DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Amen

17 juli 1996

(En bön till den Helige Ande.)

O Ljus!
O Ouppnåeliga Ljus, trefalt Heligt,

Kom! fall ned över oss nu
och kom inte bara till dem som åkallar Dig
därför att de har hört om Dig,
utan kom också till dem som aldrig har känt Dig!

Kom! Du vår kropps Lampa!
Kom och visa den rätta vägen, för dem som aldrig förstod Dig;

Kom till alla som fruktar Dig,
kom och avslöja Dina dolda skatter,
dessa skatter som hållits i beredskap för vår tid,

Kom! kom och uppenbara
Faderns och Sonens Heliga Anleten;
Kom och uppenbara Dig Själv, Helige Ande!
Kom, min Vän,
för Du är vårt hjärtas strålande Ljus,
Kom ned från höjden
och klä oss i Din makt och härlighet;

Kom och ta Din boning i oss
och gör Din Boning till en bönens plats,
för Du är den Ständiga Bönen;

Ser Du hur nakna vi är nu utan Dig?
Kom och lys i detta mörker med Ditt Ljus;
Du är Löftet, Du är vår Kärlek,
Du är vårt Ljus,
Ja! Du är Löftet!

Du är den Helige, om vilken Skriften säger:
”det skall inte mer bli natt,
och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus,
ty Herren Gud skall lysa över dem.”1

Du är Löftet om vår arvedel,
Heligt och Välsignat är Ditt Namn;
Du är den dyrbara och oskattbara pärlan;
Du är vår själs strålglans,
Du är vår Festmåltid och vår glädjehögtid,
Du är vårt livs Oemotståndlige Vän,
Du är Tronen för de fattiga i anden,
Du är alla rikens Rike, alla väldens Välde,

Du som besöker vår själ,
Kom och befria oss!
Amen.

Mitt barn,2 bönen är ditt vapen, och Jag, Jag kan föra dig ut ur mörkrets makt och in i det som du en gång tänkte om Mig: det Ouppnåeliga Ljuset och den Oåtkomliga Skatten; i Min Ärorika Makt, Mitt barn, kan du få din styrka, din mildhet och ditt tålamod; du kan få uthållighet, och i Mig och genom Mig skall du ropa: ”Amen!” och Jag, som är Amen, det Trofasta och Sanna Vittnet, Guds skapelses Yttersta Mål, skall höra dig! som ett åskdån skall Jag stiga ned över dig och ge dig frihet och förena dig med Vår Enhet, genom att uppfylla dig med Vår Trefaldiga Helighets absoluta fullhet;

ett dop i Eld skall komma över dig, skapelse! ett dop som är så efterlängtat som skall göra allting nytt igen; dotter, förkunna Guds Rike och låt ingen hindra dig ....3 be om det Levande Vattnets Källsprång, att det skall strömma fram över er och vederkvicka er!

Du Hopp för mitt hopp,
kan jag be Dig att befria
dem som ännu är fjättrade?

be! har du inte hört att friheten står att finna i Mig? 4 Jag säger dig, Jag skall komma över dem som aldrig sökte Mig, men vars hjärtan ändå förblev som barns; Jag skall uppenbara Min underbara makt för dem som aldrig frågade efter Mig, Jag skall gå dit där Jag inte är bannlyst;

– sållningens tid är inne; stunden då Guds Rikes härliga skatter skall uppenbaras; nådens tid är inne; därför säger Jag er ännu en gång: ni som är en del av Kristi Kropp, kom och sök Mina gåvor så att ni till fullo kan tränga in i Kristi Mysterium; och var inte som avfällingarna som har slutat att söka efter det rätta;

– och ni som säger till dem som åkallar Mig:5 ”denna bön hör inte till mitt område”, Jag frågar er: ”är det möjligt att ni inte har hört Mig? kan det vara så att ni inte har sett Mig? är det möjligt att ni inte har förstått Mig? måste Jag nu säga att ni gör motstånd mot Mig? ni anser er ha kunskap om Mig men det ni säger och gör är ingenting annat än att förneka Mina nådegåvor;”

-6 frid vare med dig; du som överlevde detta stora Avfall, förhärliga Vårt trefaldigt Heliga Namn och lovprisa Oss innerligt;

(Den Helige Ande öppnade min mun och fyllde den med lovprisning till Gud.)

Jag tackar och lovar Dig,
vördnadsbjudande Herre,
så ofattbart stor;

Se! Han som sänder ut Sina Strålar,
bländande för mina ögon,
är ingen annan än min Fader!

O Himlarnas Strålande Smycke!
Ditt Namns storhet befriade mig,
och genom att böja mitt öra något,
mottog jag Ditt Ord från Din Mun.

och nu sjunger jag av glädje till Gud, min Fader!

Jag ropar i triumf till den Smorde,
Jesus Kristus, min Frälsare!

Min Utlovade7
O Ljuvaste ljuvlighet!
Jag älskar Dig för att Du gjorde mig till Din vän;

och nu ropar jag av hela mitt hjärta:
”Amen! jag förtärs av iver
att kungöra och proklamera Din Trofasta Kärlek!

”Jag skall göra Din Vilja
och jag skall leda så många som möjligt
till förening med Din Enhet,
så att också de uppfylls
av Din Trefaldiga Helighets absoluta fullhet.”
Amen.

må dina föresatser förbli fasta i att göra Vår Vilja; i era dagar är Jag stenen som byggnadsmännen förkastar, och ändå är Jag Kyrkans hörnsten; frihet och kärlek står att finna i Mig, och ändå är Jag förkastad av ditt släkte, de har inte förstått Mig .... de frågar knappast efter Min Vilja .... se, Jag är som en god jord; om ni sår era frön i Mig, skall er skörd bli: Evigt Liv; och Paradiset skall bli ert hem;

kom till Mig, vänta inte, Jag skall göra er rika genom er fattigdom; starka genom er svaghet; brinnande och trofasta genom er uselhet; ett levande Altare för Vår Trefaldiga Helighet genom er ringhet; kom till Mig med fruktan och bävan så skall Jag göra er till orädda stridsmän, och ni skall sluta er till St Mikael och hans armé 8 och kämpa i er tidsålders stora strid;

– Jag är en oavlåtlig bön i er, och det ni saknar skall Jag skänka er, Jag är alltid inom räckhåll för de fattiga och enkla; kom och grip tag i Mig .... kom och låt er ande uppfyllas av Mig så skall Jag forma er efter Min Helighet9 och ge er Mina Ovärderliga gåvor som gör er delaktiga i Oss, 10 och till ett i Oss, så att ni kan gå och återuppbygga Vår Helgedoms ruiner;

– du som har kommit från öknen, kom och stig ner i Mina djupa vatten så skall Mina vågor skölja över dig och uppfriska dig; frukta inte för Mig, har du inte hört, Min vän, att Jag skall förvandla det torra landet till ett hav? ty från himlarna skall Jag låta Mina gåvor och Min nåd falla ner över er; liksom regnet öser ner från himlarna inför Vår Trefaldiga Helighet, så skall Jag utgjuta Min Närvaro över hela mänskligheten;

– meditera över detta; vi, oss?

Ja, för evigt.


2 Den Helige Ande talar.
3 Jag tror detta betyder: ”Ingen kommer att kunna hindra förkunnelsen av Riket.”
4 Den Helige Ande.
5 Att åkalla den Helige Ande medan man lägger händerna på människor.
6 Den Helige Ande vände sig åter till mig.
7 Syftar på Ef. 1:13.
8 Jag hörde samtidigt: ”änglar”.
9 Jag hörde samtidigt: ”Gudom”.
10 Den Heliga Treenigheten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message