DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Neka inte den behövande din hjälp
Odjuret utmanar idag Himmelen

6 oktober 1995

Min Herre!
Mina ögon fick förmånen  att betrakta
Ditt strålande Majestät;
vilken nåd Du har gett mig!
Jag, som är minst värdig att få ta emot en sådan gåva
att kunna få del av Ditt Majestät,
och begrunda Dig i Ditt Mysterium.

– Vishetens Källa,
Du behandlar mig på ett enastående sätt,
full av godhet och gränslös ömhet,
så att jag kan känna igen min Gud, Trefalt Helig,
känna igen Honom som Fader, den Älskade 
och Abba.

– Förståndets Källa,
som gör trädgårdar av ödemarker,
fruktträd av tistlar och törnen,
ofattbart skön, skälvande
inför Din strålande närvaro står jag som trollbunden.

– Rådets Källa,
min Bägare, min Dryck, Konung från begynnelsen,
Du uppvisar ständigt Ditt Majestätiska råd
med mildhet mot din elev;
det är därför mitt hjärta tynar bort av kärlek.

Härlighet är Hans Heliga Namn;
hur kan jag prisa Dig tillräckligt?

– Starkhetens Källa,
väldig i Din strålglans,
har Du sett hurdana vi är?
Nedsatta, bristfälliga, svaga och ömkansvärda,
och ändå, vi tillhör Dig, vi kommer ifrån Dig.
Ser Du? Hur våra knän vacklar av brist på Föda?

Ser Du hur många av oss har blivit utsatta
för hån och blivit till åtlöje?

Så kom, Nådens Ande,
jag bönfaller Ditt Majestät
att på nytt inblåsa Din Ande i oss så att nytt liv spirar fram.
Ett enda befallande Ord från Dig
och hela jorden kan förnyas!

– O Kunskapens Källa,
kom och härska i mig
så att jag kan tränga in Guds Mysterium;
mina ögon har ingenting sett,
mina öron har ingenting hört
och min känsel kommer att förbli i det okända, 

om Du inte visar mig Ditt Ansikte
och låter mig höra Din Röst;
har Du inte märkt hur jag längtar till Dina Gårdar?

– Fromhetens Källa,
varför är det så svårt att omfatta Dig?
Är det för att mina händer är så fläckade?
Varför flyr Du bort ifrån mig?
Skall jag förbli ofullkomlig?
Du är alltid trogen Dina löften,
och Du är känd för att ge frihet åt de fångna,
därför åkallar jag Dig,
låt mig få Dina Helgons sinnelag
så att jag en dag kan lovsjunga Dina kraftgärningar.
Befria mig, för under Ditt beskydd
har de fromma sin tillflykt.

– Gudsfruktans Källa,
Dina sanna lärjungars kännetecken,
Ditt Rikes pärla, Kyrkans hjärtslag
och vördnaden för Dess Mysterier,
hur kan vi erhålla Dig och få del av Dig för evigt?
Du är allt...
Du mitt hjärtas ros,
ge mig denna gåva så att jag får räknas
som en av dina döttrar.
Att frukta Dig är roten till all vishet
och porten till evigt Liv.

O Strålande Tron,
upphöjd från begynnelsen,
dra mig bort ifrån allt ont och visa mig
Den Helige som sitter på Dig!

Jag1 skall utgjuta Mitt Ljus, trefalt Heligt, över dig och över var och en som längtar efter Mig; för att rädda dig och föra dig hem till din Fader skall Jag fylla din ande med Min Andedräkt; ännu är du knappast rotad i Mig, men räkna Mig som din käraste vän som skall bevara dig från att ryckas upp med rötterna; när du vandrar, kära barn, skall Jag vara din ende Vägvisare; när du lägger dig till vila, din trofaste Väktare; när du vaknar, din gladlynte Vän;

2 frid vare med dig; har du inte läst: ”neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt att ge den;” 3 så Jag sade: ”Vassiliki, Min Ande har bundit dig vid Mig med äktenskapliga band och Jag har fostrat dig, du skall få åtnjuta Min ynnest, du skall få glädja dig i Min Närvaro;” det är därför Jag kom dig till mötes, och Jag säger dig, dotter, Jag är nöjd som ett avvant barn; Min lycka är fullständig; förbli trofast mot Mig, kom ihåg att Jag är din Brudgum, sök därför att efterlikna din Brudgum även om du måste anta en slavs villkor ....

dotter, natt och dag blir Mitt Namn vanhelgat och Jag såras av Mina Egna söner och döttrar, – Jag är förföljd – dela Mina lidanden, Jag är hänvisad till att tigga om er kärlek; Jag är hänvisad till att tigga om er givmildhet; dela Mina lidanden; i kväll kommer många av Mina offersjälar att lyfta av Min börda ....

Herre! Det verkar som om Du har tappat kontrollen!

gråt inte över Mig utan över detta släkte .... Jag älskar er till dårskap och Jag skulle återvända till Golgata när som helst om detta var möjligt för att rädda er från denna Avfällighet; Jag behöver givmildhet och värme, ett bevis på kärlek ....

Jag säger dig, dotter, Jag ångrar inte att Jag kom till dig; ja, Jag har sett hur detta släkte är svagt och fattigt; och Mitt Heliga Hjärta plågas utöver mänsklig fattningsförmåga; det är därför, Min Vassula, som Jag vill att du skall tända en eld med allt Jag har gett åt dig; alla dessa Skatter från Mitt Hjärta, de måste föras vidare;

du har blivit anförtrodd denna Outtömliga Skatt som Jag hållit i beredskap för er tid; ge Den vidare med Min Helige Andes hjälp; Han som räddade dig kommer att rädda även andra;

din Bägare och din Dryck skall förmedla Nåd till många av er, ty Jag avser att samla er alla som lamm och leda er till er viloplats; vad gäller dina böner, skall Jag sända er Min Helige Ande från höjden så att ett ljus lyser upp i ert mörker; kom, alla ni som längtar efter Mig och mätta er med Mitt Ord; Mitt Ord är rikedom och er själ kommer då att klä sig i Min Prakt; Kärleken är med er nu och för alltid ....

Herre, smycka Din skapelse med Din prakt.

Jag skall lägga Frid i deras hjärta, och Frälsning i deras själ, om Jag hör ett ångerfullt rop från dem .... omvänd er, så skall ni få smaka förlåtelsens frukt; förlåt, så skall ni skall få smaka kärlekens och fridens frukt; kom och vänd om .... Min Faders vrede har antänt en Eld som kommer att uppsluka världen!

du förstår, dotter, detta släkte avser att begå det avskyvärda som Min profet Daniel talade om; de skall begå ett ohyggligt brott; hur skulle Min Faders vrede kunna undgå att upptändas? Min Fader kommer inte att uthärda synen av hur Hans Son förtrampas, kastas till marken, det kommer inte heller den Helige Mikael att göra - den Helige Mikael och Hans härskaror kommer att träda fram; – Odjuret utmanar idag Himmelen, och Min Makt!

därför skall Min Fader omintetgöra detta släktets missgärningar i Eld, och denna Eld skall komma vid en tid då de inte väntar sig det: genom ett ord från Min Mun och Min Faders befallning är den nuvarande himlen och jorden bestämda för eld; ni har varnats för detta många gånger, men istället för att tillkännage det har ni avskrivit det! .... behärskade av er svaghet ....4 Jag säger er det som Skriften säger: ”saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är utplånade; salig den som Herren inte tillräknar synd”5 när Min Dag kommer;

be, Min dotter, för ditt släkte; var uthållig så skall Jag ge dig Hopp; Jag välsignar dig; ic;


1 Den Helige Ande talar.
2 Jesus talar nu.
4 Jesus talade liksom för sig själv.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message