DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är den som grundar föreningarna Sant Liv i Gud

31 juli 1995

Jag Är är med dig, så tillåt Mig nu att göra bruk av Min gåva tillsammans med dig och förhärliga Mitt Namn; ty genom denna gåva, Mitt barn, har Jag fört många tillbaka till Mig; så frid vare med dig! ja! Jag skall svara på din fråga, – beträffande Japan:1 ni har alla tillsammans av nåd tagit del av den helande kraften genom Mina Budskap;

Jag är den som grundar föreningarna Sant Liv i Gud; Jag ber till Fadern för er medverkan i dessa Budskap som Jag ger er; ni har alla en plats i Mitt Hjärta eftersom ni alla arbetar med och försvarar Mitt Verk;

Satan önskar i sin svartsjuka att få sålla er alla som vete: för att få er på fall; stå därför fasta med bönen som ert vapen; visa medkänsla och generositet mot varandra, var tålmodiga mot varandra så som Jag är tålmodig mot er; var toleranta mot varandra så som Fadern är tolerant mot detta släkte; förlåt varandra lika villigt som Jag förlåter när ni ber om det!

Jag har varnat er som arbetar för Mig, ni kommer att möta prövningar, och det är vad ni alla har upptäckt; men förtvivla inte, Jag är med er så länge ni förblir trofasta mot Mig, så lita på Mig, Jag skall fortsätta att ge er styrka, mod och hopp;

hör Mig nu och förstå: Min Helige Ande har uttryckligen kallat detta Verk: "Sant Liv i Gud", men några av er lyssnade till bedrägliga andar och gav vika för dem .... ta vara på hela det Gudomliga Verk som har anförtrotts er och vänd er bort ifrån meningsskiljaktigheter som leder till splittring; förstår ni inte? kan ni inte se att den Onde är verksam? ni borde ägna mer uppmärksamhet än tidigare åt vad den Helige Ande har gett er så att ni inte faller bort från Min Nåd; med detta för ögonen, gör ert bästa för att arbeta i harmoni och frid, mildhet och förståelse;

Mina kära vänner, kom ihåg: skada inte den Helige Andes Verk genom att inlåta er i skadligt tal; Jag säger er: gläd er i Anden och sök Hans Vägar som skall bevara er hängivna, förenade och glada så att ni blir en avbild av Hans Kärlek;


1 Föreningen ‘Sant Liv i Gud’ i Japan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message