DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Profetia över Ryssland

13 december 1993

Gud, Allsmäktige Herre,
bind mig fastare till Dig,
bind mig med Din Eviga Kärlek.

Jag Är är med dig och Jag skall aldrig svika dig; du är bunden till Mig .... nu har Jag kallat dig och du har svarat; skriv, Min Vassula: din syster Ryssland kommer att vörda Mig till slut och en dag kallas helig, ty Jag skall vara hennes Herre; än en gång kommer rättrådigheten att bo där ... ja?

Herre, korruption tränger sig in i henne nu ...

Jag skall sänka hennes blick ...

Jag förstår inte på vilket sätt Du skall sänka hennes blick, Herre.

nåväl, Jag skall säga dig det: genom glansen av Mitt majestät 1 sedan skall Jag komma och vila i hennes hjärta ....

Herre, hon lever fortfarande i syndens mörker och ångest.

de som har vänt sig bort från Mig kommer att falla; Jag skall omstörta de överdådiga krafterna med Min Eld och de stolta skall sänka sina huvuden; Jag avser att bygga upp Mitt Hus på nytt och uppta hennes söner och döttrar som Mina barn och låta dem vörda Mig; Vassula, stå inte bara där förvirrad och oförstående; Jag säger dig, din syster Ryssland kommer att bli huvudet 2 för många folk och till slut kommer hon att förhärliga Mig; lyssna noga och förstå:

hennes herdar skall samlas

medan förbunden bryts på andra håll, och medan upproret på andra håll vinner mark för att utplåna det Eviga Offret, skall Rysslands herdar samlas för att bygga upp Mitt Hus på nytt, vörda det Eviga Offret, tillbe och ära Mig;

när folk efter folk i de sista dagarna kommer att förfalla och fördärvas eftersom de har satt upp förödelsens styggelse på den Heliga Platsen, kommer Rysslands herdar att samlas för att helga hennes altaren;

och medan andra 3 kommer att vörda en livlös formsak, ett mänskligt påfund, en bild utan livsande, kommer Rysslands herdar att samlas, och förhärliga Mig, för Jag, Gud, skall bevara hennes Integritet;

och medan onda anslag på andra håll försöker förkorta Mina språkrörs livsdagar, eftersom de är denna världens hopp kommer Rysslands herdar att samlas, för att skydda Mitt Heliga Offer, och Jag skall Själv ställa Min Tron i henne, och Jag skall församla alla dem som bär Mitt Namn, till Min Ära;

Jag skall bygga upp hennes nedbrutna altaren, ty många av dem som lever under Mitt Namn kommer att ansluta sig till henne i slutet, och hennes herdar kommer att återupprätta Mitt fallfärdiga Hus, med en hand och en ande; det som en gång blivit förvrängt skall då rätas ut, och Jag skall smycka Ryssland med praktfulla kläder för den iver hon visade Mig; Jag skall sätta hennes herdar till huvud över otaliga folk; Jag har tecknat henne med vigningens sigill, för att hon åter skall bära fram offer av rökelse till en välbehaglig lukt; därför kommer Jag att överväldiga hennes herdar med underverk;

”Ryssland, Min Trofasthet och Min Mildhet kommer att helga dig; Ryssland, Min dotter, erkänn Mig helt och hållet så lovar Jag med ed att upphöja dina avkomlingar som stjärnor och ge dem heliga kläder; erkänn Mig helt och hållet, Ryssland, så skall Jag tillintetgöra alla dina motståndare; om du erkänner Mig helt och hållet, skall Jag göra nya under i dig, och bevisa Min Nåd och Min Helighet för alla som lever under solen;"

Jag vill visa henne Förbarmande och Jag skall inte vara sen om hon välkomnar Mig med iver; Jag skall inte dröja att visa henne hur Jag, den Allsmäktige, kan förgöra de högmodiga och bryta ned deras laglösa spiror; but, 4 om hon missbrukar den frihet Jag nu har gett henne och glömmer Mig, om så bara för en stund, så skall Jag tillåta en fiende att erövra henne .... om inte Ryssland vänder om till Mig av hela sitt hjärta och med ett odelat hjärta erkänner Mig som sin Frälsare, då kommer Jag att sända en stor och mäktig här över henne, och från henne till alla folk, en här vars like aldrig har funnits, och som aldrig mer kommer att skådas, och himlen skall mörkna och skaka, och stjärnorna skall mista sitt sken ....

”idag är Jag beredd att gottgöra dig, Ryssland, för alla de år som du har lidit, och än finns det tid att rycka er alla bort från elden om ni erkänner Mig helt och hållet; sök det goda och inte det onda, har du redan glömt din hunger och din torka? 5 ... Jag har fördrivit den röda draken och förstört överdådet i hans imperium; Jag har förödmjukat de stolta, öppnat fängelseportarna och befriat dina fångar, Jag omstörtade den röda drakens välde som vilade i ditt sköte, det som fick jorden att darra och förvandlade ditt land till en ödemark; för att Mitt Namn skulle vördas på nytt i dig, har Jag öppnat dina Kyrkor en efter en, Jag kallade dig vid ditt Namn den Dagen:

Ryssland 6

för att jubla och vara glad, och för att fira Min Förklarings Högtid, 7 förvandlade Jag ditt utseende på ett ögonblick; ditt förtrycks misär var ditt straff för världens brott; och nu väntar Jag på att få vara barmhärtig mot dig, Ryssland, för till slut kommer du att förhärliga Mig, Jag säger dig, medan andra kommer att förstöra skall du bygga upp; medan många kommer att falla, kommer dina herdar att resa sig upp, om du förtröstar på Mig; och medan några av Mina Egna sitter till bords med Mig och svekfullt förråder Mig, kommer du, att vara den som sträcker ut din hand för att försvara Mitt Namn, Min Ära och Mitt Offer, och så kommer alla dina synder att bli förlåtna;

“du skall då stiga fram, trofast, och rädda din broder, din broder som var den ondes byte; du kommer att uppväcka Kyrkan till En, och Rättvisan skall komma och bo i henne; Rättvisan skall föra med sig Fred och evig trygghet; du kommer att glädja dig och sjunga Mitt lov; rik kommer du att bli, och för den lojalitet du bevisade din Konung kommer Han att belöna dig hundrafalt; och där förbunden bröts, profeterna föraktades och dödades, där mycket split och söndring såddes och hotelser uttalades, som nådde himlarna som krigslarm, där, Min älskade, där kommer dina herdars ädla röster att ropa:

"'Frälsningen! präster och tjänare åt den Allra Högste, frälsning finns bara i Kärlek! Frid! ni herdar av Faderns Återsken, frid står bara att finna i Förlåtelse; Enhet! bröder av det trefaldiga Ljuset, som är En i Tre, Tre i Ett Ljus, enheten står bara att finna genom äktenskapsband! må vår Allsmäktige Herre, Den Oemotståndlige, göra oss värdiga att bära Hans Namn, må Han ge oss nåden att vara ett i Hans Namn; Evige Fader, låt oss vara så fullkomligt förenade att resten av världen förstår att det var Du som sände Offerlammet för att förhärliga Dig och låta Ditt Namn bli känt;'

“så skall du tillintetgöra Splittraren och gottgöra det som lämnats ogjort; Ryssland, din uppgift är att ära Mig och förhärliga Mig; Festen väntar, men det beror på dig på vilket sätt den Dagen skall komma:

gör Mig inte tvungen
att återföra dig till Mig genom eld,
utan med Fridens band;”

Vassula, tillåt Mig att skriva genom din hand; du är ofullkomlig, men i din ofullkomlighet skall Jag förhärliga Mitt Namn, Mitt Hus och Min Arvedel; Kärleken älskar dig och är med dig varje minut av ditt liv; gläd dig! Jag Jesus är med dig;


1 Genom en rening, förstod jag, för när Gud uppenbar Sig och lyser i en själ, blir kontrasten mellan Ljus och mörker så stor att själen tydligt ser sina ofullkomligheter och lider mycket.
2 Andligen.
3 De avfälliga.
4 Plötsligt sänkte Gud rösten och blev sorgsen och mycket allvarlig. Det gjorde mig mycket sorgsen.
5 Andlig hunger och törst.
6 Från Sovjetunionen till Ryssland.
7 Herren förutsade att förvandla Ryssland i ett budskap. Kommunismens fall inträffade i veckan av den ortodoxa Kristi förklarings dag.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message