DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Be om Min Helige Andes sju gåvor

19 juni 1995

frid vare med er .... förbind Mina Sår med kärlek i Min Helige Ande; sök alltid Min Helige Ande; kom och lär:

för att bevara er själ från alla onda böjelser och från frestelser, be Min Helige Ande, Livgivaren, att leda er i helgelse och hjälpa er att växa till i nåd och vishet så att inte också ni blir vilseledda av de felaktigheter som vinner allt större spridning i Min Kyrka;

be Min Helige Ande, Kunskapens Ande, att ni inte anammar det som förvrängts av Mitt Ord, men att ni lär känna Oss1 som trefalt Helig, och genom att lära känna Oss, också lär känna er själva i Vårt Återsken, i Vår Avbild; Jag säger ”också ni”, därför att många av dem som Jag uppväckte har antingen förslöats eller fallit .... de övergav Mina heliga föreskrifter som Jag hade anförtrott dem; de svek Mig genom att ge efter för sina infall .... de satte Mig inte främst2 de har satt sina egna intressen främst, inte Mina;

be Vishetens Helige Ande att ni söker efter Min Himmelska Vingård så att er själ längtar efter dess frukt; kom och bönfall Min Helige Ande av Vishet att besöka er i er fattigdom; i er fattigdom kommer Han inte att fly ifrån er; Han skall bli er vän och hålla sig till er och Hans rena utflöde skall låta er ande sträva endast efter himmelska ting och be Oss3 om det som är heligt och oförgängligt;

Min Helige Ande, Vishetens Ande, skall uppenbara Vårt4 Rike för er, ett fromhetens Rike som hålls i beredskap för de rättsinniga och heliga; så var inte lika dem som dagligen krossar Mitt Hjärta och bedrövar Min Ande genom att ständigt göra uppror, skoningslösa som Kain; bevara ert hjärta rent, så skall Min Vishets Helige Ande vara er ledare och rådgivare och föra er in i Vårt Rike som beretts åt er sedan världens begynnelse;

om ni bönfaller så skall Förståndets Helige Ande stiga ned i er ringhet som en strålande sol med läkande strålar för era ögon, och allt som tycktes höljt i dunkel och utom räckhåll kommer att uppenbaras; och i er intighet skall Min Helige Ande, Förståndets Ande, leda er in i den Gudomliga Sanningens mysterium;

låt inte Min Ande finna er motsträviga och ovilliga; låt Honom få upplysa ert förstånd så kommer Förståndets Helige Ande i motsats till er intighet att vara Allt det ni saknar; Följeslagare och Vän, Han skall inte dölja några mysterier för er, utan ge er lärdom som inget förstånd har fattat, om ting som övergår mänskligt förstånd, och låta er tränga in i det ogenomträngliga och oförgängliga, så att ni når fram till Guds djup;

så var inte som er tids lärda och filosofer som bygger sin filosofi efter sin egen rationalistiska ande; kött och blod kan inte uppenbara det som kommer från Anden; Jag kan ge er Mitt Rike och Min Ande kan leda era steg in i Mitt Rike; så kom och ta del av det som varar för evigt och tillåt Min Ande, Förståndets Ande, att upplysa ert förstånd och er kropp med Sitt Gudomliga Ljus, låt Honom få uppliva er själ i den förtrolighet som Vi5 önskar av er i Oss;

Mina söner, Mina döttrar, kom till Oss i tystnad och ta del av de gåvor Vi har att ge er; trefalt heligt är Vårt Namn; förlita er inte på en filosofi som bygger på mänskligt förstånd, för ormen tar då sin boning i er; kom till Oss istället och ta emot Andens Gåvor som kan förvandla er själ till Vår Himmel; be till Oss av hjärtat så skall ni få; erkänn Oss i Vår Treeniga Helighet så skall ni kallas ”Vårt barn, Vår Egen”, för Vi skall förvandla er själ till en levande bild av Vår Helighet, en synlig bild av den Osynlige, en längtan efter alla de heliga ting som har förkunnats sedan Tidens begynnelse för er frälsnings skull;

lyssna och förstå: vill ni bli besläktade med Rådets Helige Ande och försäkra er om att vinna himmelen? erkänn Oss i Vår Treeniga Helighet så kommer ni att lyftas av Våra änglar och upptäcka Honom-som-är; be om råd, så kommer ni att få rådet att göra gott under alla era livsdagar;

Himmelriket är öppet för er som gör det goda; lär er att löna ont med gott; ni känner Buden och ni vet också att på de två största vilar hela Lagen och profeterna; ni behöver inte vara rika för att komma in i Mitt Rike, inte heller lärda; Mitt Rike blir givet åt de fattiga i anden och åt dem som ropar: ”Gud, förbarma dig över Mig, syndare;” Mitt Rike blir givet åt dem som är som barn och åt de ödmjuka som ropar: ”Abba!”

sök Mig, er Herre, Jag är Kärlek; sök Kärleken, alla ni ödmjuka på jorden som följer Mina Bud; be Rådets Helige Ande om en längtan efter rättrådighet, ödmjukhet, trofasthet och godhet så att era steg inte leder er vilse och ni gör orätt;

Rådets Ande kommer osvikligt att göra Sin Lag känd för er och ge er råd genom att säga: ”jämställ inte någon med Gud; tjäna det godas sak; upplyft de förtryckta; gör ingen något illa, men älska och hjälp varandra; bedröva och oroa inte änkan och var inte hård mot de faderlösa; gör det goda och var inte som bedragare och onda människor som fördärvar sina själar genom att ruinera de hjälplösa; gör aldrig uppror mot er Gud utan sänk era huvuden och böj era knän i Hans Heliga Närvaro; byt aldrig ut Hans Eviga Offer, inte ens mot all världens makt och härlighet;”

ge akt på dessa råd så kommer ni att sprida vällukt, och er lycka skall bli som en flod som förgrenar sig till många vattendrag, när ni förkunnar och råder andra att söka Himmelriket och Vår Treeniga Helighets härlighet som kan smycka er ande i Vår Glans för all evighet;

– har Jag inte kraften att frälsa? med ett ord välsignar och frälser Jag; så ligg inte hjälplösa; Jag kan ge er Min Starkhets Ande; den ges inte bara åt Mina änglar utan också åt er; öppna ert hjärta och lyssna; be så skall ni få; Jag kan göra er i stånd att predika Mitt Ord och Min Tradition, trefalt välsignad, till det yttersta av er förmåga genom kraften hos Min Starkhets Ande; saliga är ni som får ta emot Min Gåva6 och genom denna Gåva får kraft att leva i trons lydnad, i rättfärdighet, glädje och frid; så ligg inte hjälplösa i fruktan; Jag säger dig, frukta inte för människors smädelser och bli inte förfärade av deras förolämpningar, ty malen skall förstöra dem som ett klädesplagg, eftersom de från början har varit i samröre med den onde; Jag skall vara din Styrka och du skall inte längre vandra ensam; Jag och du, du och Jag, skall tillsammans bära de kors som kommer i din väg för din helgelses skull;

Min Starkhets Ande kan klä er i Min Styrka så att ni kan vittna om Sanningen, Alpha och Omega, med iver och mod; Starkhetens Helige Ande kan hjälpa er att övervinna alla de hinder ni möter som hindrar er från att nå Mig; i Min Andes kraft skall ni bli som krigare fyllda av mod och kraft; styrkta av Hans kraft skall ni förstärka Min Helgedom till skydd mot fienden och mot överträdelserna; ni kommer att lysa som solen i Vår trefalt Heliga Närvaro; som en eld skall era ord brinna, som en fackla; och liksom svärdet hugger och genomborrar, kommer era profetior att slå och nedstörta världens riken;

i Min Andes kraft skall ni nå fram till det oåtkomliga, ni skall uppnå det ouppnåeliga; alla era prestationer skall visa Vår storhet i Vår Treeniga Härlighet, så säg inte: ”var, var kan vi finna tillräckligt med mod och kraft för att förhärliga Gud?” Mina underverk står att finna i Anden, Osynlig, likväl synlig genom Hans mäktiga verk, Oåtkomlig och ändå överallt omkring er och inom er;

vem kan känna Min Andes vägar? be Min Starkhets Helige Ande att låta er få del av Hans strålande Kraft så att ni kan tjäna Mina Intressen, då vill Jag utan förbehåll ge er all den kraft ni behöver för att delta i era dagars strid, med ärkeängeln Mikael, och så bekämpa ondska och hädelser, förvanskning av Mitt Ord och uppror mot allt som kallas heligt;

ödmjuka er och be Mig att ge er Starkhetens Ande så att ni förmår sträcka ut handen mot den bägare som Jag vill ge er; det är om dessa ting ni bör be inför Mina Helgon och Vår Treeniga Helighet; då kommer ni också att vara uthålliga i striden på den Stora Dagen7 och vara Sanningens försvarare och leda alla människor till att bekänna Oss som trefalt Helig men En, av samma väsen; och Vi kommer att inviga var och en av dem i den Sanna Kunskapens mysterium om Vår Treeniga Helighet, genom att klä dem i nåd och skönhet och högtidskläder, Våra dyrbaraste kläder:

- Gudomlighet som utgår från Oss och som leder dem till Evigt Liv;

- det trefalt Heliga Ljuset glittrande i deras själ och kropp så att de kan leva i Oss för evigt;

- Sanning och Kärlek, att känna den Sanne Guden, trefalt Helig;

- Tro, seger över världen, det Eviga Livets skörd;

kom, kom du som säger: ”Jag kan inte få frälsning, för jag är inte tillräckligt from för att komma in i Guds Rike;” be av hjärtat om Fromhetens Gåva så skall du få den; säg:

”Helige Ande, Livgivare,
Helige Ande, Trefalt Helig,
skänk mig nåden att också jag får växa till i kärlek
så att jag lär känna Gud och får ärva Hans Rike;

”skänk mig Fromhetens Ande,
så att min ande växer till
i Helgonens efterföljd
så att mina tankar
blir förenade med Dina Tankar,
och mina handlingar med Dina Handlingar,
som är idel renhet och gudomlighet;

”Fromhetens Helige Ande,
Guds Vän,
lär mig att uppnå fullkomlighet
och självbehärskning över hela min varelse
som är så benägen till det onda,
så att jag når fram till det Eviga Livet;

”Fromhetens Ande,
klädd i strålande skönhet,
kom till mig och klä min ande i renhet
så att också jag blir välbehaglig inför Guds Ögon;

”klä min själ i en levande Ande
för att tjäna den Heliga Treenigheten
i ärbarhet och nåd;

”låt mig dö från mina principer,
låt mig dö från min partiskhet,
min ljumhet, min likgiltighet och mina ambitioner;
kom och uppliva mig i Din Renhet;

”Du Givare av frukten från Livets Träd,
och av Evig Glädje, skänk mig Din Ande,
så att jag också blir släkt med den Heliga Treenigheten
och arvtagare8 till Ditt Rike;
låt min tunga smaka idel renhet
i Guds, den trefalt Heliges Ljus,
och äta av Honom som sade:
’Jag är Livets Bröd;’

”Helige Ande av Liv, trefalt Helig,
skänk min ande nåden att uppnå fullkomlighet
genom kunskap om Fromhetens Ande;
att lära mig hur jag med fruktan skall iaktta det som är
verkligt Kött och verklig Föda,
det som är verkligt Blod och verklig Dryck
så att jag får leva i Fadern,
i Sonen, och i den Helige Ande,
Trinitarisk men En, av ett och samma väsen;

”låt min själ verka för Dina syften,
som är heliga och frälsande,
välbehagliga i Dina Ögon;
Fromhetens Ande skall inta min själ
och förvandla mig till en hängiven och brinnande tjänare;

”Du min själs Stjärnljus,
låt mig få del av Dina Helgons fromhet
så att jag håller Dina Lagar heliga;
visa Dig av nåd för min stackars själ
och påminn mig om att oförgänglighet
skall föra mig till den Treenige Guden,
Stor i Makt och Helighet,
därför skall inget orent
få komma in i Mig;
amen;" ic;

Fromhetens Ande skall leda dig till att bli:

- en glädje och Fröjd för Fadern,

- en doft av myrra i Min Närhet,

- en lilja i Min trädgård;

- en stolthet9 för Mina änglar;

- en ständig glädjefest i Mitt Hjärta, och en avbild av Mig Själv;

du behöver bara vilja, så skall Jag upprätta din ömkansvärda själ! Jag saknar inte medel att visa Min Kraft och Min Allmakt;

kom och sök Mig i hjärtats enkelhet, förbli inte skyldig till någon synd, be om förlåtelse så skall Jag förlåta dig; be Gudsfruktans Ande att fostra dig till att hålla Mitt Namn Heligt;

låt Min Ande klä dig i heder och vördnad - en gåva och en sällsynt skatt, ett tecken på kärleksfull trofasthet - lär dig att böja huvudet djupt så att Jag kan bli synlig, lär dig att sänka rösten så att du börjar höra Min Röst och upptäcker Mina avsikter, Mina önskningar och Min Vilja; lär dig att höja rösten endast för att prisa Min Heliga Närvaro; lär dig att lyfta huvudet endast för att söka Mig och de himmelska tingen .... många mäktiga män har fallit därför att de varken ärade Mig eller visade Mig någon vördnad;

vill du veta vad ”Herrens Fruktan” är? Herrens Fruktan är Vishetens begynnelse, Herrens Fruktan är Vishetens krona; det är den människa som tar emot Mig i stor kärlek, och erkänner Oss som Trefalt Helig med vördnad, trofasthet och heder; att Frukta Mig är att ödmjuka sig i Vår Närvaro, att bönfalla Mig om förlåtelse så att Jag kan göra dig till ett evigt altare där Jag kan lägga hela Min Kunskap, Mina Föreskrifter och Min Lag;

på er Heliga Fruktan vill Jag lägga Mitt förtroende, Mina skatter, med visdomsord som uppenbarar Mina mysterier och Mina hemligheter;  i er Heliga Fruktan skall Jag visa er Mitt Hjärtas mysterier, dessa dolda skatter, och ni kommer då att lära er att Jag är Gud, hos vilken ni kan få Evigt Liv, Evig Glädje och Frid; ni kommer att lära er av Gudsfruktans Ande att foglighet är tilltalande och överväldigar Mig; sträng som den kan tyckas, är det Dörren genom vilken Jag stiger in i ert hjärta och utför Min Vilja;

Jag skall ta emot er foglighet tillsammans med er Heliga Fruktan som man tar emot en kunglig, strålande krona och Vi, den Treenige Guden, skall klä er i Vår oövervinnliga Helighet så att varje slumrande böjelse för laglöshet som finns kvar i er, upplöses som morgondimman; ni som till Min sorg hade upphört att finnas till, skall pånyttfödas och förnyas av Min Ande och få liv på nytt; många av de döda skall se på er, oförstående inför att ni som en gång var döda, nu lever och beter er så som Vi skulle önska, i vishet och med Helig Fruktan;

ni skall veta att Herren över Allting ger nåd och barmhärtighet åt dem som fruktar Honom och fruktar Hans Namn; Jag blir förhärligad när ni varhelst ni går prisar Mitt trefalt Heliga Namn; och rökelsen10 som ni frambär från ert hjärta i Mitt Namn är som ett rent offer inför Mig; tiden är inne att söka denna gåva, Gudsfruktans Ande,

- ett vapen mot uppror
- ett medel som hindrar er från att falla, och Mitt Rikes spira
- fall ner er inför Mig så skall Jag i stor kärlek lyfta er upp; böj er så att Mina Armar kan lyfta er upp i Min Barmhärtighet; så som man lyfter ett barn mot kinden, så skall Jag lyfta er, smeka er och älska er och Jag skall aldrig skiljas från er;

i dessa dagar och i er tid möter Jag skulden hos dem som slår Mig och ondskan hos dem som utövar svek; ”gör er inte skyldiga till den styggelse som profeten Daniel talade om”, säger Jag, men era steg följer ständigt efter Svek; er tidsålder utmanar Min Makt;

nåväl, eftersom dina avsikter, släkte, är att trampa Mitt Eviga Offer till marken och avskaffa Det, säger Jag er: Jag skall göra med er så som Jag gjorde med Sodom och Gomorra men hundra gånger värre, efter era synders mått; – ser ni de tio Torn som ni har byggt åt er att bo i? ni kommer aldrig att bo i dem, ert imperium skall smulas sönder tillsammans med er; och dessa dyrbara stenar som ni har samlat på hög? de kommer aldrig att bli era, för Jag skall gå fram bland er och påminna er om att från Begynnelsen skulle Mitt Namn, trefalt Heligt, äras och hållas Heligt och att ni borde frukta Mig;

– kom, ni som fortfarande irrar omkring i denna öken, obeslutsamma och svaga! kom och be om Min Helige Andes sju gåvor, så skall Jag, himmelens och jordens Skapare, Ordet och Gud, slösa Mina gåvor på er; för att rädda er skall Jag ge er Mina sju gåvor; för att låta er grönska som en ljuvlig vingård skall Jag lära er måttfullhet och klokhet, rättvisa och styrka;

kom till Mig, Jag som är trefalt Helig; kom så skall Jag med Min Andedräkts kraft omvandla er till en fläckfri spegelbild som på och i er återspeglar: Vår Gudomlighet, och ni kommer att leva i Oss, den trefalt Helige, i all evighet;

själ! 11 utsatt som du nu är för världens orättvisa, ta emot Vår Frid och Kärlek; Jag Är med dig; är du fortfarande villig att arbeta för fred, enhet och kärlek?

Jag är villig att arbeta för fred, enhet och kärlek, ja.

följ då Mina föreskrifter ... var tålmodig och kom ihåg, kom ihåg vad Jag har utstått; var nöjd med det Jag redan har givit dig och sök inte efter mer; fortsätt att vara samvetsgrann i ditt arbete;

i början av Mitt Budskap sade Jag: ”förbind Mina Sår med din kärlek,” Jag är sårad till oigenkännlighet; lyft blicken mot himmelen så får du se Mina änglar gråta .... ack, släkte, du underblåser Min Faders vrede, du underblåser Hans vrede som kommer att flamma upp och slå ut i lågor, och när det sker, skall Han komma till er som en förtärande eldslåga och bränna er till aska, tillsammans med era missgärningar och ert uppror och allt det onda som idag är förklätt till det goda;

ve er, ni som är förklädda till rättfärdighetens tjänare12 och gör tjänst i Min Kyrka men inte är annat än falska tjänare som följer Odjurets regler, Jag säger er: om ni inte omvänder er drar ni till er Min Faders vrede och slutar själva i lågorna; ni är missnöjda med den som sitter på Petrus Stol, som ständigt påminner er om att hålla Mina föreskrifter heliga, eftersom de är heliga; ni är missbelåtna med hans uppmaningar att hålla kyrkans Tradition och att dagligen leva ett Eukaristiskt liv; ni är ångestfyllda när det gäller att föra Östkyrkan och Västkyrkan närmare varandra och skapa enhet!

trolösa och fördärvade släkte! hur länge måste Jag stå ut med ert uppror? men Jag säger er: det ni fruktar kommer att inträffa; det ni fasar för skall förverkligas; Min Kyrka kommer att förenas till slut och bli En och Min Bön till Fadern kommer att uppfyllas; kommer ni ändå att framhärda i era onda avsikter? en dag, ni Odjurets tjänare, kommer ni att stå till svars för era synder tillsammans med den Falske Profeten, som är det andra Odjuret, och synderna kommer att tynga er som Döden;

ännu idag siktar ni13 i hemlighet på Petrus Stol, och använder ert folk som ni insatt på höga poster för att maskera Sanningen med liberalism och liknande; ni plundrar Min heliga Lag och uppslukar den, för att utplåna Min Tradition; det är därför som Min Fader skall beröva er allt ni äger och sätta eld på era tio Torn och blottlägga deras grund; alla era ädelstenar skall krossas och ni själva förtäras av eld; om Jag inte hör ett rop av ånger från er skall Jag utföra allt detta inom en mycket kort tid; ecclesia skall få liv på nytt!

– blomma, Jag är med dig och framför dig står Jag och välsignar dig; varje ansträngning, varje steg framåt för enhetens skull är trefalt välsignat av Fadern, Mig Själv och Den Helige Ande; låt detta bli känt och säg till var och en att arbeta och be för enhet; och om någon kommer till dig och frågar vad som behagar Mig mest, så säg dem:

”Guds rikes fest är nära; var därför redo att rikta era böner till Gud för vilsegångna själars frälsning; samlas och be att kyrkan blir en; be med övertygelse och Gud kommer att höra er; det finns ingen som har bett, offrat och fastat för Guds rikes skull som inte blivit bönhörd eller fått hundrafalt igen i denna tiden och i den kommande världen; eller att han inte har fått det Eviga Livets arvedel;”

ge dem detta ord och be dem att komma ihåg Mina ord i Skriften:14 ”vad hjärtat är fullt av, det talar munnen; en god människa tar fram det som är gott ur sitt goda förråd, och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd; men Jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar skall de få svara för på Domens dag, ty efter era ord skall ni frias, och efter era ord skall ni fällas;”

- visa upp Min Helighet och var ivrig att tjäna Mig som nu; Jag älskar dig, Jag, din Mästare, men också din Vän och ditt hjärtas Älskade! ta emot Min Frid och Mina välsignelser

- detta är allt för stunden; Jag Är är med dig, kom, vi, oss? Jesus är Mitt Namn, håll det heligt;


1 Den Allra Heligaste Treenigheten.
2 Jag förstod också: de satte inte kärleken främst.
3 Den Heliga Treenigheten.
4 Den Heliga Treenigheten.
5 Pluralformen representerar den Heliga Treenigheten.
6 Starkhetens Ande.
8 Eller arvtagerska.
9 I meningen att bli förhärligad.
10 Det betyder: böner.
11 Gud vände sig plötsligt till mig och tilltalade mig.
12 Dagens Kain: de avfälliga som sprider irrläror; de som vill avskaffa det Eviga Offret; de som sätter sig upp mot Påven, därför att han vill behålla Kyrkans Tradition från fornkyrkan; och de som motverkar Enheten.
13 Odjuret och hans efterföljare.
14 Matt. 12:34-37.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message