DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vi sänder dig som en flammande låga
Ni har vänt tillbaka till likgiltighet

12 april 1995

Min Herre?

Jag Är; Frid vare med dig; vill du skriva med Oss1 idag?

Bara om Du vill det, Herre.

Vi vill .... om du blir kvar hos Oss, lilla barn, kommer du att göra stora framsteg, vill du alltså, du som tillhör den Allra Heligaste Treenigheten, tjäna Oss? genom att tjäna Oss kommer du att lyda Oss och förhärliga Oss;

Jag skall tjäna Dig med glädje.

gör känt på vilket sätt Vi kom till dig, tillåt Oss sedan att sjunga Vår Nya Sång2 genom din mun; de som ännu inte är förgiftade av världens krafter kommer att dras till Oss, in i Vårt Oförgängliga Ljus; idag sänder Vi dig som en flammande låga för att ge liv åt varje hjärtas flämtande låga, som nästan har slocknat;

– Vår Närvaro genom detta Rop är: förlåtelse; Vår Närvaro bland er är: vänlighet och mildhet, men snart kommer Min Röst att höras som ett åskdån bland er;

– Min Röst kommer att vara Rättvisans Röst; Jag skall komma och rena jorden; Min rening skall vara som en mindre Dom och den skall ske med rättfärdighet;

(Budskap från Jesus till USA)

säg detta till dem: trots att Jag personligen tryggt ledde många tillbaka till tron genom Mitt Rop, fortsätter jorden att tyna bort i uppror, den vissnar bort i torka; om Mina Ögon dessa dagar aldrig upphör att fälla tårar av blod, är det därför att så många av er, vars ögon har sett Min Härlighet, Min Barmhärtighet och Mina kraftgärningar under de senaste åren, fortfarande frestas att se tillbaka på vad Jag har svurit att förstöra!

var är ni, ni som räknade minuterna för att vara tillsammans med Mig? var är den iver ni en gång hade att försvara Mitt Namn och hålla det heligt? ni som var långt borta från Mitt Hjärta och som kom till Mig och sade: ”Jag är sjuk och svag” och som Jag helade, ni har vänt ert öra tillbaka till likgiltigheten;

Jag ropar i Min sorg, men så många av er hånar alla Mina varningar! ”sprid Mina Budskap till alla städer så att de ändrar sina liv,” säger Jag; men knappt har Jag talat förrän Min Röst dränks i detta sövande mörker som befolkar Mina städer .... är Jag värd så litet i era ögon? Jag som andades in livsande i er, är Jag inte värd mer för er? så många av er läser och läser Mina Budskap men utan att leva dem, för ni läser, Mina barn, utan att förstå; 3

den ena stunden flammar ert hjärta upp och prisar högt Mitt Namn, och nästa stund slocknar lågan i ert inre;

– lika ömt som en far behandlar sina barn, har Jag behandlat er och uppenbarat för ert hjärta denna Oändliga Skatt som varit dold under långa tider och hållits i beredskap för er Tid, den Tid då Kunskap och Tro skulle föraktas på grund av världens kyla; Min Skatt var förbehållen tidens slut, som ni nu lever i, när människor skulle föredra vällust framför Gud, och ge sig hän åt ondskan istället för godheten;

Jag utgjuter Min Outtömliga Skatt från Mitt Heliga Hjärta över er som när vatten väller fram över bergen och ner i dalarna, för att göra er starka i er kärlek och redo för Mitt Rike; Jag har varit lik en källa som brutit fram i ravinerna, strömmat fram mellan bergen, och dragit till sig de törstiga; Jag har under de senaste åren erbjudit er allt som himmelen har att ge, så säg Mig, vad mer kunde Jag ha gjort för att rädda er, som Jag inte har gjort?

Mina barn, i begynnelsen gav Jag er Min Lag för att hålla er vid liv; Min Lag efterlevs inte till denna dag för ni lever inte i Guds kärlek; så länge ni inte har någon kärlek för er Himmelske Fader kan ni inte älska er nästa och ni kan inte säga att ni följer Budorden; så länge det ni lärde er i början inte är levande i er, är ni ännu inte rotade i Mig; hur kan ni säga: ”jag lever i Jesus och i min Fader;” har ni inte hört att på de två största Budorden vilar hela Lagen? Jag frågar er allvarligt, ”vad hjälper det en människa att ha vunnit hela världen om hon har förlorat kärlekens gåva?” att förlora kärlekens gåva är att förlora kunskapen om Gud, ty om någon inte älskar Fadern, bryter han mot alla Budorden;

Jag säger er, om inte er kärlek blir djupare än den nu är och inte förökas, kommer ni aldrig att kunna komma in i Mitt Rike; lär er att förhärliga Fadern och älska Honom så att Fadern och Jag kan ha Vårt hem hos er; lär er att längta efter och åstunda Fadern så att ert liv blir en oavlåtlig bön; om ni säger att ni är från Gud, älska då varandra lika mycket som Jag älskar er så att ni lever ett Sant Liv i Gud;

har era sinnen inte kunnat urskilja Min Härlighet under alla dessa år som Jag har undervisat er? Jag skall snart återvända till er, så drista er inte att säga: ”Jag har ännu tid att göra framsteg”; kom nu och omvänd er! omvändelsens frukt är: Kärlek; så kom nu och lär er att älska er himmelske Fader med givmildhet; lär er att älska inte bara er nästa utan också dem som ni betraktar som era fiender; om ni är barmhärtiga mot dem så skall er Fader i himmelen visa er barmhärtighet; i Mitt Hus finns bara kärlek;

Jag har kallat er vid namn för att ge er Hopp; Jag har öppnat Mitt Heliga Hjärta och erbjudit er hela Min Rikedom och Skatter som Jag hållit gömda i århundraden; Jag har stigit ned från Min Tron för att vara bland er med Mitt Hjärta i Min Hand, och ge er hela denna Skatt som finns däri; då, när Jag öppnade Min Mun och talade, fylldes ni av förundran inför Min fullkomliga skönhet; för att uppväcka er kärlek och hänföra er, andades Jag Min ljuva väldoft över er; i er omvändelses barndom öppnade ni villigt ert hjärta för Mig och bad Mig att leda er med Min Herdestav, vilket Jag gjorde; men av den hjord Jag förde i vall blev mycket få kvar i fållan; ert motstånd mot synden förmådde inte stå emot; era steg vandrade allt längre bort från Mitt Hjärta och ni skyndade bort mot ondska och svek ....

kräsna har ni blivit, och tistlar och törnen har kvävt den lilla kärlek som växte i er och som var Min glädje och Min ära; hur kan ni säga att era ögon ger akt på Mina Bud när ni utan förskonande sätter er nästa på prov? Min Fader och Jag har kommit hela vägen från Himmelen för att påminna var och en av er om att öppna era hjärtan och ta emot Oss före Mitt synliga besök på denna jord; bed att denna Stund inte finner er sovande med ett hjärta av sten; bed att denna Stund inte finner er ande tom;

kom till er Konung med ett öppet hjärta, så skall ni också få dela Hans Kungliga Måltid som är: kärlek;


1 Jesus talar i Närvaron av Gud Fader och den Helige Ande.
2 Budskapen.
3 Många viktiga profetior i budskapen gick i uppfyllelse utan att någon lade märke till det.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message