DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är den Ende Domaren

3 juni 1994

Min Herre?

Jag Är; lilla barn, Min Frid ger Jag dig;

dotter, många människor kommer till dig och frågar: ”är allt väl? vad har Jesus att säga oss idag?” dotter av Egypten, detta är vad du skall säga till dessa människor:

”Jesus säger till er i detta släkte att ni ännu inte har tillfrisknat från er sjukdom, ni har förvisso inte tillfrisknat från ert avfall1 och det finns mer än en bjälke i ert öga;

”släkte, intill denna dag är Kärleken avvisad, men i Min Barmhärtighet väntar Jag tålmodigt på den hyllning som ni är skyldiga Mig, er Gud; Jag väntar tålmodigt på er alla och inte förrän ni uppnår ett rågat mått av era synder kommer Min rättvisa att drabba er; låt Mig säga det så här: återvänd till Mig och ångra er av hjärtat, förvandla denna öken som ni själva har blivit, till en trädgård, till en Edens lustgård, älska! älska varandra!

”lev enligt Evangeliet och se inte kritiskt på varandra, ta först bort bjälken ur ert eget öga, be ständigt, lev heligt; tillåt inte era ögon att slumra; försona er med era bröder2 så kommer ni att undgå döden; förfölj inte allt som är heligt; bekänn era synder uppriktigt och med hela er varelse, 3 bedra inte er själva, 4

”Skaparen säger till er: avvisa allt som är oheligt, se mot himmelen och var den Allra Högstes vittnen; ge er hän mer åt bönen och bönfall er Skapare att vara ert Ljus och er Vägvisare;

”återvänd till Mig så att Jag kan tvätta er rena från de synder ni begår natt och dag; er sjukdom är inte obotlig, trots att er skuld och era synder är som en bitter pest i er själ, Jag kan sona er skuld, Jag kan förlåta er och upprätta hela er kropp ... den som älskar sitt liv förlorar det; den som mister sitt liv i denna världen kommer att vinna det till ett evigt liv;

”många av er läser Mina Budskap men lyckas inte förstå Budskapens innebörd, eftersom ni inte är rotade i Mig; ni läser dessa Budskap efter bokstaven men lyckas inte tränga in i kärnan av Budskapet! sannerligen säger Jag er, frihet står att finna i en pånyttfödelse som Anden ger, endast då, när Anden öppnar era ögon skall ni förstå Mitt Namns Storhet och djupen av Min Stora Härlighet;

”visst vet ni att vad man sår får man också skörda; om ni sår i oenighetens åker kommer ni att få en skörd av strider och rivalitet; om ni sår i anklagelsernas åker kommer ni att få en skörd av självanklagelser; om ni sår i förtalets åker kommer ni att få en skörd av ert eget fall; så kärlekens frön i er åker så kommer ni att få en kärlekens skörd; så i försoningens åker så kommer ni att skörda barmhärtighet; utnämn inte er själva till domare, Jag är den Ende Domaren ....

”som förut säger Jag er: Jag kommer inte för att döma världen eftersom Jag är här för att rädda världen; Jag har nu kommit för att varna världen, därför säger Jag till er som är så snara att fördöma och som utsett er själva till domare: ni har redan er Domare!

till dem som frågar dig om allt är väl, dotter, säg dem att hålla sig vakna, att hela tiden be om styrka för att överleva allt som kommer att ske; detta räcker; dotter, stå troget vid Min sida och var i ständig bön; Mitt barn, Jag, Jesus, skall hjälpa dig under den långa resa som du nu skall företa dig för Min skull;5

Jag, Jesus, välsignar dig och fader Michael; Kärleken är nära er; ic;


1 Det allmänna avfallet över hela jorden.
2 Er nästa betyder alla människor.
3 Det betyder också att tukta sin kropp, genom att fasta.
4 Det betyder att det inte räcker att gå och bikta sig bara för att få det gjort, man måste verkligen känna synden och vara uppriktig när man bekänner den.
5 Flera olika möten i USA och Kanada samt olika tv-program.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message