DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Blodsutgjutelse skall förfölja dig
Jag skall uppväcka lärjungar i denna tidens slut

19 januari 1995

frid vare med dig; frukta inte, Jag Är vid din sida;

Guds Ord skall bli dig givet också detta år; ditt släkte underskattar Mitt Ord;1 några av er lägger till och med beslag på Mitt Ord; andra är bara alltför ivriga att fördöma vad Jag säger och de förstår inte; i sin gudlöshet har de onda tankar och de strävar efter förstörelse;

Jag säger er allvarligt: Nåden erbjuds åt er alla idag, men precis som i liknelsen om såningsmannen, liknar de säden som föll på vägkanten; ja, de hör Mitt Ord, men djävulen kommer och tar bort vad de har hört så att de inte tror och omvänder sig; när de så blivit byte för Satans frestelser, bärs de slutligen iväg mot fördärvet;

Min Nåd är över dig, släkte, men inte så länge till nu; istället för att främja denna kärlekslåga som Jag erbjuder er alla, fritt och för intet genom dessa Budskap, och låta Min kärlek spridas och sätta varje hjärta i brand, så gör många av Mina präster det motsatta; Barmhärtigheten är ert hopp idag, men ni strävar bara efter att fylla er ande med ‘kunskapen’, som inte alls är någon kunskap, och avvisar Min Barmhärtighet som Jag ger er idag;

Jag ger er tecken och under genom Min Helige Andes kraft, Jag upprättar de svaga till att vittna om Min Härlighet och påminna er om att Jag är trefalt Helig! men det finns ingen tillstymmelse till frid i ert hjärta, ty ni har avvisat Min Helige Ande, Fridens Bärare .... Natten faller snart över dig och du är fjärran från omvändelse, släkte!

snart, och det är ert snart, när ni kommer att täckas av ert eget blod, skall Jag, då som Domare, påminna er om det blod som fläckat era händer då ni hindrat så många att ta emot Mina gåvor genom denna Påminnelse om Mitt Ord; ni är som romarna, ni kröner Mig dagligen med törnen; skall ni då säga som Pilatus: ”Jag är oskyldig till detta blod” och två era händer i parfymerat vatten? ni vägrar att ta emot botemedlet mot döden, ni vägrar att erkänna Mitt Ord som den Helige Ande givit i era dagar och behandlar istället Mitt Ord lättsinnigt;

ni människor utan tro! ni hör och hör utan att förstå, ni ser och ser men kan inte urskilja Min Ärorika och Oändliga Barmhärtighet som Jag utgjuter över er! otacksamma släkte, ni har förvandlat Mitt vittnesbörd om Min Helige Ande till en myt! ni har förvandlat Mina Mysterier till en myt och er herdestav har nu förvandlats till en falskhetens spira, så med vem skall Jag jämföra er i er absoluta nakenhet? med Kain? med Farao? med Fariséerna? eller med Judas? häpnar ni när Jag höjer Mitt Svärd2 framför era ögon, trolösa släkte? visste ni inte att det betyder något att bära ett svärd? har ni inte hört att Jag är Rättvisans stridsman också,3 och inte bara Fridens? har ni inte läst att Jag är Trovärdig och Sann, Han som är Amen, den Rättrådige Domaren, känd under Namnet: Guds Ord?4 men det har sagts att er tidsålder, det Biskopliga Odjurets tidsålder5 skall lyfta sitt svärd mot Mig och Mina helgon; 6

Mitt Rike på jorden står alldeles för dörren, men ni vill inte ha det, inte mer än ni vill höra Mitt Ord .... ert onda hjärta ger inte akt på Mina varningar, ty ni har avsagt er den ödmjuka herdestaven och föredragit falskhetens spira, och när ni hör Ordet från Min Mun låter ni inte varna ert hjärta eller tänker på att varna andra; nej, ni ser Svärdet7 komma men ni bryr er inte om det .... ni säger emot det och uppmuntrar andra att göra detsamma: ”allt detta är nonsens, bry er inte om det, det är hysteri; lyssna inte till dessa galningar; lyssna inte till ‘Sant Liv i Gud’, den Ondes påhitt,” säger ni för att tysta ner Min Röst; och ni skyndar er att kalla det som är gudomligt och heligt: ”ont och en lögn;”

blodsutgjutelse skall förfölja dig, släkte; varje djup, varje höjd, varje hav, varje berg skall bli slaget av Mitt Svärd; blodsutgjutelse skall förfölja dig till följd av din synd, och du skall dö; men om du, ännu idag, skulle ta avstånd från din synd och ångra dig av hjärtat och lova att leva i barmhärtighet, enhet och frid, då skall du få leva och Jag skall inte längre komma ihåg dina synder; kom tillbaka till Mig, släkte, varför är du så mån om att dö i din synd? kom tillbaka till Mig, ta avstånd från din synd och du skall leva!

har ni inte läst: 8 ”så säger Han som är Amen, det Trovärdiga och Sanna Vittnet, 9 Begynnelsen till Guds skapelse; Han som strider för Rättfärdigheten?” 10 hur kommer det sig att ni, som förkunnar Mitt Ord dagligen, varken kan tyda tiden eller tecknen? ni som framhärdar i att förklara att Jag inte är Upphovsman till detta Budskap, Jag säger er: ni dömer efter mänskliga mått, och ni söker er egen ära .... var då försiktiga och vakta på er tunga så att ni inte dömer; Jag är den ende Domaren; och ni vilar helt i Mina Händer .... Jag har, med Min Ande, förstärkt det som var bräckligt, för att Mitt Namn genom henne 11 skall bli prisat och upphöjt i varje land, så att den svaga människan återfinner sin styrka;

Jag har befallt dig att vara ett Eko av Mitt Ord, en bokrulle som skall läsas, så att de, när de hör och äter, 12 med glädje skulle få mod att bekänna och ångra sig;

Jag sade i Mina Helgons Församling:13 ”Jag skall inte beröva någon Mitt Ljus; ingen får bli kvar i mörkrets fängelse; Min Fader är plågad av sorg i förtid, och vedergällningen Han har i beredskap för detta trolösa och avfallna släkte är helt nära dem nu; in i det kaos där de lever, skall Jag sända Kärlet 14 som bar Mig i sin kropp, till att ännu en gång bära Mitt Ord, så att Jag kan komma till dem som en droppe av morgonens dagg i deras öken;

Jag skall sända Min Moder till att undervisa dem steg för steg om Mina vägar och tillrättavisa dem som vanärar Mig; men även Jag Själv skall stiga ned i denna ödemark för att uppväcka de döda; Undervisning och Vishet skall ges åt dem i överflöd; Vi skall komma med Vårt Hjärta i Vår Hand och erbjuda dem det; och likt Två Lampor skall Vi lysa över dem, sida vid sida;

Jag kommer inte att dröja med att genomföra Min Plan och en tid av Nåd skall ges åt dem alla; det är därför Jag skall uppväcka lärjungar i denna sista tid för att bygga upp det som nu ligger i ruiner; Jag skall sända ut dem för att vittna i Mitt Namn; Jag skall sända dem dit där buskarnas frukt aldrig mognar och där vägen till Sann Kunskap har åsidosatts;

Mina dyrbara själar15 skall sändas in i jordens innandöme, där synden har kurat ihop sig som en orm i sitt näste, för att utplåna och rycka upp det onda med roten; Jag skall sända dem ut för att undergräva Odjurets stora Plan; Jag skall ge dem kraft i deras speciella uppdrag, och deras handlingar kommer att krönas med framgång; med Min Helige Ande kommer de att motstå fruktansvärda demoner; de kommer att visa mod och uthållighet, de kommer inte att fästa sig vid stenkastningen som de utsätts för; Min Helige Ande skall vara deras ledstjärna och vän, som varsamt leder dem i allt de företar sig;

Jag skall uppfylla Mitt löfte utan dröjsmål och sända ut Min Helige Ande från Himlarna för att arbeta med dem och lära dem allt som Jag redan har gett dem; Jag skall öppna deras mun och fylla den med Mitt Ord, och deras tunga skall vara som ett svärd; Jag skall noga vaka över Mina dyrbara själar och bevara dem från Mina fiender,16 förtryckarna, i de dagarna; Jag skall rädda dem från de fällor som lagts ut för dem och från den dödliga hårda sten som riktas mot dem; nej, Min allsmäktiga Arm skall inte sakna kraft att rädda dem; Jag skall behandla detta släkte med stor nåd, trots deras gudlöshet;”

– detta är vad Jag sade till Min Himmelska Församling idag, trots att Jag har talat och profeterat från din mun, så förtrycker de rika i anden Mig, och dessutom hädar de Min Helige Andes Verk; Jag säger er, den Dagen kommer, när även ni till sist kommer att erkänna Mitt Ords sanning!

dotter, även om många förenar sina krafter emot dig, så är Jag med dig, och din Moder också; bli inte trött - förbli i Mig så att arbetet Jag har gett dig lyser över er alla och över allting; be för enhet, försoning och för Min Kyrkas väckelse; var ett i Mitt Namn;


1 Det lät som ett klagomål, men strängt på samma gång. Som om vår Herre sade: ”Vad har ni att säga om detta?”
2 Det är Ordet.
3 Upp. 19:11: ”Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den kallas ”Trovärdig och sann”, och han dömer och strider rättfärdigt.”
4 Upp. 19:13: ... Och hans namn är ”Guds Ord”
5 Biskoplig förstod jag var menat för det andra odjuret, som även kallas den Falske Profeten.
6 Syftar på Upp. 19:19.
7 Svärdet betyder också Guds Ord.
11 Jag förstod att Kristus talade om mig.
12 Att äta Guds Ord.
13 I Himmelen församlade Jesus sina helgon för att förkunna för dem sitt beslut.
14 Vår Välsignade Moder.
15 De utvalda som sänts ut att vittna och profetera.
16 Avfällingarna, odjurets lärjungar.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message