DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vörda din Moders Hjärta genom att avvisa det onda
Våra Två Hjärtan.. kommer att segra

9 april 1996

(Vår Heliga Moder)

Min Vassula, lyssna mycket noga på Mig nu:

Herren har i Sin Barmhärtighet gett er denna Skatt 1 direkt ur Sitt Heliga Hjärta; Han har visat kraften av Sin Arm genom att frambära detta glada budskap till jordens yttersta gräns; om ni alla bara visste vad Herren erbjuder er i er tid! men Herrens Ande skall bara komma till de enkla och de renhjärtade och fylla dem med Sina gåvor; ännu idag lyser Hans härlighet över de ringa, och Han skall fortsätta att skicka de rika tomhänta bort ....

genom detta Budskap kallar Han er till ett liv i Frid; Gud kallar er alla, för Han är Fader; Han kallar er att bättra era liv och leva heligt; Jag, er Moder, välsignar alla dem som har kommit tillbaka till Gud och Jag prisar Honom vars Barmhärtighet varar från släkte till släkte, men vad gäller dem som fortsätter att motsträvigt förlita sig på sin egen filosofi och lever omoraliskt liv, be och fasta för dem; Mitt Moderliga Hjärta är sårat av deras vägran och deras blindhet .... ack, vilken smärta, vilka taggar i Mitt Hjärta, mitt barn!

fortsätt du att vittna i Faderns, Min Sons och den Helige Andes Namn; fortsätt att göra Deras Namn känt och gå vart Fadern, Min Son och den Helige Ande leder dina steg; De kommer inte att svika dig, så lita på Dem; Min dotter, Jag är alltid där Jesus är; Vi är med dig; så frukta inte; Kärleken skall segra till sist .... var inte rädd för dem som har övermodiga hjärtan, för även om de berömmer sig av sin makt, är de ingenting i Herrens Ögon; har du inte hört: ”Han som är Allas härskare tar inte hänsyn till person och viker inte för världslig storhet...” 2 "för den ringe finns förlåtelse och nåd, men de mäktiga möter makt när de rannsakas", 3 och Han skall fortsätta att skingra dem som har övermodiga planer ....

Jesus har i dessa dagar uppenbarat Mitt Hjärta för dig; Min dotter, vet att Jag har skrivit in ditt namn i Mitt Hjärta; detsamma har jag gjort för alla dem som älskar Min Son och älskar Mig;

vörda Mig med offer, vörda Mitt Hjärta med ett barns oskuld, vörda din Moders Hjärta genom att avvisa det onda; gör det goda och bönfall din himmelske Fader om Hans Helige Andes gåvor;

väx till i Mitt Obefläckade Hjärta så skall Jag förbinda din själs alla sår, 4 så att du kan bli till Glädje för Jesus, din Frälsare, och gryningsljus för detta mörka släkte;

väx till i din Moders Hjärta, så att hela din varelse gnistrar som dyrbara stenar av det Ljus 5 som omger Mig, så att skaror av alla folk kommer till dig, lockad av din skönhet, 6 och när de frågar: ”vem formade dig och fick dig att glittra som tusentals ädelstenar?” vittna då och säg: ”jag formades i det Renaste av alla Hjärtan och tog form i samma Hjärta där vår Återlösare antog kött och blod, så blev också jag Guds Moders barn; därför förmår jag uttrycka tankar som är värdiga den Allsmäktiges gåvor;"

kom, och väx till i Mitt Hjärta och bli ett hjärta av Mitt Hjärta; – hämta från Mitt Hjärta alla de skatter som skänkts Mig av Visheten, så att också du kan lära dig att älska Fadern, Min Son och den Helige Ande; på detta sätt skall du bli Guds Moders barn; kom, kom och hämta från Mitt Hjärta de dygder som Jag har fått, 7 de är tillgängliga för dig också, Mitt barn; åh, Jag vill att du skall vara vacker för Min Son, och välbehaglig för Fadern, Jag vill att du skall vara fullkomlig för Immanuels Hjärta; Jag skall utgjuta från Mitt Obefläckade Hjärta in i ditt hjärta, mitt barn, alla Mina nådegåvor så att ditt hjärta också blir ett altare för den Allra Högste, ett rökelsekar fyllt med tänd rökelse, så att du också kan vandra i Nåd och Trofasthet;

Guds mysterium kan bara uppenbaras för de renhjärtade, och om Våra Två Hjärtan outtröttligt söker efter syndare så är det på grund av den stora kärlek Vi har för er alla; ack, men så många tycks inte förstå eller bry sig om det, och hånar Våra Rop; när denna Nådens tid är över, kommer inte de döda att uppstå till liv; 8

Våra Två Gudomliga Hjärtan är sårade och ropar av smärta till er alla att bättra er, att be, att fasta, och med uppriktigt hjärta älska Min Son i det Välsignade Sakramentet;

Jag inbjuder dig att stiga in i Mitt Hjärta så skall Jag gömma dig där, Jag skall vaka över dig och bevara dig från frestelser och från allt det onda som omger dig; Jag skall beskydda dig och lyfta dig, mitt barn, ur syndens stormiga vatten och gömma dig i Mitt Moderliga Hjärta; Min kärlek och Min tillgivenhet för dig är så stor att till och med änglarna skulle vilja ta din plats; Jesu Heliga Hjärta har inga favoriter, inte heller Mitt, Gud är rättvis och god;

idag, dotter, börjar Jesu Lidandes Stilla vecka för andra gången, 9 du ser hur Våra Två Hjärtan lider av er splittring .... såren som tillfogats Våra Två Hjärtan är oräkneliga; om Herrens hjord är delad och kringspridd och landet har blivit till en öken; om upproret mot alla Guds Heliga Stadgar har nått sin höjdpunkt, om idag Kardinal går mot Kardinal, Biskop mot Biskop och präster vänder sig mot präster, beror det på att ert släkte vägrade lyssna till Mina Ord; Jag sändes ut av den Allra Högste för att varna er och tillrättavisa er med mildhet, 10 men fram till denna dag vägrar ditt släkte att ge Oss en plats i sitt hjärta, och tar inte Våra Ord på allvar; vad ni har sått skall ni också få skörda;

Mitt Moderliga Hjärta sörjer över att säga er detta, och Mina Ögon gråter Tårar av blod när Jag ser vad som skall komma när Faderns Hand faller över er med ett dundrande rop: ”nog! det är nog nu!” och i en stormvind av eld kommer Han att hålla dom ....

Våra Två Genomborrade Hjärtan varnar er allvarsamt och Vi skall fortsätta att varna er, så att ni omvänder era hjärtan och öppnar dem för Gud; endast i Gud kan ni leva, ty Han är ert Dagliga bröd, er dryck och era andetag .... låt alla som lever i Våra Två Hjärtan förstå att mycket snart nu kommer Våra Hjärtan, förenade till Ett, att segra, och många av Våra förutsägelser skall gå i uppfyllelse;

Jesu Heliga Hjärta och Mitt Obefläckade Hjärta välsignar er alla; var ett;


1 Budskapen: ‘Sant Liv i Gud.’
4 Detta skall förstås som ‘synder’
5 Vår Moder menar den Helige Ande.
6 I Vår Moders Hjärta kan vår själ bli förskönad, men vi har ingen förtjänst i detta.
7 Skapad utan synd, från begynnelsen.
8 Det betyder att det kommer att vara för sent att ändra sig när denna Nådens tid är över.
9 Den romersk-katolska påsken var mellan den 4-8 april; den ortodoxa påsken mellan den 11-15 april.
10 I Fatima? Akita?

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message