DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Skynda till er Heliga Moder

3 april 1996

Min Vassula, Min lilla elev i dessa yttersta tider, Jag skall nu ge dig en himmelsk lektion om Min Moders Hjärta ....

som Jag sagt dig tidigare; Min Moders Hjärta och Mitt är så förbundna att De blir Ett; jungfrurnas Jungfru, den Heligaste, som lever för evigt i Himmelen, Min Moder, fortsätter att utropas i Himmelen som: Min Moder; 1

när Jag, Gud, steg ned för att bli avlad av den Helige Ande och född av Jungfrun Maria, kom Jag in i Min himmel! Jag steg ned från en himmel till en annan, Jag lämnade en tron för att inta en annan; som lampan lyser på det heliga lampstället, fann Jag Hennes Hjärta, lysande inifrån och utifrån;

Jag välkomnades i detta Paradis för att bli förhärligad; det som hade förlorats 2 och vanärats av Eva skulle bli vunnet 3 och helgat av Jungfrun Maria genom Hennes fullkomliga lydnad och ödmjukhet; och genom denna Kvinna skall Mitt Rike på jorden komma än en gång; Mitt Rike på jorden skall grundas i varje hjärta; på nytt skall Min Ande utgjutas över er, så rikligt att denna ödemark skall förvandlas till ett bördigt land;

det blev sagt att vid tidens slut skulle Våra Två Hjärtan uppväcka apostlar som skulle kallas: den sista tidens apostlar; dessa skulle uppmanas av Himmelens Drottning och av Mig Själv, att vandra fram genom varje land och förkunna Guds Ord utan fruktan, och även om de skulle fläckas av blod genom Fiendens onda angrepp, skall de inte krossas; deras tunga skall genomborra Min Kyrkas fiender som ett tveeggat svärd och blottlägga deras falska läror;

de skall aldrig vackla, inte heller känna någon fruktan, ty Jag skall förse dem med modets ande; förstörelsens gissel skall inte nå dem; de skall inte lämna någon sten orörd; de skall söka efter syndarna, de övermodiga tungorna, de stora och de högmodiga, hycklarna, Min Kyrkas förrädare, de skall söka efter dem med Mitt Kors i ena handen och rosenkransen i den andra; och Vi skall stå vid deras sida; de skall bryta ner heresierna och bygga upp trofasthet och sanning i stället; de skall vara botemedel mot giftet, eftersom de skall spira som knoppar från Marias Kungliga Hjärta; 4

dessa apostlar vid tidens slut skall ropa till Gud, sin Fader, och Gud, deras Fader, skall ropa till deras ande; de skall vända sig till sin Heliga Moder Maria, och deras Heliga Moder skall vända sig till dem så att de blir den Allra Högstes vittnen; och den Helige Ande skall ge dem en brinnande ande så att de är redo för Gud, redo för denna Strid; den dagen skall de onda makternas övermodiga krona trampas till marken av Kvinnan klädd i solen, och av alla hennes barn ....

i Min Treeniga helighet utvalde Jag denna ödmjuka Jungfru för att Hon i kraft av Sina fullkomliga dygder och nådegåvor skulle bli Kvinnan som genom Sina dygder och nådegåvor skulle utmana hela Lucifers rike, han vars vrede ständigt flammar upp och som bävar av fruktan vid ljudet av Hennes Namn;

Jag säger er, så hög som himmelen är över jorden är Hennes Namn strålande, mäktigt och stort; låt alla som lever på jorden visa vördnad inför Drottningens Hjärta; Hon upphör aldrig att beskydda Sina barn från den Ondes lömska angrepp, han som i er tidsålder 5 har förklarat öppet krig mot Mitt Heliga Hjärta, och mot hela härskaran av Mina helgon; men snart kommer den Ondes herravälde att rasa samman och hans rike skall ryckas upp med roten genom Marias mäktiga Hand; 6

sannerligen säger Jag er: det finns ingen, vare sig på jorden eller i himmelen, eller bland änglamakterna som har givits en sådan myndighet och kraft över er alla, som er Heliga Moder, näst efter Min Makt och Min Myndighet; ty Jag är Alfa och Omega, den Förste och den Siste, Han som är, som var och som skall komma;

Jag räcker till i Mig Själv, som ni vet, men det är genom Marias Jungfruliga Hjärta som Min Frälsningsplan tog sin början, och det är åter genom detta Heliga Hjärta som Jag skall fullborda Min Frälsningsplan; så vörda Hennes Hjärta, ni som flammar upp av vrede vid blotta ljudet av Hennes Namn; och förstå att Hon är Mitt Heliga Hjärtas Glädje, Glädjen i Mitt himmelska hov;

från dagen för Hennes Avelse har Hennes tankar alltid varit förenade med Mina tankar; Hennes Hjärta var, i fullständig överlåtelse åt Min Faders Vilja, en oavlåtlig bön, en oavlåtlig kärlekshymn, en tillbedjan inför Mig, er Gud, treenig men En, av samma väsen;

- idag, när striden i denna tidens slut rasar mot Våra Två Hjärtan, 7 och mot Våra barn som vittnar om Sanningen, säger Jag er: skynda till er Heliga Moder, Hon kommer att gömma er under Sin Mantel som när en höna samlar sina kycklingar under vingarna;

ack .... men många av er har gått under redan innan ni föddes, på grund av alla förbud mot den vördnad ni en gång visade Hennes Jungfruliga Hjärta! på grund av era mänskliga läror och rationalistiska föreskrifter har ni anpassat ert hjärta och ert liv till denna världens sätt; O slavar under Synden! slavar under pengar! slavar under Satan! se er själva som döda och förruttnade!

men er vällusts tid är nästan över nu; har ni inte hört att Gryningens Glans 8 skall härska och lysa i varje hjärta som vigts åt Våra Två Gudomliga Hjärtan, ur vilka de skall få del av gudomlig natur? den gudomlighet som människosläktet förlorade vid syndafallet .... ty synden kom in i världen genom en människa, och genom synden också döden; dock skulle Min Frälsningsplan ta form i Marias Medfrälsande Hjärta, den andra Eva, fullkomnad efter Guds Avbild, så att Jag, den Nye Adam, kunde finna Mitt Paradis i Hennes Obefläckade Hjärta;

när kommer Jag att höra från dig, släkte:

"mitt hjärta är redo, Herre, att lära sig älska och vörda det Tabernakel som bar Ditt Heliga Hjärta; det är sant att jag alltifrån min moders sköte har vandrat vilse, jag har felat alltsedan jag föddes; likt Esau har jag undvikit min Moder för att söka mina egna intressen och uppnå dem genom att plåga andra; jag har förlitat mig på min egen styrka; jag hatade min broder som, i motsats till mitt hjärta, tänkte på hur han skulle behaga vår Moders Hjärta och stannade kvar nära Henne, och så fick ta emot Hennes Gåvor i överflöd; jag har inte varit som Jakob och Hans ättlingar;

"Herre, mitt hjärta är redo att med vördnad lära sig älska den Allraheligaste Helgedomens Helgedom, så att inget svek mer kan tränga in i min ande med illvilja, som när Kain i sin ondska plågade sin broder och till slut dödade honom; jag skall sluta att förfölja dem som tillhör Hennes Obefläckade Hjärta och istället vända mig till jungfrurnas Jungfru och bli ännu en liten Jakob, så att Hon i Sin Givmildhet och ur Sitt Jungfruliga och Obefläckade Hjärta utgjuter överflödande nåd över mig, och när min själ väl blivit Hennes, skall den mättas av Hennes skatter, och göra mitt hjärta till ett skönhetens smycke i Skönhetens Smycke;

"låt mitt hjärta, Herre, åstunda och längta efter att betrakta Din Helgedom 9 för att få se Din Makt och Myndighet, att betrakta Helgedomens Skattkammare och mättas av dess rikedom; tillåt inte mer min själ, Herre, att som Kain eller Esau dras ner mot jorden, men lyft min själ till Hennes Allra Heligaste Hjärta så att också jag blir en arvtagare och som Jakob får ta emot himmelska välsignelser;" 10

- kom, låt era tankar stanna vid himmelska ting nu så att ni kan förstå vad Visheten gömmer undan för er; för detta behöver ni självförnekelse och ett förkrossat hjärta; den hemlighet som varit förborgad under generationer uppenbaras nu för er; ert hopp om frälsning är inom räckhåll för er;

har ni inte märkt hur, vid denna tidens slut, Fredens Drottning vandrar över jorden tillsammans med Mina Änglar? har ni inte märkt hur Hennes Obefläckade Hjärta förkunnar Mitt Ord för er alla och bereder vägen för Mitt Herravälde? har ni inte märkt hur er Saliga Moders Hjärta övar Sina barn och formar dem från Hjärta till hjärta så att var och en är redo för Mitt Herravälde? har ni inte märkt hur Hon av Sina Skatter fullkomnar er åt Mig i Sitt Hjärta?

Jag har gett Himmelens och jordens Drottning alla Vishetens juveler i Hennes Hjärta, och ur denna skattkammare ger Hon Sina nådegåvor i överflöd för att befria er från mörkrets makter och göra er till stora helgon och apostlar, och stora stridsmän, så att ni kan förena er med Henne i er tids stora strid;

med Sin Moderliga kärlek söker Himmelens Drottning alla sätt att vinna din frihet så att du vinner himmelen; Hon undervisar dig och påminner dig om att också du är Hennes barn, som av nåd tillhör Helgonens furstliga hus i himmelen och att Hon, också för dig, har berett en tron bland Helgonen;

- det finns inget som Jag inte kan göra för Mitt-Hjärtas-Glädje 11 ty alltsedan begynnelsen har det aldrig funnits någonting i Henne som skulle se saker annorlunda än Min Fader, Jag, och den Helige Ande ser dem; Vår Vilja 12 var i fullkomlig samklang med Hennes vilja; Hennes önskningar var Våra önskningar; ty Hennes Hjärta är Mitt Hjärta, Hennes Själ är Min Själ, Hennes Ande är Min Ande; har ni inte hört om Vår Enhet i Hjärta, Själ och Ande?

- Min natur på jorden, som Gud-Människa, var gudomlig, ändå var Jag lydig och underordnade Mig Min Moder och Min Adoptivfader; Jag utblottade Mig och antog en slavs villkor genom att gå i döden, men du, släkte, har ännu inte förstått att den Sanna Vinstocken har Sina rötter i Min Faders Vingård 13 den Helige Andes Maka; Guds Stad, 14 det Förlovade Landet, är också er Moder som ni borde vörda; ack släkte, hur kunde ert hjärta vandra så vilse att ni inte längre ber om Hennes förbön?

har ni inte läst: ”Herren Gud skall ge Honom Hans fader Davids tron?" 15 himmelens och jordens Drottning är också Min Tron; Hon är er Konungs Tron, Han som blev kött av Davids släkt .... er Herre och Gud ”skall härska över Jakobs Hus för evigt och Hans Välde skall aldrig ta slut;" 16 Jakobs söner av idag är Hennes barn, apostlarna vid tidens slut och de stora Helgon som genom Min Moders Hjärta fostras och formas till att vara ett hjärta med Oss i all evighet, ty Mitt Rike i deras hjärtan skall aldrig ta slut;

var ett;


1 Titeln ”Guds moder”, ”Theotokos".
2 Vägen till paradiset stängdes för Eva och alla hennes barn.
3 Genom återlösningen och Jesu Offer öppnades vägen till paradiset för Maria och alla Hennes barn.
4 Jesus menar att Maria skall forma dem.
5 Den Onde.
6 Fatimas budskap: ”till slut skall Mitt Hjärta triumfera."
7 Hänvisar till Upp 11: ’De två Vittnena’.
8 Jesus menar Hans Rike som skall komma.
9 Marias Hjärta.
10 Hela stycket är en syndabekännelse som Jesus gav oss att bekänna.
11 Maria, vår Heliga Moder.
12 Den Heliga Treenigheten.
13 Vår Heliga Moder.
14 Vår Heliga Moder.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message