DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Profeten Daniel

20 december 1993

Herre?

Jag Är;

Låt ögonen hos dem
som inte ser Dina tecken
inte förbli tillslutna.
Låt de öron som blivit döva
höra och bli öppnade.

Låt de hjärtan
som aldrig har förstått Din Vishet
öppna sig och förstå Dina visdomsord.
Låt deras ande odla
allt det som Du Själv har planterat,
för att ära Dig.

Jag skall besöka er alla när slutet kommer .... 1 och du, Min dotter, låt inte missmodet ta överhanden; ditt lopp är ännu inte över, så sakta inte farten; Jag skall hjälpa dig och ljudet av Min Röst skall uppmuntra din själ; lyssna nu och skriv:

i början, när du inte visste vad Rättrådighet var, i början innan Visheten hade undervisat dig i Mitt Ord, sände Jag Min tjänare Daniel till dig 2 för att röra vid ditt hjärta och föra dig åter till Mig; så kom Jag för att upprätta en av de minsta i människosläktet; det var genom Min Nåd och Styrka som Jag gjorde dig till Min; Härskaren satte sig till bords med dig och spelade på dig som på Sin harpa, för att med Sin Kärlekshymn hänföra många av Sitt husfolk; gläd dig, dotter, för Jag tänker följa dig på din livsvandring!

i början, innan Min Eld gått igenom dig, sände Jag Min tjänare Daniel för att be dig läsa Daniels bok, för i den finns viktiga sanningar; sanningar och profetior vars försegling måste tas bort för att man skall kunna förstå dem och förkunna dem; de är tecknen på tidens slut; Daniels bok som var förseglad och orden i den som var förborgade, uppenbaras nu för er i sin fullhet;

Jag har sagt till er alla att ert släkte har avfallit och att denna avfällighet skulle ta sig in till hjärtat av Min Helgedom och förleda präster, biskopar och kardinaler; du förstår, dotter, Jag talar om de avfällingar som förråder Min Kyrka och motarbetar Min utvalde, Min Kyrkas Ställföreträdare, han som håller tillbaka deras uppror; men det har sagts att Satan i er tidsålder skulle sätta sig i sinnet att förstöra allt som är gott och spränga fram i jakt på dem som Jag sänder er med Mina Barmhärtiga rop, som kunde rädda er; dessa avfälliga har inte fattat Mina rop och Mina tecken från Himmelen, de har förkastat dem; istället välkomnar de allt ont som kan leda deras själ in i djupare mörker och förgänglighet; de välkomnar Lögnen och avvisar Sanningen;

det har sagts 3 att för en tid, två tider och en halv tid, 4 skulle Mitt folk vara förföljda och utlämnade åt odjuret; 5 det har sagts att de med hjälp av detta odjur skall försöka förändra Traditionerna och Min Lag, och planera att avskaffa det Eviga Offret, trampa det under fötterna och krossa det, och i dess ställe ställa upp förödelsens styggelse, en livlös avbild .... och varje helgon som Jag sänder till ert släkte kommer att vara i deras våld;

idag kan ni se hur dessa profetior besannas; drivna av odjuret bedriver dessa avfällingar 6 krig mot varje helgon som Jag sänder er, och tycks idag ha besegrat dem, 7 och vad gäller dem 8 som förkastar Mina rop idag utan någon orsak, skall de på Min Dag göra följande bekännelse:

9 "O Herre, vi har varit blinda och vi har syndat, vi har verkligen gjort Dig orätt och överträtt Dina bud och Din Lag; vi har vägrat att lyssna till dina tjänare profeterna, som talade i Ditt Namn till hela världen; Herre, vi har inte lyssnat till Dina Barmhärtiga Rop och inte tagit emot Dina råd; Gud, vi gav inte akt på Dina tecken som manifesterades, vi har gjort dem alla till åtlöje, ty vi syndade mot Dig; vi hånade Skriften, för hade vi inte gjort det skulle vi ha erkänt Dina Tecken på himlen 10 och Din Helige Andes gåvor, men vi vände bort vår blick för att inte se, och så bli omvända; och den förbannelse Skriften talar om kommer nu att utgjutas över oss - för vi har verkligen syndat mot Dig; och nu, nu när Ditt Heliga Offer är avskaffat, till vem kan vi gå? hur kan vi mätta våra själar? hur kan vi släcka vår törst? hur kan vi nu få Liv? hela förödelsens styggelse som Du förutsade, men hemlighöll, har nu besannats; vår nöd är utan like, sedan den dag då vi blev till;" 11

12 Vassula, Min Kärlek kommer att upprätthålla dig; tillåt Mig, Min käraste, bräckliga själ, att använda dig fullständigt, var Mitt tysta vittne; 13 kom;


1 Jag förstod: genom Eld. Gud kommer att besöka oss alla med Eld och alla kommer att lyssna, se och förstå.
2 Min skyddsängel.
4 Med det menas: tre och ett halvt år.
6 Avfällingarna är, enligt Vår Herre, de kyrkliga som är under inflytande från frimureriet. Dessa avfällingar kännetecknas i Upp 13:11. De är som det andra odjuret, eller den falske profeten.
8 De goda herdarna, men skeptiska och slutna.
9 Läs Dan 9:4-19.
10 Matt 24:30; Dan 7:13-14. Jag förstod följande: Manifestationer från den Helige Anden, som nu kommer med kraft och samlar Guds folk. Den Helige Andes utgjutande är ett Himmelskt Tecken för att förnya Kyrkan, med andra ord, för att upprätta det Nya Jerusalem.
12 Herren slutade Sin diktamen men hade inte avslutat Sitt budskap på grund av dess längd. Jag förstod att Han kommer att fortsätta senare.
13 Genom att skriva.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message