DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

En stormvind av eld snart svepa bort denna orättfärdighet
Jag skall låta många återvända till Livet

8 februari 1995

Vem skulle ha förbarmande
och sörja för oss om inte Du?

Ännu hoppas vi på Frid,
den Frid som Din Älskade Son har lämnat efter sig åt oss ....
Vi har syndat mot Dig
och mot Himmelens alla makter.
Vi har upphört att finnas till,
därför att vi avvisade Ditt Heliga Namn
som är vår identitet: Källan-till-Livet.

Och nu detta Stora Uppror, detta Avfall,
som äter sig in i Ditt Hus likt cancer.

O min Jahve!
Du är klarare än miljontals solar,
hur kan då människan undgå att se
Din strålglans när den går förbi?
Hur kan de säga:
”Det finns inga bevis på att Jahve kommit till oss. 

Inget tecken syns på Hans besök.”

Gud!
Du är som en pil, avskjuten mot tavlan,
men fast de har ögon
ser de inte att pilen flög förbi och redan har nått målet.

O vår Gud, Du är vårt Hopp,
kom nu, detta år, dröj inte,
res upp Dina nedbrutna altaren och bygg upp Dina städer
och Ditt Hus.

åh Vassiliki! sluta upp med ditt suckande, Jag har hört dig; Min Arm är starkare än Min fiendes; trösten skall snart komma till dig, och Jag skall förbinda Mitt folks sår och vederkvicka era präster; Jag skall resa upp Mina altaren och bygga upp Mina städer;

men först måste Jag tukta de laglösa som är mästare i ondska; de mättar sina munnar med avfällighet som om de åt Livets Bröd; ännu idag, om de ångrade sig, skulle Jag bevisa Min nåd mot dem och i nåd ge dem Min förlåtelse, men Jag hör ingenting från dem .... hur kan Jag avsvärja Mig Min flammande vrede och återta Min Rättvisa när detta släkte fortsätter att ge stora hedersbetygelser åt djävulen?

Jag är känd för att vara god och förlåtande och full av kärlek, men vilken av dessa avfällingar åkallar Mig idag, och kallar Mig: ”min Fader;” – därför skall en stormvind av eld snart svepa bort denna orättfärdighet och synd; inte någon  av er känner den Dagen, och om någon säger sig göra det, kommer han inte från Mig ....

Jag skall besöka er när ni minst av allt väntar det, vid en stund utan förebådande tecken; plötsligt, oväntat skall ni besökas av en stormvind med förtärande eld; det ni väntar på skall komma; Jag skall tala och när Jag talar kommer Min Röst att smälta ner jordens beståndsdelar tillsammans med dess missgärning och synd; Jag älskar er alla med evig kärlek och Min tillgivenhet för er är bortom ord, men skall Mitt Namn bli vanärat för alltid?

vad Jag snart kommer att göra smärtar Mig och överväldigar Mig med sorg, ty Jag finner ingen lust i att hemsöka er; i Min olust måste Jag rena er med eld;

sucka och klaga, dotter, över de obotfärdiga; Jag skall fullborda Mina avsikter och Jag skall fullgöra Min Plan till slutet; men till dem som inte tillslöt sina öron för Min Röst och försvarade Mitt Ord, till er säger Jag: var inte bedrövade, Mina Ögon ser allt, och Jag skall döma var och en efter hans gärningar; eftersom Jag uppenbarar saker i förväg, skall Jag uppenbara för er vad Min högra Hand skall göra alldeles efter Min Dag; Min högra Hand skall lägga den nya grunden till jorden och himmelen, och än en gång skall Jag smycka den återstod som finns kvar med Min Härlighet och Min Gudomlighet; så, dotter, det finns hopp för dina efterkommande; Jag är ert Hopp;

Jag skall låta många återvända till Livet, och ni skall bära Min Sons Nya Namn på er; och du, dotter, var en förebedjare för Mitt Hus, sörj för Mina Intressen så skall Jag sörja för dina behov; Min Ande gavs dig för att du skulle tillämpa Mina Lagar, älska rättvisan och samla Mina söner och döttrar fjärran ifrån; Jag har undervisat dig och gett dig en lärjunges tunga för att vara Mitt Eko och upprätta Mitt Rike i deras hjärtan; i dina ögon, Paraskevi1har Jag ingjutit Mitt Ljus; i din själ har Jag utandats uppståndelsens väldoft, Jag har andats ut en doft av myrra, och Min Sons tabernakel2 har Jag bestänkt med rökelse3 ....

– och nu, lyssna till din Fader:4 Min Själ är fylld av sorg men också av medlidande; Jag har talat, men mycket få lyssnar, Jag bultar5 men ingen verkar höra, vad skall Jag göra om ingen lyssnar? Jag har talat ord av Hopp, dotter, till er alla; men när Jag talar idag, vilket är det Hopp ni alla längtade efter, så har Jag knappt hunnit ge er Mitt Ord förrän det röjs undan; det frö av Hopp som Jag sår tas bort och göms undan .... Jag talar och väntar på ett svar, men Mitt Ord har ännu inte uppmärksammats;

Jag är Hoppet för trolösa hjärtan, men samtidigt är Jag Svärdet som klyver hjärtan itu; så många hungrar efter Mitt Ord....6 men varför gömmer människor undan de skatter Jag utgjuter över dem? om Min Själ är fylld av sorg är det för att Min Rättvisas Bägare nu flödar över, den flödar över Mina Händer som är höjda för att falla över er och sända en svedande eld som aldrig förr, över detta trolösa släkte, sedan skall Jag, eftersom Jag är Fader, med medkänsla och ömhet läka såren med samma Händer som slog er .... detta är det stora Hopp som du ber Mig om;

Jag skall komma för att leda alla hem till Mig och hela deras sår; och eftersom Jag är Fader kommer Jag att ta hand om Mina sårade barn, Jag skall sörja för deras behov, då skall de förstå att de från begynnelsen tillhörde Mig och att

Jag Är den Jag Är är Fader och Herre;

Jag skall låta deras läppar bekänna: ”välsignad är vår Herre;” och än en gång skall de förkunna Himmelriket; de kommer att förkunna det som aldrig tidigare, för Jag skall ge dem ett nytt hjärta .... så bli inte förvånade om människor i dessa sista dagar är övermodiga och förråder varandra; bli inte förvånade över den stora mängd falska profeter som framträder och hur dessa falska lärare propagerar felaktigheter och förvanskar Skriften ....

nej, var inte förvånad, Mitt barn, om människor fnyser föraktfullt åt dig när du fortfarande säger: ”Jag tror på Min Himmelske Fader; jag tror på en Gud, alltings Fader; Jag tror på den ärorika levande Närvaron av Hans Älskade Son i Eukaristin; Jag tror på Jesus Kristus, avlad av den Helige Ande, född av Jungfrun Maria;”

nej, dotter, de tror inte på Min Sons Uppståndelse och inte heller på Hans Gudomlighet .... Jag säger dig: känn frid mitt i allt hat och bli kvar i Min Frid under dina prövningar; sprid ut Min Frid; låt aldrig ditt hjärta bli oroat av människors grymhet .... Jag är med dig även om du inte ser Mig, Mitt barn, Jag är med dig; Min Son är nu på väg att återvända på samma sätt som när Han for, för att vara hos er; så fatta mod! fatta mod, och var inte rädd; sätt ditt hopp till Mig och ingen annan;

Jag är Jahve, din Abba, och Jag lovar att föra dig hem; så gå och visa Min Kraft och Min Barmhärtighet; Jag är med dig: gå, gå och säg till var och en:

”hjälpen kommer från Gud, hoppet kommer från Gud;
vänd om till Honom så skall Han rädda er;”

Jag välsignar dig, Vassiliki, ära alltid Mitt Namn!


1 Gud använde mitt andra namn, det jag fick när min mor avgav sitt löfte till den heliga Paraskevi, ett helgon om är känt för att bota ögonsjukdomar.
2 ”Min Sons tabernakel” betyder ‘oss’, för när vi mottar Kommunionen, befäster Jesus Sin Tron i oss. Vi är alla menade att bli levande tabernakel åt Kristus.
3 Rökelse fördriver Satan. Gud fick bestänka mig med rökelse och rena mig så att jag kunde ta emot Hans Son på ett fullkomligt sätt.
4 Plötsligt talade Gud mycket förtroligt och med en mycket faderlig röst, liksom varje bedrövad far gör när han vill anförtro sig åt sitt barn.
5 ”Bulta” (eng. knock) har här en dubbel betydelse: även ”slå ned”.
6 Plötsligt ställde Gud denna fråga, som om Han talade för sig själv.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message