DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Hos Herren finns barmhärtighet men också vrede

15 april 1996

Dårarna säger i sina hjärtan:
”Det finns ingen Gud!”
De handlar fördärvligt och skändligt,
ingen finns som gör det goda.
Gud blickar ner från himlen,
Han ser på människors barn,
för att se om det finns någon som är klok,
någon som söker sig till Gud. 1

Jag, Jahve, ger dig Min Frid;

Jag blickar ner från himmelen, och Jag ser hur Mitt Hus plundras; men Jag skall skingra avfällingarna, så låt inte modet falla ... glöm aldrig vem som fostrade dig; det var Jag som lyfte dig från vaggan, och lika ömt som en mor bär sitt barn i famnen, så bar Jag dig i famnen och skötte dig för att din fostran skulle ske endast i Mina Gårdar .... Min Vilja var ditt dagliga bröd och på samma sätt skall Jag fortsätta att livnära dig; din fruktan är utan grund, skall Jag behöva säga att du inte litar på Mig längre? låt Mig påminna dig om din oförmåga och att du inte kan göra någonting utan Mig;

Jag medger att även om Jag är din Fader, är Jag också din Bågskytt och Jag har dig som ett av Mina favoritmål så att din ande bevaras tillgänglig för Mig och mottaglig; Jag vill att du skall vara hängiven; det är därför Jag skall fortsätta att rikta Mina pilar mot dig ....

hör Mig, fastän många strider mot dig, frukta inte; de skall inte besegra dig, ty Jag är med dig; Vassula, även om stormen från Min Fiende, 2 ansätter dig, fylld av hotelser, så frukta inte, Jag är med dig; i dessa dagar är det de profeter som profeterar falskt och som högljutt förkunnar all slags falskhet, vars väg är öppen; medan Mina Egna profeter som kommer från Min Mun, som öppet förkunnar Sanningen, Min Lag, och hur ert släkte avfallit och är på väg mot fördärvet om Jag inte hör från dem ett rop av ånger, de blir hindrade och förföljda ....

Jag har hittills varit tyst och tillslutit Mina Ögon, Jag har många gånger dragit tillbaka Min Hand från att falla över dig, släkte, och så många gånger har Jag omprövat Mina beslut att rena er med eld; men hur kan Jag förbli tyst vid åsynen av denna Styggelse som Min profet Daniel talade om? hör Mig: i dessa dagar rustar sig många av era präster till strid mot Kyrkans Ställföreträdare; 3 just dessa som lär ut vad som behagar dem och världen älskar det! de är fulla av kompromisser; för att behaga världen är de beredda att sälja Min Sons Blod! hur kan Jag se allt detta och förbli tyst? när de hör Min Röst genom Mina profeter är de likgiltiga, och tar det varken som en varning eller som ett himmelskt tecken; medan de präster som är goda och liknar Jakob, och böjer sig för sin Moders myndighet, med dem skall Jag trolova Mig för evigt; Jag skall trolova Mig med dem och de skall kallas den Allra Högstes söner;

Satans stund är inne; alltsedan den dag då Jag upprättade dig, dotter, har han svurit på att tysta ner dig; han uppammar all sin kraft emot dig; men Jag säger dig, om du förblir anspråkslös och utan ärelystnad, och om du håller ditt löfte om trohet mot Mig, mot Min Son, mot Min Helige Ande och mot den Ständiga Hjälpens Moder, då skall han vika undan från dig; fortsätt att vara allt som han inte är; Mina Ord i din mun skall fortsätta att vara som en eld för alla dem 4 som i sin avfällighet upphöjer Min Sons Kropp och Blod inte bara utan fruktan, men också utan tro, de upphöjer Honom med förräderi!

Hur länge dröjer det innan Din Sons återkomst? 5

du har ingen rätt att fråga Mig det, Vassula; men samtidigt lär du dig fortfarande och Jag älskar dig; men det finns en sak som Jag vill dela med dig och Jag skall inte undanhålla dig denna kunskap: snart skall Min Röst göra sig hörd som ett åskdån; man skall höra Mig säga: ”nog! det är nog!” jorden skall rämna och de som gjorde uppror mot Mig skall se Min Hand falla över dem; men Min Sons alla kärl skall Jag upprätthålla; Jag skall komma i en stormvind av eld; för somliga skall detta komma som en välsignelse, men de som aldrig fruktade Mig skall den Dagen lära sig att frukta Mig ....

fram till denna dag har de inte lärt sig att vörda Mitt Namn och tillbe Mig; de frågar sig aldrig om de är på den rätta vägen, inte heller ber de Min Ande om råd; de har blivit lika köpmän som går in i Min Helgedom och ut ur Min Helgedom, köpande och säljande i Min Sons Namn ....

O onda böjelse, jord så besudlad! varför har ni, 6 som vigde er till Min Sons tjänst, vänt er emot Honom, varför säljer ni Hans Kropp och Blod? återvänd till Min Sons tjänst så vill Jag göra er till ett under för själarna, dessa själar som ni drar med er till fördärvet; kom och ångra er så skall Jag förnya er ande och tända en låga i era ögon så att ni ser Min Andes Härlighet, Han som skall hålla er där ni borde ha varit från första början av er tjänst; kom, närma er Mig nu, så att Jag andas i ert tält och ni inandas liv;

Min dotter, säg till Mitt folk, säg till denna Min återstod att allt bör göras för att stilla Min vrede; uppmuntra Mitt folk, säg dem att om de ber med sitt hjärta för världens omvändelse, skall Jag, Jahve, deras Evige Fader, belöna dem i all evighet; ”ty hos Herren finns barmhärtighet men också vrede; Han är mäktig i att förlåta, men utgjuter också vrede;" 7

Jag blickar ned på jorden idag men önskar att Jag inte hade gjort det .... Mina Ögon ser vad Jag aldrig ville se och Mina Öron hör vad Jag aldrig ville höra! Mitt Fadershjärta sjunker ner i sorg; Jag skapade människan till Min Avbild, men de har blivit fördärvade och idag har så många av dem antagit Odjurets gestalt! deras hjärtan är så fyllda med vällust, laglöshet, självhävdelse och fördärv! deras mun är van vid att ropa ut smädelser och missbruka högt och lågt; de svär mot hela himmelen att föra krig mot Mig och mot Min Son .... ack .... de gör allt det som Mitt Hjärta avskyr; mycket ofta sträcker Jag Handen efter Min Bägare som flödar över av Min Rättvisa ....

(Senare)

säg Mig, dotter, Jag ropar från höjden, Jag ropar inte för att skrämma upp er utan för att undervisa er; Jag älskar er .... skriv:

(Fortsättning på budskapet.))

Satan har idag sträckt ut sin hand ända till de prästvigda själarna; en slöhetens och missuppfattningens ande vilar över dem som han har vidrört; 8 de upplyfter Min Sons Kropp utan tro i sina hjärtan, utan verklig lovprisning och dagen lång förvränger de Mina Ord och Kyrkans Tradition; hur kan Jag förbli tyst när Jag ser hur dessa präster har blivit Satans byte? hur kan Jag låta bli att varna er alla för deras steg? skall dessa förbli ostraffade för ett sådant brott??

Hjälp oss i denna farans stund ....

Jag har öppnat himlarna och kommit till er hjälp; Jag utgjuter Min Ande över dem som åkallar Min Helige Ande och ber Honom att komma och ge dem råd, men när Jag öppnar himmelens portar för att låta Mina nådegåvor regna ner över mänskligheten, och dessutom låter vindarna vara Mina budbärare, då avvisar jorden Mina gåvor och Mina budbärare, och besudlar dem båda;

Jag uppvisar tecken och under, men jorden uppskattar inte frukterna av Min stora Kärlek .... Jag grips av vrede när Jag ser Min Sons Heliga Sakrament trampas till marken, när Jag vet att ännu idag, trots din ondska, släkte, skulle Min Son ge Sitt Liv på nytt för er, om det behövdes!

Han 9 öppnar Sin Mun, flämtande av smärta och från Hans Ögon rinner en ständig ström av tårar, besviken på Sina Egna för att de tillåtit det onda att övervinna dem; hur fjärran är de inte från Sanningen .... och ändå .... trots all deras orättfärdighet, bistår Min Son dem kärleksfullt, för det finns ingen gräns för Hans Kärlek; dotter, måste Jag uthärda denna styggelse? 10 idag är deras kroppar dömda till döden, om Jag inte hör ett rop av ånger från deras hjärta;

kom, dotter, var ståndaktig i ditt uppdrag, gör gott och var Mitt Eko; Jag, Jahve, välsignar dig;


2 Gud menar Satan.
3 Påven Johannes Paulus II.
4 Gud menar prästerna.
5 Jag frågade i förtvivlan, utan att tänka mig för.
6 Vigda själar som har avfallit.
8 Dem han har frestat.
9 Jesus Kristus.
10 Den som profeten Daniel talade om.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message