DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall uppenbara Mitt Heliga Anlete för dem
Jag har kommit för de sjukas skull, för de fattigas

13 oktober 1994

Här är jag, Herre,
i all min svaghet beredd att tjäna Dig
med vördnad och kärlek.

frid vare med dig, själ; Min Vassula, Jag kommer alltid att ge dig möjligheter att förkunna Mina Budskap, hur mycket dina...1eller låt oss säga, våra förföljare än försöker att hindra dig kommer de aldrig att nå sitt mål .... Jag är Himlarnas och Jordens Herre ....

Min Själs välsignade, låt Mig nu få använda din hand igen; Jag skall fortsätta att tala till länderna genom din mun, och för att uppmuntra dig skall Jag då och då uppenbara Mitt Heliga Anlete för dem; Jag kommer också att uppenbara din förhärligade kropp för din samtid; dessa nådegåvor ger dig Fadern, som älskar dig för att du älskar Mig; Jag skall låta människor i din omgivning se ljuset av din förhärligade kropp,2 din oförgängliga kropp..... tillåt Mig att fullkomna dig, så att Jag kan visa dig Min Väg till Mitt Rike; 3

Jag kommer att fortsätta att bota era sjuka och Mitt Namn skall bli prisat; hör Mig: för att upphöja Mitt Namn skall Jag ofta framträda i ditt ställe som en påminnelse om Mina Under och Min Närvaros verklighet; Jag skall uppenbara Mig på dig och visa för alla hur Jag är i dig och du i Mig, så att de kan tro att Jag Är genom dina ord; den Kärlek med vilken Fadern älskar Mig är i dig, Mitt barn, och därför är Jag i dig; eftersom du har funnit nåd inför Min Fader i Himmelen har Han givit dig denna gåva, denna outtömliga skatt, dyrbarare än alla världens rikedomar tillsammans;

Jag kommer till er igen, för att ni skall höra Guds Ord; Jag är Gud, förhärliga Mitt Namn och förkunna för denna världen att Jag har segrat: Mina Mirakel; Jag vill att Mina Mirakel skall bli kända och vinna spridning; Himmelen och Jorden bör se Min Härlighet; tvivla inte längre utan tro nu .... – Jag skall öppna en viktig dörr för dig;4

hör Mig nu och skriv i Mitt Namn: Jag säger er, frälsning skall komma till de övergivna, och till dem som aldrig sökte Mig, de fattiga och de eländiga, de övergivna och de utsvultna5 behöver vatten men det finns inget; deras tunga fastnar vid gommen av törst; därför vill Jag ge dem vatten med Min Egen Hand; har du inte märkt hur Jag församlar de eländiga? de döende?

Jag skall kalla syndarna och alla dem som era präster6 dagligen avrättar med sina hårda ord; Jag skall vända deras sorg i glädje och när de frågar: ”hur blir det med oss? kan även vi ärva Ditt Rike? kan vi verkligen bli frälsta?” då skall Jag svara dem: ”ert rop på hjälp har nått Mina öron, Jag skall rädda er också, genom själva ert elände skall Jag rädda er; Jag har kommit för de sjukas skull, för de fattigas, har du inte hört dessa ord förut, Mitt barn?” det är inte till dem som ropar: ”Herre, Herre” men inte gör Min Vilja, som Jag skall lyssna; det är inte till dem som dagligen talar om era grundvalar, men inom sig saknar grund, som Jag skall lyssna; ve er som är rika! ni får ut ert goda i detta livet, men på er begravningsdag skall ni förlora Mitt Rike och ert namn skall strykas bort ur Livets Bok .... och du, dotter, låt inte din själ fladdra iväg, utan stanna i Mitt Hjärta;

var inte rädd att förkunna Mina Barmhärtiga Rop, ära Min Ande! Jag skall växa till i dig så länge som du är villig att förminskas och ödmjuka dig; Mina Verk över dig skall förhärliga Mitt Namn, vi, oss? ic;


1 Herren tvekade, sedan sade Han följande.
2 Många människor från flera olika länder såg detta. De såg hur mitt ansikte lystes upp och liknade porslin, fast ljuset tycktes komma inifrån, och att jag såg ut som en ung flicka.
3 Genom reningar och prövningar.
4 Han sade inte på vilket sätt men jag förstod det längre fram. Några dagar senare lyckades fader Michael O’Carroll att trots alla hinder få till stånd ett privat samtal med patriarken Bartolomeus i Konstantinopel.
5 Jesus talar i bilder. Han tänker på dem som inte är omvända, de vilsegångna fåren och de som inte äger någon kunskap om andliga ting.
6 Några som just hade omvänt sig tack vare ‘Sant liv i Gud’ i Grekland och för första gången gick med uppriktigt hjärta till bikt, och nu är ivriga att återvända till kyrkan, törstande efter Gud, blir fördömda med hårda ord av biktfadern om han kommer på att de läser Budskapen, och han har hotat dem med exkommunikation.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message