DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Förbli trogen mot Min Eukaristiska Instiftelse

22 oktober 1996

Min Herre,
Min själs Väktare,
mitt hjärtas Beskyddare, min andes Frälsning,
Kom och bränn upp allt som inte är Du;
Passera genom mig för att uppväcka det som är dött;

Härskare i Godhet, Rättvisa och Rättfärdighet,
tala till mig, Din dotter!

Min Kyrkas dotter, om du förblir trogen mot Min Kyrka kommer du inte att svika Mig .... bekänn dina synder ofta och medge att du är en syndare, så att Ormen, lögnens fader, inte får möjlighet att bedra dig .... i din omvändelse skall du alltid frambringa god frukt: kärlekens frukt, så kom och väx till i Min kärlek ... kom nu och skriv Mitt Budskap:

sannerligen säger Jag dig, den som av fri vilja faller ner för Odjurets fötter, och dyrkar honom och godtar hans världsliga riken, han skall kastas i helvetets eld; Jag vill att du skall be för dessa själar, dotter, för de är lika dyrbara som du är för Mig; du förstår, dotter, trots att de är dina fiender, måste du be att de skall bli räddade; de inser inte att när de gör världen till sin vän, gör de Mig, deras Gud, till sin fiende, och därför är Min Lag, Mina föreskrifter och Min Tradition inte tilltalande för dem ....

när Jag fördes ut i öknen för att bli frestad av djävulen, och djävulen visade Mig från ett mycket högt berg alla världens riken, och gav dem till Mig om Jag tillbad honom, svarade Jag: ”gå din väg, Satan! för Skriften säger: ‘Herren, din Gud skall du tillbe, och endast Honom skall du tjäna;’”

idag, till Min stora sorg, vilseleds mängder av människor från varje land att tillbe Odjuret, och han har blivit deras härskare och deras gud, ty de har tagit emot hans kungariken med deras lyx; de har blivit jordens affärsmän; ja! de har låtit sina hjärtan söka efter den frukt världen frambringar; de är förledda av Satan, de främjar falskhet, besatta av sina synder främjar de liberalism och utmanar Min Kyrkas Sanning och Tradition; Lögnen utmanar Sanningen ....

så Jag vill att du skall be för dem, dotter, för Jag älskar dem också; be, ty de står under inflytande av ondskans krafter; dessa underjordens mörka krafter bedrar dem och förleder dem i deras prästerliga tjänst ... dessa helvetets onda makter är ute efter Mina vigda själar för att locka dem att tro på det som är lögn; du är väl medveten om djupen i Mina Sår och Jag har låtit dig förstå hur mycket Jag lider då Jag låtit dina ögon fälla blodstårar;1 skulle Jag inte lida när Jag ser Mina Egna, som Jag älskar så högt, bli så fullkomligt förledda och ta emot detta dödliga gift .... det är därför Jag säger dig om och om igen: be för dem, och betrakta dem som dina bröder som behöver tillrättavisning;

idag angriper detta dödliga gift Mina vigda själar; detta är den rök som trängde in i Min Helgedom; de bryter mot Min Kyrkas Lag2 och deras synd skall bli deras dom, såvida de inte ångrar sig; nu utgör de Min Kropps kallbrand, som lyssnar till Mitt Ord utan att lyda det; ingen kan ana att de är gudlösa genom att se på deras yttre, men ni kan alltid känna igen dem på deras frukt som är: olydnad;

– olydnad mot Min Kyrkas Lag,3
– olydnad mot Min Kyrkas Ställföreträdare,
– olydnad mot Min Kyrkas Tradition,
– olydnad mot hela Min Lag;

fyllda av hat förföljer de Mina budbärare som avslöjar dem och deras planer för hela världen, de förespråkar liberalism; de förföljer Mina Abel4 som går emot dem och som undervisar Mina lamm i dygden, och försvarar Min Lag; det är om dessa5 Skriften säger: ”dessa är de som inte har befläckat sig med kvinnor, de är rena som jungfrur;6 de följer Lammet vart Han än går; de har blivit friköpta från människorna som en första skörd åt Gud och Lammet; i deras mun har aldrig någon lögn blivit funnen, de är fläckfria;”7 ”dessa är de förståndiga som förser Mina lamm med trohet och som skall lysa som himlafästet lyser, och som stjärnor, alltid och evinnerligen;”8

de som frambringar olydnadens frukt är en verklig styggelse i Mina Ögon och en fördömelse, eftersom de inte lyder den Lag som Min Kyrka har gett dem .... ve över den Dagen! ve, ty Min Dag närmar sig, stor sorg kommer att råda den dagen, till de laglösa kommer den med förskräckelse, ty de har satt Mig, sin Herre, på prov; men Jag säger er, Odjurets anhängare skall falla med allt sitt övermod och sin makt och allt de äger skall smulas sönder till stoft;

varför lyssnade de inte på Mig när Jag gav folket denna liknelse? liknelsen om de onda arrendatorerna;9 de skriftlärda och översteprästerna som var där lyssnade till Mig och blev genast förargade, och om det inte var för att de var rädda för folket, skulle de ha gripit Mig; ännu idag har Jag arrendatorer i Min Vingård10 som handlar som de onda arrendatorerna mot Mina utsända, de inte bara misshandlar dem, de skulle även vara beredda att sälja Mitt Blod;11 O vilken sorg, dotter, vilken vånda att se dem låtsas vara hängivna Min Lag, men Jag som läser deras avsikter, känner deras hjärtas tankar ....

har de sett vem som står utanför deras dörr och knackar? och vem de istället bjöd att sitta till bords med dem och dela deras måltid? de tillät de onda krafterna att sitta sida vid sida och dela måltid med dem; har de inte läst: ”stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten;” med detta vill Jag säga er12 på nytt, att den dag då ni faller på den stenen skall ni bli sönderslagna; och var och en som stenen faller på skall bli krossad;

och du, Min Kyrkas dotter, även om de onda makterna och hela helvetet verkar genom dem emot dig, så är det för att de har förstått att du är ett hot mot dem och att Mina Budskap angående Odjuret i Johannes Uppenbarelse13 är riktade mot dem; ja, du har blivit ett hot mot alla dessa mörka krafter och Satan kommer att gå så långt att han till och med vänder naturen emot dig; denna mäktige fiende är dig i hälarna,14 men frukta inte, Min Helige Ande som lever i dig är mycket större och mäktigare än hela helvetet; gå därför och uppfyll alla jordens länder med Mina Ord;

käraste själ, låt Mig påminna dig om att Jag fostrade dig till att riva ner orättfärdigheten och skaka och omintetgöra varje ond ande som du möter på din väg eller i städerna dit du kommer för att vittna, så var inte förvånad när helvetets makter förenar sina krafter för att hindra dig i din profetiska tjänst; dessa angrepp uppstår så snart de inser att du är på väg att störa dem och rensa ut många av dem; du har verkligen blivit ett hot för djävulen, och hans största bekymmer, eftersom du inte bara bär Mitt Ord, som är heligt och helgar dig, utan också Min Helige Andes kraft som lever i dig, detta gör dem förskräckta, ty Min Helige Ande ger världen den fulla övertygelsen om att du kommer från Mig, Kristus ....

Jag har också fostrat dig för att hjälpa till med att bygga upp Min Helgedoms ruiner och plantera i denna ödemark, så frukta inte, ”lo tedhal”,15 Jag har redan lovat dig att vi skall fullborda ditt uppdrag hand i hand och med framgång och seger;

Jag har format dig att vara stark för att kunna möta denna mäktiga fiende; Jag har gett dig Starkhetens Ande för att förkunna Mitt Ord och Min Tradition, trefalt välsignad, till det yttersta av din förmåga; och kraften från Min Ande som nådefullt sänker sig över dig, skall ge dig talförmåga; Min Ande skall vara din styrka så att du bär dina kors med mod ända till slutet; så låt Mitt Ord slå genom dig och genomborra världens alla riken, och låta dem gå under;

ja! Jag skall fortsätta att använda dig mot dessa onda makter genom Min Starkhets Ande, och även om du i denna strid ibland kommer att drypa av blod genom deras ondskefulla angrepp, kommer Min Moder och Jag att hålla dig upprätt; förstörelsens gissel skall inte nå dig; Jag, Kristus, skall gå framför dig, och med Min Spira skall Jag visa dig förrädarna i Min Kyrka som behöver dina förböner;

Jag skall uppmuntra dig att söka efter syndarna, de övermodiga och stolta, hycklarna, upprorsmännen och de skrytsamma; med Mitt Kors i en hand och rosenkransen i den andra skall du bryta ner irrlärorna och bygga upp Sanning och Trofasthet i deras ställe; Jag skall fortsätta att ge dig frihet så att du kröner Mig med din frukt;

-16O slavar under Odjuret! kan ni inte se hur han17 sakta och med list leder er mot fördärvet?18 men fast ni konspirerar för att skada Min Kyrka och tänker ut era onda planer, kan ni inte och kommer ni inte att lyckas, Jag kommer att segra till slut; Jag har redan avslöjat en del av er plan för jordens länder, och den dag då Upprorsmannen träder fram, ”den dag då du19 träder fram, skall Jag avslöja för jordens länder hela din förstörelseplan; Jag skall avslöja ditt hjärtas avsikter för hela världen ....”

gå nu och påminn Mina barn om att Jag är deras Klippa och att Jag aldrig kommer att svika dem; Jag gav dem tidigare en allvarlig varning och Jag skall enträget fortsätta att varna dem;

förbli alltid trogen mot Mig och mot Kyrkans Tradition, förbli trogen mot Min Eukaristiska Instiftelse, och erkänn Mig i Min Kropp; förbli trogen mot denne Påves undervisning som är sund eftersom den är rotad i Sanningen; Jag är Sanningen; Mina små barn, gå inte bort från Sanningen, bli kvar i Sanningen; om ni blir kvar i Sanningen blir ni kvar i Mig;

Dina Ögon, Herre, är vända mot världens syndiga riken för att utplåna dem från jordens yta. Men kommer det att finnas förlåtelse för dem som blev frestade?

om de ångrar sig och erkänner sin synd och lovar Mig trohet inför Min Tron, då skall Jag komma ihåg de löften de avlade Mig när de blev prästvigda, och av hela Mitt Hjärta skall Jag förlåta dem; kom, glöm inte att be för dessa själar ....

kom; när du är förföljd välsignar Min himmelske Fader dig, så att du står fast; i dina svårigheter står Jag vid din sida och stöder dig; i farans stund20 är Min Helige Ande din Vägvisare och din Beskyddare; så förkunna Mitt Budskap med tro och mod; Jag är en mild Gud som älskar dig, och kom ihåg, trösten finner du i Mig! Ic;


1 Ett övernaturligt fenomen som bara några få kunde bevittna. Det ägde rum medan jag bad under konferensen i Dublin den 19 oktober 1996.
2 AAS, 73/1981 sid 240-241. (Detta hänvisar till ’Deklaration om katolikers medlemskap i Frimurarordnar’, och som utgivits av troskongregationen.)
3 Ibid.
4 Vigda själar som gläder vår Herre.
5 Abels söner.
6 Jungfrulighet står för trofasthet.
10 Kyrkan.
11 Jesus menar, att avskaffa Hans Eviga Offer.
12 Odjurets efterföljare.
14 De förföljer mig.
15 ”Frukta inte” på arameiska, Jesu eget språk.
16 Sedan vände sig Jesus om och ropade till odjurets lärjungar.
17 Odjuret.
18 Jag kände Jesu smärta och hur mycket Han älskade dem, trots deras synd.
19 Jesus talar till Upprorsmannen.
20 Jag förstod det som frestelser.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message