DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag kommer att fylla er med en mängd olika gåvor från Min Helige Ande

9 januari 1996

Mitt hus är i Jahves Gårdar
och min ande gläder sig i
Hans strålande Majestät, trefalt heligt.
Min själ rör sig i Dig,
den uppfylls av Dig
och förlitar sig ständigt på Dig.
Min ande törstar efter Dig,
längtar efter Dig
och söker Sanningen i Dig,
Min Evige Fader.

Neka mig inte, O Himmelske Fader
Din Andes Sju Gåvor,
utan sänd dem till mig,
så att de lyser upp min väg
och min ande, och låter mig bada
i Din Gudomliga Treeniga Helighet.

1 Min frid ger Jag dig; om marken vägrar att frambringa sin frukt och landet har förvandlats till en ödemark, beror det på avfälligheten .... knappast någon kommer ihåg, förkunnar eller förlitar sig på Min Helige Ande, därför har jorden förfallit och er själ, lik en döende stjärna som mist sin glans, har slocknat; med den Treenige Gudens Lag i era hjärtan, Vassula, kan ni alla säga: ”min Gud kommer att höra mig;” och Jag skall från Mitt Hjärtas djup skänka er Min Andes sju gåvor om ni ber Mig; nu, Min Vassula, säg Mig, tror du att du har fått din kunskap om Mitt Rike på egen hand?

Nej. Nej, min Gud. Jag visste ingenting om Ditt Rike från början.

tror du att dina profetior kom från dig själv, Mitt barn?

Nej, för Skriften säger: ”Ingen profetia kan förmedlas genom mänsklig vilja."

välsignad är du, för att du låter Min Helige Ande vila över dig och verka i dig; dessa är de ting Jag nu vill uppenbara, så att alla på denna jord kan dras närmare Mig och leva i Min fullhet och varje levande varelse kan äga Mig så som Jag också vill äga dem; friheten står att finna i Min Ande, trefalt helig; tröst och vederkvickelse står att finna i Min Ande; Min Ande trefalt Helig kan tvätta er rena från era syndiga lidelser, och Han kan ge er friheten att tjäna Mig på ett nytt och underbart sätt, vilket skall dra stora folkskaror till helighet, eftersom ni kommer att vara förnyade av Min Helige Ande;

ljuvaste barn, skriv: fast besluten att dela Min Härlighet med er alla, utgjuter Jag i överflöd Min Helige Ande i era dagar, för att förnya er så att ni kan uppnå er frihet i Min Ande; människorna söker sin egen undergång, men Min Kärlek är trofast och Mitt Förbarmande är stort; Jag såg på Min skapelse och sade: Jag skall låta vinden bära Min Andedräkt2 till dem tidigare än Jag hade avsett; Jag skall varken hålla tiderna eller de uppgjorda planerna; för Mina Vägar är högre än era vägar; Min Andedräkt skall bäras av vindarna över Min skapelse, så att de säger: ”Gud har inte glömt oss, detta är Hans dagg; detta är Hans regndroppar”; och tillsammans med dessa skall Jag utgjuta över er Undervisning som profetiskt tal, också över de ringaste bland er; skapelse, Jag skall utgjuta Mina Gåvor så att du kan se din nakenhet och inse hur du, under hela din livstid, vållade Mig sorg; sedan kommer du att gråta som ett barn och vända dig till Mig, din Fader; från den dagen skall du endast sträva efter himmelska ting som består;

sök inte efter frihet någon annanstans än i Min Ande; och liksom vid tiden för den första skörden,3 kommer Jag att fylla er med en mängd olika gåvor från Min Helige Ande; många av er kommer att sjunga i tungor; andra skall få vältalighetens gåva; Mina gåvor är talrika, och ni kommer att få dem i överflöd;

kom! kom och vinn Min Helige Andes vänskap och bli Hans medarbetare, för Han skall i stor nåd inviga er i Våra mysterier genom att öppna era sinnen och era ögon så att ni förstår och urskiljer den som är Oförnimbar men som erbjuds er fritt och för intet; o, kom! stå inte kvar i er tröghet, kom och ärv det som varit ert från begynnelsen; kom och ta del av det Oåtkomliga Ljuset som dock omger er och som kan vara i ert inre! kom och låt er fyllas av den Oåtkomlige, som dock är inom räckhåll för alla! kom! och stå inte kvar i skräck; kom och ta del av Mitt Rikes mysterium;

idag erbjuder Jag er Glädje, Frid, er Arvedel; Jag erbjuder er en Ovärderlig Skatt, skönare än vad en människa kan drömma om att få; om Jag outtröttligt söker efter er är det på grund av den stora kärlek som Jag har till er; av alla gåvor Jag har skänkt er är detta Min Krona;4

kom närmare Mig så skall Jag inandas Odödlighet i dig, och återuppliva din själ till att röra sig, eftersträva och andas i Min Härlighet så att du inte längre tillhör dig själv utan Honom som för dig framåt i förening med Vår Enhet;

säg inte: ”vågar jag, en syndare, söka det Oåtkomliga Ljuset? som är åtkomligt bara för helgonen?” – om du uppriktigt tror att du är en syndare, som du påstår, och inte förtjänar Mina Gåvor, skall det omöjliga bli möjligt;5 Jag skall omedelbart tända en eld i dig för att förtära dig och bränna ner allt som inte var av Mig;

sedan skall Jag ersätta allt som hindrade Min väg in i er med Honom som ni kallade Oåtkomlig; Han skall vara ljuset för era ögon, grunden för er existens, ert hjärtas rörelser, orden på era läppar, ert skratt och er glädje, er själs kungliga prydnad, er andes beskydd; Han skall vara er broder, er syster och er trofaste vän; Han skall vara ämnet för ert firande, er festmåltid, den fördolda skatten, pärlan, er hymn till Hymnen, ert amen till Amen; det förlovade landet och grunden för alla dygder på vilka Han skall inskriva Sitt Heliga Namn;

kom därför och ta emot er frihets Sigill genom att erkänna att ni är syndare och slavar under synden, så att Jag i gengäld låter Mina Outtömliga Rikedomar och Himmelriket flöda över i er; Min Helige Ande kan släcka er törst;

Jag vill förvandla er alla till ett fläckfritt släkte, till ett heligt folk, till Vår Avbild, så varför, varför ber ni Mig om så lite .... och med så liten tro? varför missbedömer ni Min givmildhet? er brist på tro är ett dödligt gift för er ande, det drar er till det som Jag avskyr: mänskliga läror och stadgar; ni har lärt er att Kyrkan är Min Sons Kropp och att Han är Dess Huvud,6 det är därför ni, som utgör en del av Hans Kropp, borde sträva efter Min Helige Andes gåvor och tränga in i Kristi mysterium, det mysterium som skall gudomliggöra er;

i Min Andes kraft skall ni få se en strålande vision av er arvedel, där alla de heliga finner sin vila, ni kommer att se er viloplats; – är ni redo för Mitt Rike? på vem förlitar ni er? fäst era ögon, ert sinne och ert hjärta på Mig och kom och ta Mitt Rike i arv; kom och låt er uppfyllas av Mig, er Gud; förlita er inte på någon annan än Mig;

– den inneboende kraften i dig är Min Helige Ande i vilken du andas och rör dig och som aldrig upphör; den inneboende utstrålningen, storheten, vältaligheten och skönheten i dig är Min Helige Ande; din själs inre ljus är Min Ande, trefalt Helig som gör din själ oförgänglig, full av nåd, till Min himmel, Min vila och en fullkomlig boning för Mig, din Gud, trefaldig men av Ett och samma väsen;

din inre Förespråkare som lyfter din ande i ett moln och förenar dig med Mina Heliga och Mina Änglar är Min Helige Ande; Han skall lära dig att stå orubbligt fast när du blir förföljd och smädad för Min skull; sträva efter att fullkomna din själ och fyll den med Min Ande så skall du få leva!

– kom, dotter, vi, oss? Gud-är-med-dig;


1 Skaparen talar.
2 Den Helige Ande - den Helige Ande utgjuts redan, t.ex i karismatiska rörelser.
3 Jag hörde samtidigt ordet: apostel.
4 Gud talar om Sin Helige Ande.
5 Gud menar att om vi medger att vi är syndare, har vi redan erkänt vår ovärdighet; med en ödmjuk ande kan vi få ta emot Andens Gåvor.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message