Westergaard, Malin Borgström, Beatrice Sandberg, Margareta Egeberg, Jens Ahlström.

§1  Mötets öppnande

       Lars Birgersson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Val av mötesordförande

       Årsmötet beslutade att välja Lars Birgersson till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare

       Årsmötet beslutade att välja Anders Lundgren till mötessekreterare.

§4 Val av personer att justera protokollet

       Årsmötet beslutade att välja Malin Borgström samt Beatrice Sandberg till justeringsmän.

§5 Godkännande av dagordningen

       Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.

§6 Fastställande av röstlängden

       Antalet röstberättigade medlemmar räknades (13 personer) och antecknades (se Närvarande ovan)

§7 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst. Detta skedde via nyhetsbrev den 27/1.

§8  Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

               Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet.

§9 Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

       Verksamhetsberättelse. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen med följande kompletteringar:

  • för styrelsen 2017 blev Jens Ahlström vald som ordinarie ledamot, ej suppleant.
  • förutom de 7 protokollförda styrelsemötena har även ett antal telefonmöten hållits.

Ekonomisk berättelse. Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska berättelsen med följande rättelser:

  • resultaträkningen skall under punkten Gåvor Beth Myriam ändras från 0 kr till 36088 kr (3500+32588)
  • i balansräkningen skall punkten Beth Myriam under SKULDER ändras från 3500 kr till 36088 kr

§10              Revisionsberättelse

       Revisionsberättelse presenterades för årsmötet. Sofia Westergaard tillstyrker årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§11              Ansvarsfrihet.

       Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§12              Val av styrelse

a)      Årsmötet beslutade att välja Bo Westergaard som ordförande.

b)      Årsmötet beslutade att välja Boris Pahlm som kassör.        

c)      Årsmötet beslutade att välja Lars Birgersson till sekreterare.

d)      Årsmötet beslutade att välja följande ordinarie ledamöter:

Eva Wigell

Jens Ahlström

Marian Sawma

Anders Lundgren

Beatrice Sandberg

Milan Shamoud

e)      Årsmötet beslutade att välja följande suppleanter:

Kerstin Ellvåg

Sverker Tronêt

Malin Borgström

Margareta Egeberg

§13              Val av firmatecknare

       Årsmötet beslutade att välja Boris Palm samt Bo Westergaard som firmatecknare.

§14 Val av revisor

Årsmötet beslutade att välja Ingegerd Persson som ordinarie revisor med Bengt Petersson som revisorsuppleant.

§15 Val av valberedning

       Årsmötet beslutade att välja Susanne Ahlström samt ? att ingå i valberedningen

§16              Fastställande av medlemsavgift.

       Årsmötet beslutade att låta medlemsavgiften vara oförändrad, det vill säga 0 kr.

§17 Inkomna förslag/ärenden

       Inga inkomna förslag eller ärenden.

§18 Mötets avslutande

       Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

 

 

-------------------------------------------------------------------------
Sekreterare – Anders Lundgren

 

 

-------------------------------------------------------------------------
Justerare – Malin Borgström

 

 

-------------------------------------------------------------------------
Justerare – Beatrice Sandberg               

 
Spiritualitet
Böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag behöver offersjälar
 
En Kärlek jämbördig med Min
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message