DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De Nya Himlarna och den Nya Jorden skall komma när Jag befäster Min Tron i er

 

3 april 1995

Mitt Hjärta är din Tillflykt, glöm aldrig detta! Mitt barn, Jag som är den Högste Översteprästen säger dig: älska Mina präster och be för dem; lyssna nu och skriv detta:

Jag skall undervisa ditt släkte så att de förstår när de läser Min Bok;1 Altare, tillåt Mig att lägga Min Kunskap på dig, denna Oändliga Skatt som är Mitt Heliga Hjärta, så att människor av alla folk, stammar, språk och länder kan stiga fram och ta för sig; och när de gör det skall Jag uppväcka dem och ge deras ögon ljus; ty Mitt Ord återupprättar;

om någon älskar Mitt Ord, låt honom stiga fram, om någon älskar Mig kommer han att bevara Mitt Ord, och Min Fader skall älska honom, och Vi skall komma till honom och ha Vårt hem hos honom; var beroende av Min Helige Ande så som ni är beroende av luften ni andas; be Min Helige Ande, Livgivaren, att komma till er och göra nya under i er själ .... be Min Helige Ande att visa er den fördolda innebörden i Mina liknelser och Mina ordspråk och profetiorna i er tid;

en stad2 kan inte byggas utan grundvalar,3 ty Min Helige Ande skulle inte finna någon plats därinne; kom och lär: de Nya Himlarna och den Nya Jorden skall komma när Jag befäster Min Tron i er, och Jag skall låta den som törstar få dricka fritt ur källan med Livets vatten;4

låt sedan Min Helige Ande få leda er in i Mitt Rike och till det Eviga Livet; låt inte det onda få någon makt över er mer, så att ni mister ert liv; om det var nödvändigt skulle Jag när som helst och utan tvekan ge Mitt liv på nytt, för att rädda er; tillåt Min Helige Ande att bereda er jordmån och skapa ett Edens land i er, låt Min Helige Ande få en Ny Jord att grönska i er, så att er första jord, som var djävulens egendom, bleknar bort; då skall Min Härlighet lysa i er på nytt och alla gudomliga frön som Min Helige Ande sått i er skall spira och växa i Mitt Himmelska Ljus; tillåt Min Helige Ande att komma till er som en dånande eld och rena er, låt Honom bränna upp alla torra växter5 som är kvar i er och ersätta dem med himmelska plantor och ljuvliga vingårdar;6 då, från den dagen skall Jag Själv vara deras väktare ....

låt er gamla jord som inte är annat än förödelse och undergång ropa till Mig nu och Jag skall förbarma Mig över er skam .... dina få återstående träd är nu torra och brutna, de duger bara till att kastas på elden, så låt Min Helige Ande få förvandla din själ till ännu ett Paradis, en Ny Jord där Vi7 kan bo i dig; ty se, vintern är förbi, blommorna visar sig på marken; ser du? vingårdarna står redan i blom och sprider sin doft; detta är Vårt Paradis, Vår Himmel;

Vi skall gå in i Vår Trädgård för att plocka alla dess frukter; Vi skall komma till Vår Trädgård och vila bland era dygder, vilka kommer att vara som källsprång, källor med levande vatten, frodiga dalar med väldoftande träd som bär rökelse, ängar och vingårdar, myrradoftande berg; ty ödmjukhet behagar Oss och kärlek gläder Oss; fred hedrar Oss, och glädje hänför Oss, ja, alla dessa frukter är dygder i vilka Vi finner behag;

tillåt då Min Helige Ande att tukta er och visa er att sann lära är Liv; bered rum för Min Helige Ande att slå rot i djupet av er själ, låt Honom få plats där en gång tusen tistlar och törnen brukade växa; Min Helige Ande skall vara Livets Träd i er, och Mitt Rike, som ni kommer att tilldelas genom Min Nåd, skall leda er till att uppnå oförgänglighet och den gudomlighet som ger evigt liv;

jämför dig nu, Vassula, med ditt gamla jag; ser du? ser du hur Min Helige Ande förvandlade din gamla jord till en Ny Jord? och hur det endast är Hans frön som kan frambringa goda frukter i överflöd? och att utan Hans Närvaro hade din själ förblivit obrukad och livlös som en ödemark?

Hur blir det med de Nya Himlarna, Herre?

de Nya Himlarna? också de kommer att vara i ert inre, när Min Helige Ande skall vägleda er i helighet; Min Helige Ande, Min Trons gemål skall lysa i ert mörker som en strålande sol på himlen, ty ni skall få Ord till att uttrycka tankar och tal så som Jag skulle önska att ni tänkte och talade; allt som ni uttrycker kommer att vara i samklang med Min Avbild och tanke; allt ni gör kommer att vara i Vår likhet, ty er Faders Ande skall tala i er; och ert Nya Universum skall följa Min Helige Ande för att erövra resten av stjärnorna8 till Min Ära, också de som inte gav akt på Min Lag och som helt hade dragits ned i mörkret som en skugga, utan att ha vetat något om det hopp och den helighet Jag höll i beredskap för er tid;

de Nya Himlarna, Altare, skall komma när Min Helige Ande utgjuts över er alla från ovan, från den högsta himlen; ja, Jag skall sända Min Ande i er för att skapa en himmel av er själ, så att Jag kan bli trefalt förhärligad i denna Nya Himmel; och liksom stigarna jämnades för dem som tog emot Min Helige Ande, så skall också deras mörker och dysterhet upplysas och återställas till strålande stjärnor som lyser upp deras mörker i evighet; snart skall denna jord och himmel förgås, ty den strålande härligheten från Min Tron skall lysa i er alla;

Jag, Jesus, säger er: Jag, Översteprästen, kallar er från himlens höjd att komma och förena er med Mig genom att närma er Nådens Tron; den är inom räckhåll för er; kom till Mig så skall ni få ärva Mitt Himmelska Rike;


1 Den Heliga Bibeln.
2 Symboliskt ord som syftar på oss själva.
3Betyder överlåtelse till Gud, så att Han blir vår grund.
5 Torra växter betyder: dåliga vanor, synder. 
6 Dessa himmelska plantor är dygder.
7 Den allra Heligaste Treenigheten.
8 Symboliserar människor.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message