DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Era böner kan rasera varje ondskans välde i den här världen

13 april 1994

ja! Min Vassula, när Jag kallar på dig vidrör Jag ditt hjärta!1 det är Jag, Jahve, stöd dig mot Mig och frukta inte; Mitt Hjärta är en Avgrund av Kärlek och Ömhet;

hör Mig: gräset torkar bort, tuvorna vissnar ner, snart kommer ingenting längre att grönska, om vi inte skyndar oss kommer jorden att bli fullständigt ödelagd; så få överlevande finns nu kvar....2 tro inte på de profeter som säger: ”allt är väl nu och freden spirar bland er”; Jag har inte sänt dessa profeter, ändå fortsätter de att profetera i blod till folk som äter av ondskans bröd;

Mina profeters ord kommer från Min Mun och brinner som eld, och inga hycklare ser med behag på dem; när Mitt ord uttalas, omskakar det, som en hammare bankar det på förhärdade hjärtan och upprör dem; nej, hur skulle Jag kunna säga att freden är i annalkande när era länder är uppfyllda av orättfärdighet och deras lik härjas av mask; hur kan Jag säga att kärlek har rört vid era hjärtan, när era tungor är kluvna, och ni hädar Min Ande? era länder är fulla av otukt;3 nej, de vördar Mig inte som Fader, utan vanärar Mig utan uppehåll .... och mörkret har sänkt sig över er utan att ni lagt märke till det; det har övertäckt hela jorden som döden; hur skulle Jag då kunna säga, ”ni helgar Mitt Namn?” när hela ert väsen är natt?

Jag sänder ängel efter ängel för att ropa ut Mina ord och tränga igenom er dövhet, ack .... men så många av er dömer dem efter mänskliga mått, för ingenting lyckas tränga in i er på grund av ert förhärdade hjärta; stunden är sannerligen här då Döden förföljer Livet; ty ni fördriver Mina änglar från kyrkorna, ni skymfar dem, ni behandlar dem som inkräktare och på det grymmaste sätt försöker ni döda deras ande tillsammans med Min Ande, och tror att ni därigenom gör en helig plikt mot Mig; men ni kommer inte att ha någon makt över dem, ty orden de uttalar är Liv och Livet är starkare än Döden, och Kärleken är mäktigare än Ondskan, för Min Ande är deras Helige följeslagare som följer dem; så varthelst Mina änglar går, där är Min Ande med dem;

Budskapet som Jag gav er från begynnelsen var att älska varandra, att försonas i Min Kärlek, att leva heligt och att helga Mitt Namn; detta är fortfarande Mitt Budskap, men ack, så få av er har lyssnat och följt det ....

– varför håller ni fortfarande fast vid denna förgängliga värld? Jag har lärt er att inte bekymra er för ert liv, skulle Jag inte sörja för era behov?4 Jag skulle smycka er själ om ni bara tillät Mig; alltsedan detta Budskap gick ut har Jag aldrig upphört att kalla er tillbaka till Mig och att förändra era liv;

Jag har bett er om gottgörelser, om ånger, om bönevaka; Jag har bett er om rökelse, rökelse från ert hjärta, o! om ni ändå visste hur mäktiga era böner kan vara om de kommer från ert hjärta! era böner kan rasera varje ondskans välde i den här världen, de kan rycka upp ondskan med rötterna och bryta de tio hornen5 som nu uppslukar jorden och Mina barn; era böner kan besegra ondskans makter, och fastän dessa makter är mäktiga kan er rökelse6 rena den här världen; Jag säger er, unna er ingen vila så att ni inte blir frestade; var vaksamma som aldrig förr;

Jag skall inte överge er, Jag är med er alla; Jag är med er för att stärka er så att ni inte utmattas; Jag är med er, Mina plantor, och väntar bara på att visa Min Barmhärtighet och plantera om er i Min lustgård;

se, Jag Själv tar Mig an er sak för att se till att ni inte uppslukas av Fienden; och du, Min dotter, tillåt Mig att använda dig som Mitt vapen; Jag skall använda dig för att krossa denna världens onda riken och honom som styr dem; Visheten skall leda dig; fullgör dina dagliga plikter;

Jag, Jahve, välsignar dig; din Fader och din Abba är nära dig;


1 När jag får en kallelse, känner jag en speciell stor glädje i hjärtat, en iver att skynda snabbt till Gud, överge allt och svara på Hans Rop.
2 Gud talar i metaforer.
3 Fadern menar religiös otrohet.
4 Syftar på Matt. 6:25.
5 Tio hädelser mot Guds tio budord.
6 Böner från hjärtat.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message