DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Bär med tålamod det kors som du fått att bära
Löna ondska med godhet och kärlek

9 november 1994

Min Vassula, Jag ger dig Min Frid; lyssna och skriv:

som du vet, den som gör dig en oförrätt, rör vid Min Ögonsten; men stå fast, Mitt barn, och be att tron återupprättas i ditt land, för trons gåva ges inte åt var och en; Jag är Upphovet till Mitt Budskap och Jag skall se till att det snabbt vinner spridning; detta är Mitt Verk och allt som människohänder har underlåtit att göra skall återställas av Min Hand;

när det gäller förtryckarna i ditt land, betrakta dem inte som fiender utan som människor som också är en del av familjen och som därför är Oss1 kära, och i behov av böner; låt din kärlek förökas och inte förminskas, så att när Jag kommer för att kalla på dig, Jag finner samma kärlek i dig som Jag Själv har för dig; Min önskan är att finna dig redo för Mitt Rike; ta emot ditt Kors och låt Fadern utkräva hämnd på dem som skadar dig;

(Den Heliga Treenigheten talade)

du som är Oss så kär, efterlikna Oss,

(Den Helige Ande talade därefter ensam.)

Jag skall fortsätta att leda dig och ge dig Mina Föreskrifter så att du blir formad för Vårt Rike; i Min undervisning till dig kommer Jag att lära dig att lägga händerna på dina bröder och systrar så att deras ande faller i Min famn; de döda2 kommer att uppstå; Jag skall lyfta dem, dock inte alla; det är Jag som ger er liv och ande; har du inte hört att det är i Mig som ni lever, rör er och är till?

Jag skall fortsätta att låta dig växa andligen i Min Kärlek, med Mitt Oändliga mått, så att dina motiv blir sådana som återspeglar Oss, och genom din mun skall Jag fortsätta att tala och uppväcka många av era döda;

det är Fadern som sänder dig ut på dina resor; men Jag är med dig hela tiden; själ! Jag skall fortsätta att forma dig efter Vår Avbild så att Jag, när din förgängliga natur måste förgå, kan lyfta dig på nytt,3 och låta dig vandra i Våra Gårdar;

lita på Mig, Vassula, och tillåt Mig att strömma fritt i dig; tillåt Mig att andas i dig så att Jag kan fortsätta att undervisa dig med Vishet och råd; allt som Jag gör, Mitt lilla barn, är inte endast ord, utan ett verk av Min Oändliga Helighet och Härlighet; Min Kunskap är själva Sanningen; kom och uppfyll dig med Sanningen och allt Jag äger, som ges i rikt mått till hela mänskligheten;

sök Min godhet, Mitt tålamod och Mitt saktmod så att i din svaghet dessa gåvor kan leda ditt förstånd och ditt hjärta till en större omvändelse; ja, lev heligt så som Jag är Helig .... var helig i varje enskild handling, och tvinga Mig inte att fly bort från Min boning4 i brist på helighet;

låt din trohet mot Oss förökas och efterlikna Vår trohet5 detta skall bevara dig från att falla för likgiltighetens ande och tillbaka till världens onda lockelser; låt din glädje vara i Oss;

dotter, be att profetiorna snart går i fullbordan och att Jag, fullheten av Guds fullhet, din andes uttryck, dina ögons ljus, stiger ned mitt ibland er för att visa världen hur fel den hade, för att visa kyrkorna splittringens orättfärdighet och hur de, fastän de dagligen bekänner att det finns en Herre, en tro, ett dop och en Gud, som är allas Fader, över alla, genom alla och i alla, likväl är kärlekslösa mot varandra, Vi kan inte säga: ”du har gjort allt för att bevara den enhet Jag lämnade åt dig när du ännu var ett barn6 i Min Famn;”

idag säger du: ”Jag är inte ett barn längre och Jag kan stå på mina egna ben,” och sedan gick du bort från Min famn och anpassade dina steg till din egen väg .... O Faderns barn! Sonens frukt! Min Stad och Min Brud!7 din väldoft har lämnat dig .... kommer det att finnas några överlevande kvar i dig när Jag stiger ned i full kraft?

Jag står vid era dörrar och bultar, om någon av er hör Mig ropa och öppnar dörren, skall Jag inte bara komma in och dela måltid vid hans sida, Jag skall också skriva in Mitt nya Namn i deras hjärta; då skall de ropa Mitt nya Namn, och Jag skall lyssna på dem och Jag skall återigen säga: ”detta är Mitt folk, ett heligt prästerskap, och Jag skall bo mitt ibland dem;”

har ni inte hört? ”allt kött är gräs och all dess härlighet som ett blomster på marken; gräset torkar bort, blommorna vissnar, men Herrens ord förblir för evigt;”8 så varför kallar du dig själv för ”Gud” och intar själv tronen i Helgedomen? kom och ångra dig och låt Mig leda dig tillbaka till din gudomlighet; om du tillåter Mig att vara din Fackla och ditt Ljus, så kan ingen världslig lag råda över dig; kom och bli arvtagare till Vårt Rike med ett uppriktigt hjärta; be om Mina gåvor och Jag skall ge dig dem: hur kan du säga till din själ: ”själ, du har det gott ställt nu, ta dagen som den kommer: njut av livet och vältra dig i ditt överflöd, det är ju uppenbart att arvet är ditt;”

ve er för era äktenskapsbrott! ve er för ert anklagande förtal, detta kommer från dem som bär fromheten som en mask men förnekar Min Kyrkas inneboende kraft! de tillhör sannerligen den onde, och de har aldrig förstått att de är öken och torka, vandrande vrak, ömkligt fattiga och nakna dessutom; hur kunde ni tro att Jag kan leva i er9 och ge er Mina gåvor, ni som är skyldiga till synd? har ni inte hört hur Jag skyr falskheten?

– ack Vassula, så få vet något om Mig och ändå är det Jag som håller samman allt, är överallt och utforskar allt, ända till djupen hos Gud; låt din kärlek växa till i Mig och din glädje vara fullkomlig i Mig så att din ande sjunger Mitt lov och pris; låt ditt hjärta ha frid i Mig och en förlåtande ande; bär med tålamod det Kors som anförtrotts dig, vad du gör är inte förgäves;

löna elakhet med vänlighet; löna ondska med godhet och kärlek; var uppmärksam mot de fattiga och de betryckta och ära Mig på detta sätt; var trofast och förtrösta endast på Mig, din Gud;

ensam är du inte; Jag, den Helige Ande, är ditt liv och Den som leder dig in i Vårt Rike;

be utan uppehåll och var helig i Min Närvaro;


1 Den Heliga Treenigheten.
2 Andligt döda.
3 Den första uppståndelsen var den andliga, omvändelsen. Denna uppståndelse är de dödas uppståndelse.
4 Anden bor i vårt innersta.
5 Inom Treenigheten.
6 I fornkyrkans dagar.
7 Den Helige Ande talar till Kyrkan.
9Kyrkans medlemmar.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message